ТОП 10:

Форма навчання: Денна, заочна 

м.Ужгород- 2010

 

Курс лекцій з дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансових установах» за напрямом підготовки 6.030508 – Ужгород, 2010. – 50 с.

Укладач: Бутурлакіна Т.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів УжНУ

 

 

Рецензент: Маляр М.М. - к.т.н., доцент, декан математичного факультету УжНУ

Відповідальний за випуск:

Пітюлич М.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів УжНУ, в.о. зав.кафедри фінансів УжНУ

 

Затверджено на засіданні кафедри фінансів економічного факультету УжНУ, протокол № 1 від «31» серпня 2010 р.

Схвалено на засіданні вченої ради економічного факультету,

протокол №8 від «10» вересня 2010 р.

 

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………………………...4

Тема 1.Фінансова інформація як об’єкт автоматизованої обробки

1. Фінансова інформація та її особливості………………………………………………5

2. Структуризація та формалізоване задання фінансової інформації…………………6

3. Класифікація та кодування фінансової інформації…………………………………..7

 

Тема 2. Організація побудови та використання інформаційних систем у фінансових

Установах

1. Особливості інформаційних систему фінансових установах…………………….10

2. Принципи створення і функціонування інформаційних систем у фінансових установах……………………………………………………………………………...13

3. Загальна структура інформаційних систем: функціональна та забезпечувальні частини. Компоненти системи………………………………………………………14

4. Організація робіт зі створення інформаційних систем…………………………….16

 

Тема 3. Електронні системи передавання банківської інформації

1. Електронна пошта як основа взаємодії між банківськими установами………….18

2. Міжнародна електронна система передавання банківських повідомлень СВІФТ…………………………………………………………………………………21

3. Банківські електронні системи передавання документів «Клієнт-Банк»………...23

Тема 4. Системи електронних грошей

1. Типи та призначення електронних грошей…………………………………………25

2. Основні елементи і загальна структура системи електронних грошей…………...26

3. Смарт картки та технологія їх використання………………………………………27

4. Національна система масових електронних платежів України…………………...28

 

Тема 5. Автоматизована система фінансових розрахунків (АСФР)

1. Призначення та особливості системи……………………………………………….29

2. Структура АСФР і характеристика її підсистем…………………………………...30

3. Технологія розв’язання задач АСФР у центральних і місцевих фінансових органах………………………………………………………………………………...33

 

Тема 6. Автоматизація розрахунків у податковій системі України

1. Характеристика податкової системи України з погляду обробки інформації…...34

2. Загальна характеристика інформаційної системи «Податки»…………………….35

3. Інформаційне забезпечення інформаційної системи «Податки» ………………..38

4. Зовнішні інформаційні зв’язки в податковій роботі……………………………….39

5. Напрями вдосконалення інформатизації податкової системи України…………..44

 

Тема 7. Інформаційні системи у страхуванні

1. Призначення і мета створення системи…………………………………………….45

2. Структура інформаційної системи «Страхування»………………………………...47

3. Склад і структура функціональної та забезпечувальної частини інформаційної системи «Страхування»……………………………………………………………...48

 

Список літератури………………………………………………………………………………..50

 

Вступ

 

Технологія роботи з інформацією, зокрема її обробки, у фінансових установах України остан­німи роками істотно змінилася: широке застосування комп’ютерної техніки та новітніх інформаційних тех­нологій у банківській і фінансовій діяльності, у щоден­ній практиці фінансових і кредитних установ, як і будь-яких інших, стало реальністю. Проте впровадження ав­томатизованих інформаційних систем (АІС) у зазначе­них установах має принципові особливості.

Відомо, що як вид вхідного матеріального потоку визначає характер виробничого підприємства (нафто- чи цукрозавод, виробництво безперервне, серійне і т. ін.), так і специфіка вхідних інформаційних пото­ків визначає специфіку інформаційних систем. Саме тому в рамках даної дисципліни докладно розглядаються осо­бливості фінансово-кредитної інформації, які багато в чому визначають загальну структуру й властивості автоматизованих інформаційних систем у фінансово-кредитних установах.

Для фінансово-кредитних установ, важливою особливістю є те, що об’єкт управління («основне виробництво») пов’язаний з виробленням і переробкою інформації. Адже ос­нову діяльності таких установ в цілому становить ро­бота з інформацією, яка є і предметом, і продуктом їх праці. У них автоматизація «основного виробництва» також зводиться до автоматизації операцій обробки відповідних документів, тобто до обробки інформації.

Першочерговість автоматизації операцій «основ­ного виробництва» є специфічною вимогою при створенні АІС у фінансово-кредитних установах (ФКУ) і суттєво від­різняє ці АІС від автоматизованих систем управління (АІС) виро­бництвом. АІС у ФКУ не лише обробляють управлінську інфор­мацію, а й автоматизують операції з основної діяльності.

АІС в ФКУ відрізняються від інших АІС також тим, що вико­ристовувана в них інформація має бути надійно захищена, а самі системи — бути підвищено «живучими» й безвідказними в робо­ті. Досвід і методи обробки банківських і фінансових документів, застосовувані в АІС ФКУ, можуть поширюватися й на роботу з документами підвищеної конфіденційності у інших АІС.

Викладені в рамках дисципліни теми стосуються загальних ос­нов, специфіки й особливих вимог, які ставляться до побудови та функціонування інформаційних систем у фінансово-кредитних установах України в сучасних умовах.

Метою дисципліни є формування у студентів системи знань про фінансову інформацію, її особливості, функціонування АІС у фінансових установах, а також вмінь і практичних навичок щодо користування та обробки фінансової інформації за допомогою використання комп’ютерної техніки та технологій.

Основні завдання курсу відповідають головній меті і передбачають:

· вивчення сутності і особливостей фінансової інформації як об’єкта автоматизованої обробки;

· освоєння організації будови та використання інформаційних систем у фінансових установах;

· вивчення архітектури та технології електронних систем організації безготівкових розрахунків та електронних грошей;

· освоєння методів, принципів та прийомів організації АІС у фінансових органах, у бюджетно-податковій роботі, казначействі, страхуванні;

· вивчення практики управління фінансово-інформаційними потоками;

· набуття практичних навичок організації АІС у фінансових органах, формування звітності та вирішення комплексів типових економічних задач.

Для вивчення курсу студентам необхідне засвоєння знань з таких дисциплін,розділів, тем, як «Теорія фінансів», «Державні фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», «Страхування», «Інформатика та основи комп’ютерної техніки».

 

 

Тема 1. Фінансова інформація як об’єкт автоматизованої обробкиПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.59.154 (0.007 с.)