ТОП 10:

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯКИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

Cтудент __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультету __________________________________________________________________

 

Кафедри __________________________________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційного рівня

__________________________________________________________________

 

напряму підготовки/спеціальності

 

 

__________________________________________________________________

 

___________ курсу, групи _________________

 

Студент___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „____” _______________ 20____ року

 

 

_______ ___________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи “____” ________________ 20___ року

 

____________ ______________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Основні положення практики

1. Студент до відбуття на практику повинен дістати:

- інструктаж керівника практики від кафедри;

- оформлений щоденник;

- індивідуальні завдання з практики;

- направлення на практику.

2. Студент, який прибув в установу, організацію, на підприємство повинен подати керівникові направлення, щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки і пожежної профілактики, ознайомитись з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

3. Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо додержуватись правил внутрішнього розпорядку установи,організації, підприємства.

4. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження практики і додаткових вказівок керівників практики від вузу й від установи, організації, підприємства.

5. Виробнича практика студента оцінюється за шкалою ECTS (A B C D E FX F), за 100-бальною шкалою, за національною шкалою (зараховано, не зараховано) і враховується при призначенні стипендії нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.

6. Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту, направляється повторно на практику під час канікул.

Правила ведення й оформлення щоденника

1. Щоденник – основний документ студента під час проходження практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.

2. Коли студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться вуз, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

3. Під час практики студент щодня коротко повинен записувати в щоденник все, що робив за день. Докладні записи веде в робочих зошитах, які є продовженням щоденника.

4. Раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник керівникам практики від вузу, установи, організації, підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, які зробив студент.

5. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівниками практики, які складають відгуки й підписують його.

Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на кафедру. Без заповненого щоденника практика не зараховується.

Графік проходження практики

Дата Місце проведення Зміст проведених заходів Аналіз та висновки студента про практику Зауваження керівника практики
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу __________ ________________________________­­

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

від підприємства, організації, установи ___________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

__________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Керівник практики від підприємства, організації, установи

 

______________ ____________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка

«______» ________________ 20 ____ року

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу

Про проходження практики

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Дата складання заліку „____”_______________20____року

 

Оцінка:

за національною шкалою _____________________________________________________________________

(словами)

 

кількість балів _____________________________________________________________________

(цифрами і словами)

 

за шкалою ECTS _____________________________________________________________________

 

 

Керівник практики від вищого навчального закладу

 

 

_______________ _________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Додаток 4.

ПАСПОРТ УСТАНОВИ – БАЗИ ПРАКТИКИ

Юридична назва установи    
Відомча підпорядкованість  
Форма власності  
Юридична адреса  
Посада керівника установи  
  прізвище, ім'я, по батькові керівника установи  
  контактний телефон  
Назву відділу (підрозділу), в якому студенти проходять практику  
  начальник (керівник) відділу (підрозділу) посада, прізвище, ім'я, по батькові  
  контактний телефон  
Посада, прізвище, імя, по батькові керівника практики, призначеного від бази практики  
  контактний телефон  
Список студентів, які проходять практику в даному відділі (підрозділі)  
Рік створення установи  
З якого року установа є базою практики студентів університету  

Дата заповнення паспорту ___________________________

______________________ _________________________ (___________________________ )Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.83.32.171 (0.013 с.)