ТОП 10:

РОЗДІЛ І МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИКИ, ЇЇ МІСЦЕ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІМісце навчальної практики в освітньому процесі виробнича практика є основою для ознайомлення студентів зі специфікою їх майбутньої професійної діяльності, формування майбутніх професійних компетенцій.

Виробнича практика є логічним продовженням усіх видів практик з першого по третій курс, що дає можливість поглибити і закріпити теоретичні знання з дисциплін «Методика роботи з хореографічним колективом», «Мистецтво балетмейстера», «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю», «Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю», «Методика виконання класичного танцю», «Ансамбль народного танцю», «Методика виконання сучасного танцю» та ін.

У сучасних ринкових умовах критеріями оцінки якості підготовки фахівців є те, наскільки успішно випускники вирішують практичні та соціально-економічні питання, наскільки досконала їх професійна підготовка та як швидко вони орієнтуються в різноманітних питаннях хореографічної галузі.

Мета виробничої практики: перевірити та закріпити власні знання на теоретичних та практичних заняттях в хореографічному колективі або мистецькому навчальному закладі з дисциплін загально-професійного циклу та з усіх спеціальних дисциплін отримані під час навчання в університеті; набути необхідних практичних навичок в реальних виробничих умовах.

 

Завдання виробничої практики:

Приймаючи участь у педагогічному процесі, студенти поширюють уяву щодо педагогічних, художньо-творчих функцій викладача фахових дисциплін певного навчального закладу або танцювального колективу:

- формування певних організаційно-керівничих та навчально-творчих навичок;

- розвиток педагогічної та творчої ініціативи;

- розвиток та відпрацювання артистичних вмінь та навичок;

- виховання почуття відповідальності за доручену справу;

- набуття досвіду роботи з учнями, студентами.

 

Виробнича практика передбачає:

- засвідчення здатності студента до самостійної педагогічної діяльності на рівні проведення тренувальних занять в хореографічному колективі;

- виявлення вміння студента критично осмислювати практичні проблеми, послідовно та грамотно викладати свої думки;

- виявлення вміння студента аналізувати і систематизувати власні проектні та наукові розробки.

 

Індивідуальні завдання за вибором:

1. Підготовка реферату на теми:

- «Вікові та індивідуальні особливості навчання дітей мистецтву

хореографії»;

- «Принципи та методи хореографічного навчання»;

- «Репертуарна політика дитячого хореографічного колективу».

2. Постановка хореографічного твору малої або великої форми.

3. Виконання певних творчих незапланованих завдань за потребою керівника бази практики.

Теоретична складова тексту реферату має бути підкріплена (проілюстрована) посиланнями на діяльність бази практики.

 

Обов’язкові завдання

1. Вивчення принципів організації педагогічного процесу

- календарний план;

- навчальний план;

- навчальна програма.

2. Участь в організації учбового процесу, використовуючи основні методи хореографічної педагогіки (практичний показ, методи усного та наочного пояснення).

3. Підготовка та проведення учбових занять відповідно програмним вимогам

4. Складання поурочних планів відкритих занять на період проходження практики ( додаток 9).

5. Підготовка і проведення відкритих занять зі спеціальних дисциплін:

“класичний танець”, “народно-сценічний танець”, «сучасний танець» з відео фіксацією.

РОЗДІЛ ІІ ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

Виробнича практика відіграє важливу роль в закладанні основи подальшої хореографічної освіти. Під час проходження практики в мистецьких навчальних закладах та хореографічних колективах:

- адаптуються до різноманітних видів робіт, пов'язаних з

хореографічною галуззю;

- набувають досвіду щодо виконання педагогічних обов’язків;

- мають змогу простежити взаємозв'язки між балетмейстерською творчістю і діяльністю педагога-репетитора;

- отримують цінний досвід співпраці з професіоналами.

Особливо корисним для фахової підготовки студентів є виконання творчих робіт за реальними або експериментальними завданнями керівників хореографічних колективів, залучення їх до наукових, пошукових, конкурсних проектів.

Під час проведення виробничої практики на 4 курсі, студенти виконують наступні завдання

- Організаційні збори. Отримання завдань на практику .

- Вивчення принципів організації педагогічного процесу (календарний план, навчальний план, навчальна програма).

- Підготовка та проведення учбових занять в хореографічних групах різних вікових категорій відповідно програмним вимогам.

- Складання поурочних планів відкритих занять

- Підготовка та проведення відкритих занять з дисциплін «Класичний танець», «Народно-сценічний танець», «Сучасний танець».

- Підготовка відео звіту про відкриті заняття.

- Складання поурочних планів відкритих занять.

- Участь в роботі танцювального колективу в якості виконавця., набуття артистичного досвіду.

- Підготовка та участь в концертній та конкурсній діяльності хореографічного колективу

- Постановка хореографічного твору малої або великої форми.

- Підготовка реферату на обрану тему.

- Підготовка до захисту виробничої практики: звіт, щоденник практики, робочий зошит, паспорт колективу, додатки.

Для підвищення фахового рівня студента, активізації творчої діяльності, розвитку ініціативи і самостійності доцільним є виконання індивідуальних виробничих та організаційних завдань.

 

№ п/п Назва теми Зміст робіт Кількість годин
Скласти паспорт установи Розробити «карту» підприємства: юридична назва установи, відомча підпорядкованість, форма власності, юридична адреса, посада керівника установи, прізвище, ім’я по батькові керівника установи тощо (додаток 4 ) - проаналізувати структуру, зміст і форма хореографічної діяльності у даному регіоні; - вивчити та описати досвід діяльності даного закладу
2. Опрацювання літератури Опрацювання навчальної та довідкової літератури інтернет - ресурсів
3. Заповнення щоденника та індивідуального плану Заповнення щоденника (додаток 3). Щоденник основний документ про проходження студентом практики
4. Проведення тренувальних занять в хореографічному колективі (групи різних вікових категорій) - Ознайомлення з графіком роботи колективу - Знайомство з організацією навчально-виховного процесу в хореографічному колективі - Аналіз репертуару хореографічного колективу - Підготовка та проведення тренувальних занять в якості педагога – репетитора - Підготовка та проведення відкритих занять з дисциплін «класичний танець», «народний танець», «сучасний танець». - Підготовка відео звіту відкритих занять
5. Постановка хореографічного твору малої або великої форми - Визначення ідейно-тематичної основи хореографічного твору - Підбір музичної основи танцювального номеру - Розробка хореографічних образів та відповідного хореографічного тексту - Постановка хореографічного твору на учасників танцювального колективу - Репетиційна робота
6. Участь в навчально-тренувальному процесі та концертній діяльності хореографічного колективу - Демонстрація належного виконавського рівня під час тренінгів - Виконання творчих завдань - Вивчення репертуарних номерів ансамблю танцю - Участь в концертній діяльності ансамблю танцю - Участь в дипломних роботах студентів в кафедри
7. Підготовка реферату - Реферат надається в друкованому (рукописному) вигляді з обов’язковим посиланням на використанні джерела. - Обсяг реферату становить 10-15 сторінок - Теоретична складова тексту реферату має бути підкріплена (проілюстрована ) посиланнями на діяльність бази практики
8. Підготовка звіту з практики - Оформлення та захист звіту. - Дотримання структури звіту: вступ, основна частина: а). історія, види діяльності, структура організації, установи; складові професійної діяльності; б). аналіз роботи організації, установи; в). аналіз заходів, які було проведено на базі практики, аналіз власної роботи; г). висновки; д). додатки до звіту з вмістом фотографій та інших матеріалів, що наочно представляють зібрану інформацію.
    Разом

 

БАЗИ ПРАКТИКИ

Виробнича практика студентів напряму підготовки «Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія» проводиться на базах практики, які мають умови та можливості для виконання програми практики. Базами практики є заклади культури і мистецтв. За бази практики обираються підприємства, що мають штат висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу студентам у закріпленні теоретичних знань і набутті практичних фахових умінь і навичок.

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) університет завчасно укладає договори.

Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п'яти років.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. Окрім баз, які надає кафедра, практика також проходить у тих установах, де студенти планують працювати після закінчення навчання.

Проходження виробничої практики на базі професійних та аматорських хореографічних колективів є важливою ланкою між хореографічною освітою і реальною педагогічною та артистичною діяльністю.

Розподіл студентів за базами практики здійснюється кафедрою хореографії й затверджується наказом ректора.

 

Рекомендовані бази практик:,Палац культури «Молодіжний», Обласний Палац культури, Обласний науково-методичний центр, Обласний будинок художньої творчості Миколаївської ОДА, Миколаївський коледж культури і мистецтв, Будинок вчителя, Палац культури будівельників, Палац творчості учнів, КУ ММР «Миколаївський міський палац» Палац культури «Корабельний»», Будинок творчості дітей та юнацтва Інгульського району, Матвіївський будинок культури, Будинок творчості дітей та юнацтва Заводського району, Тернівський будинок культури.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.199 (0.006 с.)