ТОП 10:

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»

Факультет мистецтв

Кафедра хореографії

Затверджено

на засіданні кафедри хореографії

. Протокол № 1 від «31» серпня 2016р.

Зав. каф.______________ О.А.Мерлянова

РОБОЧА ПРОГРАМА

Виробничої практики

для студентів 4 курсу

Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР

Напрям підготовки 6.020202 «Хореографія»

Спеціалізація «Народна хореографія»

На 2016/2017 н.р.

 

16 тижнів: з 23.11.2016 – 20.12.2016;

09.01.2017 – 02.04.2017

 

 

Миколаїв - 2016


Укладач: професор з/н Мерлянова О.А..

 

 

Програму обговорено та затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 31 серпня 2016 р.

 

Зав. кафедри ____________ О.А.Мерлянова

Підпис Прізвище, ініціали

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………………4

 

РОЗДІЛ І МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИКИ, ЇЇ МІСЦЕ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ……………………………………………………….4

 

РОЗДІЛ ІІ ЗМІСТ ПРАКТИКИ………………………………………………….6

 

РОЗДІЛ ІІІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ…………………………………….9

 

РОЗДІЛ ІV ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ…………..9

 

РОЗДІЛ V СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………..14

 

ДОДАТКИ………………………………………………………………………….19

 

 

ВСТУП

 

Виробнича практика є невід'ємною складовою частиною підготовки фахівців напряму «Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Відповідно до навчального плану виробнича практика проводиться на четвертому курсі у 7–8 семестрі протягом 4 та 12 тижнів (23.11.2016 – 20.12.2016; 09.01.2017 – 02.03.2017), завершується диференційованим заліком.

Рекомендованиими базами практик стали: Палац культури «Молодіжний», Обласний Палац культури, Обласний науково-методичний центр, Обласний будинок художньої творчості Миколаївської ОДА, Миколаївський коледж культури і мистецтв, Будинок вчителя, Палац культури будівельників, Палац творчості учнів, КУ ММР «Миколаївський міський палац» Палац культури «Корабельний»», Будинок творчості дітей та юнацтва Інгульського району, Матвіївський будинок культури, Будинок творчості дітей та юнацтва Заводського району, Тернівський будинок культури.

Проходження практики дає достатню можливість закріпити теоретичні знання та набуті практичні навички з дисциплін, що читаються протягом 6-го і 7-го семестрів.

Робоча програма підготовлена з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду проведення виробничої практики.

Обов’язкові завдання

1. Вивчення принципів організації педагогічного процесу

- календарний план;

- навчальний план;

- навчальна програма.

2. Участь в організації учбового процесу, використовуючи основні методи хореографічної педагогіки (практичний показ, методи усного та наочного пояснення).

3. Підготовка та проведення учбових занять відповідно програмним вимогам

4. Складання поурочних планів відкритих занять на період проходження практики ( додаток 9).

5. Підготовка і проведення відкритих занять зі спеціальних дисциплін:

“класичний танець”, “народно-сценічний танець”, «сучасний танець» з відео фіксацією.

РОЗДІЛ ІІ ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

Виробнича практика відіграє важливу роль в закладанні основи подальшої хореографічної освіти. Під час проходження практики в мистецьких навчальних закладах та хореографічних колективах:

- адаптуються до різноманітних видів робіт, пов'язаних з

хореографічною галуззю;

- набувають досвіду щодо виконання педагогічних обов’язків;

- мають змогу простежити взаємозв'язки між балетмейстерською творчістю і діяльністю педагога-репетитора;

- отримують цінний досвід співпраці з професіоналами.

Особливо корисним для фахової підготовки студентів є виконання творчих робіт за реальними або експериментальними завданнями керівників хореографічних колективів, залучення їх до наукових, пошукових, конкурсних проектів.

Під час проведення виробничої практики на 4 курсі, студенти виконують наступні завдання

- Організаційні збори. Отримання завдань на практику .

- Вивчення принципів організації педагогічного процесу (календарний план, навчальний план, навчальна програма).

- Підготовка та проведення учбових занять в хореографічних групах різних вікових категорій відповідно програмним вимогам.

- Складання поурочних планів відкритих занять

- Підготовка та проведення відкритих занять з дисциплін «Класичний танець», «Народно-сценічний танець», «Сучасний танець».

- Підготовка відео звіту про відкриті заняття.

- Складання поурочних планів відкритих занять.

- Участь в роботі танцювального колективу в якості виконавця., набуття артистичного досвіду.

- Підготовка та участь в концертній та конкурсній діяльності хореографічного колективу

- Постановка хореографічного твору малої або великої форми.

- Підготовка реферату на обрану тему.

- Підготовка до захисту виробничої практики: звіт, щоденник практики, робочий зошит, паспорт колективу, додатки.

Для підвищення фахового рівня студента, активізації творчої діяльності, розвитку ініціативи і самостійності доцільним є виконання індивідуальних виробничих та організаційних завдань.

 

№ п/п Назва теми Зміст робіт Кількість годин
Скласти паспорт установи Розробити «карту» підприємства: юридична назва установи, відомча підпорядкованість, форма власності, юридична адреса, посада керівника установи, прізвище, ім’я по батькові керівника установи тощо (додаток 4 ) - проаналізувати структуру, зміст і форма хореографічної діяльності у даному регіоні; - вивчити та описати досвід діяльності даного закладу
2. Опрацювання літератури Опрацювання навчальної та довідкової літератури інтернет - ресурсів
3. Заповнення щоденника та індивідуального плану Заповнення щоденника (додаток 3). Щоденник основний документ про проходження студентом практики
4. Проведення тренувальних занять в хореографічному колективі (групи різних вікових категорій) - Ознайомлення з графіком роботи колективу - Знайомство з організацією навчально-виховного процесу в хореографічному колективі - Аналіз репертуару хореографічного колективу - Підготовка та проведення тренувальних занять в якості педагога – репетитора - Підготовка та проведення відкритих занять з дисциплін «класичний танець», «народний танець», «сучасний танець». - Підготовка відео звіту відкритих занять
5. Постановка хореографічного твору малої або великої форми - Визначення ідейно-тематичної основи хореографічного твору - Підбір музичної основи танцювального номеру - Розробка хореографічних образів та відповідного хореографічного тексту - Постановка хореографічного твору на учасників танцювального колективу - Репетиційна робота
6. Участь в навчально-тренувальному процесі та концертній діяльності хореографічного колективу - Демонстрація належного виконавського рівня під час тренінгів - Виконання творчих завдань - Вивчення репертуарних номерів ансамблю танцю - Участь в концертній діяльності ансамблю танцю - Участь в дипломних роботах студентів в кафедри
7. Підготовка реферату - Реферат надається в друкованому (рукописному) вигляді з обов’язковим посиланням на використанні джерела. - Обсяг реферату становить 10-15 сторінок - Теоретична складова тексту реферату має бути підкріплена (проілюстрована ) посиланнями на діяльність бази практики
8. Підготовка звіту з практики - Оформлення та захист звіту. - Дотримання структури звіту: вступ, основна частина: а). історія, види діяльності, структура організації, установи; складові професійної діяльності; б). аналіз роботи організації, установи; в). аналіз заходів, які було проведено на базі практики, аналіз власної роботи; г). висновки; д). додатки до звіту з вмістом фотографій та інших матеріалів, що наочно представляють зібрану інформацію.
    Разом

 

БАЗИ ПРАКТИКИ

Виробнича практика студентів напряму підготовки «Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія» проводиться на базах практики, які мають умови та можливості для виконання програми практики. Базами практики є заклади культури і мистецтв. За бази практики обираються підприємства, що мають штат висококваліфікованих фахівців, здатних надати допомогу студентам у закріпленні теоретичних знань і набутті практичних фахових умінь і навичок.

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) університет завчасно укладає договори.

Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п'яти років.

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання. Окрім баз, які надає кафедра, практика також проходить у тих установах, де студенти планують працювати після закінчення навчання.

Проходження виробничої практики на базі професійних та аматорських хореографічних колективів є важливою ланкою між хореографічною освітою і реальною педагогічною та артистичною діяльністю.

Розподіл студентів за базами практики здійснюється кафедрою хореографії й затверджується наказом ректора.

 

Рекомендовані бази практик:,Палац культури «Молодіжний», Обласний Палац культури, Обласний науково-методичний центр, Обласний будинок художньої творчості Миколаївської ОДА, Миколаївський коледж культури і мистецтв, Будинок вчителя, Палац культури будівельників, Палац творчості учнів, КУ ММР «Миколаївський міський палац» Палац культури «Корабельний»», Будинок творчості дітей та юнацтва Інгульського району, Матвіївський будинок культури, Будинок творчості дітей та юнацтва Заводського району, Тернівський будинок культури.

 

Обов’язкові завдання

1. Вивчення принципів організації педагогічного процесу

- календарний план;

- навчальний план;

- навчальна програма.

2. Участь в організації учбового процесу, використовуючи основні методи хореографічної педагогіки (практичний показ, методи усного та наочного пояснення).

3. Підготовка та проведення учбових занять відповідно програмним вимогам

4. Складання поурочних планів відкритих занять на період проходження практики ( додаток 9).

5. Підготовка і проведення відкритих занять зі спеціальних дисциплін:

“класичний танець”, “народно-сценічний танець”, «сучасний танець» з відео фіксацією.

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

з проходження виробничої практики

для студентів ІV курсу напряму підготовки “Хореографія”,

спеціалізації “Народна хореографія”

Проходження виробничої практики оцінюється за 100-бальною шкалою.

Форми поточного контролю:

- виконання практичних завдань;

- усна та письмові відповіді на завдання для самостійної роботи;

Підсумковий контрользнань: диференційний залік

Умови допуску студента до звіту:

- відвідування бази практики за розкладом без поважних пропусків;

- вчасне виконання теоретичних та практичних завдань;

Підсумкова оцінка

За результатами проходження різних видів практик студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою,яка розраховується як сума оцінок за виконані під час практики завдання на основі такої шкали оцінювання:

Курс ІV

Виробнича практика Відвідування практики Виконання практичних завдань Звіт про проходження практики Захист результатів практики Разом (підсумкова оцінка - ПО)
Максимальна оцінка в балах

Критерії оцінювання:

Студент, який виконав усі встановлені вимогами завдання, має високий рівень знань, володіє художньо-технологічними навичками та представив виконане на високому рівні практичне завдання без помилок та недоліків, отримує оцінку – «відмінно», за ЕСТS (A) рейтинговий бал (90-100) або «зараховано»

Студент, який виконав усі встановлені вимогами завдання, володіє художньо-технологічними навичками та представив добре виконане практичне завдання з дрібними помилками та недоліками, отримує оцінку – «добре», за ЕСТS (В) рейтинговий бал (83-89), ЕСТS (С) рейтинговий бал (74-82) або «зараховано».

Студент, який зробив практичні завдання із художньо-технологічними помилками, отримує оцінку – «задовільно», за ЕСТS (D) рейтинговий бал (66-73), ЕСТS (Е) рейтинговий бал (61-65) або «зараховано».

Студент, який виконав лише частину усіх встановлених вимогами практичних завдань і зробив при цьому значні художньо-технологічні помилки, має дуже низький рівень знань, отримує оцінку – «незадовільно», за ЕСТS (FX) рейтинговий бал (21-60), ЕСТS (F) рейтинговий бал (0-20) або «не зараховано».

РОЗДІЛ VІ ДОДАТКИ

Додаток 1.

Методичні рекомендації

Робота з виробничої практики здійснюється у конкретно визначеній формі чи організаційно-методичній послідовності. Ця послідовність складається з ряду стадій теоретичного та практичного процесу. В її основі полягають головні дидактичні та методичні принципи:

- слідування від простого до складного;

- від загального до окремого;

- від окремого до загального.

Дотримання цих принципів полягає в умінні студента-практиканта визначити підпорядкування базового закладу, напрямок роботи хореографічного колективу, педагогічні підходи при роботі з учасниками різних вікових категорій, в здійсненні аналізу репертуару колективу, ступінь складності танцювальних рухів та танцювальних етюдів.

Найважливіша з умов проходження практики – поступовість засвоєння теоретичних та практичних навичок роботи педагога – репетитора, балетмейстера – творця, виконавця. У зв’язку з цим виникає необхідність правильного використання форм практичної роботи в їх раціональному сполученні.

Допомагаючи студентам оволодівати навичками та прийомами педагогічної діяльності, викладач повинен незмінно підпорядковувати роботу основним базовим знанням, отриманим студентом під час навчання. Для цього необхідно коротко, але послідовно знайомити студентів з методами роботи в дитячих та юнацьких хореографічних колективах, з педагогічними прийомами та авторськими методиками керівників базових колективів, з психологічними аспектами різних вікових груп.

Готуючись до виконання завдань практики, студент повинен скласти чіткий графік – план проходження практики, методично дотримуватися рекомендацій по їх виконанню. Працювати систематично, базуючись на теоретичних знаннях та навичках, отриманих під час навчання.

Особливу увагу студенту - практиканту слід приділити навчально-тренувальній роботі в якості педагога репетитора. Важливішим завданням є виховання у студента високої трудової дисципліни.

Для рішення складних організаційних та навчальних завдань необхідно націлювати зусилля викладачів з фахових дисциплін.

Додаток 2

Зразок повідомлення

ПОВІДОМЛЕННЯ

Студент (-ка) ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

 

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________

(курс, інститут, факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність)

прибув „___” _______ 20__ року до ____________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

і приступив до практики.

 

 

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник підприємства (організації, установи) ____________________________

___________________ ___________________________

(підпис) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка (підприємства,“____”____________ 20__ року

Організації, установи)

 

Керівник практики від ВНЗ ___________________________________________

(назва кафедри)

___________________ __________________________

(підпис) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

“____”___________20____року

 

 


Зразок

КЕРІВНИКУ

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

(є підставою для зарахування на практику)

Згідно з угодою від „______” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з _____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________,

(повне найменування підприємства, організації, установи)

 

направляємо на практику студентів ________ курсу, які навчаються за напрямом підготовки

 

(спеціальністю) _________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

Назва практики _______________________________________________________________________

 

Строки практики з „___” ________________________________________ 20___ року

 

по „___” ________________________________________ 20 ___ року

 

Керівник практики від кафедри ___________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Прізвища, імЕНА та по батькові СТУДЕНТІВ

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

М.П. Керівник виробничої практики ВНЗ _________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток 3

Зразок титульного аркуша

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

Cтудент __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультету __________________________________________________________________

 

Кафедри __________________________________________________________________

 

освітньо-кваліфікаційного рівня

__________________________________________________________________

 

напряму підготовки/спеціальності

 

 

__________________________________________________________________

 

___________ курсу, групи _________________

 

Студент___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „____” _______________ 20____ року

 

 

_______ ___________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи “____” ________________ 20___ року

 

____________ ______________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Основні положення практики

1. Студент до відбуття на практику повинен дістати:

- інструктаж керівника практики від кафедри;

- оформлений щоденник;

- індивідуальні завдання з практики;

- направлення на практику.

2. Студент, який прибув в установу, організацію, на підприємство повинен подати керівникові направлення, щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки і пожежної профілактики, ознайомитись з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

3. Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо додержуватись правил внутрішнього розпорядку установи,організації, підприємства.

4. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження практики і додаткових вказівок керівників практики від вузу й від установи, організації, підприємства.

5. Виробнича практика студента оцінюється за шкалою ECTS (A B C D E FX F), за 100-бальною шкалою, за національною шкалою (зараховано, не зараховано) і враховується при призначенні стипендії нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.

6. Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту, направляється повторно на практику під час канікул.

Графік проходження практики

Дата Місце проведення Зміст проведених заходів Аналіз та висновки студента про практику Зауваження керівника практики
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу __________ ________________________________­­

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

від підприємства, організації, установи ___________ _________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Відгук і оцінка роботи студента на практиці

__________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Керівник практики від підприємства, організації, установи

 

______________ ____________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка

«______» ________________ 20 ____ року

Про проходження практики

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Дата складання заліку „____”_______________20____року

 

Оцінка:

за національною шкалою _____________________________________________________________________

(словами)

 

кількість балів _____________________________________________________________________

(цифрами і словами)

 

за шкалою ECTS _____________________________________________________________________

 

 

Керівник практики від вищого навчального закладу

 

 

_______________ _________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Додаток 4.

ПАСПОРТ УСТАНОВИ – БАЗИ ПРАКТИКИ

Юридична назва установи    
Відомча підпорядкованість  
Форма власності  
Юридична адреса  
Посада керівника установи  
  прізвище, ім'я, по батькові керівника установи  
  контактний телефон  
Назву відділу (підрозділу), в якому студенти проходять практику  
  начальник (керівник) відділу (підрозділу) посада, прізвище, ім'я, по батькові  
  контактний телефон  
Посада, прізвище, імя, по батькові керівника практики, призначеного від бази практики  
  контактний телефон  
Список студентів, які проходять практику в даному відділі (підрозділі)  
Рік створення установи  
З якого року установа є базою практики студентів університету  

Дата заповнення паспорту ___________________________

______________________ _________________________ (___________________________ )

Дата проведення

ТЕМА УРОКУ.

МЕТА УРОКУ

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент (до 2 хв.).

ІІ. Розігрів (до 10 хв.).

ІІІ. Екзерсис біля станка (до 20 хв.).

ІУ. Вивчення нового матеріалу (до 20 хв.).

У. Робота на середині залу (до 35 хв.).

УІ. Підведення підсумків уроку (до 3 хв.).

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МИКОЛАЇВСЬКА ФІЛІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ»

Факультет мистецтв

Кафедра хореографії

Затверджено

на засіданні кафедри хореографії

. Протокол № 1 від «31» серпня 2016р.

Зав. каф.______________ О.А.Мерлянова

РОБОЧА ПРОГРАМА

Виробничої практики

для студентів 4 курсуПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.131.116 (0.046 с.)