ТОП 10:

Принципи аналізу господарської діяльності 

Державний підхід, науковість, комплексність, системність, об'єктивність, дієвість, плановість, своєчасність, вірогідність, демократизм, ефективність як характерні риси АГД.

 

Аналітичне дослідження, його результати і їхнє використання в керуванні виробництвом повинні відповідати певним вимогам. Ці вимоги накладають свій відбиток на саме аналітичне дослідження й повинні обов'язково виконуватися при організації, проведенні й практичному використанні результатів аналізу. Коротко зупинимося на найважливіших принципах аналізу.

1.Аналіз повинен базуватися на державному підході при оцінці економічних явищ, процесів, результатів господарювання. Інакше кажучи, оцінюючи певні прояви економічного життя, потрібно враховувати їхню відповідність державній економічній, соціальної, екологічної, міжнародній політиці й законодавству.

2.Аналіз повинен носити науковий характер, тобто ґрунтуватися на положеннях діалектичної теорії пізнання, ураховувати вимоги економічних законів розвитку виробництва, використовувати досягнення НТП і передового досвіду, новітні методи економічних досліджень.

3.Аналіз повинен бути комплексним. Комплексність дослідження вимагає охоплення всіх ланок і всіх сторін діяльності й всебічного вивчення причинних залежностей в економіці підприємства.

4. Одним з вимог до аналізу єзабезпечення системного підходу, коли кожний досліджуваний об'єкт розглядається як складна динамічна система, що складається з ряду елементів, певним способом зв'язаних між собою й зовнішнім середовищем. Вивчення кожного об'єкта повинне здійснюватися з обліком всіх внутрішніх і зовнішніх зв'язків, взаємозалежності й взаимоподчиненности його окремих елементів.

5.Аналіз господарської діяльності повинен бути об'єктивним, конкретним, точним. Він повинен ґрунтуватися на достовірній, перевіреній інформації, що реально відображає об'єктивна дійсність, а висновки його повинні обґрунтовуватися точними аналітичними розрахунками. Із цієї вимоги випливає необхідність постійного вдосконалювання організації обліку, внутрішнього й зовнішнього аудита, а також методики аналізу з метою підвищення точності й вірогідності його розрахунків.

6.Аналіз покликаний бути діючим, активно впливати на хід виробництва і його результати, вчасно виявляючи недоліки, прорахунки, недогляди в роботі й інформуючи про це керівництво підприємства. Із цього принципу випливає необхідність практичного використання матеріалів аналізу для керування підприємством, для розробки конкретних заходів, для обґрунтування, коректування й уточнення планових даних. У противному випадку ціль аналізу не досягається.

7.Аналіз повинен проводитися за планом, систематично, а не час від часу. Із цієї вимоги випливає необхідність планування аналітичної роботи на підприємствах, розподілу обов'язків по її виконанню між виконавцями й контролю за її проведенням.

8.Аналіз повинен бути оперативним. Оперативність означає вміння швидко й чітко проводити аналіз, приймати управлінські рішення й перетворювати їх у життя.

9.Один із принципів аналізу - його демократизм. Припускає участь у проведенні аналізу широкого кола працівників підприємства, що забезпечує більше повне виявлення передового досвіду й використання наявних внутрішньогосподарських резервів.

10.Аналіз повинен бути ефективним, тобто витрати на його проведення повинні давати багаторазовий ефект.

Таким чином, основними принципами аналізу є науковість, комплексність, системність, об'єктивність, точність, вірогідність, дієвість, оперативність, демократизм, ефективність і ін. Ними варто керуватися, проводячи аналіз господарської діяльності на будь-якому рівні.

 

Бухгалтерський облік – це не сукупність регістрів і звітних форм, це, передусім стиль мислення, менталітет бухгалтерів та ділових людей, на професійні уявлення яких безумовно впливають національні особливості. Метою вивчення дисципліни “Організація бухгалтерського обліку” є навчання студентів методичним прийомам організації бухгалтерського обліку для використання їх у своїй майбутній професійній діяльності.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.006 с.)