ТОП 10:

Аудит амортизаційних відрахувань.Аудит нарахування амортизації у податковому обліку передбачає перевірку:

– правильності визначення об’єктів амортизації та можливе встановлення фактів нарахування амортизаціїна об’єкти невиробничого призначення;

– правильності застосування методів нарахування амортизації. Для цього слід враховувати, що всі основні фонди для нарахування амортизації поділяються на групи, до кожної з яких застосовується певні методи нарахування амортизації.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів:

1. Прямолінійного - за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів;

2. Зменшення залишкової вартості - за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;

3. Прискореного зменшення залишкової вартості - за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об'єкта і подвоюється.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби);

4. Кумулятивного - за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;

5. Виробничого - за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

Особливу увагу при перевірці цього питання слід приділяти правильності збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів. Так, у разі продажу об’єктів 1 групи основних фондів та нематеріальних активів сума перевищення виручки над їх балансовою вартістю включається до складу доходів. Навпаки, сума перевищення балансової вартості над виручкою зараховується до валових витрат. При перевірці слід приділити увагу правильності податкового обліку витрат на поліпшення основних фондів. Так, амортизації не підлягають та відносяться до складу валових витрати підприємства на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшення виробничих фондів у розмірі 10% від сукупної вартості груп основних фондів на початок звітного періоду. Витрати, що перевищують таку суму, збільшують балансову вартість основних фондів та розподіляються пропорційно вартості груп основних фондів (і об’єктів 1 групи основних фондів) на початок звітного кварталу.

 

Запитання для самоконтролю:

1. Як визначається оподатковуваний прибуток звітного періоду?

2. Назвіть особливості формування доходів.

3. Назвіть особливості формування витрат.

4. Назвіть основні положення, що застосовуються при розрахунку амортизації.

5. Як впливають на величину оподатковуваного прибутку збитки минулих періодів?

6. Які податки включаються до складу витрат?

7. Назвіть особливості оподаткування нерезидентів.

8. Особливості контролю за нарахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів у складі витрат.

9. На які основні засоби амортизація не нараховується?

10. Яка методика нарахування податку на прибуток?

Тести для самоконтролю знань

1. Критеріями віднесення матеріальних цінностей до основних фондів платника податку на прибуток є:

а) термін використання матеріальних цінностей в господарській діяльності платника податку;

б) вартість матеріальних цінностей;

в) вартість матеріальних цінностей та термін їх використання в господарській діяльності платника податку.

2. Балансова вартість доходів, отриманих в іноземної валюті протягом кварталу, при складанні декларації про прибуток підприємства за звітний період перераховується у гривні за офіційним курсом НБУ, який діяв:

а) на дату виникнення доходів в іноземній валюті;

б) на останню дату звітного кварталу;

в) на початок звітного кварталу.

3. До витрат подвійного призначення відносяться наступні витрати:

а) Витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства;

б) Будь-які витрати із страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції платника податку, а також цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних засобів платника податку;

в) Витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв’язку з придбанням у нерезидентів послуг (робіт) з консалтингу та маркетингу;

г) Витрати на оплату штрафів, неустойки за рішенням сторін договору.

4. Суми штрафів та/або неустойки чи пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду:

а) Не включаються до складу доходів платника податку;

б) Включаються до складу доходів платника податку за датою їх надходження;

в) Включаються до складу доходів платника податку за датою їх нарахування;

г) Включаються до складу доходів платника податку за датою їх нарахування у розмірі 50% від нарахованої суми.

5. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України:

а) Продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін цих продуктів;

б) Імпортованих продуктів дитячого харчування, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін цих продуктів;

в) Товарів сільськогосподарського виробництва, спрямованих на збільшення обсягів виробництва.

6. Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою:

а) 15 відсотків у джерела виплати цих доходів за рахунок цих доходів;

б) 3 відсотків у джерела виплати цих доходів за рахунок цих доходів;

в) 6 відсотків у джерела виплати цих доходів за рахунок цих доходів;

г) 0 відсотків у джерела виплати цих доходів за рахунок цих доходів.

7. Не нараховується амортизація на основні засоби:

а) Груп 2 та 15;

б) Груп 7 та 16;

в) Груп 10 та 12;

г) Груп 1 та 13.

 

8. До витрат торгівельної компанії включаються:

а) витрати на паливно-мастильні матеріали для легкових автомобілів, що перебувають на балансі компанії (у розмірі 50%);

б) витрати на технічне обслуговування легкових автомобілів, що перебувають на балансі компанії;

в) витрати на паркування легкових автомобілів.

9. У разі продажу окремого об’єкта основних фондів 4-ої групи:

а) балансова вартість 4-ої групи основних фондів зменшується на вартість продажу такого об’єкта;

б) доходи платника податку на прибуток збільшуються на суму виручки від продажу такого об’єкта;

в) доходи платника податку на прибуток збільшуються на суму перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю такого об’єкта.

г) правильна відповідь відсутня.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.008 с.)