ТОП 10:

Камеральна перевірка декларацій з ПДВ. 

Як визначено Податковим Кодексом України, камеральна перевірка проводиться податковим інспектором виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів перевірок платника податків.

Особливості камеральної перевірки декларацій з ПДВ обумовлені специфікою звітності з цього податку, структурою декларації, змістом її рядків та додатків, визначених “Порядком заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість”, який затверджено наказом ДПА України від 30.05.1997 р. № 166 (зі змінами і доповненнями). Попередній контроль заповнення та узгодження даних декларацій з ПДВ здійснюється за допомогою АРМ “Звіт”.

Далі треба звернути увагу на своєчасність подання декларації. Граничний термін податкової звітності з ПДВ у відповідності із Податковим Кодексом залежіть від тривалості податкового періоду. Слід відзначити, що декларація подається платником незалежно від того, чи здійснювалась фінансово-господарська діяльність у податковому періоді, чи ні.

Декларація з ПДВ складаються із вступної частини та 4-х розділів, з них платником заповнюються вступна частина та перші три розділи. Четвертий розділ заповнюється інспектором лише на екземплярі декларації, що залишається у ДПІ.

У вступній частині вказуються реквізити платника ПДВ, назва ДПІ, в якій він зареєстрований та перед якою звітує.

У першому розділі декларації вказуються податкові зобов’язання. При перевірці слід звернути увагу на те, щоб в окремих рядках були вказані операції, що оподатковуються за ставкою 20% і за нульовою ставкою, з обов’язковим зазначенням у складі останніх обсягів експортних операцій. При перевірці рядків, у яких указуються операції, що не є об’єктом оподаткування або звільнені від оподаткування, слід упевнитися в наявності довідок довільної форми про склад та обсяги таких операцій. У разі здійснення експортних операцій (крім бартерних) у звітному періоді платник податку подає додаток № 1 “Розрахунок експортного відшкодування”.

Необхідно звернути увагу на суми коригування податкових зобов’язань та їх відповідність даним, наведеним в додатку № 2 до декларації, в якому відображається розшифровка операцій, що призвели до коригування податкових зобов’язань. Наявність коригувань обумовлена внесенням змін у бази оподаткування ПДВ (їх збільшенням або зменшенням) стосовно операцій з продажу товарів за попередні податкові періоди. Наприклад:

– збільшення бази оподаткування у зв’язку з операціями, які були задекларовані як такі, що звільнені від оподаткування чи оподатковуються за нульовою ставкою, але було продано за звичайною ставкою (продаж на території України товарів, які передбачалося експортувати, але не було експортовано);

– зменшення податкових зобов’язань платника у разі зменшення бази оподаткування стосовно операцій, які оподатковуються за ставкою 20%, і які вже були зазначені в деклараціях попередніх звітних періодів (продані товари повернуто постачальнику, оскільки вони були низької якості, а постачальник уже задекларував ПДВ в декларації попереднього звітного періоду; або поставлені товари не було оплачено покупцем, а борг визнано безнадійним).

У другому розділі “Податковий кредит” зазначаються суми ПДВ по придбаних товарах (роботах, послугах), основних фондах та нематеріальних активах. При цьому відображається не загальний обсяг придбаних товарів, а проводиться їх розподіл за наступними ознаками:

– товари, придбані з ПДВ чи без ПДВ, на митній території України чи за її межами;

– придбані товари, що включаються до витрат виробництва та основні фонди та нематеріальні активи, що підлягають амортизації;

– для яких цілей використовуються придбані товари, а саме: для здійснення операцій, що оподатковуються, звільнені від оподаткування чи не є об’єктом оподаткування.

Уважно слід перевірити рядок, у якому вказується сума коригування податкового кредиту. Коригування податкового кредиту може відбуватися в випадках, коли його повністю або частково не було задекларовано під час закупівлі товарів (робіт, послуг) у попередніх періодах, або, навпаки, було задекларовано більшу суму. Розшифровка та розрахунок коригувань податкового кредиту надається платником також у додатку № 2 до декларації з ПДВ.

Треба звернути увагу на те, що для відображення суми податку, яка зменшує або збільшує суму податкового зобов’язання чи податкового кредиту в результаті самостійного виправлення платником помилки, платник ПДВ подає нову уточнену декларацію. Якщо за результатами уточнення виникає потреба повернення надміру сплаченого податку, платником має бути заява с дотриманням граничного терміну її подання. Навпаки, якщо виявлено заниження податкового зобов’язання, платник нараховує та сплачує штраф у розмірі 3% та 5% недоплати.

У третьому розділі декларації “Розрахунки з бюджетом за звітний період” вказується чиста сума зобов’язань з ПДВ, яка визначається як різниця податкових зобов’язань (результат по розділу І) і податкового кредиту (результат по розділу II). Якщо різниця позитивна, то платник повинен сплатити цю суму до бюджету. Якщо ж різниця є меншою 0, то платник має право на відшкодування з бюджету, і достовірність цієї суми слід дуже ретельно перевірити. Методика перевірки залежить від положень чинного законодавства, часті зміни якого можуть зумовлювати певні особливості нарахування та сплати ПДВ.

Якщо під час перевірки виявлено арифметичні або методологічні помилки в поданій платником податковій декларації, які призвели до заниження або завищення податкового зобов’язання, то податковий інспектор самостійно визначає суму податкового зобов’язання, належного до сплати чи відшкодуванню з бюджету. За результатами перевірки робиться відповідний запис у розділі IV податкової декларації та складається Довідка про попередню перевірку податкової декларації з податку на додану вартість. Якщо платником у поданій декларації допущені арифметичні або методологічні помилки, що призвели до зниження суми податку, належної до сплати, то податковий інспектор самостійно здійснює перерахунок суми податку, нараховує штрафні санкції у встановленому порядку і повідомляє платника про суму донарахувань та штрафів, належних до сплати.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.007 с.)