ТОП 10:

Права органів державної податкової служби.З метою виконання поставлених завдань Закон України «Про державну податкову службу в Україні» надає податковим органам наступні права:

- здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та у громадян, в тому числі громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, показників електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами, та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у письмовій формі пояснення і відомості з питань, що виникають під час перевірок. Орган державної податкової служби може запрошувати громадян, у тому числі громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати ними податків. Письмові повідомлення про такі запрошення направляються громадянам рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави виклику, дата і година, на яку викликається громадянин;

- одержувати безоплатно від підприємств, організацій, включаючи Національний банк України, його установи та комерційні банки (у порядку, передбаченому законодавством для розкриття банківської таємниці), від громадян - суб'єктів підприємницької діяльності довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки підприємств, установ і ор­ганізацій незалежно від форм власності та громадян про поточні та депозитні рахунки, інформацію про наявність та обіг коштів на цих рахунках, у тому числі валюти, та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків;

- одержувати безоплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

- одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків, інформацію про експортно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і нерезиденти, від органів статистики данні, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

- обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та житло громадян, якщо вони використовуються як юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів;

- вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також від громадян, діяльність яких перевіряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства і законодавства про підприємницьку діяльність, контролювати їх виконання;

- вилучати (із залишенням копій) у підприємств, установ та організацій документи, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів, та вилучати у громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю реєстраційні посвідчення або спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) з наступною передачею матеріалів про порушення органам, що виявили ці документи;

- застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у порядку та розмірах, встановлених законом; застосовувати до банків або юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, штрафні санкції у вигляді двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені та штрафних санкцій у порядку, передбаченому законом;

- надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов'язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу у порядку, передбаченому законом;

- за несвоєчасне виконання установами банків розпоряджень органів державної податкової служби про безспірне стягнення податків, а також доручень підприємств, організацій та громадян про сплату податків, стягувати з установ банків пеню за кожний день прострочення у розмірах, встановлених законодавством;

- користуватися безперешкодно в службових справах засобами зв'язку, які належать підприємствам і організаціям незалежно від форм власності;

- у разі виявлення зловживань під час здійснення контролю за надходженням валютної виручки, за дотриманням лімітів готівки в касах давати доручення органам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій;

- вимагати від керівників підприємств і організацій, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей;

- при проведенні адміністративного арешту опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви;

- надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів іншим державним органам відповідно до чинного законодавства;

- матеріально і морально заохочувати громадян, які подають допомогу в боротьбі з порушеннями податкового законодавства;

- звертатися у передбачених законом випадках до суду з позовною заявою про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Податковим органам надано право накладати адміністративні штрафи:

- на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у відсутності податкового обліку або веденні його з порушенням встановленого порядку, неподанні або несвоєчасному поданні платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за відповідне правопорушення, - від десяти до

п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- на керівників та інших посадових осіб, які не виконують вимог посадових осіб органів державної податкової служби, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачували доходи, винних у неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, у перекрученні даних, у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, - у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- на громадян, винних у неподанні або несвоєчасному поданні декларацій про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлено обов'язкову форму обліку, - від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у протидіях посадовим особам органів державної податкової служби, зокрема у недопущенні їх до приміщень, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та одержання доходів, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством, - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- на громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їх дії, чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у деклараціях, - від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені громадянином, якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

1.4. Функції вищої, середньої та низової ланок державної податкової служби.

Функції державної податкової служби відрізняються за рівнями управління. Вища ланка - Міністерство доходів та зборів України здійснює такі функції:

- виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, валютні операції, за розрахунками із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних доз­волів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності; боротьбою з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;

- затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків;

- роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки;

- здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

- подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

- організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизованих робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;

- розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;

- передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

- подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державної казначейської служби України звіт про надходження податків, інших платежів;

- надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;

- прогнозує, аналізує надходження податків і їх джерела, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

- вносить пропозиції з удосконалення податкового законодавства та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування;

- забезпечує виготовлення марок акцизного збору та інші. Функції, виділені курсивом, виконуються виключно ДПА України.

Інші функції разом з ДПА України виконують також державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в містах з районним поділом. У разі безпосереднього здійснення контролю за платниками податків, вони виконують щодо цих платників ті ж функції, що й державні податкові інспекції:

- здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, забезпечують облік платників, правильність обчислення і своєчасність надходження податків;

- контролюють своєчасність подання платниками податків податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, а також перевіряють достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків;

- здійснюють контроль за законністю валютних операцій, додержанням установленого порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах;

- забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій і адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства;

- аналізують причини і оцінюють дані про факти порушень податкового законодавства, передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

- подають до судів позови про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів у випадках, передбачених законодавством, одержаних підприємствами і громадянами за такими угодами, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна;

- проводять роботу по виявленню, обліку і реалізації у встановленому законом порядку безхазяйного та конфіскованого майна;

- контролюють своєчасність і повноту перерахування до бюджету податків, прийнятих від платників податків виконавчими комітетами сільських і селищних рад;

- розглядають звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій;

- надають відповідним фінансовим органам та органам Державної казначейської служби України звіт про надходження податків та інших платежів;

- здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору;

- роз'яснюють через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки.

 

Запитання для самоконтролю:

1. Які функції податкового менеджменту?

2. Які завдання органів державної податкової служби?

3. Які функції вищої та середньої ланок державної податкової служби?

4. Яка структура органів ДПС?

5. Які права органів ДПС?

6. Назвіть закони, які є правовими засадами функціонування податкової системи України.

7. Які документи з питань оподаткування є більш пріоритетними:

- листи Міністерства доходів та зборів України;

- закони України;

- інструкції ДПА України;

- міжнародні угоди з питань оподаткування;

- постанови Кабінету Міністрів України;

- Декрети Кабінету Міністрів України?

8. Порівняйте принципи побудови податкової системи України та зарубіжних країн.

9. Яка мета податкового менеджменту на макро- та мікроекономічному рівнях?

10. Які завдання податкової міліції?

 

Тести для самоконтролю знань:

1. Вкажіть статус ДПІ району у місті:

а) має статус юридичної особи;

б) не має статусу юридичної особи, є підрозділом ДПІ міста;

в) не має статусу юридичної особи, є підрозділом ДПА області.

2. Які органи мають право встановлювати та скасовувати податки і збори до бюджету та державних цільових фондів:

а) Верховна Рада України, Верховна Рада АРК, сільські, селищні, міські ради;

б) виключно Верховна Рада України;

в) Верховна Рада України, Верховна Рада АРК.

3. Встановлення податків і зборів на підставі показників розвитку економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами - це принцип податкової системи:

а) компетенції;

б) рівномірності;

в) соціальної справедливості;

г) економічної обґрунтованості;

д) єдиного підходу.

4. Видатки на утримання органів державної податкової служби фінансуються:

а) з Державного бюджету;

б) з бюджету відповідного рівня (Міністерство доходів та зборів України - з Державного бюджету, ДПА обласного рівня - з обласного бюджету, ДПІ міста - з місцевого бюджету і т.д.);

в) одночасно з бюджетів різних рівнів.

5. Органи державної податкової служби подають звіт:

а) відповідним фінансовим органам, органам Державної казначейської служби України;

б) відповідним фінансовим органам, органам Державної казначейської служби України, органам статистики;

в) відповідним фінансовим органам, органам Державної казначейської служби України, органам статистики, органам внутрішніх справ.

6. Органи державної податкової служби вищого рівня:

а) можуть скасовувати рішення нижчестоящих органів Державної податкової служби;

б) не можуть скасовувати рішення нижчестоящих органів Державної податкової служби;

в) можуть скасовувати рішення нижчестоящих органів Державної податкової служби, крім рішень податкової міліції.

7. Якими видами діяльності можуть займатися посадові особи податкових органів за сумісництвом:

а) підприємницькою діяльністю;

б) працювати на підприємствах;

в) займатися науковою та викладацькою діяльністю;

г) не мають права займатися ніякою діяльністю за сумісництвом.

8. Які умови необхідні для усунення подвійного оподаткування доходів резидентів України, одержаних за її межами:

а) міжнародна угода (договір) про усунення подвійного оподаткування;

б) письмове підтвердження податкового органу відповідної іноземної держави про факт сплати податку;

в) необхідні умови а) і б).

9. Який з нижчезазначених пунктів не відноситься до прав платників податків і зборів:

а) подання податковим органам документів, що підтверджують права на пільги щодо оподаткування;

б) подання до державних податкових органів декларацій, звітів, розрахунків;

в) оскарження у встановленому законом порядку рішень державних податкових органів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.101.141 (0.02 с.)