ТОП 10:

При лабораторному дослідженні крові виявлено гіпопластину анемію, тромбоцитопенію,На основі даних анамнезу, загальними та об’єктивними даними дослідження тварини, лабораторного підтвердження був поставлений діагноз Саркоптоз (Sarcoptosis). Протікає захворювання в гострій формі.

Прогноз хвороби за умови своєчасного лікування сприятливий.

З метою ліквідації хвороби було назначено наступне лікування:

 

 

В пла­ні бу­ло вра­хо­ва­на біо­ло­гія роз­ви­т­ку па­ра­зи­та то­му об­ро­б­ку тва­рин здій­с­ню­ва­ли дві­чі з ін­тер­ва­лом 10 днів, що за­без­пе­чи­ло на­дій­не зни­щен­ня па­ра­зи­та на ті­лі тва­рин.

Тва­ри­ни зна­хо­дять­ся в сви­на­р­ни­ках з по­ру­ше­ним мі­к­ро­клі­ма­том, в при­мі­щен­нях по­ру­ше­на ве­н­ти­ля­ція, то­му про­хо­дить ско­пи­чен­ня шкі­д­ли­вих га­зів, що в свою чер­гу не­га­ти­в­но впли­ва­ють на ор­га­нізм тва­ри­ни. Дже­ре­ла­ми ін­ва­зії мо­ж­на на­зва­ти до­ро­с­ле сви­но­по­го­лі­в'я, яке пе­ре­хво­рі­ває ла­те­н­т­но. В по­ши­рен­ні збу­д­ни­ка пе­в­ну роль ві­ді­гра­ють пред­ме­ти до­гля­ду та об­слу­го­ву­ю­чий пе­р­со­нал, який пе­ре­но­сить йо­го на одя­зі та ін­ших пред­ме­тах, а також через щурів і мишей, на яких можливе тимчасове паразитування кліщів. Ді­а­г­ноз бу­ло по­ста­в­ле­но і під­тве­р­дже­но вча­с­но, що да­ло змо­гу ви­яви­ти і лі­к­ві­ду­ва­ти ви­па­док за­хво­рю­ван­ня мо­ло­д­ня­ка сви­ней на сар­ко­птоз. В ре­зуль­та­ті пра­ви­ль­ної по­ста­но­в­ки ді­а­г­но­зу ста­ло мо­ж­ли­вим своє­ча­с­но роз­ро­би­ти і ви­ко­на­ти план за­хо­дів по лі­к­ві­да­ції хво­ро­би, що в свою чер­гу зме­н­ши­ло еко­но­мі­ч­ні зби­т­ки го­с­по­дар­с­т­ва від цьо­го за­хво­рю­ван­ня. За термін лікування стан тварини покращився, інвазію можна вважати ліквідованою.

 

Пропозиції господарству.

1. По­кра­щи­ти умо­ви утри­ман­ня тва­рин, зме­н­ши­ти ску­че­ність, но­р­ма­лі­зу­ва­ти умо­ви мі­к­ро­клі­ма­ту, по­кра­щи­ти стан з при­би­ран­ням гно­ю.

2. В лі­т­ній пе­рі­од ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти ви­па­сан­ня тва­рин на під­го­то­в­ле­них ді­ля­н­ках па­со­вищ. В зи­мо­вий пе­рі­од при від­су­т­но­с­ті си­ль­них мо­ро­зів ви­пу­с­ка­ти тва­рин на ви­гу­ль­ні май­да­н­чи­ки.

3. По­кра­щи­ти за­без­пе­че­ність об­слу­го­ву­ю­чо­го пе­р­со­на­лу спец. одя­гом, за­со­ба­ми осо­би­с­тої гі­гі­є­ни і ко­н­т­ро­лю­ва­ти стан ви­ко­ри­с­тан­ня цьо­го одя­гу.

4. До­три­му­ва­тись пла­ну про­фі­ла­к­ти­ч­них до­слі­джень і об­ро­бок тва­рин.

5. Про­во­ди­ти пе­рі­оди­ч­ну де­зи­фе­к­цію та де­за­ка­ри­за­цію при­мі­щень, де утри­му­ють­ся тва­ри­ни.

6. Не до­пу­с­ка­ти за­во­зу в го­с­по­дар­с­т­во сви­ней з го­с­по­дарств не­бла­го­по­лу­ч­них по сар­ко­пто­зу.

7. Ре­гу­ля­р­но про­во­ди­ти огляд по­го­лі­в'я і по не­об­хід­но­с­ті про­во­ди­ти мі­к­ро­ско­пію зі­ско­бів.

8. Дві­чі на рік (ве­с­ною і во­се­ни) про­во­ди­ти про­фі­ла­к­ти­ч­ні об­ро­б­ки ву­ш­ні ра­ко­ви­ни у кну­рів та сви­но­ма­ток роз­чи­на­ми чи ае­ро­зо­ля­ми ака­ри­ци­дів.

 

Дослідження крові

 

 

Амбулаторний № 112 Стаціонарний № 45

Діагноз Саркоптоз

Господарство, прізвище власника

Адреса

Вид тварин свиня стать хрячок вік 4 місяці

Порода Велика біла масть біла

Прикмети відсутні кличка, № 245

Кров взято 8 жовтня 2016 р. в середині дня

 

 

Показники Вміст гемогло-біну, г/л   Вміст еритроцитів, Т/л Колірний показник Вміст лейко-цитів, Г/л Лейкоцитарна формула
    Б     Е Нейтрофіли     Л     М
  М   Ю   П   С
Норма 99-119 6,0-7,5 13,2-19,8 8,0-16,0*109 0,3-0,8 4-12     3-6 25-35 40-50 2-5
Виявлено                        

 

Структурні особливості еритроцитів і лейкоцитів____________________

ШОЕ за методом Паченкова – 1 мм/год

(3,0 ) 15¢ ( 8,0 ) 30¢ ( 20,0 ) 45¢ (30,0) 60¢_______+24¢г.

Лужний резерв за методом

Білірубін за методом____________________________________________

Кальцій за методом____________________________________________

Цукор за методом ______________________________________________

Додаткові дослідження __________________________________________

 

 

Підпис ______________ “___”_____________20__р.


Дослідження сечі

 

Амбулаторний №__________________ Стаціонарний №________

Діагноз__________________________________________________

Господарство, прізвище власника_____________________________

Адреса____________________________________________________

Вид тварин____________ стать__________ вік __________________

Порода ____________________ масть _________________________

Прикмети ___________________ кличка, №____________________

Спосіб і час взяття сечі______________________________________

Дослідження проведено «___»____________200__р.

 

Фізичні властивості

 

2. Кількість 4 л/добу

3. Колір світло-жовта

4. Прозорість прозора

5. Консистенція водяниста

6. Запах специфічний

7. Щільність (1,010– 1,030 г/мл)

 

Хімічні дослідження

1. Реакція ____________________________________________________

2. Проби на білок _____________________________________________

3. Кількість білка за методом ___________________________________

4. Проби на альбумози за методом _______________________________

5. Проба на цукор за методом ___________________________________

6. Проба на гемоглобін за методом ____________________________

7. Проба на жовчні пігменти і кислоти за методом _______________

8. Проба на кетонові тіла за методом ___________________________

9. Проба на індикан за методом _______________________________

10. Проба на уробілін за методом ______________________________

 

Мікроскопічні дослідження

1. Неорганізовані осади відсутні

2. Організовані осади відсутні

 

Підпис_____________ «___»__________20__ р.


Дослідження калу

 

Амбулаторний №__________________ Стаціонарний №________

Діагноз__________________________________________________

Господарство, прізвище власника_____________________________

Адреса____________________________________________________

Вид тварин____________ стать__________ вік __________________

Порода ____________________ масть _________________________

Прикмети ___________________ кличка, №____________________

Кал отримано «___»_________200___р.

 

Макроскопічне дослідження

2. Кількість 1 кг

3. Форма і консистенція форма циліндра, пухка консистенція

4. Вологість вологі(55%), мала кількість слизу

5. Колір глинисто-жовтий

6. Запах специфічний

7. Подрібнення

8. Ступінь перетравлення нормальна

9. Патологічні домішки відсутні

10. Гельмінти і їх частини відсутні

 

Мікроскопічне дослідження

1. Ступінь перетравлення нормальна

2. Неорганічні складові частини ______________________________

3. Патологічні домішки відсутні

4. Яйця гельмінтів відсутні

5. Дослідження на жир ______________________________________

 

Хімічне дослідження

1. Реакція _________________________________________________

2. Білок __________________________________________________

3. Кров’яні пігменти ________________________________________

4. Жовчні пігменти ________________________________________

 

 

Підпис ______________ «___» __________20___р.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.83 (0.009 с.)