ТОП 10:

Утворення структури та організаційних засад бухгалтерського обліку на досліджуваному господарстві належить до обов’язків керуючого апарату підприємства.На підприємстві діє автоматизована форма бухгалтерського обліку, яка забезпечується комп’ютерною програмою «Універсал 5+».

Головний бухгалтер несе повну відповідальність за відповідність регістрів обліку законодавчим нормам, порядок та спосіб реєстрації та узагальнення інформації, передбачений даним програмним забезпеченням.

Для усунення значних та незначних невідповідностей або помилок у програмному забезпеченні, з метою його оновлення укладається договір на обслуговування з особою(фізичною або юридичною), що розробляє дану програму. Оплата роботи та її організація цієї особи ґрунтується на договірній основі.

 

 

Облік грошових коштів

Економічний зміст обліку грошових коштів

Нормальну виробничу діяльність кожне підприємство може здійснювати лише при постійних зв'язках з іншими підприємствами з допомогою грошових коштів.

Як результат своєї операційної діяльності всі підприємства проводять розрахунки з комерційними банками за позичками і через комерційні банки сплачують вартість товарів, робіт та послуг одне одному.

Згідно зі ст. 198 Господарського кодексу України розрахунки підприємств за своїми зобов'язаннями проводяться в безготівковому та готівковому порядку через установи банків відповідно до правил здійснення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.

Більшість розрахунків з виконання зобов'язань здійснюється через установи банків безготівковим шляхом. Розрахунки готівкою між підприємствами, організаціями й установами дозволяється проводити лише тоді, коли суми окремих платежів менші від сум, встановлених банками для безготівкових розрахунків.

При проведенні безготівкових операцій банки здійснюють контроль за дотриманням сільськогосподарськими підприємствами платіжної і договірної дисципліни, допомагають використовувати найбільш доцільні форми розрахунків, що сприяє прискоренню обігу обігових коштів.

Основними завданнями обліку грошових коштів є: виконання операцій з грошовими коштами за розрахунками з постачальниками, покупцями; контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни; своєчасне і правильне документальне оформлення операцій з руху грошових коштів, щоденний контроль за збереженням готівки і цінних паперів у касі підприємства; інвентаризація грошових коштів і відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку; дотримання стандарту бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися в грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

Для відображення коштів використовуються такі рахунки і субрахунки:

30 "Готівка";

31 "Рахунки в банках";

311 "Поточні рахунки в національній валюті";

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";

313 "Інші рахунки в банках в національній валюті";

314 "Інші рахунки в банках в іноземній валюті";

33 "Інші кошти";

331 "Грошові документи у національній валюті";

332 "Грошові документи в іноземній валюті";

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті";

34 "Короткострокові векселі одержані";

35 "Поточні фінансові інвестиції"";

351 "Еквіваленти грошових коштів";

352 "Інші поточні фінансові інвестиції".

Облік касових операцій

Для здійснення розрахунків готівкою на підприємстві організовують касу.

Каса - це спеціально обладнане приміщення, Постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 р., де здійснюються готівкові розрахунки, а також приймання, видача, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів. У касі дозволяється зберігати тільки готівку, поштові марки, конверти,проїзні квитки та путівки, що належать підприємству.

Підприємства можуть мати у касі готівку тільки в межах встановленого ліміту залишку.

Ліміт залишку готівки в касі встановлюється підприємствам установою банку щорічно протягом першого кварталу. До встановлення ліміту каси на поточний рік продовжує діяти ліміт попереднього (минулого) року. У разі обґрунтованого звернення протягом року клієнта щодо перегляду ліміту і подання ним відповідних розрахунків встановлений раніше ліміт має бути переглянутий. Сума ліміту каси може бути уточнена, змінена з ініціативи банку.

Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства (незалежно від того, перебуває чи не перебуває воно на самостійному балансі) встановлюється, як правило, комерційними банками за місцем відкриття основного поточного рахунка з урахуванням:

- режиму і специфіки роботи підприємства;

- віддаленістю підприємства від установи банку;

- розміру касових оборотів;

- встановлених банком строків і порядку здавання касової виручки (надходження) в касу банку;

- графіка заїзду інкасаторів.

Ліміт каси підприємства встановлюють самостійно, узгоджувати ліміт з банком не потрібно. Для затвердження ліміту каси видається наказ керівника підприємства. Цей наказ ґрунтується на розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним бухгалтером та керівником підприємства. У розрахунку ліміту каси вказується також строк здачі готівки в банк. Оскільки досліджуване господарство ДП «ДГ «ЕЛІТНЕ» ІР НААН» знаходиться у с.Радгоспне, де нажаль немає банківської установи, то згідно п.5.4 Положень №637, воно має право встановити ліміт каси в розмірі не більше п’ятикратного розміру середньоденного надходження готівки.

Наведемо приклад розрахунку ліміту каси ДП «ДГ «ЕЛІТНЕ» ІР НААН» за період 1.01.2014 – 31.05.2014р:

Для розрахунку ліміту каси підприємство вирішило використовувати середньоденну суму надходжень готівки. Найбільші суми надходжень в касу спостерігались у лютому, березні і квітні 2014р. Загальна сума надходжень становить 831690,90 грн. Кількість робочих днів у лютому – 20, у березні – 21, у квітні – 22. Розраховуємо середньоденну суму надходжень готівки до каси за ті три місяці: 831 690,90/(20+21+22)= 13 201,44 грн. Підприємство може встановити будь-який ліміт каси, що не перевищує суму 13 201,44 грн. Так, на основі цього розрахунку підприємство встановлює ліміт залишку у розмірі 13 200 грн.

Касові операції оформлюються документами, типові форми яких затверджені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні №637 від 15.12.2004р., і мають застосовуватися без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форми власності.

Розрахунки готівкою проводяться із застосуванням типових первинних документів, а саме: прибуткових (КО-1) та видаткових (КО-2) касових ордерів, касових і товарних чеків, розрахункових квитанцій, проїзних документів тощо, які підтверджують факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, а також з допомогою рахунків-фактур, договорів, угод, контрактів, актів закупівлі товарів тощо.

Оприбуткування готівки в касу здійснюється на підставі прибуткового касового ордера(додаток1), підписаного головним бухгалтером, або його заступником і касиром. У прибутковому касовому ордері зазначається сума (цифрами та прописом), від кого прийнято гроші та на якій підставі. При цьому особі, яка здала гроші, після отримання їх касиром видається квитанція, підписана головним бухгалтером і касиром.

Витрачання готівки з каси оформлюється видатковим касовим ордером(додаток 2),який підписується керівником і головним бухгалтером підприємства. У випадку видачі грошей окремій особі за видатковим касовим ордером касир повинен вимагати пред'явлення документа, який засвідчує особу утримувача та містить фотокартку, особистий підпис власника. Видача коштів з каси не підтверджена розпискою одержувача у видатковому касовому ордері або іншому документі, що його замінює, у виправдання залишку готівки в касі не приймається. Ця сума вважається нестачею і стягується з касира.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові документи мають бути заповнені бухгалтерією тільки чорнилом темного кольору, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів та іншими способами, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання документів - до трьох років.

У прибуткових і видаткових касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача прибуткових касових ордерів і видаткових документів на руки особам, що вносять або одержують гроші, забороняється. Приймання та видача коштів за касовими ордерами проводиться тільки в день їх складання, крім випадків видачі коштів за розрахунково-платіжними відомостями.

Оплата праці, виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, премій, тощо проводиться касиром за платіжними відомостями без складання видаткового касового ордера на кожного отримувача.

Всі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві відображаються в Касовій книзі, тобто обліковому регістрі, призначеному для обліку касових операцій касиром підприємства.

Листки Касової книги мають бути завчасно пронумеровані, прошнуровані й опечатані печаткою. Кількість листків у Касовій книзі засвідчується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера і скріпляється печаткою. Записи в Касовій книзі ведуться в двох примірниках через копіювальний папір. Другий (відривний) листок книги служить звітом касира(додаток 3), який наприкінці дня разом з доданими документами надається бухгалтеру (під розписку в касовій книзі) для перевірки правильності записів і виведених залишків грошових коштів на кінець дня.

Прибуткові касові ордери або видаткові документи до передачі у касу регіструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Але, оскільки, на досліджуваному господарстві ведеться автоматизована форма обліку, вищезазначений документ не передбачений. Видаткові касові ордери, оформлені на підставі платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей на виплату заробітної плати, регіструються після її видачі.

Під час одержання прибуткових касових ордерів або видаткових документів касир зобов'язаний перевірити:

1) наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому документі - дозвільного підпису керівника підприємства або осіб, ним уповноважених;

2) правильність оформлення документів;

3) наявність перелічених у документах додатків.

У разі недотримання хоча б однієї з перелічених вимог касир повертає документи до бухгалтерії для належного оформлення. Прибуткові касові ордери або видаткові документи одразу ж після одержання або видачі за ними грошей підписуються касиром, а долучені до них документи погашаються штампом або надписом "Оплачено" із зазначенням дати (число, місяць, рік).

Касові документи, після складання звіту касира та його оброблення в бухгалтерії, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються переплітаються в окремі папки та зберігаються протягом 36 місяців після закінчення календарного року матеріально відповідальною особою, на яку покладено обов'язок зберігання документів, в окремому сейфі або спеціальному приміщенні.

Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства використовують рахунок 30 "Готівка". Проте на підприємстві ДП «ДГ «ЕЛІТНЕ» ІР НААН» використовується лише один рахунок і він має застарілу назву – 301 "Каса в національній валюті".

За дебетом рахунку 301 відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси підприємства. Кореспонденцію по даному рахунку можна спостерігати нижче у таблиці 3.1.

Таблиця3.1

Господарські операції з обліку руху грошей у касі ДП «ДГ «ЕЛІТНЕ» ІР НААН»

Зміст операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн
Дебет Кредит
1. Надійшла готівка з поточного рахунку в ПАТ «Мегабанк» до каси підприємства 311-1а 53 000,00
2. Одержано готівку від ПАТ «Насінневе» Кегичівського району у рахунок оплати раніше відвантаженої партії озимої пшениці 86 287,20
3. Внесено до каси підприємства суму готівки в рахунок попередньої оплати наданих послуг 8 000,00
4. Внесена виручка на поточний рахунок з каси підприємства 311-1а 13 200,00
5. Видано підзвіт Чересовій Л.Л. суму готівки на закупівлю мінеральних добрив 372-1 10 000,00
6. Погашено заборгованість перед ПП «Дамир» за оприбутковане дизельне мастило 12 440,00
7. Видано з каси заробітну плату працівникам 88 560,45

 

Указом Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" передбачено, що у разі порушення норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу:

· за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

· за не оприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки - у п'ятикратному розмірі не оприбуткованої суми;

· за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів - у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум;

· за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням - у розмірі витраченої готівки.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.61.235 (0.01 с.)