ТОП 10:

Організація роботи виконавчих органів місцевих радПорядок формування і будова виконавчих комітетів місцевих рад. Форми та методи роботи виконавчих комітетів місцевих рад. Організація роботи апарату виконавчих комітетів місцевих рад. Система, будова, порядок утворення та форми роботи відділів, управлінь та інших виконавчих органів рад. Компетенція виконавчих органів місцевих рад.

 

Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян, судовими, правоохоронними органами та органами юстиції

Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з судовими органами та органами юстиції. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з органами прокуратури, Служби безпеки України та органами внутрішніх справ.

 

4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Т е м а 1. ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО
І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ ДЕРЖАВОЗНАВСТВА, НАУКА
ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

(колоквіум)

 

П л а н

 

1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як категорія державознавства.

2. Основні напрямки здійснення державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

3. Наука державного будівництва і місцевого самоврядування.

4. Навчальна дисципліна “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні”.

 

 

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

 

Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 22. – Ст.983.

Про Національну раду з питань державного управління та місцевого самоврядування: Указ Президента України від 26.04.2005 р.№ 706/2005 (зі змін.) // Офіц. вісн. України. – 2005. – №17. – Ст.901; 2006. – № 18. – Ст.1321.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник/За ред.С.Г.Серьогіної. – Х.: Право, 2005.

Конституційно-правові засади становлення української державності / За ред. В.Я. Тація, Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2003.

Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., Кресіна І.О., Погорілко В.Ф., Ставнійчук М.І. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001.

Битяк Ю.П. Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – Х.: Право, 2002. – Вип. 2. – С. 34 – 44.

 

Т е м а 2. ПОНЯТТЯ Й ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

(колоквіум)

П л а н

 

1. Поняття й загальна характеристика елементів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування в Україні.

2. Системно-структурна організація органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні.

3. Територіальна, правова, матеріальна й фінансова основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні.

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

 

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – №37–38. – Ст. 189.

Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України від 30.06.1999 р. № 783-XIV // Там же. – 1999. – № 34. – Ст.274.

Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 03.03.1998 р. №147/ 98-ВР (зі змін.) // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – №34. – Ст.228; 2000. – №5. – Ст. 35; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2002. – №26. – Ст. 173; 2004. – №10. – Ст. 96; 2004. – № 19. – Ст. 255; 2005. – №16. – Ст. 256; 2005. – №25. – Ст. 333; 2006. – № 4. – Ст.63.

Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993р. № 56-93 (зі змін.) // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 30. – Ст.336; 1993. – №32. – Ст.340; 1995. – № 30. – Ст.229; 1999. – № 5-6. –Ст.39; 1999. – № 18. – Ст.140; 1999. – № 45. – Ст.399; 2000. – № 10. – Ст.78; 2000. – № 29. – Ст.231; 2000. – № 39. – Ст.333; 2001. – № 33. – Ст.179; 2002. – № 2. – Ст.5; 2003. – № 26. – Ст.185; 2003. – № 28. – Ст.216; 2005. – № 17. –Ст.267; 2005. – № 48. – Ст.483.

Нижник Н.Р., Дубенко С.Д., Плахотнюк Н.Г., Бурч Я.М., Кривенко Л.Т. Органи державної влади в Україні: структура, функції і тенденції розвитку: Навч. посіб. – К., 2003.

Баймуратов М.А., Григорьев В.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине. – О.: Юрид. літ., 2003.

Серьогіна С.Г. Взаємодія держави й місцевого самоврядування: теоретико-правовий аналіз історичних моделей та новітніх тенденцій // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб./ Відп. ред. В.Я. Тацій, - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип.. 83. – С. 3-13.

Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Моногр. / За ред. Ю.М.Тодики, В.А. Шумілкіна. – Х.: Одіссей, 2004.

Органи державної влади України: Моногр. / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.

Любченко П.М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства: Моногр. – Х.: Одіссей, 2006.

Чапала Г.В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз: Моногр. – Х.: Право, 2006.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.007 с.)