ТОП 10:

Перші протодержавні утворення на сучасній території УкраїниНеолітичної революція.

Неолітична революція –період неоліту,(6-4 тис. до н.е.) перехід від превласнюючого господарства до відтворювального господарства. Характерні риси: виник. землеробства і скотарства, тваринництва. Приручення більшості свійських тварин, поява постійних жителів та поселень, поява кераміки, прядіння, ткацтва, поява нових способів обробки каменю, значно зростає кількість людей, з’являються соціальні структури людства. Родову організацію замінює сусідська община, на зміну матріархату приходить патріархат, виникає парна сім’я.В кінці епохи відкрито колесо і плуг. Наслідком неолітичної революції стала досить розвинена система обміну.

 

 

Перші протодержавні утворення на сучасній території України

Трипільці (5-3 тис.до н.е.) Біля с.Трипілля, де київський ахеолог В.Хвойка віднайшов перше таке поселення. Були найдавнішими хліборобськими племенами на теренах України, займались скотарством. Високого розвитку набули гончарство і ткацтво. Селились переважно в басейнах річок, жили великими селами по 600 – 700 чоловік. На 2000 р. до н. е. трипільська культура перестала існувати. Частину їх покорили степові племена, решта зникла у північних містах.

Кіммерійці (2 тис. до н.е.) – стародавні кочівники, які жили на території Північного Причорномор'я, о мандрували через Кавказ до Малої Азії. Не мали постійних поселень та жили у тимчасових таборах та зимівниках. Займались кочовим скотарством, конярством. Уважають, що вони започакували на Україні добу заліза. Мистецтво мало прикладний характер: складні орнаменти прикрашали зброю, посуд…В 7 ст. до н. е. були вигнані скіфами з території Північного Причорномор’я в Малу Азію.

Скіфи(7ст.до н.е.) –іраномовний народ давнього світу.Причорноморська Скіфія поділялася на 3 царства:одне очолював головний цар, два інших-молоді царі. Це був народ безжалісний, жорстокий до ворогів, але відданий в дружбі поміж собою.

До складу Скіфії входило багато пемен.Заняття:скотарство (розводили коней, вівців,велику рогату худобу),ремеслами(метаургія,ткацтво, обробка золота та срібла), торгівля. Збереглося чимало пам’яток мистецтва(посуду,зброї,прикрас-золота пектораль із кургану Товста Могила).Скіфи не споруджували своїм богам храми, але вони мали священі міста,де проводились великі свята.

Сармати(3ст.до н.е.) – стародавні кочові іраномовні племена. Панівне положення у степах Північного Причорномор’я перейшло від скіфів до сарматів. Вони були вправними воїнами, здійсними революцію у військовій справі, створивши важку кінноту.В деяких племенах військовою справою займались і жінки. Сармати здійснювали походи за землі Римської імперії, Закавказзя, воювали з давньослов’янськими племенами.У 3 ст. діяли спільно з готами. Кінець їх пануванню поклали гуни.

 

Утворення Київської Русі.

Наприкінці 8-9ст. відбулося об’єднання східнослов’янських союзів племен навколо Києва, йшов подальший процес зміцнення ранньофеодальної держави – Київської Русі. Факторами утворення державності були: а) економічні (розвиток продуктивних сил, землеробства, скотарства, ремесел, торгівлі, зростання міст);

б) соціально-політичні (розклад родоплемінних відносин, відокремлення правлячої верхівки – князів, дружинників, старшин). Проіснувала ця держава, як єдина структура, приблизно 250 років. Київська Русь була історично першою організованою формою об’єднання українців.

За політичною формою правління Русь – це ранньофеодальна монархія. На чолі держави стояв великий київський князь, він також був володарем усієї землі Руської. Власність була спадковою. За допомогою дружини великий київський князь завойовував нові землі, із підвладних земель щорічно збирав данину – полюддя. Соціально-економічні відносини у державі регулювалися “Руською правдою” – збірником судових законів, укладеним за князя Я.Мудрого.

 

Ярослав Мудрий

*безпека кордонів(забудова укріплених фортець,відвойовував землі)

*вигідні союзи та угодишляхом династичних шлюбів

*внутрішня розбудова держави(створ.перше зведення законів «Руська правда», спорудж.храмів,перша бібліотека та школа при софієвському монастирі;
*встановлено «Ярославів ряд»

*КР-централізована монархія на чолі з князем

*підтримка дружини у діяльності князя

*віче-народні збори дорослого чоловічого населення,що виріш.держ та громад.справи

Правління Ярослава називається найвищим піднесенням К.Р.

 

Берестейська унія 1596

Причини:

*занепад правосл.церкви під тиском катол-ва

*постійні козацько-селянські постанняяк наслідок реліг.,соц.,політ. невдоволення

*бажання визволитися від своїй підпорядкованості східним патріархам, які не мали достатньої влади для захисту стану православної церкви в Речі Посполитій;

*як рівноправне об'єднання церков під керівництвом Папи Римського, який після захоплення турками Константинополя залишався єдиним вищим церковним ієрархом, який мав реальну владу.

*необхідність ідеологічного обґрунтування захоплення польськими магнатами українських земель;

Суть:

-зберіг.православні обряди

-тлумачення біблії стало католицьким

-Папа Римський-голова церкви

Наслідки:

-унію сприйнялисвященники ЗХ земель,а собор правосл. Священників не визнав(усіх, хто не визнав-називали єретиками і переслідували)

-ГК церква підпорядковувалась Папі Римському

--визнання основних догматів католиц.церкви

-збереження правосл.обрядів та церковнословянська мова

 

? Українського козацтва та суспільно-політичний устрій Запорозької Січі

 

Передумови: наявність дикого поля та великого масиву вільних земель, прагнення людей шукати кращої долі.

Причини:

-зростаннявеликого феодального землеволодіння та закріпачення селянства

-посилення реліг.та нац.гніту

-загроза с боку турків та татар

З. С. було засновано у 1553р Вишневецьким, на остр. Мала Хортиця.

ознаки державності

-територія «Землі війська Запорозького», рухливі кордони

-особлива система ораганів та установ. Січова рада-адмін.та судовий орган, уряд-військова старшината військові служителі, місцева влада-полкова старшина

-символи влади(прапор,булава,печатка,бунчук)-клейноди

-неписане звичаєве право

-військо,що ділилося на 38 куренів

 

 

? Виникнення, діяльність та історичне значення братств.

Братства — національно-релігійні громадські організації українських і білоруських православних міщан у 16-18 ст.

Їх виникнення зумовлювалося прагненням міського населення, передусім середніх його верств, об'єднатися для захисту своїх соціально-економічних інтересів і боротьби проти насильного покатоличення й полонізації.

Братства, які виникали у Львові,Києві, Луцьку,Холмі,Галичі та інших містах:

-виступали ніціаторами церковних реформ, контролювалидіяльність церковних ієрархів,вивчали і поширювали духовну літературу

-засновували школи,друкарні,бібліотеки.

Значення- відіграли значну роль у суспільно-політичному та культурному житті, в боротьбі проти політики національного і релігійного утисків, яку проводили шляхетська Польща та католицька церква в Україні і в Білорусі.

? Причини та соціальна направленість козацьких повстань кінця ХУІ-першої половини ХУІІ ст.

Причини:посилення феодальної

експлуаталії,ополячення,окатоличення,посилення кріпацтва

1)Повстання під проводом Криштофа Косинського.Привід – білоцерківський староста К.Острозький захопив маєток Косинського. У відповідь козаки захопили Білу Церкву. Повстання охопило Київщину, Брацлавщину, Поділля.Поразка під Черкасами, смерть Косинського.

2)Повстання під проводом Наливайка. Похід проти турків в Молдову, Семиграддя, Угорщину. 1594- підняв повстання на Брацлавщині. Поляки оточили козаків в м. Солониці. Наливайко було поранено, а більшість козаків було вбито.Повстання зазнавали поразки через внутрішню неорганізованість і відсутність єдності.

 

? Характер, рушійні сили та основні етапи Визвольної війни сер. ХVІІ ст.

1648 – відбулось повстання, що переросло у Визвольну війну.
Характер: національно-визвольний, антифеодальний, релігійний.

Привід: особиста образа заподіяна Б.Хмельницькому польським шляхтичем Чаплинським, який зі своїми слугами зруйнував та пограбував родинний хутів Хмельницького-Суботів.
Рушійні сили:селянство, козацтво, укр.православне духовенство, дрібна шляхта, міщанство.

Причини:

-феодальна експлуатація

-ополячення

-окатоличення

Етапи війни:

1.Битва під жовтими водами

2.під корсунем

3.під пилявцями

4.під берестечком

5.під жванцем

6.під батагом

Перемога-запорожці підписали з Польщею угоду, згідно якої:1)влада гетьмана розповсюджувалась на більшу територію україни.2)козацький реєстр доходив до 20000чоловік.3)більшість поляків залишало Україну

Поразка-1)підконтрольна територія гетьмана зменшилась.2)поляки повернулись в укр-ну. 3)зменш.реєстр

 

 

? Переяславсько-Московський договір 1654 р.: його оцінка в історіографії.

Дата: березень 1654

Сторони: Московська держава та Гктьманщина

Положення:

-влада гетьмана по всій країні

-коз.реестр 20000

-гетьмана і старшину орирали козаки

-козаки самостійно збирали податки

-право на зовн.політину

-Москва повиннна була прогнати поляків з украни

Умови: гетьманщина переходить під протекцію і оборону московського царя

Козаки розглядали договір як рівноправну угоду

Москва прагнула одностороннього підпорядкування Війська Запорізького своїм інтересам

Угода була першим прецедентом юридичного відокремлення козацької автономії від Польщі

 

? Зародження української козацької держави.

-власний територіальний поділ, територія поділялась на полки та сотні

-державний апарат(основний орган влади-Війскова рада,її функції перебирає собі страршинська рада,голова держави-гетьман, місцева влада-полковій та сотенній старшинам, уплавління здійснювалось магістратами та отмаманами

-судова система

-розбудова нац.армії

-Формування держ.скарбниці

-перебудова соц-економ.сфери

-встановлення міжнародних зв’язків з Москвою,осман.вмперією,молдавією,валахією і тд

Мала напіввійськовий характер і базувалась на суперечливих засадах.

 

? Охарактеризуйте гетьманування І. Виговського.

Після смерті Богдана Хмельницького старшина обрала гетьманом України Виговського.

*уклав союз зі Швецією

*поновив союзницькі відносини з Кримським ханством

*розпочав переговори з польщею

*орієнтувався на козацьку старшину, яка прагнула зосередити у своїх руках велике землеволодіння та відновити кріпацтво

*уклав з Польщею Гадяцький доровір 1658

 

 

? Дайте характеристику періоду Руїни.

Дата: 60-80рр17ст

-розкол України та міжусобиці війни гетьманів

-воєнні дії за участі Пльщі та Росії, постійна навала турків та татар

-винищення великої кількості населення, розорення міст і сіл

Причини:

-Москва всебічно підтримувала руйнівні кроки гетьмана

-більшість гетьманів на 1план тавили особисті інтереси, а не державні

Наслідки: після зречення Дорошенка Правобережна Гетьманщина практично перестала становити цілісне й самостійне державно-політичке утворення. Менш вбивчою була доля Лівобережної Укр., котра в складі Рос.держави зберігла адміністративну автономію,базовану на козацькому устрої.

 

 

Неолітичної революція.

Неолітична революція –період неоліту,(6-4 тис. до н.е.) перехід від превласнюючого господарства до відтворювального господарства. Характерні риси: виник. землеробства і скотарства, тваринництва. Приручення більшості свійських тварин, поява постійних жителів та поселень, поява кераміки, прядіння, ткацтва, поява нових способів обробки каменю, значно зростає кількість людей, з’являються соціальні структури людства. Родову організацію замінює сусідська община, на зміну матріархату приходить патріархат, виникає парна сім’я.В кінці епохи відкрито колесо і плуг. Наслідком неолітичної революції стала досить розвинена система обміну.

 

 

Перші протодержавні утворення на сучасній території України

Трипільці (5-3 тис.до н.е.) Біля с.Трипілля, де київський ахеолог В.Хвойка віднайшов перше таке поселення. Були найдавнішими хліборобськими племенами на теренах України, займались скотарством. Високого розвитку набули гончарство і ткацтво. Селились переважно в басейнах річок, жили великими селами по 600 – 700 чоловік. На 2000 р. до н. е. трипільська культура перестала існувати. Частину їх покорили степові племена, решта зникла у північних містах.

Кіммерійці (2 тис. до н.е.) – стародавні кочівники, які жили на території Північного Причорномор'я, о мандрували через Кавказ до Малої Азії. Не мали постійних поселень та жили у тимчасових таборах та зимівниках. Займались кочовим скотарством, конярством. Уважають, що вони започакували на Україні добу заліза. Мистецтво мало прикладний характер: складні орнаменти прикрашали зброю, посуд…В 7 ст. до н. е. були вигнані скіфами з території Північного Причорномор’я в Малу Азію.

Скіфи(7ст.до н.е.) –іраномовний народ давнього світу.Причорноморська Скіфія поділялася на 3 царства:одне очолював головний цар, два інших-молоді царі. Це був народ безжалісний, жорстокий до ворогів, але відданий в дружбі поміж собою.

До складу Скіфії входило багато пемен.Заняття:скотарство (розводили коней, вівців,велику рогату худобу),ремеслами(метаургія,ткацтво, обробка золота та срібла), торгівля. Збереглося чимало пам’яток мистецтва(посуду,зброї,прикрас-золота пектораль із кургану Товста Могила).Скіфи не споруджували своїм богам храми, але вони мали священі міста,де проводились великі свята.

Сармати(3ст.до н.е.) – стародавні кочові іраномовні племена. Панівне положення у степах Північного Причорномор’я перейшло від скіфів до сарматів. Вони були вправними воїнами, здійсними революцію у військовій справі, створивши важку кінноту.В деяких племенах військовою справою займались і жінки. Сармати здійснювали походи за землі Римської імперії, Закавказзя, воювали з давньослов’янськими племенами.У 3 ст. діяли спільно з готами. Кінець їх пануванню поклали гуни.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.132.114 (0.013 с.)