ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

CONTRASTIVE TYPOLOGY, ITS AIMS AND METHODS OF INVESTIGATIONІ. В. Корунець

ПОРІВНЯЛЬНА
ТИПОЛОГІЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

Навчальний посібник

Видання друге,
доповнене й перероблене

ВІННИЦЯ

"НОВА КНИГА"

 

Сканування, розпізнавання і перевірка:

Аркадій В.Куракін, МА, {ark # mksat. net}

Випущені сторінки стосовно фонетики (32-111).

Нумерація електронних сторінок документа відповідає нумерації паперових.

Орфографія за американської замінена на британську.

 

Книга сканувалась з метою некомерційного використання для цілей навчання і викладання.

 

 


УДК 802.0 (075) ББК81.432.1 К68

Затверджено Міністерством освіти України як навчальний посібник для студентів факультетів та інститутів іноземних мов, що вивчають дисципліну "Порівняльна типологія англійської та української мов", протокол № 2 від 12.09.02 р.

Рецензенти:
доктор філологічних наук, професор

В. I. Карабан,

кандидат філологічних наук, професор О. М. Кінщак

Корунець І. В.

К68 Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2003 - 464 с.

ISBN 966-7890-27-9

Пропонований посібник є значно доповненим і переробленим виданням посібника 1995 року (в-во "Либідь"). У нього внесено доповнення, викликані появою нових досліджень вітчизняних і зарубіжних лінгвістів (вступна частина). Доповнено й оновлено розділ "Типологія фонетичних і фонологічних систем", уточнено кількість структурних типів складів обох порівнюваних мов. Зміни внесено і в розділи "Типологія морфологічних..." і "Типологія синтаксичних систем". Більше матеріалів перенесено в таблиці, зроблено доповнення в системі вправ кожного розділу.

Посібник своїм наповненням відповідає вимогам програми з предмета. Він може бути використаний викладачами порівняльного мовознавства, а також викладачами англійської мови вищих і спеціальних середніх навчальних закладів, аспірантами та студентами, які вивчають і цікавляться спільними (ізоморфними) й відмінними (аломорфними) рисами та явищами англійської та української мов.

ББК 81.432.1-7

© І. В. Корунець, 2003 ISBN 966-7890-27-9 © Вінниця, «Нова Книга», 2003


Корунець Ілько Вакулович -перекладач, літературний критик, лінгвіст. Член Національної спілки письменників України. Заслужений працівник народної освіти України. Професор Київського національного лінгвістичного університету. Учасник руху опору перекладачів-шестидесятників. Вільно володіє англійською, німецькою та італійською мовами. Пише, розмовляє і перекладає цими мовами. Автор понад 100 наукових праць з перекладознавства, порівняльної типології, методики викладання. Автор художніх перекладів.

Підготував 22 кандидати філологічних наук. Автор підручників з перекладу і порівняльної типології 1986, 1995, 2002 та інших років видання.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА............................................................................ 11

CONTRASTIVE TYPOLOGY, ITS AIMS AND METHODS

OF INVESTIGATION................................................................ 13

Practical Aims and Tasks of Contrastive Typology.................... 17

Methods of Investigation in Contrastive Typology..................... 19

A Short Historical Outline of Typological Investigations............ 25

TYPOLOGY OF THE PHONETIC AND PHONOLOGICAL

SYSTEMS................................................................................................................ 34

Typology of the Vowel Systems of the Contrasted Languages..................... 36

Phonetic/Phonological Oppositions in the Vowel Systems.............................. 41

Typological Characteristics of the Consonantal Systems............................... 45

Oppositions and Correlations in the Systems of Consonants........................ 55

The Syllable in the Contrasted Languages........................................................ 62

Syllable Generation and Syllable Division in the Contrasted

Languages................................................................................................................ 79

Qualitative Characteristics of English and Ukrainian Syllables..................... 83

Word-Stress and Utterance Stress in English and Ukrainian.......................... 90

Utterance Stress in English and Ukrainian......................................................... 95

Intonation/Prosody in English and Ukrainian................................................... 99

Topics for Self-Testing and Individual Preparation....................................... 111

TYPOLOGY OF THE LEXICAL SYSTEMS............................ 118

Factors Facilitating the Typological Study of Lexicon.............. 118

The Semiotic or Global Classification of Lexicon.................... 124

The Identification of Semiotic Superclasses of Words............. 126

Socially, Stylistically and Functionally Distinguished Classes

of Words.................................................................................. 130


Onomasiological and Semasiological Characteristics of Different

Units of Lexicon...................................................................... 141

Word-Formation in English and Ukrainian............................... 147

Combined Prefixal and Suffixal Formation of Words.............. 153

Substantivisation, Adjectivisation, Verbalisation and Adverbialisation

in English and Ukrainian.......................................................... 163

Specifically English Types of Word-Formation........................ 164

TYPOLOGY OF IDIOMATIC AND SET EXPRESSIONS........ 165

Topics for Self-Testing and Individual Preparation.................. 172

Exercises for Class and Homework.......................................... 173

TYPOLOGY OF THE MORPHOLOGICAL SYSTEMS

OF THE CONTRASTED LANGUAGES.................................. 179

Isomorphisms and Allomorphisms in the Morphemic Structure of

English and Ukrainian Words................................................... 179

Typology of the Parts of Speech in the Contrasted Languages. 192

Typological Features of the Noun as a Part of Speech............. 196

Morphological Categories of the Noun..................................... 201

The Category of Case and its Realisation in English and

Ukrainian................................................................................. 207

The Category of Definiteness and Indefiniteness..................... 211

Typology of the Adjective....................................................... 213

Grading of Adjectives in English and Ukrainian...................... 217

The Numeral as a Part of Speech in English and Ukrainian...... 220

Typological Characteristics of the Pronoun.............................. 224

Typological Characteristics of the English and Ukrainian Verb 231

Classes of Verbs in English vs. Ukrainian................................ 233

Ways of Expressing Morphological Categories of the.............. 239

English and Ukrainian Verb..................................................... 239

Typology of the Non-Finite Forms of the Verb (Verbals)........ 243

Other Peculiar Features of English and Ukrainian Verbs.......... 246

Typological Characteristics of the Adverb............................... 248


Syntactic Functions of Adverbs in English and Ukrainian....... 253

Statives and their Typological Characteristics........................... 254

TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FUNCTIONAL

WORDS................................................................................... 257

Modal Words and Phrases/Modals........................................... 257

Typological Characteristics of Prepositions.............................. 259

Typology of the Conjunctions........................... ,..................... 264

Typological Characteristics of Particles.................................... 268

Typological Characteristics of Interjections/Emotives.............. 272

Topics for Self-Testing and Individual Preparation.................. 275

Exercises for Class and Homework.......................................... 276

TYPOLOGY OF THE SYNTACTIC SYSTEMS....................... 281

Syntactic Processes, their Types and Ways of Realisation....... 281

Syntactic Relations and Ways of Their Realisation.................. 291

Syntactic Relations in English and Ukrainian........................... 301

Typology of the Word-Group / Phrase..................................... 307

Types of Word-Groups in English and Ukrainian..................... 311

Typology of the Sentence........................................................ 324

Structural Types of Sentences in English and Ukrainian.......... 325

One-Member Sentences in English and Ukrainian.................... 328

One-Word Sentences/Quasi-Sentences in English and Ukrainian.... 333

Communicative Types of Sentences in English and Ukrainian 336

The Structural Segmentation of the Sentence in English and Ukrainian 342

TYPOLOGY OF THE MAIN PARTS OF THE

SENTENCE............................................................................. 343

Typological Characteristics of the Subject................................ 344

The Semantic Functions of the Subject.................................... 344

Typological Characteristics of the Predicate............................. 346

The Compound Predicate and Ways of Expressing It............... 348


TYPOLOGY OF THE SECONDARY PARTS OF THE

SENTENCE.............................................................................. 351

Ways of Joining Different Adjuncts and Complements............ 357

in English and Ukrainian Word-Groups and Sentences............ 357

Typology of Adverbial Complements/Parts of the Sentence.... : 360

Functions of Adverbial Complements in the Sentence............. 361

The Adverbial Complement of Time /Обставина часу............ 362

Allomorphic Means of Expressing Complements of Time....... 364

The Adverbial Complement of Manner/Обставина способу дії 365

The Adverbial Complement of Cause (Reason) Обставина

причини .................................................................................. 367

The Adverbial Complement of Purpose / Обставина мети...... 368

The Adverbial Complements of Result..................................... 368

(Consequence) Обставина наслідку....................................... 368

The Adverbial Complement of Condition/Обставина умови... 370

The Adverbial Complement of Concession/Обставина поступки .... 370 Adverbial Complements of Attendant Circumstances/Обставини

супроводжуючих способів дії................................................ 372

The Adverbial Complement of Comparison/Обставина

порівняння.............................................................................. 373

The Adverbial Complement of Degree/Обставина ступеня.... 374

The Adverbial Complement of Measure/Обставина міри....... 374

The Detached Secondary Parts of the Sentence/ Відокремлені

другорядні члени речення..................................................... 375

The Detached Attribute/Відокремлене означення.................. 376

The Detached Apposition/Відокремлена прикладка............... 376

The Detached Object/Відокремлений додаток....................... 377

The Detached Adverbial Complements/ Відокремлені

адвербіальні члени речення................................................... 378

Typology of the Homogeneous Parts of the Sentence.............. 380

Grammatically Independent Elements in the Sentence............. 382

Non-Segmentable Sentences in English and Ukrainian............. 385

Elements of Direct Address in English and Ukrainian.............. 387


Typology of the Composite Sentence in the Contrasted

Languages................................................................................ 388

Typology of the Compound Sentence...................................... 390

1 Compound Sentences with Free/Neutral Interrelations between

Their Clauses........................................................................... 391

2. Compound Sentences with Adversative Interrelations between

Their Clauses........................................................................... 392

Contrastive and Adversative Compound Sentences.................. 400

Compound Sentences with Asyndetically Adjoined Clauses.... 401

Typology of Semi-Compound Sentences................................. 404

Extended Compound Sentences in English and Ukrainian....... 406

Compound-Complex Sentences in English and Ukrainian....... 407

Typology of The Complex Sentence........................................ 408

Typology of the Complex Sentence with Nominal Clauses...... 409

Typological Features of Subject Clauses.................................. 410

Typological Features of Predicative Clauses............................ 412

Typological Features of Object Clauses................................... 415

Typological Features of Attributive Clauses............................. 419

Allomorphic Correlations between Some English and Ukrainian

Simple and Composite Sentences............................................. 423

Typological Features of the Adverbial Clauses........................ 425

Typological Features of the Adverbial Clauses of Place (місця) 426

Typological Features of the Adverbial Clauses of Time (часу) 427

Typological Features of the Clauses of Manner/ Attendant

Circumstances (способу дії).................................................... 429

Typological Features of the Clauses of Comparison (порівняння)... 430

Typological Features of the Clauses of Condition (умови)...... 431

Typological Features of the Concessive Clauses (поступки)... 434

Typology of the Adverbial Clauses of Purpose (мети)............ 434

Typology of the Adverbial Clauses of Cause (причини)......... 437

Typology of the Subordinate Clauses of Result (наслідку)...... 439

Other Isomophic and Allomorphic Features in the System of the Composite Sentences in English and Ukrainian 440


The Complex Sentences with Mutually Subordinated Clauses. 440

Types of Grammatical Ties between Clauses in English and

Ukrainian Composite Sentences............................................... 441

Typology of the Supersyntactic Units...................................... 445

Topics for Self-Testing and Individual Preparation.................. 449

Exercises for Class and Homework.......................................... 451

BIBLIOGRAPHY..................................................................... 457


ПЕРЕДМОВА

З-поміж профілюючих дисциплін навчального плану інститутів, університетів і факультетів іноземних мов і деяких педагогічних вузів порівняльна типологія іноземної та української мови має чи не найбільше пізнавальне і навчально-виховне значення. Адже саме цей предмет, вивчення якого ґрунтується на всебічному порівнянні та співвіднесенні мовних одиниць, засобів їх поєднання і функціонування в словосполученні або реченні англійської та української мов, незаперечно переконує студентів у тому, що українська мова за своїм лексичним багатством і різноманітністю засобів вираження стоїть врівень з усіма іншими розвиненими мовами світу. Вона має як спільні (ізоморфні) так і відмінні (аломорфні) риси та явища порівняно з багатьма, принаймні індоєвропейськими мовами. Ізоморфізм спостерігається найперше у наявності системи мовних одиниць та їх найголовніших властивостей на фонетичному/фонологічному, лексикологічному, морфологічному і синтаксичному рівнях мовної стратифікації. Аломорфні явища української мови порівняно з іншими індоєвропейськими мовами і, зокрема, порівняно з англійською мовою, що є тут об'єктом типологічного вивчення, становлять подовжені приголосні звуки, структура невластивого англійській мові типу складу, окремий шар (дитячої) лексики тощо. Тому найбільше уваги в пропонованому посібникові звертається на системне зіставлення таких одиниць і явищ англійської та української мов, як:

1) звуки / фонеми, складотворення і просодичні явища (наголос, інтонація) англійської та української мов;

2) класи повнозначних і неповнозначних частин мови, морфологічні категорії та способи їх реалізації, словотвірні й формотвірні афікси, класифікація лексичних одиниць;

3) синтаксичні процеси, синтаксичні зв'язки та синтаксичні відно шення на рівні різних типів і парадигматичних класів словосполу чень, речень і надфразових єдностей порівнюваних мов тощо.

Значне місце поряд із порівняльним аналізом ізоморфізмів та аломорфізмів на кожному мовному рівні відводиться зіставленню функціональних значень членів/компонентів синтаксичних одиниць. При


цьому особлива увага звертається на аломорфні риси та явища в системі мовних одиниць, а також на домінанти, що визначають структурний тип одиниць і явищ відповідно англійської та української мов.

Типологічний аналіз мовних одиниць і явищ здійснюється у межах кожного мікрорівня за допомогою порівняльного, почасти компонентного і трансформаційного методів. Це забезпечує встановлення ізоморфних та аломорфних особливостей голосних/приголосних звуків, складів, морфем, спільних класів лексики, зокрема і фразеологізмів та синтаксичних одиниць, спільних і відмінних рис у системі простих і складних речень і членів речення та їх структури в англійській та українській мовах.

Усі типологічні порівняння здійснюються на широкому ілюстративному матеріалі, вибраному з художніх і публіцистичних творів англомовних авторів та їх українських перекладів чи з творів українських письменників.

Для самостійної перевірки засвоєння теоретичного матеріалу, а також для семінарських занять до кожного розділу додаються запитання і система послідовних вправ на практичну перевірку засвоєння матеріалу, що вивчався у відповідному розділі.

Оскільки пропонований посібник є першою в Україні працею, в якій робиться спроба порівняння синхронічного зрізу і мовних одиниць і явищ англійської та української мов на всіх (окрім стилістичного) рівнях лінгвістичної стратифікації, автор із вдячністю прийме від користувачів конструктивні пропозиції щодо поліпшення структури і змісту посібника в майбутньому.

Автор


Singular — Plural — Dual

верба - в'ерби but дві (три, чотири) верб'и; душа — 'душі but дві (три, чотири) душі'; квітка — квітки but дві (три, чотири) кв'ітки; шапка -шапки, дві (три, чотири) шапки, etc.


Note.In some nouns the stress in plural and dual number forms may coincide, eg: сповідь сповіді дві/три сповіді; борець - борц'і, два/три, чотири борц'і; танець танці; два/три, чотири танці/ ранці; чобіт - 'чоботи, два/три, чотири 'чоботи, etc. Several nouns retain their dual number form in the instrumental case (cf. очима, плечима, грошима, дверима, ушима/ вухами). In many regions of Ukraine other dual forms of nouns may be observed too, eg: дві руці; дві/три нозі; три, чотири кілі; три/чотири слові; дві/три, чотири літі, (дівка/парубок на дві/три селі), etc. [5, 126]

Typologically isomorphic, on the other hand, is the existence in English and Ukrainian of the classes of singularia and pluralia tantum nouns mostly expressing quantity. The singularia tantum include some semantic groups of mainly common nouns which rarely denote singular notions like 1) parts of the world: the North, the South, the East, the West, the North-West the North-East (північ, південь, захід, схід, північний захід), etc. The great majority of singularia tantum nouns are names of


materials: iron, copper, snow, milk, bread; срібло, золото, сніг, хліб, сіль, молоко, etc. These and other nouns in both contrasted languages denote plurality of substances and things, whereas abstract notions have a singular expression of number. Nouns of this semantic class are especially amply represented in Ukrainian where there may be singled out the following subclasses of them: a) derivatives formed with the help of the suffixes-ств-о (-цтв-о):воїнство, селянство, студентство, козацтво; b) nouns formed with the help of suffixes -я(j)+(а):листя, колоддя, гілля, пруття, колосся, волосся, вороняччя, струччя; с) nouns formed with the help of the suffix -н-я: комарня, мурашня, пташня, офіцерня; d) nouns formed with the help of the suffix -в-а: братва, дітва, грошва, мишва, мурашва; е) nouns formed with the help of the suffix -от-а:жінота, парубота, біднота, дрібнота, etc.; f) nouns formed with the help of the suffixes -инн-я (-овинн-я):картоплиння, гарбузиння, кукурудзиння, бобовиння; g) nouns formed with the help of the suffixes -ин-а (-овин-а):дичина, садовина, ярина, h) nouns formed with the help of the suffixes -ник-няк:сливник, липняк, осичник, вишняк, підосичник, etc.

Apart from these there are some foreign nouns with the suffixes -yp-a (професура, адвокатура, мускулатура, etc.); nouns with the suffix ик-a (-ік-а, -атик-а):символіка, проблематика, синоніміка. This group also includes nouns with the suffixes -ет, -ат:генералітет, імунітет, секретаріат, плагіат and singularia tantum nouns with the suffix -іан-a: Шевченкіана, Шекспіріана and some others.

It should be emphasised that far from all Ukrainian singularia tantum nouns have corresponding equivalents within the same semantic groups in English and respectively in Ukrainian. This can partly be seen in the equivalents representation Table 13 below.

Typology of the Adjective

The adjective as a part of speech is characterised in English and Ukrainian by its common implicit lexico-grammatical nature and common functions in the sentence. It expresses the quality of things or substances (a nice flower, urgent measures) and can serve as a predicative complement after the copula-verb (the child was small, she grew nervous; дитя було маленьке, вона стала нервовою), etc.

According to their typological characteristics, adjectives split into some isomorphic and allomorphic classes presented in the table below.


Table 15 Typological Classes of English vs. Ukrainian Adjectives

 

Isomorphic Classes of Adjectives Allomorphic Class
Qualita- Relative Possessive and Suppletive Possessive
tive Відносні relative Суплетивні Присвійні
Якісні   Присвійно-    
    відносні   (only in Ukrainian)
cold, big, golden, Byronian, good, better, мамин/материн,
small, red, wooden, Shakespearian, best; bad, батьків/татів,
green, high, English, Shevchenkinian, worse, worst; сестрин,
yellow, золотий, Lermontovian, little, less, братів/братова,
холодний, дерев'яний, байронівський, least; добрий, братові (книги),
великий, англійський, Шекспірівський, гарний, котиків/вовків
малий, полив'яний, Шевченківський, кращий, (хвіст), лисиччина
червоний, святковий, Тичинівський, найкращий, (хатка), сомові
вартий, вечірній, Малишківський, поганий, (вуса),
жовтий, осінній Лермонтовський, гірший, соловейкові співи/
великий   Дніпровський найгірший гніздечка, etc.

Qualitative adjectives in both contrasted languages undergo grading, whereas relative adjectives express qualities characterising objects and phenomena through their relation to other objects and phenomena (Cf. economic progress, private property, urban population; економічний розвиток, приватна власність, міське населення).

Relative adjectives in the contrasted languages, as was shown above, fall into two subgroups: a) possessive and relative (присвійно-відносні), which are formed in English from nouns denoting family names or names of countries by adding the suffixes -ic, -ian(Aesopian, Shakespearian, Shevchenkinian, Tolstovian, Lermontovian); b) genuinely relative adjectives which have some inherent possessive meaning (Cuban, Brazilian, Portugese, western, eastern) or: Kyiv parks, London docks, Taras Shevchenko Prise winners etc.

Note.Many English relative adjectives are also regular root words, i. e. base adjectives: gold ring, the Iron Curtain, Boston harbour, York cathedral, Paris papers, etc.

Ukrainian possessive and relative adjectives are formed by adding the suffixes -евк/-івськ-/-цьк-, -зьк-to the noun stem: батьківський, учнівський, Шевченківський, Малишківський, вояцький, козаць-


кий, запорізький, or only by adding the suffixes -ин/-ін, -ач/-яч-to the root: журавлиний, качиний, зміїний, солов'їний, гусячий, жаб'ячий, телячий, волячий.

Pertaining only to Ukrainian (and to some other Slavonic languages), however, are possessive adjectives, which are formed from common and proper nouns denoting living beings by adding to their roots/stems the suffixes -ів/-їв, -ин/-їн, -ов-а, -ов-е, -ев-а, -ач/-яч:батьків, Сергіїв, Миколин, сестрин, Маріїн, лікарів, водіїв, командирів, лисячий, комарів, цвіркунів, жабин, равликів/равликова. Their corresponding forms in English are genitive case forms of nouns: father's, Nick's, lion's (hunger), her brother-in-laws (book), frog's (leg), (my) sister's dress, fox's tail, etc.

As to the structure of adjectives they fall in English and Ukrainian into three far from equal by their number groups:

1. Base(simple) adjectives, which are regular root words (cf. big, bold, clean, high, old, red, thin, wet, young, small, tall, etc.

Such base adjectives are few though structurally regular stems in Ukrainian. Cf. винен, годен/згоден, давен, дивен, зелен, певен, ладен. Regular base adjectives, like those in English, are rather rare a few in Ukrainian. They are: варт, рад, жив (і здоров).

2. Derivative adjectiveswhich are in English regular stems: boy ish, capable, despotic, grammatical, tedious, rural, urban, English, Germanic, beautiful, etc.

The Ukrainian language has many derivative adjectives though almost all of them are structurally non-stem adjectives. They are formed with the help of different suffixes, the main of which are as follows: -н-, -езн-, -ськ-/-зьк, -цьк-(товариський, паризький, бузький, козацький); -ан-/-ян-, -ов-/-ев, -ев (гречаний, кропив'яний, березовий, грушевий, баєвий); -льн-(доїльний, поїльник); -ч-(виборчий, вірчий), -езн-, -ач-,- яч-, -ущ-, -ющ-, -уват-, -еньк-, -есеньк-,etc. as: величезний, добрячий, багатющий, синюватий, білястий, дрібнесенький, гарнесенький, etc.

Derivative adjectives are formed in English with the help of the following suffixes: -al/-ial(annual, bacterial); -able/-ible(capable, sensible); -ary/-ory(contrary, advisory); -an/-ian:(urban, Ukrainian); -ant/-ent(defiant, divergent); - ern (eastern, western); -ful


(tactful, useful); -ic/-ical(basic, political); -ish(bookish, womanish); - ive (active, conclusive), -less(careless, hopeless); -ous (tedious, poisonous); -ow (narrow, yellow); -ward(westward, backward)', -y (milky, tidy) and some others.

Many of these suffixes can form qualitative adjectives as well (cf. beautiful, foolish, dangerous, happy, etc.).

A considerable number of suffixes, some of which have already been mentioned above, form Ukrainian possessive adjectives from nouns. They are -ів, -їв/-ев-а, -єв-е, -єв-і/:Антонів, Петрів, водіїв, водієва, водієве, водієве;-ин-/-ин-а, -ин-е, -ин-і:Галин, Галина, Галине, Галині; -їн/-їн-а, -їн-е, -їн-і:Надіїн, Надіта, Надіте, Надіті; -ач-/-яч-: мишачий, дитячий: -ськ-/-цьк-:синівський, читацький.

3. Compound adjectivesunlike basic and derivative ones are characterised in the contrasted languages by some structural or lexical allomorphisms. Thus, they may sometimes not correlate in English and Ukranian semantically. For example, the English compound adjective breast-high can have in Ukrainian only a phrase equivalent занурений до грудей/що дістає до грудей; ice-cold is холодний як лід/ крига. The English compound adjective upright on the other hand corresponds to the Ukrainian simple derivative adjective чесний or прямий, вертикальний, which are structurally non-equivalent (they are not compound in Ukrainian). Of course, there exist also many equivalent compound adjectives like four-storied, all-national, all-steel, all-powerful, many-sided, and others which have corresponding semantic and structural equivalents in Ukrainian: чотириповерховий, загальнонародний, суцільносталевий, всемогутній, багатосторонній and others.

Absolutely allomorphic (for English) is the formation of Ukrainian adjectives with the help of diminutive and augmentative suffixes, the most often used being -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-(гарненький, малесенький, чистісінький, тонюсінький), and -езн-, -енн-, -ач-/-яч-, -ущ-/-ющ- for augmentatives (величезний, здоровенний, добрячий, багатющий, клятющий), etc.

Absolute isomorphism is observed, however, in the existence of derivative prefixal and suffixal (префіксально-суфіксальних) adjectives in English and Ukrainian. For example: abnormal/subnormal -


анормальний/субнормальний, anti-national - антинародний, archbischopic - архієпископський, counteractive - протидіючий, ultra-leftist - ультралівацький, indisputable - незаперечний/ безперечний, etc.

Very productive in Ukrainian are prepositional by origin prefixes, that partly correspond to English adverbial postpositions, which may also become prefixes (cf. to mention above above-mentioned, to grow overovergrown, etc.). These prefixes in Ukrainian are as follows: без- (без думки бездумний), до- (до центру доцентровий), від-(від центру відцентровий), на- (на стіл настільний), під- (під горою підгірний), перед-(перед святом передсвятковий); зя-(за Дніпром задніпровський), etc.

Of allomorphic nature in both contrasted languages are also compound adjectives consisting of the initial adjectival, substantival, numerical, pronominal, or adverbial component and a concluding substantival, verbal or some other root/stem. These adjectives in Ukrainian have always, naturally, their endings for gender, case and number, whereas in English they are mostly marked by the participial -ing or -ed endings (sometimes by the -ty suffix or without any markers at all), eg: black-maned чорногривий (чорногрива, чорногриве/-і), easy-going добродушний (-а: добродушна, -е: добродушне, -і: добродушні), well-known добре відомий (добре відома, добре відоме, добре відомі), silk-like шовковидний (-а: шовковидна, -е: шовковидне, -і: шовковидні), etc.

Gradational

not only... but also, not

so much...than

що не тільки, а навіть;

не тільки, а й /але й


CLASSES OF CONJUNCTIONS


of comparison

as...as, not

so...as, than, as

if, as through,

мов, немов,

неначе, наче


Subordinating Conjunctions


Of Cause

because, as, since,

seeing,

бо, тому що,

оскільки


 

of place of time of condition of concession of purpose of results
where, after, till, until. if, unless. though, although, lest, that, in that, so that,
wherever. since, before, provided, despite, whoever, order that, so що, так
де, звідки, while, supposing, whatever, that, що/ й
куди, туди доки, поки, якщо, якби, хоча (б), дарма аби, щоб, для  
  як, аж поки коли б, якщо б що, хай, нехай того, щоб  

As can be seen in the table, co-ordinating conjunctions in the contrasted languages fall into the following subclasses:

1) Copulative (єднальні): and, nor, neither... nor, as well as, both... and, not only... but also; і/й, та, також, і... і, ні... ні, як... так і, не тільки... але й/і. Copulative conjunctions in the contrasted languages have a bilateral combinability. They connect separate components, com ponental parts of word-groups or clauses in compound sentences which are of equal rank, eg: In the afternoon he and Jolly took picks and spades and went to the field. (Galsworthy), "It was a cold fall and the wind came from the mountains". (Hemingway). По обіді він і Джоллі взяли кайла і лопатий пішли на поле. Була холодна осінь, і вітер віяв з гір. І пить будем, і гулять будем. (Ukr. Folk-song)

2) Disjunctive (розділові) conjunctions denote in both languages sepa ration. They are: or, either... or або, ато, чи, або... або, чи... чи, то... то, чи то...чи то, eg: "I must weep, or else this heavy heart will burst". (Byron) "I have nothing of the artist in me, eitherin faculty or character". (B. Shaw). Я мушу плакати, ато від горя серце розірветься. "Все пішло то на податі, то на борги, то на оренди". (Гончар) 3) Adversative (протиставні): but, still, yet але, проте, зате, однак, все ж and others. Eg: Andrew turned towards her distressed, yet still determined to carry out his intention. (Cronin) Ендрю повернувся до неї занепокоєний, але готовий здійснити свій намір. 4) Resultative (пояснювальні): so, hence так, що, тож/отож, тобто, а саме, як от, eg: The grass was drenching wet, sohe descended to the road. (Galsworthy) У траві стояла вода, тож він вийшов на шлях. І він катапультується, тобтовистрілює себе з літака разом з сидінням. (Гончар). 5) The causal conjunction (for) is pertaining only to English, eg: The windows were open, for it was hot. (Galsworthy). The corre sponding semantic equivalent of this conjunction in Ukrainian are, бо, тому що, оскільки- all of subordinating nature which testifies its allomorphism in the system of co-ordinate conjunctions in the contrasted languages. Consequently, it is sometimes far from easy for Ukrainian students to differentiate Ukrainian causal clauses in a complex sentence. It is not so with the subordinating conjunctionsintroducing subordi nate clauses. These conjunctions also include in both languages the group


of the so-called connectives standing separate from regular subordinating conjunctions. Regular conjunctions of this group are: that, whether, if, що, чи, якщо/якби which are used to introduce in both languages subject, object, predicative and attributive clauses. Eg. Whether/if he is going to come or not is still unknown. The question is whether he is going to come or not. He asked if was going to come. I know that he is going to come. This is the flower that was bought there, etc. Similarly in Ukrainian: Чи він прийде ще - не відомо. Питання полягає в тому, що/ чи він ще прийде. Я вірю/знаю, що він прийде. Common functions in both contrasted languages are also performed by connective or conjunctive/relative (as they are often referred to) pronouns: who, what, which, how many, хто, що, який, котрий, чий, скільки; and by connective/ conjunctive adverbs: where, when, how, why, де, коли, куди, як, чому.

Subordinate conjunctions introducing adverbial clauses are of isomorphic nature, i. e. common in both contrasted languages, too. They express different sense relations and fall into the following groups:

1. Conjunctions of time: since, until, till, as long as, after, before, while, as soon as, коли, відколи, поки, аж поки, доки, аж доки, як, після того як, в міру того як, як тільки, тільки що, щойно, ледве.

2. Conjunctions/connectives of place and direction: where, wherev er, whence, де, де б, куди, звідки.

3. Conjunctions of cause or reason: as, because, since, seeing, бо, через те що, тому що, затим що, оскільки.

4. Conjunctions of condition: if, unless, provided, supposing якби, якщо, якщо б, коли б, аби, скоро.

5. Conjunctions of purpose: lest, that, in order that, so that, щоб, для того щоб, з тим щоб.

6. Conjunctions of result: so that, that, так що, отож:, тож.

7. Conjunctions of concession: though, although, as, even if, even though, however, wherever, whatever, whichever, хоч, хай, нехай, дарма що, незважаючи (на).

8. Conjunctions of comparison: as, as...as, not so... as, than, as if, as though, як, що, мов, мовби, немов, немовби, наче, неначе, начебто, ніби, нібито.


Typology of the Sentence

Unlike word-groups which are subject of investigation in Minor syntax, the sentence is investigated in the so-called Major syntax. Hence, the sentence in the contrasted languages has a large number of typologically relevant features in common. The existence of such isomorphic features both in the simple and in the composite sentence is predetermined by the main common types of aspects characteristic of the sentence as a peculiar language unit. These aspects are three: 1) structural; 2) semantic and 3) pragmatic. This aspective trichotomy directly correlates with the meaning, form and functioning of the sentence in speech where it realises its explicit form of an utterance corresponding to a logically complete proposition.

These three aspects are practically of universal nature; they constitute the main basis for a systemic arrangement and systemic contrasting of simple and composite sentences in all languages. Apart from this, the mentioned aspects can also serve as reliable distinguishing features between the main syntactic units, i. e. sentences on the one hand and the word-groups that are used to form sentences, on the other.

The principal distinguishing features characterising the sentence as a universal language unit are as follows: 1) the sentence is the main language unit; 2) it is the main syntactic unit and 3) it is the main integral part of speech, in other words - the principal communicative unit. Unlike


word-groups, sentences in the contrasted languages are distinguished from word-groups and words, that are as lower in rank language units, by some peculiar features, the main of which are the following four: 1) an intonation contour; 2) predication; 3) modality; 4) and a relative sense completion.

OF THE SENTENCE

The general implicit morphological nature, the syntactic function and the nomenclature of the secondary parts of the sentence are generally isomorphic in the contrasted languages. Allomorphic features are observed, as a rule, in the structural forms of some types of English objects, attributes and adverbial modifiers, though some Ukrainian secondary parts of the sentence are also characterised by divergent features of their own. The secondary parts of the sentence in the contrasted languages are as follows:

The object which has in English and Ukrainian both isomorphic and allomorphic features. Common, for example, is the functioning of the object as a "subjective complement" (G.G.Pocheptsov), eg: She was invited by me: вона була запрошена мною.


As to its structural forms, the object in both contrasted languages may be: a) simple:I thought that the bank rented it. (F. King) А я думав, що банк позичив їх (гроші). Then she heard music. (S. Hill) Потім вона почула музику. ...he called "Hsst" several times. (Galsworthy) Він кілька разів повторював "ц-с-с ". b) Simple prepositional:He was afraid of this. (Hailey) Він не думав про це. "May I speak to Lucy?" "Можна звернутися до Люсі?" с) Extended(expressed by a subordinate word-group): "I do so dislike the summer crowds." (S. Hill) Мені так надокучають юрби людей влітку. In his book he had drawn some pretty nasty characters. (Ibid.) У своїй книжці він змалював кілька вельми неприємних персонажів. d) Expanded objects(expressed by the co-ordinate word-groups): The other two women continued to discuss the gas and electricity bills. (F. King) ...the car brought his father and mother home. (Galsworthy) These structural types of object have their equivalents in Ukrainian: Дві інші жінки обговорювали рахунки за газ та електрику. Машина привезла його батька й матір додому. Though the first of the expanded objects in Ukrainian (рахунки за газ та електроенергію) may also be treated as the expanded prepositional object, since it is preceded by the preposition. Consequently, the nomenclature of some subtypes of the object may also be enlarged in the contrasted languages.

Apart from the aforenamed there are also other common types of the object/adjective complement in the contrasted languages.

The first to be named are the following traditionally distinguished ones: 1) the direct non-prepositional or prepositional (in English) object. For example: "He could make the money easy". (Snow). "I have heard of it..." (Ibid.) Він міг легко заробити гроші. Я це/про це чув. Не went to Oxford, studied engineering and played rugger. (D. Garnett) Він поїхав до Оксфорда, вивчав машинобудування і захоплювався регбі.

The simple object may be expressed in English and Ukrainian by different nominal parts of speech or their functional equivalents. Eg: He was describing the sufferings of the unemployed (J. London) Він описував страждання безробітних. Her laugh cut Soames to the quick. (Galsworthy) її сміх зачепив Сомса за живе. Fleur flung back her hair. (Ibid.) Флер відкинула назад свою косу. Nelson had asked Mary's


father's consent. (D. Garnett) Нельсон попросив згоди батька Мері. She called out "Hullo!" (Ibid.) Вона вигукнула "Алло!"

Note. The verbs to ask, to answer, to take, to envy, to hear, and to forgive take two direct objects in English, which is not so in Ukrainian. For example: They scared him, (Johnny) and asked him many questions. (Saroyan) Вони залякували його і задавали йому багато запитань (допитували). In this sentence both pronouns, him and the word-group (extended object) many questions are direct objects in English whereas in Ukrainian the second object him (йому) is indirect. Direct in both languages is also the cognate object, eg: Taras Shevchenko lived a hard life. .. .Clare slept the sleep of one who has spent a night in the car. (Galsworthy) Клер спала сном людини, що провела ніч у машині. Napoleon fought several successful battles. Наполеон виграв/ виборов не одну успішну битву.

The prepositional object in the contrasted languages, as has been pointed out, is preceded/introduced by the preposition. For example: It smelt not of vomit, but of food. (D. Garnett) She felt cold in nothing but her nightdress and the light wrap, and with the shiver of cold she felt fear. (Ibid.) Вона ні в що не мерзла, але в нічній одежині та легенькій фантині і від дрижаків та від холоду їй було лячно. "І must not panic", she said to herself. (Ibid.) "Я мушу тримати себе в руках,"- сказала вона сама до себе.

As can be observed, not all English prepositional objects have prepositional equivalent in Ukrainian (cf. it smelt not of vomit). Other prepositional objects, however, are declinable in Ukrainian (Cf. with the shiver of cold big дрижаків/дриґоління, від холоду, в одежині). No morphological expression of the syntactic dependence is observed in the so-called addressee object (as termed by Prof. G.G.Pocheptsov) to herself which corresponds to the indirect object собі, though it may be conveyed as an indirect prepositional object as well (cf. сказала вона сама до себе, про себе).

One more peculiar feature of the English prepositional object is that the preposition may sometimes be split from the object itself. Eg: .. .My car a 1960 Morrts Oxford... that I have been so proud of. (B. Hanville) Or in such an example: Who do they (children) belong to? (Maugham) Котрої з них вони/Вони котрої з них?


The indirect object in both languages has an indirect case form which is expressed in English only by the personal pronoun in the objective case and by the interrogative and relative pronoun who. Eg: I know they told me that. (Ibid.) Це вони мені сказали. The doctor gave me pills to take tranquillisers. (Ibid.) Лікар дав мені пігулки для заспокоєння. Не handed her the paper. (Dreiser) Він передав їй папірець. The Ukrainian indirect object may also be a noun, any pronoun or numeral (cf. дати щось комусь, Петрові, Марії, двом/обом). Or in the following Ukrainian sentences: Він послав Ганні книжку. Він послав книжку Ганні/дня Ганни. Гамір не давав дитині (дітям) спати. Hence, all English notionals with no morphological expression of indirect case forms can be called "indirect objects" only conventionally. Cf. I sent Ann a book/ I sent a book to/for Ann. He sent nobody anything. Such morphologically amorphous words as nobody, nothing and even nouns which do not reflect any morphological category by their form can express their relations only through their syntactically predetermined placement. Taking all this into consideration, i.e. the absenсe of any morphological expression of indirect cases in almost all English notionals (except the objective case form of the personal pronouns me, him, her, them, us) and the relative/ interrogative pronoun whom, it would be typologically more expedient to use also the term "complements" instead of the tradition term "object".

Apart from the above-mentioned subtypes of the direct object in the contrasted languages, two more structural forms of it are to be singled out. These are: 1) the clausal object/expressed by the object subordinate clause: "You're always telling me how good you are". (I. Shaw) Ти завжди повторюєш мені, яка ти добра. Or "I suppose she's been telling you that I'm a selfish brute." (J. Сагу) "Гадаю, вона вам сказала, що я жахливий егоїст".

The formal object is an allomorphic feature/phenomenon pertained to the English language only. This object is expressed by the formal pronoun it which has an implicit meaning, as can be seen in the following sentences: On Saturday she would clean it, wash it, and air it. (J.K. Jerome) which means in Ukrainian the following: По суботах вона прибирала, мила й провітрювала (всі кімнати, приміщення). І found it impossible to utter the next word. (Kahler) У мене не було жодної


змоги сказати хоч слово. We can walk it very quickly. Ми швидко пройдемось (туди).

The complex object is not a completely allomorphic feature for Ukrainian either, though some of its structural forms are alien to it. These are, for instance, the objective with the infinitive, the objective with the present participle or the gerundial complexes/constructions, which have nouns or subordinate clauses for their equivalents in Ukrainian. For example: "Oh! If I could only see him laugh once more." (M. Twain) She had expected him to be more sympathetic. (Ibid.) I heard someone weeping. (D. Greene) I hear him calling her name. (Fitzgerald) "It's no good your flying in temper." (Maugham) Apart from these there are some isomorphic or similar complexes, which are observed in both languages. There are cases "like It would be better for us to leave him." (O. Wilde) There was need for him to be economical. (London): Було б краще для нас залишити його. У нього настала необхідність економити. These English complexes have structurally different equivalents in Ukrainian: either the prepositional object (для нас) or the direct object (залишити його). In the second sentence (for him to be economical) the equivalent is again different in Ukrainian: у нього (prepositional object) and to be economical becomes an attribute in Ukrainian (потреба бути економним).

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.043 с.)