ТОП 10:

підготовки до державного комплексного екзамену за фахомДисципліна “БЮДЖЕТНА СИСТЕМА”

 

Мета екзамену: перевірка засвоєння теоретичних основ формування і використання коштів бюджету держави; розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи; теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави; знань з питань державного кредиту та управління державним боргом.

На державному екзамені студент повинен показати:

- знання основ побудови бюджетної системи України та окремих зарубіжних країн; законодавчих та інструктивних матеріали бюджетної сфери; форм і методів планування в бюджетних установах; етапів бюджетного процесу; організацію функціонування органів управління бюджетною системою;

- уміння виконувати необхідні розрахунки бюджетних видатків на всіх рівнях бюджетної системи; виконувати розрахунки основних показників та планувати видатки кошторисів бюджетних установ.

 

Перелік питань з курсу

 

1.Економічна природа та сутність бюджету, його функції та ознаки.

2.Бюджет як економічна категорія. Призначення та роль бюджету.

3.Бюджетна політика як важлива сфера фінансової політики. Напрями бюджетної політики на сучасному етапі.

4.Призначення та структура бюджетного механізму. Роль бюджетного механізму в регулюванні соціально-економічних процесів у державі.

5.Економічна сутність, призначення та організаційна роль бюджетної класифікації.

6.Бюджетне планування та прогнозування.

7.Бюджетний дефіцит як економічна категорія та показник стану бюджету. Причини виникнення та джерела покриття бюджетного дефіциту.

8.Види бюджетного дефіциту відповідно українського та зарубіжного досвіду. Регулювання бюджетного дефіциту.

9.Законодавча і нормативна база функціонування бюджетної системи. Структура та принципи побудови бюджетної системи України.

10.Функціонування складових бюджетної системи України.

11.Організація бюджетного процесу в Україні та його учасники.

12.Організація та функціонування міжбюджетних відносин в Україні. Механізм міжбюджетних відносин як сукупність складових.

13.Характеристика методів міжбюджетних відносин та принципів. Основні форми взаємовідносин між окремими ланками бюджетної системи.

14. Система фінансового вирівнювання.

15.Характеристика міжбюджетних трансфертів. Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин.

16. Економічна сутність та джерела доходів бюджету. Класифікація бюджетних доходів за різними критеріями.

17.Склад та джерела доходів Державного бюджету. Доходи місцевих бюджетів.

18.Економічна сутність бюджетних видатків. Класифікація видатків бюджету.

19.Бюджетне фінансування, його форми та методи.

20.Необхідність і склад видатків на розвиток економіки. Напрямки і форми бюджетного фінансування економіки.

21.Сутність соціального захисту, його форми і види.

22.Форми і методи фінансового забезпечення соціальної сфери.

23.Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура.

24.Бюджетне фінансування закладів охорони здоров’я.

25.Видатки на національну оборону та їх планування.

26.Видатки на державне управління та їх планування.

27.Державний кредит як специфічна форма фінансових відносин, його форми, суб’єкти. Класифікація державного кредиту.

28.Економічна сутність державного боргу, його структура, видатки на обслуговування державного боргу. Управління державним боргом.

Напрями практичних розрахунків

 

1. Визначення заробітної плати вчителів загальноосвітнього навчального закладу.

2. Визначення річного фонду оплати праці педагогічного персоналу загальноосвітнього навчального закладу.

3. Визначення суми витрат за кодами економічної класифікації для складання кошторису бюджетної установи у освіти.

4. Визначення суми витрат за кодами економічної класифікації для складання кошторису бюджетної установи у сфері охорони здоров’я.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Конституція України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 30 (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-ІV від 08.12.04 р. // ВВР. – 2005. – №2).

2. Бюджетний кодекс України. Закон від 08.07.2010 р. № 2456-VІ // Голос України від 04.08.2010 р., №143.

3. Алєксєєв І. В. Бюджетна система : навч. посібн. / І. В. Алєксєєв, Н. Б. Ярошевич, А. М. Чушак-Голобородько. – К. : Хай-Тек-Прес, 2007. – 376 с.

4. Василик О. Д. Бюджетна система України : підручник. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

5. Опарін В. М. Бюджетна система : навч.-метод. посібн. / В. М. Опарін, В. І. Малько, С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломієць. – 2-ге видання, перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 336 с.

6. Федосов В. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; за заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

7. Фещенко Л. В. Бюджетна система України: Навчальний посібник. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2008. – 440 с.

8. Управління державним бюджетом України : підручник / [авт. кол. : Ярошенко Ф. О., Кузькін Є. Ю. та ін.] ; заг. ред. М. Я. Азаров. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.

 

Додаткова:

9. Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

10. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний посібник. / Ю. В. Пасічник – К.: Знання-Прес, 2003. – 523 с.

11. Чугунов І.Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання: Навчальний посібник. / І.Я. Чугунов. – К.: НДФІ, 2005. – 256 с.

12. Юрій С. І. Бюджетна система України: Навчальний посібник. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид та ін. – К.: НІОС, 2000. – 400 с.

13. Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах : монографія / колектив авторів ; за заг.ред. Ф.О. Ярошенка. К. – Міністерство фінансів України, 2010. – 544 с.

14. «Економіка України», політико-економічний журнал Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Національної Академії наук України: К.: «Преса України».

15. «Фінанси України», науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України, К.: ВПЦ «Літопис-ХХ».

16. Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету [Електронний ресурс] / Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД). – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua/.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.008 с.)