ТОП 10:

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалаврОсвітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

напрям підготовки - 6.030508 «Фінанси і кредит»

галузь знань - 0305 «Економіка та підприємництво»

 

Укладачі Городецька Т.Е., к.е.н, доцент

Косарєва І.П.. к.е.н, доцент

Абрамова І.М.к.е.н, доцент

Стеценко Т.В., к.е.н., ст. викладач

Бєлоусова С.В. старший викладач

 

 

Розглянуто та ухвалено на

засіданні кафедри фінансів і кредиту

Протокол

від 16.04.13 №10

Завідувач кафедри фінансів і кредиту

к.е.н., доцент

_____________ І.П. Косарєва

Розглянуто та ухвалено на

засіданні кафедри державних фінансів

Протокол

від 11.04.13 №11

Завідувач кафедри державних фінансів

к.е.н., доцент

_____________ Т.Е. Городецька

 

Харків - 2013


ВСТУП

Формування відповідного рівня фінансових та економічних знань реалізується через поєднання теоретичних і практичних компонентів навчання. До теоретичних компонентів навчання належить знання основ фінансової та економічної науки, діючого законодавства в фінансовій сфері, розвиток економічного мислення, що дає можливість розвитку дослідницької думки, вміння приймати відповідальні рішення, поєднуючи теорію з практичною діяльністю.

Практичні компоненти фінансової освіти включають мотивацію до використання теоретичних знань на практиці, вміння постійно підвищувати та розвивати свій професійний рівень, використовувати нові знання для вдосконалення організації усіх форм фінансів на державному та місцевому рівнях, розвивати особистий й колективний потенціал економічної діяльності на засадах соціального партнерства і соціальної відповідальності.

Комплексний державний іспит є завершальним етапом підготовки бакалавра з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Він надає можливість підтвердити якість знань випускників по дисциплінах навчального плану і перевірити відповідність їх підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з фінансів.

Державний екзамен включає чотири нормативних дисципліни:

 

- Фінанси підприємств

- Страхування

- Бюджетна система

- Податкова система

 

Основна мета державного комплексного екзамену – перевірити відповідність теоретичних знань та практичних навичок, щодо роботи майбутніх бакалаврів у фінансовій системі:

- максимальна практична спрямованість знань;

- оптимальне співвідношення між теоретичними і практичними знаннями, уміннями і навичками;

- всебічний розвиток людини як особистості;

- гнучкість професійних знань.

Таким чином, програма комплексного державного екзамену надає можливість здійснити перевірку знань студентів відповідно до кваліфікаційної характеристики фахівця з фінансів і кредиту.

Для прийому комплексного державного екзамену наказом директора затверджується державна екзаменаційна комісія в складі голови, викладачів зазначених дисциплін, секретаря комісії для складання протоколу засідання й оформлення документів.

Час початку екзамену встановлюється відповідно до вимог і особливостей режиму роботи інституту. За структурою державний комплексний екзамен складається з двох частин: відповідь на три теоретичних питання і рішення практичної задачі. Теоретичні питання відбираються відповідно до програм, винесених до екзамену дисциплін, з урахуванням змін діючого законодавства, нормативних і інструктивних документів.

У випадку виникнення питань організаційного характеру студент має право звернутися до комісії. При слуханні відповіді на теоретичні питання і по практичної задачі студенту надається можливість повного викладу, без переривання доповіді питаннями з боку комісії. Додаткові питання, з'ясування помилок, уточнення здійснюються після завершення відповіді студента.

Кожен член державної комісії виставляє оцінку без оголошення її в ході екзамену. Після завершення прийому екзамену під керівництвом голови проводиться обговорення оцінок.

Студенти запрошуються для оголошення оцінок секретарем комісії.

У випадку непогодження студента з оцінкою виставленою Державною комісією, він має право на її оскарження.

 


Критерії оцінки екзамену

 

Результати складання екзамену оцінюються за шкалою балів, еквівалентною чотирибальній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінка, еквівалентна «відмінно», виставляється, якщо студент виявив всебічно системні та глибокі знання, в повному обсязі твердо засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити економічні норми та поняття і застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його викладати, не допускаючи помилок.

Оцінка, еквівалентна «добре», виставляється, якщо студент твердо знає програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення економічних норм та понять, логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих помилок.

Оцінка, еквівалентна «задовільно», виставляється, якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та формулювання понять, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, має прогалини в знаннях.

Оцінка, еквівалентна «незадовільно», виставляється, якщо студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє навичками застосування економічних норм, які забезпечували б вирішення професійних завдань.

 


ПРОГРАМА

Рекомендована література

Базова:

1. Фінанси підприємств [Текст] : Підручник. /За ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. -3-тє вид., перероб. та доп. - К.:КНЕУ, 2000. - 386 с.

2. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : Навч. посібник / О.О. Терещенко - К.: КНЕУ, 2003. - 435 с.

3. Василик О.Д. Державні фінанси [Текст] : Підручник / О.Д. Василик - К.: Вища школа, 1997.-384 с.

4. Онисько С.М. Фінанси підприємств [Текст] : Підручник / С.М. Онисько, П.М. Марич.- Львів: Магнолія Плюс, 2004. - 364 с.

Допоміжна:

5. Добросердова И.И., Самонова И.Н., Попова Р.Г. «Финансы предприятий» [Текст] : Учебник. Питер; Спб.; 3-е изд. 2010. – 112 с.

6. Зятковський І.В. Фінанси підприємств [Текст] : Навч. посібник / І.В. Зятковський - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Кондор, 2002. - 400 с.

7. Карамзін В.А., Савицька О.М. Економічний аналіз [Текст] : Практикум. – К.: Знання, 2007. – 255 с.

8. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств [Текст] : Навч. посібник для вузів. - К., 2008. – 377 с.

9. Кононенко О., Маханько О. Аналіз фінансової звітності [Текст] : – 4-те вид., переоб. і доп. – Х.: Фактор, 2006. – 200 с.

10. Момот Т.В., Безугла В.О., Таруєв Ю.О. та ін. Фінансовий менеджмент [Текст] : Навч.посібник / За ред. Момот Т.В. – Центр учбової літератури, 2011. – 712 с.

11. Павлова Л.Н. Финансьі предприятия [Текст] : / Л.Н. Павлова - М: Финансьі, ЮНИТИ, 1998.-240 с.

12. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств [Текст] : Навч. посібник / Р.А. Слав'юк -Київ: ПУЛ, 1999.-256 с.

13. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій [Текст] : Підручник. — К.: КНЕУ, 2004. — 566 с.

14. Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія фінансів [Текст] : Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с.

 

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

ПРОГРАМА

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

напрям підготовки - 6.030508 «Фінанси і кредит»

галузь знань - 0305 «Економіка та підприємництво»

 

Укладачі Городецька Т.Е., к.е.н, доцент

Косарєва І.П.. к.е.н, доцент

Абрамова І.М.к.е.н, доцент

Стеценко Т.В., к.е.н., ст. викладач

Бєлоусова С.В. старший викладач

 

 

Розглянуто та ухвалено на

засіданні кафедри фінансів і кредиту

Протокол

від 16.04.13 №10

Завідувач кафедри фінансів і кредиту

к.е.н., доцент

_____________ І.П. Косарєва

Розглянуто та ухвалено на

засіданні кафедри державних фінансів

Протокол

від 11.04.13 №11

Завідувач кафедри державних фінансів

к.е.н., доцент

_____________ Т.Е. Городецька

 

Харків - 2013


ВСТУП

Формування відповідного рівня фінансових та економічних знань реалізується через поєднання теоретичних і практичних компонентів навчання. До теоретичних компонентів навчання належить знання основ фінансової та економічної науки, діючого законодавства в фінансовій сфері, розвиток економічного мислення, що дає можливість розвитку дослідницької думки, вміння приймати відповідальні рішення, поєднуючи теорію з практичною діяльністю.

Практичні компоненти фінансової освіти включають мотивацію до використання теоретичних знань на практиці, вміння постійно підвищувати та розвивати свій професійний рівень, використовувати нові знання для вдосконалення організації усіх форм фінансів на державному та місцевому рівнях, розвивати особистий й колективний потенціал економічної діяльності на засадах соціального партнерства і соціальної відповідальності.

Комплексний державний іспит є завершальним етапом підготовки бакалавра з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Він надає можливість підтвердити якість знань випускників по дисциплінах навчального плану і перевірити відповідність їх підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з фінансів.

Державний екзамен включає чотири нормативних дисципліни:

 

- Фінанси підприємств

- Страхування

- Бюджетна система

- Податкова система

 

Основна мета державного комплексного екзамену – перевірити відповідність теоретичних знань та практичних навичок, щодо роботи майбутніх бакалаврів у фінансовій системі:

- максимальна практична спрямованість знань;

- оптимальне співвідношення між теоретичними і практичними знаннями, уміннями і навичками;

- всебічний розвиток людини як особистості;

- гнучкість професійних знань.

Таким чином, програма комплексного державного екзамену надає можливість здійснити перевірку знань студентів відповідно до кваліфікаційної характеристики фахівця з фінансів і кредиту.

Для прийому комплексного державного екзамену наказом директора затверджується державна екзаменаційна комісія в складі голови, викладачів зазначених дисциплін, секретаря комісії для складання протоколу засідання й оформлення документів.

Час початку екзамену встановлюється відповідно до вимог і особливостей режиму роботи інституту. За структурою державний комплексний екзамен складається з двох частин: відповідь на три теоретичних питання і рішення практичної задачі. Теоретичні питання відбираються відповідно до програм, винесених до екзамену дисциплін, з урахуванням змін діючого законодавства, нормативних і інструктивних документів.

У випадку виникнення питань організаційного характеру студент має право звернутися до комісії. При слуханні відповіді на теоретичні питання і по практичної задачі студенту надається можливість повного викладу, без переривання доповіді питаннями з боку комісії. Додаткові питання, з'ясування помилок, уточнення здійснюються після завершення відповіді студента.

Кожен член державної комісії виставляє оцінку без оголошення її в ході екзамену. Після завершення прийому екзамену під керівництвом голови проводиться обговорення оцінок.

Студенти запрошуються для оголошення оцінок секретарем комісії.

У випадку непогодження студента з оцінкою виставленою Державною комісією, він має право на її оскарження.

 


Критерії оцінки екзамену

 

Результати складання екзамену оцінюються за шкалою балів, еквівалентною чотирибальній шкалі («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінка, еквівалентна «відмінно», виставляється, якщо студент виявив всебічно системні та глибокі знання, в повному обсязі твердо засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на всі питання екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання літератури, вміння самостійно аналізувати та тлумачити економічні норми та поняття і застосовувати їх при вирішенні завдань, правильно аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і логічно його викладати, не допускаючи помилок.

Оцінка, еквівалентна «добре», виставляється, якщо студент твердо знає програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення економічних норм та понять, логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих помилок.

Оцінка, еквівалентна «задовільно», виставляється, якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та формулювання понять, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу, має прогалини в знаннях.

Оцінка, еквівалентна «незадовільно», виставляється, якщо студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не володіє навичками застосування економічних норм, які забезпечували б вирішення професійних завдань.

 


ПРОГРАМАПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.012 с.)