Тема 1.2. Природноекономічний потенціал УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.2. Природноекономічний потенціал УкраїниТа її економічних регіонів

Мета цієї теми – з’ясувати такі питання:

- визначити основні передумови розміщення продуктивних сил, їх структуру;

- природно-ресурсний потенціал України;

- населення і трудові ресурси України;

- економічний потенціал;

- науково-технічний потенціал.

Для самостійного опрацювання основних питань теми рекомендуються такі джерела:

1. Лишеленко В.І. Регіональна економіка: К.: Центр учб.літ., 2009. – 384с.

2. Регіональна економіка: навч.посібник./ За ред.. Я.Б.Олійника. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2008. – 444с.

3. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Підручник / С.І.Дорогунцов, Т.А.Заяць, Ю.І.Пітюренко та ін., За заг. Ред..д-ра екон.наук проф., ч-л., кор. НАН України С.І.Дорогунцова. – К.:КНЕУ, 2008., 992с.

4. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / О.М.Петрига. – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2009. – 302с.

5. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.:Либідь, 1994 – 100с.

6. Сазонець І.Л., Джинджаян В.В., Чубар О.О. Розміщення продуктивних сил: Навч.посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 320с.

7. Соціально-економічний розвиток Донецького регіону. Метод. посібник/Під ред. Шубіна О.О.. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 70с.

8. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К.:Вікар., 2002, с. 76-95, 100-116, 116-130.

9. Україна у цифрах у 2010 році: Короткий статистичний довідник. – К.: Держвидав.України, 2010. – 264с.

10. Щербіна Н.М., Ягодзинська О.В. «Регіональна економіка». Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008р. – 107с.

 

Передумови розміщення продуктивних сил - це умови, без яких розміщення і розвиток розміщення виробництва неможливі. Наприклад, розвиток гірничодобувної промисловості можливий лише за наявності у регіоні корисних копалин; верстатобудування може здійснюватись у регіонах з розвинутою промисловістю та за наявності значного контингенту висококваліфікованої робочої сили.

Природні умови і ресурси впливають на особливості і засади територіальної організації виробництва. Також вони справляють істотний вплив на галузеву структуру господарства країни та види виробництва, що залежать від природних умов.

Природні ресурси — це елементи і сили природи, які можуть використовуватись у виробничий і невиробничий діяльності людини. Вони поділяються на:

- Мінеральні (паливні, рудні і нерудні);

- Земельні, серед яких виділяють типи ґрунтів, а також типи господарського використання земель;

- Водні, які підрозділяються на води Світового океану та води суходолу, які складаються з поверхневих вод (річки, озера, ставки, водосховища, болота, льодовики) і підземних вод (ґрунтові та артезіанські);

- Біологічні ресурси, що включають рослинний і тваринний світ;

- Рекреаційні, які включають природнокліматичні, бальнеологічні і заповідні;

- Кліматичні і космічні, до яких зараховується сонячна енергія, енергія вітру, внутрішнє тепло землі, енергія хвиль, освітленість, тощо.

Далі необхідно розглянути кількісну і якісну оцінку кожного виду природних ресурсів України. Вивчити родовища головних корисних копалин (вугілля, залізної руди, хімічної сировини і т.і.). Звернути увагу на місце України в світових запасах окремих корисних копалин.

Вивчити рекреаційні ресурси України, їх розміщення; мінеральні води, лікувальні грязі, кліматологічні ресурси лісів і морей і т.і.

Розглянути агрокліматичні ресурси України, звернувши увагу на сприятливі кліматичні ґрунтові ресурси.

Демографічні передумови розміщення продуктивних сил у комплексі передумов є найважливішою складовою частиною, бо трудові ресурси - головна продуктивна сила.

Аналізуючи вплив демографічних передумов на розміщення продуктивних сил, треба врахувати, що населення - не лише виробник матеріальних благ і послуг, але і їхній споживач. Тому враховувати слід і осіб у працездатному віці, і дітей, і осіб похилого віку. Населення у своїй сукупності формує і споживчий ринок і ринок праці.

Демографічні передумови можна поділити на такі головні структурні блоки:

§ Чисельність населення країни (регіону), його динаміка, характер відтворення;

§ Розміщення населення на території, щільність населення, форми розселення, міграції;

§ Статевовікова структура населення, чисельність і динаміка трудових ресурсів, рівень їхньої кваліфікації;

§ Структура зайнятості населення;

§ Національний склад населення;

Всі ці блоки необхідно розглянути стосовно України. Економічні передумови впливають на особливості розміщення продуктивних сил, їх можна згрупувати таким чином:

§ Історико-економічні передумови;

§ Особливості суспільної організації виробництва;

§ Характер прояву територіального поділу праці (на регіональному і міжрегіональному рівнях);

§ Загальний рівень економічного розвитку регіону.

Всі ці групи економічних передумов слід розглянути, щоб мати чітке уявлення про сучасний розвиток і розміщення продуктивних сил України.

Розглянути галузеву структуру господарства. Вона відображає процес суспільного поділу праці, вказуючи на функціональні відмінності між окремими галузями. На її основі проводиться аналіз міжгалузевих пропорцій і зв’язків, зіставляються показники економічної ефективності виробництва. Галузь господарства – сукупність підприємств і організацій, об’єднаних спільністю функцій, які вони виконують у системі територіального поділу праці. Залежно від ролі галузі в господарському комплексі виділяють виробничу і невиробничу сфери. Потрібно розглянути структуру цих сфер.

Особливе значення має вивчення матеріалу з основних проблем розвитку та розміщення народного господарства.

Вивчаючи науково-технічний потенціал України потрібно розглянути:

- сутність і роль науково-технічного прогресу у розвитку народногосподарського комплексу;

- науково-технічний потенціал України: сучасний стан та особливості територіальної організації;

- проблеми реконструкції народного господарства України в контексті завдань прискорення науково-технічного прогресу.

 

Термінологічний словник.

Природні умови – тіла і сили природи, які мають істотне значення для життєдіяльності людей, але не використовуються безпосередньо у господарській діяльності суспільства.

Природно-ресурсний потенціал – природні ресурси і природні умови, які можуть бути залучені в господарську діяльність за певних умов; це фактор розміщення продуктивних сил.

Ресурси економічні - джерела забезпечення виробництва, включаючи природні, трудові, інформаційні, фінансові тощо.

Ресурси природні – тіла і сили природи, які можуть бути використані для задоволення потреб суспільства.

Ресурси рекреаційні – об’єкти і явища природного походження, які можуть бути використані для лікування, оздоровлення і туризму.

Ресурсозбереження – один з важливих напрямів підвищення ефективності виробництва на основі раціонального, економічного використання усіх видів ресурсів.

Депопуляція – процес скорочення чисельності населення внаслідок переваження смертності над народжуваністю.

Економічно активне населення (трудоактивне) - загальна чисельність населення, старшого від певного віку (16 або 18 років), яке працює або прагне працювати за винагороду.

Народногосподарський комплекс – система виробництва, обміну, розподілу і споживання, що склалася в межах України.

Виробнича сфера – сфера матеріального виробництва.

Невиробнича сфера – сукупність галузей господарства, які здійснюють функції по наданню послуг нематеріального характер еру суспільству і населенню.

Інновація – вкладення коштів у нову техніку, технологію, нові форми організації праці і управління.

Питання для самоконтролю.

1. Як впливає природно-ресурсний потенціал на формування господарського комплексу регіону?

2. Які основні проблеми раціонального використання природних ресурсів України?

3. Яка роль народонаселення в розвитку та розміщенні виробництва?

4. Основні сучасні демографічні проблеми України?

5. В чому полягають особливості розподілу трудових ресурсів по видам зайнятості та галузях народного господарства?

6. Що таке „виробнича сфера” і який її склад?

7. Які особливості галузевої структури промисловості України?

8. Які основні напрямки подальшого розвитку народного господарства України?

9. Визначте поняття „науково-технічний прогрес” і „науково-технічна революція”?

10. Розкрийте роль науки в розвитку продуктивних сил?

11. Проаналізуйте структуру науково-технічного потенціалу України, його територіальну організацію?

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.177.24 (0.013 с.)