ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

до виконання індивідуальної роботи

з навчальної дисципліни «Гроші та кредит»

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

спеціальностей 5.03050801 «Фінанси і кредит»,

5.03050901«Бухгалтерський облік»

денної та заочної форм навчання

 

 

Затверджено

на засіданні циклової комісії спеціальності «Фінанси і кредит»

Протокол № 11 від 14.05.2015 р.

 

Львів – 2015

Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка» протокол № 5 від 17 червня 2015 р.)

 

 

Гроші та кредит: методичні вказівки та завдання до індивідуальної роботи навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050901 «Бухгалтерський облік» / Укл.: О.П. Волошин, К.С. Квик/ – Львів: Видавничий відділ Навчально-наукового інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», 2015. - 42 с.

 

Укладачі: Волошин О.П., канд. екон. наук.,

Квик К.С., асист.

 

 

Відповідальний за випуск: Гориславець П.А., канд. екон. наук,

зав. кафедри ФН

 

 

Рецензент: Бондарчук М.К., доктор екон. наук ,

проф. кафедри фінансів

Національного університету

«Львівська політехніка»

 

Оригінал-макет підготовлений у видавничому відділі

Навчально-науковому Інституті підприємництва та перспективних технологій

Національного університету «Львівська політехніка»

 

ЗМІСТ

1. Загальні положення…………………………………………………...…..……..4

2. Зміст основних тем дисципліни………………………… ………….……….....5

3. Структура та зміст індивідуальної роботи та методичні вказівки до її виконання………………….………………………………………………………..…….8

3.1. Варіанти завдань індивідуальної роботи для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»…………………………………………..…...................9

3.2. Варіанти завдань індивідуальної роботи для студентів спеціальності 5.03050901«Бухгалтерський облік»………………… …………………..…...............11

3.3. Завдання індивідуальної роботи (теоретичні питання)………...…………13

3.4. Завдання індивідуальної роботи (задачі)……………….……….…………17

3.5. Загальні вимоги щодо оформлення та виконання індивідуальної роботи………………………………………………………………………..…….…….34

4. Критерії оцінювання індивідуальної роботи………………………….….….36

5. Список рекомендованої літератури……………………………………..…...37

6. Додатки ………………………………………………………………………....41

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Основними завданнями вивчення дисципліни «Гроші та кредит» є:

· вивчення сутності, функцій, концепції та ролі грошей і кредиту в ринковій економіці;

· дослідження закономірностей функціонування грошового ринку та грошової системи;

· вивчення закономірностей розвитку і функціонування валютного ринку;

· дослідження основ побудови банківської системи та операцій банків;

· вивчення системи базових знань з теорії грошей та кредиту.

Результатом ґрунтовного та послідовного вивчення дисципліни «Гроші та кредит» є засвоєння студентами основних теоретичних положень, практичне застосування отриманих знань і підвищення компетентності щодо:

1. Розуміння історичного ракурсу виникнення поняття грошей та основних напрямків у теорії його розвитку.

2. Оволодіння такими інструментами ринкового господарства, як ринок, гроші, фінанси, ціноутворення, грошово-кредитний ринок і ринок позичкових капіталів.

3. Вміння розраховувати грошово-кредитні параметри державної емісії.

4. Вміння визначати основні параметри попиту та пропозиції на гроші.

5. Прогнозування швидкості обігу грошей та грошової бази.

6. Визначати вартість простого та складного кредиту із застосуванням різних відсоткових ставок.

7. Визначати вартість валюти та валютного паритетного співвідношення.

Індивідуальна робота студента, як складова його самостійної роботи, є невід'ємною частиною навчального процесу і базою належного засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навиків з дисципліни.

Методичні вказівки містять загальні положення, зміст основних тем дисципліни, завдання та вимоги до виконання і оформлення індивідуальної роботи, критерії оцінювання індивідуальної роботи, список рекомендованої літератури.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.011 с.)