Підбір і вивчення літературиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підбір і вивчення літературиРоботу з підбору літератури виконують за допомогою каталогів, які є в бібліотеках наукової і періодичної літератури, в інтернет-джерелах. Список літератури по темі повинен включати монографії, брошури, журнальні і газетні статті, офіційні матеріали, статистичні збірники, що розкривають ті або інші аспекти вибраної теми, загальною чисельністю не менше двадцяти джерел. Слід підбирати літературу останніх років видання.

Підбір і вивчення літератури необхідно проводити, спираючись на план своєї курсової роботи: приступаючи до вивчення джерела, слід з'ясувати, які з його розділів мають безпосереднє відношення до вашої теми, до її окремих частин і можуть допомогти у побудові логіки вашого дослідження. Підібравши достатню кількість інформації з даного питання з різних джерел, можна приступати до його викладу. Доцільно з'ясувати різні точки зору, що існують в літературі, з питання, що вивчається, і проаналізувати їх в роботі.

При підготовці матеріалу слід ретельно виписувати цитати, статистичні матеріали, графіки, схеми, діаграми та ін. з вказівкою джерел. Представлені статистичні матеріали необхідно проаналізувати.

У ході вивчення літератури і формування глибшого уявлення про зміст теми може виникнути необхідність внести корективи до первинного плану роботи. Ці зміни необхідно погоджувати з науковим керівником.

 

Підготовка і здача курсової роботи

Текст курсової роботи, оформлений відповідно до вимог, необхідно добре вичитати, виправити виявлені помилки, переплести і здати для рецензування на кафедру за два тижні до початку сесії. Форма рецензії дана у Додатку А.

 

Критерії оцінки курсової роботи

«Відмінно». Робота бездоганна в усіх відношеннях, має високий теоретичний рівень, глибокий і логічний виклад питань плану, необхідний ілюстрований матеріал, обґрунтовані виводи, бездоганне оформлення.

«Добре». Тема розкрита, проте робота має незначні упущення у викладі питань плану, недостатність виводів, неповноту посилань, недоліки в оформленні. Мають місце деякі з указаних в розділі 4 даного методичного посібника недоліки.

«Задовільно». Тема в цілому розкрита, проте є недоліки змістовного характеру: робота носить описовий характер, слабо ілюструються теоретичні положення, має місце поверхневий аналіз фактичного і статистичного матеріалу, використовуються застарілі дані, пропозиції і рекомендації не обґрунтовані досить переконливо. Є істотні недоліки в оформленні. Має місце значна кількість недоліків, вказаних у розділі 4 даного методичного посібника.

«Незадовільно». Робота, в якій не розкриті питання плану, окремі розділи не зв'язані між собою, відсутня переконлива логіка дослідження, виводи або відсутні, або не обґрунтовані, рекомендації і пропозиції випадкові, не витікають із попереднього дослідження, є грубі теоретичні помилки, відсутній фактичний і статистичний матеріал, оформлення роботи не відповідає методичним вказівкам. Перелік посилань включає застарілі джерела. У роботі мають місце більшість недоліків, вказаних у розділі 4 даного методичного посібника.


СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБ'ЄМ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.

У структурі курсової роботи умовно виділяється:

1) Вступна частина, яка містить наступні структурні елементи:

· титульний лист;

· реферат;

· зміст;

· перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

2) Основна частина, що включає:

· введення;

· суть курсової роботи;

· резюме (виводи);

· перелік посилань.

3) Додатки.

Додатки розміщуються після основної частини роботи.

Титульний лист

 

Титульний лист (Додаток Б) є першою сторінкою курсової роботи. Він містить дані, які розміщуються в наступній послідовності:

- ідентифікатори курсової роботи;

- повне найменування роботи;

- підпис і прізвище студента – виконавця і викладача – консультанта;

- дата підготовки курсової роботи.

Реферат

Реферат призначений для ознайомлення з курсовою роботою. Він має бути коротким, інформативним і містити дані, що дозволяють розкрити суть курсової роботи. Реферат розміщується за титульним аркушем з нової сторінки.

Реферат повинен містити:

- відомості про об'єм курсової роботи, кількість її частин, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількості джерел по переліку посилань;

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відображувати інформацію, надану в роботі в такій послідовності:

· об'єкт розгляду;

· мета роботи;

· методи дослідження;

· основні положення роботи;

· висновки.

Ключові слова, істотні для розкриття суті роботи, поміщають після тексту реферату. Перелік ключових слів включає від 5 до 15 слів (словосполук), надрукованих прописними буквами в називному відмінку, в рядок через коми.

Реферат необхідно виконати об'ємом не більше 500 слів і умістити на одній сторінці формату А4.

Зразок складання реферату наведений в додатку В.

 

Зміст

Зміст розміщується безпосередньо після реферату з нової сторінки.

Зміст включає вступ, послідовно перераховані найменування всіх розділів, підрозділів і пунктів, висновки, перелік посилань, найменування додатків. У змісті обов'язкова вказівка сторінок, на яких починається текст даного структурного елементу.

Зразок оформлення змісту приведений в Додатку Г.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.026 с.)