ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни

 

МАКРОЕКОНОМІКА

 

Покровськ - 2016


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни

МАКРОЕКОНОМІКА

Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

 

 

Напрямів:6.030601 Менеджмент

 

 

Покровськ - 2016

 


 

УДК 330.101.541 (071)

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з нормативної навчальної дисципліни «Макроекономіка» для студентів, що навчаються за напрямами підготовки: 6.030601 Менеджмент; / Укл. Н.К. Ющенко, Н.В. Оленцевич - Покровськ: ДонНТУ, 2016. – 36 с.

 

У методичних рекомендаціях викладено тематику курсових робіт, загальні вимоги до структури, змісту, правил оформлення наукової (курсової) роботи. Наведені найбільш поширені недоліки курсових робіт Дані рекомендації, безумовно, будуть корисними при написанні курсової роботи.

 

Укладачі: Н.К.Ющенко, к.е.н., доцент,

Н.В. Оленцевич, к.е.н., доцент, зав. кафедри ЕТДУіА

 

Рецензент:

 

Відповідальний за випуск:

Затверджено навчально-методичним відділом ДонНТУ,

протокол №___ , ____________________ 2016.

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту і маркетингу,

протокол № ____, __________________ 2016.

 

©Донецький національний технічний університет, 2016


ЗМІСТ

Вступ  
Організація виконання курсової роботи
  1.1 Основні вимоги до курсової роботи
  1.2 Керівництво курсовою роботою
  1.3 Вибір теми
  1.4 Складання плану курсової роботи
  1.5 Підбір і вивчення літератури
  1.6 Підготовка і здача курсової роботи
  1.7 Критерії оцінки курсової роботи
Структура, зміст і об'єм курсової роботи
  2.1 Титульний лист
  2.2 Реферат
  2.3 Зміст
  2.4 Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів
  2.5 Вступ
  2.6 Суть курсової роботи
  2.7 Висновки (резюме)
  2.8 Перелік посилань
  2.9 Додатки
Вимоги до оформлення курсової роботи
  3.1 Загальні вимоги
  3.2 Нумерація сторінок курсової роботи
  3.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів
  3.4 Ілюстрації
  3.5 Таблиці
  3.6 Перерахування
  3.7 Формули і рівняння
  3.8 Посилання
  3.9 Примітки
  3.10 Виноски
  3.11 Перелік посилань
Найбільш поширені недоліки курсових робіт
Тематика курсових робіт
  Додаток А. Приклад оформлення рецензії
  Додаток Б. Приклад оформлення титульного аркуша
  Додаток В. Приклад складання реферату курсової роботи
  Додаток Г. Приклад зміст (плану) курсової роботи
  Додаток Д. Приклади оформлення бібліографічного опису в переліку посилань
     
     

 

 


ВСТУП

 

Курсова робота з дисципліни «Макроекономіка» є самостійною учбово-дослідницькою роботою і важливим етапом у вивченні студентами матеріалу курсу. Вона дозволяє більш глибоко засвоїти його положення, виводи, закони, допомагає набути досвіду самостійного здобуття знань. При написанні курсової роботи студент набуває навиків підготовки дипломної роботи. Курсова робота допомагає виявити схильність окремих студентів до наукової діяльності.

Дані методичні рекомендації розроблені відповідно до програми курсу на основі вимог Державного стандарту України (ДСТУ – 3008-95), що пред'являються до звітів у сфері науки і техніки, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р.

Основними цілями курсової роботи є:

- поглиблення і закріплення знань з курсу макроекономіки;

- розвиток навиків самостійної роботи з науковою і довідковою літературою, нормативними документами, матеріалами періодичного друку;

- розвиток уміння пов'язувати теоретичні положення з умовами реальної економічної ситуації в країні і світі;

- придбання навиків самостійного наукового аналізу і узагальнення економічних явищ і процесів з метою використання їх при розробці наукових проблем політекономії, макроекономіки.

Виконана курсова робота повинна показати, як студент опанував знання з курсу макроекономіки, чи може він користуватися цими знаннями при вивченні і викладі певної проблеми, чи уміє аналізувати фактичний матеріал і статистичні дані, робити узагальнення, виводи і пропозиції.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.009 с.)