Варіанти формування структури капіталу підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Варіанти формування структури капіталу підприємстваВаріант 1

І. Теоретичні питання

Тема . Система забезпечення фінансового менеджменту

ІІ. Задачі

Задача 1

Підприємство розглядає можливість інвестування проектів А і Б. Початкові інвестиції—1000 тис. грн. для кожного.

Дані для розрахунку:

Рік Притоки грошових коштів
А (тис. грн.) Б (тис. грн.)

Керівник по складанню кошторису капіталовкладень приходить до висновку, що проект А менш ризикованіший ніж більшість проектів, а проект Б більш ризикованіший, ніж більшість проектів. Через різницю в ризику він дисконтує програму А при 9%, а 12% використовує для програми Б. Визначити значення чистої теперішньої вартості; скориговане на ризик і оцінити доцільність прийняття проектів.

Задача 2

Фірма має дебіторську заборгованість у розмірі 400 тис. грн. Собівартість складає в середньому 30% від ціни реалізації. Витрати на зберігання матеріально-товарних запасів-5% від ціни реалізації. Комісійні при продажу складають 7% від обсягу продажу.

Необхідно:

Розрахувати середню інвестицію в дебіторську заборгованість.

Задача 3

Ви інвестували значну суму грошей в акції акціонерного товариства “Оріон”. Фірма платила дивіденди в розмірі 3 гр.од. на акцію. Очікується, що дивіденди будуть збільшуватись на 20% щорічно протягом 3 років. Підрахуйте дивіденди за роки з першого до третього.

Задача 4

Знайти теперішню вартість потоку платежів,

· перший рік надходження 500 ам.дол.,

· другий рік надходження- 200 ам.дол.

· третій рік надходження- виплата 400 ам.дол.

Далі на протязі семи років дохід по 500 ам.дол. Ставка дисконтування 6% річних.

Зробити відповідні висновки.

Задача 5

Лізингодавець передає обладнання підприємству-лізингоотримувачу терміном на 5 років на умовах фінансового лізингу. Вартість обладнання становить 100000 грн. Для фінансування угоди лізингодавець залучає банківський кредит на 5 років у сумі 100000 грн. Під 20% річних із щорічним погашенням відсотків та основної суми боргу (при цьому відсотки нараховуються на непогашену суму боргу). Лізингові платежі згідно з чинним законодавством України не оподатковуються ПДВ. Річна норма амортизації- 20%, розмір щорічної маржі лізингодавця-3%, щорічного страхового платежу - 2%. Періодичність виплати лізингових платежів-щорічна. На основі вихідних даних побудувати для підприємства-лізингоотримувача графік лізингових платежів. Для розрахунку лізингових плаьтежів пропонується заповнити таку таблицю.( табл.1). Зробити відповідні висновки.

Таблиця 1

Розрахунок лізингових платежів, тис.грн.

№п/п Платежі 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік Разом за 5 років
Відшкодування вартості обладнання            
Структура лізингового платежу в т.ч.:            
2.1 Плата за кредит            
2.2 Лізингова маржа            
2.3 Страховий платіж            
Лізинговий платіж, всього            

 

Задача 6

Визначити для кожного з варіантів формування структури капіталу, наведених в таблиці 1 середньозважену ціну фінансових ресурсів і вибрати найбільш оптимальне поєднання власного і позикового капіталу. Зробити висновки.

Таблиця 1

Варіанти формування структури капіталу підприємства

Джерела формування капіталу Варіант 1 Варіант 2 Варіант З
питома вага, % ціна ресурсів, % Питома вага, % ціна ресурсів,% питома вага, % ціна ресурсів,%
Власний капітал 25,3 24,2 23,8
Позиковий капітал 21,4 22,8 23,2
Разом 24,3 23,6 23,5

 

Варіант 2

І. Теоретичні питання

Тема. Інвестиції і ризик

ІІ. Задачі

Задача 1

Торгова фірма хоче пом’якшити свою кредитну політику. На даний час 70% продажу випадає на продаж в кредит. Валова маржа складає 20%.

Додаткові дані, тис.грн.

Показники Поточні значення Передбачені значення
Виручка від реалізації Продаж в кредит Витрати   Термін між пред’явленням рахунку і його сплатою 3% від продажу в кредит 72 дні 4% від продажу в кредит   90 днів

 

Вважаючи, що у році 360 днів, дайте відповідь на наступні запитання:

1. Як зміниться валова маржа?

2. Яка різниця у витратах?

3. Яка середня дебіторська заборгованість?

Задача 2

Підприємство має кредитну лінію в 180 тис. грн. Компенсаційний залишок, необхідний на наступному рівні: на непогашені позики—15%, на невикористаний максимальний розмір кредиту—10%. Фірма взяла кредит 150 тис. грн. під 20%.

Визначити:

1. Необхідний компенсаційний залишок.

2. Ефективну процентну ставку.

Задача 3

Дивіденди та доходи на звичайні акції фірми щороку зростали на 7%. Найближчими роками сподіваються збереження темпів приросту. Останні щорічні дивіденди становили 2,5 гр.од. на акцію. Визначте вартість звичайної акції фірми за такими необхідними ставками доходу:

а) 10%; б) 12%; в) 20%.

Задача 4

Керівництво підприємством планує збільшити виручку від реалізації на 10% (з 40000 грн. до 44000грн.), не виходячи за межі релевантного діапазону. Загальні змінні витрати складають для вихідного варіанту 31 000 грн. Постійні витрати – 3000грн. Розрахувати суму прибутку, яка відповідає новому рівню виручки від реалізації традиційним способом (1) і за допомогою операційного важеля (2). Порівняйте результати. Дайте пропозиції щодо рівня фондоозброєності даного підприємства (3).

Зробити відповідні висновки.

Задача 5

Обсяг грошових активів підприємства завжди обмежений і тому його керівництво повинно ретельно зважити вигідність того чи іншого варіанту інвестування. Керівництво, використовуючи результати аналізу, проведеного вами як фінансовим менеджером фірми, визначає ті з них, які можуть забезпечити найбільші прибутки при прийнятному ризику. Розглянемо наступну інвестицію:

· Початкова інвестиція-12950 грн.

· Орієнтовна тривалість 10 років.

· Річні грошові потоки-3000 грн.

· Вартість капіталу 12%

Необхідно:

1. Розрахувати чисту теперішню вартість проекту.

2. Визначити внутрішню норму рентабельності проекту.

3. Розрахувати коефіцієнт рентабельності проекту.

Зробіть висновки.

Задача 6

За оцінкою експертів загальні витрати на технічне переозброєння підприємства складають 182 тис.грн., ставка дисконту з урахуванням індивідуального ступеня ризику проекту становить 18%. Щорічні грошові потоки від реалізації проекту наведені в табл.1.. Середньозважена ціна інвестиційних ресурсів - 25,3%.

Користуючись вихідними даними, визначити показники ефективності інвестиційного проекту:

· чисту теперішню вартість

· індекс прибутковості

· строк окупності

· внутрішню норму прибутковості. Для визначення внутрішньої норми прибутковості методом підбору використати дві ставки

дисконту: d1=30%, d2=31%.

Таблиця 1

Рік Грошовий потік, тис. грн.
1-й 59,1
2-й 66.6
3-й 80,2
4-й
3-й 113.1
Разом

Варіант 3

І. Теоретичні питання

Тема. Управління прибутком

ІІ. Задачі

Задача 1

Вибрати найменш ризикований варіант вкладення капіталу.

Перший варіант: прибуток при середньому розмірі 30 млн. грн. коливається від 15 до 40 млн. грн. Імовірність одержання прибутку в 15 млн. грн—0,2 і прибутку в 40 млн. грн.—0,3.

Другий варіант: прибуток при середньому розмірі —25 млн. грн. коливається від 20 до 30 млн. грн. Імовірність одержання прибутку в 20 млн. грн. дорівнює 0,4 і прибутку в 30 млн. грн.—0,3.

Задача 2

Магазин продає в середньому в місяць по 150 одиниць товару. Кожне розміщене замовлення (замовлена одночасно кількість товару) складає 300 одиниць товару. Вартість кожної одиниці товару 5 тис. грн., вартість одного замовлення—10 тис. грн, вартість зберігання—10% від капіталовкладень в запаси. Рівень процентної ставки складає 20 %, податкових виплат—40%.

Визначити:

1. Капіталовкладення в запаси.

2. Річну вартість замовлення.

3. Річну вартість капіталовкладень в запаси.

4. Альтернативну вартість капіталовкладень

5. Повну нетто-вартість запасів (за вирахуванням закупівельної ціни).

Задача 3

Фінансовий менеджер вклав у банк спочатку 20000 гр.од., крім того, в кінці кожного місяця він вкладав додатково 3000 гр.од. Яка сума буде на його рахунку через рік, якщо місячна ставка за анюїтетом становитиме 8%, а місячна ставка за первісним вкладом - 1%?

Задача 4

В таблиці 1 наведені результати розрахунку індексу прибутковості та ранжування проектів по мірі зменшення цього показника. Обґрунтувати оптимальний склад інвестиційного портфеля у межах наявних інвестиційних ресурсів в сумі 60 тис. грн., якщо проекти піддаються подрібненню.

Таблиця 1

Розрахунок індексу прибутковості та ранжування інвестиційних проектів
(за критерієм максимізації Іпр)

Варіант проекту   Початкові інвестиції, тис.грн.   Дисконтований грошовий потік, тис.грн.   Чиста теперішня вартість, тис. грн. Індекс прибутковості   Рейтинг проектів  
А В С D 35,8 22,4 45,6 18,2 40,1 29.0 50,9 22,3 4,3 6,6 5,3 4,1 1,120 1,294 1,116 1,225

 

Таблиця 2

Оптимальний склад інвестиційного портфеля у випадку,
якшо проекти підлягають подрібненню

Проект   Початкові інвестиції, тис. грн.   Частина інвестицій, шо включаються в портфель, %   Чиста теперішня вартість, тис.грн.  
В (1-е місце) D (2-е місце) С (3-є місце)      
Разом      

Зробити відповідні висновки.

 

Задача 5

Припустимо, що:

ks cтавка доходу, яку очікують одержати акціонери (recured rate of return), =16%

n-роки швидкого зростання дивідендів= 3

gs- ставка зростання доходів і дивідендів у період їх швидкого зростання=30%

gn- ставка зростання доходів і дивідендів після періоду швидкого зростання=10%

Do –останній дивіденд, сплачений корпорацією=1,82 дол.

Визначити ціну акцій з нерівномірним зростанням дивідендів. Зробити відповідні висновки.

 

Задача 6

Річний плановий обсяг реалізації на умовах відстрочки платежу 5600 тис.гри.

Питома вага собівартості в обсязі реалізації - 80%.

Середній період надання відстрочки платежу - 30 днів.

Середній період прострочки платежів – 10 днів.

Визначити загальний обсяг інвестицій у дебіторську заборгованість та доцільність надання комерційного кредиту, якщо можливі прямі фінансові втрати від неповернення боргів оцінюються на рівні 16%. Короткострокові кредити для компенсації дебіторської заборгованості можна взяти в банку під 20% річних, рентабельність активів підприємства становить 18%. Результати розрахунку оформити в таблиці.. Зробити висновки.

 

Варіант 4

І. Теоретичні питання

Тема. Управління грошовими потоками на підприємстві

ІІ.Задачі

Задача 1

Підприємство має кредитну лінію в 180 тис.грн. Компенсаційний залишок необхідний на наступному рівні: на непогашені позики – 15%, на невикористаний максимальний розмір кредиту – 10%. Фірма взяла кредит 150 тис.грн. під 20%.

Визначити:

1) необхідний компенсаційний залишок;

2) ефективну процентну ставку.

Задача 2

Розглянемо два проекти з нерівномірними притоками грошових коштів, визначентими після оподаткування. Припустимо, що вартість кожного проекту складає 1000 тис. грн.

 

 

Рік Притоки грошових коштів
А (тис. грн.) Б (тис. грн.)

Який з проектів приймається, якщо необхідний період окупності—3 роки?

 

Задача 3

Підприємства має два альтернативних варіанти інвестиційних проектів – проект “А” і проект “Б”. Для дисконтування сум грошового потоку для проекту “А” ставка проценту – 10%, для проекту “Б” – 12% (у зв’язку з тривалішим строком його реалізації). Дані, які характеризують ці проекти приведені в наступній таблиці.

 

Таблиця

Дані інвестиційних проектів, необхідні для розрахунку показника
чистого приведеного доходу

Показники Інвестиційні проекти
“А” “Б”
1. Обсяг інвестованих коштів, дол. США 2. Період експлуатації проекту, років 3. Сума чистого грошового потоку всього, дол. США, В т.ч. 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік     — —    

 

Задача 4

Підприємство вирішує використати факторинг у слідуючій операції. Продажі в кредит складають 600 тис. грн у рік, оборотність дебіторської заборгованості—2 рази. Умови факторингової компанії:

· 20%-ий резерв дебіторської заборгованості

· комісійні—2,5 % на середню дебіторську заборгованість.

· 10% від дебіторської заборгованості після вирахування комісійних і резерву.

Визначити:

1. Середню дебіторську заборгованість

2. Скільки одержить підприємство при використанні факторингу.

3. Ефективну річну вартість факторингу.

Зробити відповідні висновки.

3адача 5

Розрахувати чистий прибуток підприємства за умови, що воно отримало прибуток від звичайної діяльності в сумі 60000 грн., який оподатковується за ставкою 30%. В результаті техногенної аварії підприємство понесло збиток в сумі 45000 грн. За рахунок страхового відшкодування підприємству компенсовані втрати на суму 30000 грн. Розрахунок здійснити поетапно:

· Визначити прибуток від звичайної діяльності після оподаткування

· Розрахувати суму невідшкодованих збитків

· Суму зменшення податку на прибуток внаслідок збитків від надзвичайних подій

· Збитки від надзвичайних подій за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків

· Чистий прибуток.

Задача6

Підприємство «А» придбало обладнання вартістю 200 тис. грн., в т.ч. ПДВ 33,3 тис. грн. і передало його у фінансову оренду підприємству «Б» по цій же вартості. Строк оренди складає 3 роки і відповідає строку корисного використання обладнання. Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість складає 8 тис. грн. Винагорода орендодавцю встановлена на рівні 16%. Орендні платежі, які враховують плату за обладнання і винагороду орендодавцю, сплачуються рівними платежами (ануїтет) в кінці кожного року.

Визначити суму фінансових витрат орендаря і суму фінансових доходів орендодавця та їх розподіл між звітними періодами. Розрахунки представити в таблиці. Зробити висновки.

 

Варіант 5

І. Теоретичні питання

Тема. Аналіз ціни і структури капіталу

ІІ. Задачі

Задача 1

Акціонерне товариство “Терен” має 2000 звичайних акцій, що знаходяться в обігу. Номінальна вартість акції 40 гр.од. Випускається емісія з подрібненням акцій чотири до одного.

Вирахувати:

1. Скільки акцій в обігу після подрібнення;

2. Номінальну вартість акції після подрібнення;

3. Загальну номінальну вартість акцій до і після подрібнення.

Задача 2

Магазин продає в середньому в місяць 150 одиниць товару. Кожне розміщене замовлення (замовлена одночасно кількість товару) складає 300 одиниць товару. Вартість кожної одиниці товару 5 тис. грн., вартість одного замовлення 10 тис. грн., вартість зберігання - 10% від капіталовкладень в запаси. Рівень процентної ставки складає 20%, податкових виплат-40%.

Визначити:

1) капіталовкладення в запаси;

2) річну вартість замовлення;

3) річну вартість капіталовкладень в запаси;

4) альтернативну вартість капіталовкладень;

5) повну нетто-вартість запасів (за вирахуванням купівельної ціни).

Задача 3

Торгова фірма має наступні середні щотижневі касові залишки (тис.грн.)

Тиждень Середній касовий залишок
20,0 15,0 12,0 15,0
Всього 62,0

Необхідно:

1. Визначити середній щомісячний касовий залишок.

2. Вважаючи, що ставка процента складає 15%, розрахувати прибуток, який одержує фірма щомісячно від середнього касового залишку.

Задача 4

Вибрати найменш ризикований варіант вкладення капіталу.

Перший варіант: прибуток при середньому розмірі 30 млн. грн. коливається від 15 до 40 млн. грн. Імовірність одержання прибутку в 15 млн. грн.—0,2 і прибутку в 40 млн. грн.—0,3.

Другий варіант: прибуток при середньому розмірі —25 млн.грн. коливається від 20 до 30 млн. грн. Імовірність одержання прибутку в 20 млн. грн. дорівнює 0,4 і прибутку в 30 млн. грн.—0,3.

Зробити відповідні висновки.

Задача 5

Від кожної операції продажу своєї продукції на умовах відстрочки платежу підприємство отримує додаткову виручку, теперішня вартість якої становить 2200 грн. Теперішня вартість додаткових витрат на проведення операції складає 1600 грн. Ставка дисконту - 20%. Імовірність своєчасних розрахунків при першому замовленні оцінюється нарівні 70% (Р=0,7), а при повторному - 95% (Р=0,95). Визначити очікуваний прибуток при першому і повторному замовленні та обґрунтувати доцільність прийняття рішення про пом'якшення умов розрахунків.

Зробити відповідні висновки.

Задача 6

Підприємство в середньому за рік реалізує продукції в кредит на 3 млн. грн. Середній строк погашення дебіторської заборгованості покупців складає 2 місяці. Рентабельність продукції становить 25%. Керівництво прийняло рішення ввести знижки з ціни при умові прискорення розрахунків на умовах 2/10, net 30. Прогнозується , що 25% клієнтів скористуються знижкою, що дасть можливість довести строк оборотності дебіторської заборгованості до 1,5 місяця.

Обґрунтувати вигідність надання знижки. робити висновки

 

Варіант 6

І.Теоретичні питання

Тема. Аналіз ефективності капіталовкладень

ІІ. Задачі

Задача 1

Потреба в короткостроковому кредиті.

Річний баланс виробничого підприємства “Світоч”

тис.грн.

Актив Сума Пасив Сума
Основні активи Запаси сировини Незавершене виробництво Запаси готової продукції Дебіторська заборгованість Грошові кошти     Власні засоби Резерви Довгострокова заборгованість Короткострокова банківська заборгованість Кредиторська заборгованість      
Короткострокові фінансові вкладення Інші поточні активи      
Баланс Баланс

Необхідно:

1. Розрахувати власні оборотні кошти.

2. Вирахувати поточні фінансові потреби.

3. Визначити потенційний надлишок/дефіцит грошових коштів.

4. Якщо буде виявлений дефіцит, розрахувати суму необхідного короткострокового кредиту.

Задача 2

На підприємстві використовується 400 одиниць матеріалу в місяць, вартість кожного замовлення—200 тис. грн, вартість зберігання кожної одиниці матеріалу—10 тис. грн.

1. Який оптимальний обсяг замовлення?

2. Скільки замовлень слід робити у місяць?

3. Як часто необхідно робити кожне замовлення?

Задача 3

Розрахувати коефіцієнти ринкової активності за такими даними:

Чистий прибуток-630000 грн.

Таблиця 1

Варіант 7

І. Теоретичні питання

Тема. Управління оборотним капіталом

ІІ. Задачі

Задача 1

Маючи дані про акції А і б визначити:

1. Середньоочікувані значення.

2. Стандартне відхилення.

3. Коефіцієнт варіації.

У яких акцій сприятливіші співвідношення ризику і доходу?

Проект А Проект Б
Імовірність, Pi Запроектований дохід К,% Імовірність, Pi Запроектований дохід К,%
0.10 0.20 0.40 0.20 0.10 0.15 0.35 0.35 0.15

 

Задача 2

Основна сума грошових коштів у підприємства у готівці складає 1000 тис.грн. в місяць. Очікується, що готівка буде сплачуватись рівномірно. Річна ставка складає 20%. Вартість кожної операції позики або зняття грошей з рахунку складе 100 грн.

Необхідно:

1. Визначити оптимальну суму операції.

2. Розрахувати середню величину касового залишку.

Задача 3

Компанія розглядає можливість інвестування проектів А і В. Початкові інвестиції у проект А і В – 1000 гр.од. для кожного. Дисконтна ставка 10%. Застосуйте метод чистої теперішньої вартості і визначте, який з проектів приймається?

Рік Грошові потоки
Проект А (гр.од.) Проект В (гр.од.)

 

Задача 4

Магазин продає в середньому в місяць по 150 одиниць товару. Кожне розміщене замовлення (замовлена одночасно кількість товару) складає 300 одиниць товару. Вартість кожної одиниці товару 5 тис. грн. , вартість одного замовлення—10 тис. грн, вартість зберіганн—10% від капіталовкладень в запаси. Рівень процентної ставки складає 20 %, податкових виплат—40%.

Визначити:

1. Капіталовкладення в запаси.

2. Річну вартість замовлення.

3. Річну вартість капіталовкладень в запаси.

4. Альтернативну вартість капіталовкладень

5. Повну нетто-вартість запасів (за вирахуванням закупівельної ціни).

Зробити відповідні висновки

Задача 5

Підприємство випускає металічні каркаси. Змінні виробничі витрати складають 120 грн/шт., ціна- 200 грн/шт., змінні витрати на збут-14 грн/шт, середні постійні витрати- 8 грн/шт (віднесені на собівартість одиниці продукції пропорційно до трудозатрат).

На даний час підприємство випускає 10000 каркасів. Надходить пропозиція про закупівлю 1000 каркасів. Ціна угоди-140 грн/шт.

Чи рекомендуєте ви підприємству прийняти дану пропозицію?

Задача 6

Підприємство закуповує сировину у зовнішнього постачальника по ціні 250 гри. за одиницю. Загальна річна потреба в цьому виді сировини -20 тис. од. Рівень рентабельності активів становить 20%, тобто можливі витрати або недоотриманий прибуток від зв'язування грошових коштів підприємства в одиницю запасів сировини складають 50 грн. (20% від 250 грн.). Дійсні витрати на зберігання одиниці запасів - 30 грн. Витрати на виконання одного замовлення - 150 грн.

1) Визначити сукупні витрати на обслуговування запасів і оформити результати у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

Таблиця 1

№ п/п Показники Значення
Обсяг реалізації, шт. 1 000
Ціна за одиницю, грн.
Виручка від реалізації, грн. 250 000
Постійні витрати, грн. 30 000
Середні змінні витрати на одиницю, грн.

 

 

Варіант 9

І. Теоретичні питання

Тема. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

ІІ. Задачі

Задача 1

Коефіцієнт бета для компанії “Імпекс” – 1,45. Безризикова ставка – 7%. Очікується дохід – 12%. На даний час компанія виплачує дивіденд у розмірі 2 гр.од. на одну акцію та інвестори очікують збільшення дивідендіва на 10% в рік протягом багатьох років в майбутньому.

Визначити:

Ø необхідний рівень доходу на акцію згідно з моделлю оцінки капітальних активів;

Ø ціну акції, припустивши, що значення необхідного рівня доходу на акцію відповідає розрахованому в 1 пункті;

Ø необхідний дохід і ринкову ціну акції, якщо коефіцієнт бета дорівнює 0,80. (Припускається, що всі інші фактори постійні).

Задача 2

Розглянемо інвестиції в акції А і Б на період річного права власності:

 

Показники Акції
А Б
Купівельна ціна (початок року) Одержаний грошовий дохід (протягом року) Ціна продажу (кінець року)    

 

Розрахувати загальний дохід по інвестиціях А і Б.

Задача 3

За допомогою цінової моделі ринку капіталів визначити чисту теперішню вартість проекту.

Дані для розрахунку подані в таблиці:

Рік Грошовий потік для проекту, гр.од.

 

Дохідність ринкового портфеля- 14%, бета-коефіцієнт – 1,7, безпечна ставка – 7%. Початкові інвестиції в проект – 10000 гр.од.

Задача 4

Маючи дані про акції А і б визначити:

1. Середньоочікувані значення.

2. Стандартне відхилення.

3. Коефіцієнт варіації.

У яких акцій сприятливіші співвідношення ризику і доходу?

Проект А Проект Б
Імовірність, Pi Запроектований дохід К,% Імовірність, Pi Запроектований дохід К,%
0.10 0.20 0.40 0.20 0.10 0.15 0.35 0.35 0.15

Зробити відповідні висновки.

Задача 5

Торгова фірма вирішила змінити свою кредитну політику. На даний час 70% продаж йде через продаж в кредит. Валова маржа складає 20%.

Додаткові дані:

тис. грн.

Показники Поточні значення Передбачені значення
Виручка від реалізації Продажі в кредит Витрати Термін між пред’явленням рахунку і його сплатою   3% від продажу в кредит   72 дні   4% від продажу в кредит   90 днів.

 

Вважаючи, що у році 360 днів, дайте відповідь на наступні питання:

1. Як зміниться валова маржа?

2. Яка різниця у витратах?

3. Яка середня дебіторська заборгованість?

4. Зробити відповідні висновки.

 

Задача 6

Використовуючи дані, наведені в таблиці 1:

· Розрахувати поріг рентабельності, прибуток, запас фінансової міцності по підприємству;

· Підприємство знизило змінні витрати на 10%. Як це вплине на прибуток і поріг рентабельності?

· Розрахувати як зміняться показники при умові, що обсяги продаж зросли на 10%;

· Розрахувати ефект операційного лівериджа;

Таблиця 1

№ п/п Показники Значення
Обсяг реалізації, шт. 1 000
Ціна за одиницю, грн.
Виручка від реалізації, грн. 250 000
Постійні витрати, грн. 30 000
Середні змінні витрати на одиницю, грн.

 

Варіант 10

І. Теоертичні питання

Тема. Антикризове фінансове управління підприємством

ІІ Задачі

Задача 1

Обсяг грошових активів підприємства завжди обмежений і тому його керівництво повинно ретельно зважити вигідність того чи іншого варіанту інвестування. Керівництво, використовуючи результати аналізу, проведеного вами як фінансовим менеджером фірми, визначає ті з них, які можуть забезпечити найбільші прибутки при прийнятному ризику. Розглянемо наступну інвестицію:

· Початкова інвестиція – 12950 грн.

· Орієнтовна тривалість- 10 років

· Річні грошові потоки- 3000 грн.

· Вартість капіталу-12%.

Необхідно:

1. розрахувати чисту теперішню вартість проекту.

2. Визначити внутрішню норму рентабельності проекту.

3. Розрахувати коефіцієнт рентабельності проекту.

4. Зробити висновки.

Задача 2

Підприємство вирішує використати факторинг у слідуючій операції. Продажі в кредит складають 600 тис. грн у рік, оборотність дебіторської заборгованості—2 рази. Умови факторингової компанії:

· 20%-ий резерв дебіторської заборгованості

· комісійні—2,5 % на середню дебіторську заборгованість.

· 10% від дебіторської заборгованості після вирахування комісійних і резерву.

Визначити:

1. Середню дебіторську заборгованість

2. Скільки одержить підприємство після використання факторингу.

Задача 3

Інвестиції в дебіторську заборгованість.

Продажі в кредит у компанії складають 500 тис.грн. Період надходження грошей - 90 днів. Собівартість складає 50% від ціни реалізації.

Необхідно:

Визначити середні вкладення в дебіторську заборгованість.

Задача 4

Розрахувати коефіцієнти ринкової активності за такими даними:

· Статутний капітал (звичайні акції номіналом 10грн.)- 1800000 грн.

· Чистий прибуток-630000 грн.

· Сума сплачених дивідендів- 300000 грн.

· Емісійна премія –200000грн.

· Накопичений прибуток –720000грн.

· Вартість купівлі однієї акції 11грн.

· Вартість продажу однієї акції- 16 грн.

Зробити відповідні висновки.

Задача 5

Організація надала наступну інформацію:

· Поточні щорічні продажі в кредит—5000 тис. грн.

· Період погашення дебіторської заборгованості—3 місяці.

· Умови—net 90

· Норма прибутку—20%

Організація розглядає пропозицію за знижками 4/10 net30. Очікується, що період погашення зменшується до двох місяців.

Необхідно:

Визначити, чи варто реалізувати таку політику знижок. Зробити відповідні висновки.

Задача 6

Лізингодавець передає обладнання підприємству-лізингоотримувачу терміном на 5 років на умовах фінансового лізингу. Вартість обладнання становить 100000 грн. Для фінансування угоди лізингодавець залучає банківський кредит на 5 років у сумі 100000 грн. Під 20% річних із щорічним погашенням відсотків та основної суми боргу (при цьому відсотки нараховуються на непогашену суму боргу). Лізингові платежі згідно з чинним законодавством України не оподатковуються ПДВ. Річна норма амортизації- 20%, розмір щорічної маржі лізингодавця-3%, щорічного страхового платежу - 2%. Періодичність виплати лізингових платежів-щорічна. На основі вихідних даних побудувати для підприємства-лізингоотримувача графік лізингових платежів. Для розрахунку лізингових плаьтежів пропонується заповнити таку таблицю.( табл.1). Зробити відповідні висновки.

Таблиця 1

Розрахунок лізингових платежів, тис.грн.

№ п/п Платежі 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік Разом за 5 років
Відшкодування вартості обладнання            
Структура лізингового платежу в т.ч.:            
2.1 Плата за кредит            
2.2 Лізингова маржа            
2.3 Страховий платіж            
Лізинговий платіж, всього            

 

Перелік питань,
які виносяться на іспит з дисципліни

“Фінансовий менеджмент”

 

1. Суть фінансового менеджменту

2. Мета та функції фінансового менеджменту

3. Принципи організації фінансового менеджменту

4. Стратегія і тактика фінансового менеджменту

5. Фінансовий механізм і його структура

6. Правове забезпечення фінансового менеджменту

7. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту

8. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту

9. Вплив облікової політики на результати управлінських рішень

10. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень

11. Поняття грошового потоку, його склад та значення в забезпеченні кругообігу капіталу

12. Принципи управління грошовими потоками

13. Управління грошовими потоками від операційної діяльності

14. Управління грошовими потоками від інвестиційної та фінансової діяльності

15. Методи оптимізації грошових потоків

16. Управління грошовими потоками за допомогою платіжного календаря.

17. Об’єктивна необхідність визначення вартості грошей у часі

18. Нарахування простих відсотків

19. Розрахунок майбутньої вартості грошового потоку методом компаундирування

20. Розрахунок теперішньої вартості грошових потоків методом дисконтування

21. Зміст та задачі управління прибутком підприємства

22. Управління формування прибутку від операційної діяльності

23. Управління операційними витратами

24. Управління операційним прибутком

25. Роль операційного аналізу в управлінні прибутком

26. Управління формуванням та розподілом чистого прибутку

27. Дивідендна політика підприємства

28. Задачі управління активами підприємства

29. Тактика формування оборотних активів та стратегії їх фінансування

30. Фінансове управління товарно-матеріальними запасами

31. Управління грошовими активами

32. Управління дебіторською заборгованістю

33. Традиційні способи та нові інструменти довгострокового фінансування

34. Традиційні та нові інструменти короткострокового фінансування

35. Особливості управління необоротними активами

36. Особливості формування власного капіталу

37. Особливості формування позичкового капіталу

38. Визначення вартості капіталу

39. Оцінка операційного лівериджу

40. Оцінка фінансового лівериджу

41. Управління структурою капіталу, Оптимізація структури капіталу.

42. Сутність та форми інвестицій Принципи розробки інвестиційної політики

43. Особливості та управління реальними інвестиціями

44. Особливості управління фінансовими інвестиціями

45. Ризик інвестиційного портфеля

46. Сутність та види фінансових ризиків

47. Мета та принципи ризик-менеджменту

48. Методи оцінки фінансових ризиків

49. Методи нейтралізації фінансових ризиків

50. Основні показники обліку і звітності, які використовуються у фінансовому менеджменті

51. Фінансова звітність підприємства у системі фінансового менеджменту

52. Аналіз фінансових коефіцієнтів (R – аналіз)

53. Задачі та методи фінансового прогнозування та планування

54. Система фінансових планів підприємства

55. Сутність та особливості бюджетування внутрішніх підрозділів підприємства

56. Розробка бюджетів структурних підрозділів підприємства

57. Сутність та принципи антикризового фінансового менеджменту

58. Методи діагностики банкрутства

59. Правове та організаційне забезпечення санаційних та ліквідаційних процедур

60. Форми та джерела фінансової санації


Список
рекомендованої літератури
для вивчення курсу
”Фінансовий менеджмент”

 

Законодавча база

1. Закон України ”Про господарські товариства”//ВВР.-1991.№49.-с.682 .Із змінами та доповненнями від 16.12.93, 02.03.9995, 14.05.1995, 23.12.1997.

2. Закон України “Про підприємства” від 27 березня 1991 р.

3. Закон України “ПроПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.017 с.)