Д ен ис ов а Д П ро пи сид лям ал ыш ей —М: М оз аи каС ин те з, 2010.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Д ен ис ов а Д П ро пи сид лям ал ыш ей —М: М оз аи каС ин те з, 2010.С та рш аяг ру пп а

Д ен ис ов а Д Р аз ви ти е р еч и уд ош ко ль ни ко в.—М: М оз аи каС ин те з, 2010.

Д ен ис ов а Д У ро киг ра мо тыд ляд ош ко ль ни ко в. —М: М оз аи каС ин те з, 2010.

Д ен ис ов а Д П ро пи сид ляд ош ко ль ни ко в,—М: М оз аи каС ин те з, 2010.

П од го то ви те ль на я кш ко лег ру пп а

Д ен ис ов а Д Р аз ви ти е р еч и уд ош ко ль ни ко в,— М.: М оз аи каС ин те з, 2010.

Д ен ис ов а Д У ро киг ра мо тыд ляд ош ко ль ни ко в. —М: М оз аи каС ин те з, 2010.

Д ен ис ов а Д П ро пи сид ляд ош ко ль ни ко в. —М; М оз аи ка-С ин те з, 2010.

О бр аз ов ат ел ьн аяо бл ас ть«Ч те ни е х уд ож ес тв ен но й л ит ер ат ур ы»

Методические пособия

Г ер бо ваВ В П ри об ще ни е д ет ейкх уд ож ес тв ен но й л ит ер ат ур е. —М: М оз аи каС ин те з,

2005-2010.

Книги для чтения

К ни гад ляч те ни я вд ет ск омс ад у ид ом а. Х ре ст ом ат ия 2-4 г од а / С ос т. В В Г ер бо ва Н

П И ль чу к ид р. - М, 2005.

К ни гад ляч те ни я вд ет ск омс ад у ид ом а. Х ре ст ом ат ия 4-5 л ет/ С ос т. В В Г ер бо ва Н

П И ль чу к ид р. - М, 2005.

К ни гад ляч те ни я вд ет ск омс ад у ид ом а. Х ре ст ом ат ия 5-7 л ет/ С ос т. В В Г ер бо ва Н

П И ль чу к ид р. —М, 2005.

О бр аз ов ат ел ьн аяо бл ас ть«Х уд ож ес тв ен но е т во рч ес тв о»

Методические пособия

Б ар ан ов а Е В, С ав ел ье ваА М О т н ав ык овкт во рч ес тв у: о бу че ни е д ет ей2-7 л ет т ех ни кер ис ов ан ия —М: М оз аи каС ин те з, 2009-2010.

К ом ар ов а Т С З ан ят ияп о и зо бр аз ит ел ьн ойд ея те ль но ст и в о в то ро й м ла дш ейд ет ск ог о

С ад а. К он сп ек тыз ан ят ий —М: М оз аи каС ин те з, 2007-2010.

К ом ар ов а Т С З ан ят ияп о и зо бр аз ит ел ьн ойд ея те ль но ст и вс ре дн ейг ру пп е д ет ск ог о

С ад а. К он сп ек тыз ан ят ий —М: М оз аи каС ин те з, 2007-2010.

К ом ар ов а Т С З ан ят ияп о и зо бр аз ит ел ьн ойд ея те ль но ст и вс та рш ейг ру пп е д ет ск ог о

С ад а. К он сп ек тыз ан ят ий —М: М оз аи каС ин те з, 200S-2010.

К ом ар ов а Т С И зо бр аз ит ел ьн аяд ея те ль но ст ь вд ет ск омс ад у. —М: М оз аи ка С ин те з,

2005-2010.

К ом ар о в а Т С Д ет ск оех уд ож ес тв ен но е т во рч ес тв о. —М: М оз аи каС ин те з, |К2010.

К ом ар ов а Т С Ш ко лаэ ст ет ич ес ко гов ос пи та ни я. —М: М оз аи каС ин те з,

К ом ар ов а Т С С ав ен ко в А И К ол ле кт ив но е т во рч ес тв о д ош ко ль ни ко в. М, 2005.

К ом ар ов а Т С Ф ил ли псО Ю Э ст ет ич ес ка я р аз ви ва ющ аяс ре да —М, 2005

Н ар од но е и ск ус ст вовв ос пи та ни и д ет ей/ П одр ед Т С К ом ар ов ой - М 2005.

Г ол ом ен ни ко ваО А Р ад ос тьт во рч ес тв а. О зн ак ом ле ни е д ет ей5-7 л етсн ар од ны м

И ск ус ст во м. —М: М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

Ч ал еэ ов а Н Б Д ек ор ат ив на я л еп кавд ет ск омс ад у / П одр ед М Б З ац еп ин ой. М, 2005.

Наглядно-дидактические пособия

С ер ия«М ирвк ар ти нк ах

Ф ил им он ов ск аян ар од на я и гр уш ка —М: М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

Г ор од ец ка я р ос пи сьп о д ер ев у. —М: М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

П ол хо в-М ай да н. - М: М оз аи каС ин те з, 2005-2010. :i

К ар го по ль— на ро дн аяи гр уш ка — М,: М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

Д ым ко вс ка я и гр уш ка - М: М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

Х ох ло ма — М.: М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

Г же ль - М: М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

П ла ка тыб ол ьш ог о ф ор ма та Г же ль И зд ел ия — М.: М оз аи каС ин те з, 2010.

Г же ль О рн ам ен ты — М.: М оз аи каС ин те з, 2010.

П ол хо в-М ай да н. И зд ел ия— М.: М оз аи каС ин те з, 2010.

П ол хо в-М ай да н. О рн ам ен ты— М.: М оз аи каС ин те з, 2010.

Ф ил им он ов ск аяс ви ст ул ьк а. —М: М оз аи каС ин те з, 2010.

Х ох ло ма И зд ел ия—М: М оз аи каС ин те з, 2010.

Х ох ло ма О рн ам ен ты —М: М оз аи ка С ин те з, 2010.

Рабочие тетради

В ол ше бн ыйп ла ст ил ин —М: М оз аи каС ин те з, 2005—010.

Г ор од ец ка я р ос пи сь —М: М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

Д ым ко вс ка я и гр уш ка—М: М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

Ф ил им он ов ск аяи гр уш ка — М.: М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

Х ох ло мс ка я р ос пи сь — М.: М оз аи каС ин те з, 2005-2010,

П ро ст ыеу зо рыио рн ам ен ты —М: М оз аи каС ин те з, 2005-2010. *

У зо рыС ев ер но й Д ви ны — М.; М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

С ка зо чн аяГ же ль —.: М оз аи каС ин те з, 2005-2010,

С ме шн ыеи гр уш кии з п ла ст ма сс ы. —М: М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

Т ай ныб ум аж но гол ис та —М: М оз аи каС ин те з, 2005—010.

С ек ре тыб ум аж но гол ис та —М: М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

О бр аз ов ат ел ьн аяо бл ас ть«М уз ык а»

З ац еп ин а М Б М уз ык ал ьн оев ос пи та ни е вд ет ск омс ад у. — М,: М оз аи каС ин те э, 2005-

2010.

З ац еп ин а М Б К ул ьт ур нод ос уг ов аяд ея те ль но ст ь. —М, 2004.

З ац еп ин а М Б К ул ьт ур нод ос уг ов аяд ея те ль но ст ь вд ет ск омс ад у. —М: М оз аи ка

С ин те з, 2005-2010.

З ац еп ин а М Б, А нт он ов а Т В Н ар од ны е п ра зд ни кивд ет ск омс ад у. —М:-М оз аи ка

С ин те з, 2005-2010.

З ац еп ин а М Б, А нт он ов а Т В. П ра зд ни киир аз вл еч ен иявд ет ск омс ад у. - М: М оз аи ка

С ин те з, 2005-2010.

С пи со к л ит ер ат ур ы кр аз де лу«К ор ре кц ио нн аяр аб от а»

А кс ен ов а Л И С оц иа ль ноп ед аг ог ич ес ка я п ом ощ ь л иц амсо гр ан ич ен ны ми в оз мо жн ос тя ми// С пе ци ал ьн аяп ед аг ог ик а. —М, 2001.

А рх ип ов а ЕФ С те рт аяд из ар тр ияуд ет ей™М, 2006.

Б ар яе ваЛ Б, Г ав ри лу шк ин а ОП, З ар инАП ид р. П ро гр ам мав ос пи та ни я ио бу че ни яПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.012 с.)