Г у6а но ваН Ф Р аз ви ти е и гр ов ойд ея те ль но ст и. С ис те мар аб от ы вс ре дн ейг ру пп еМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Г у6а но ваН Ф Р аз ви ти е и гр ов ойд ея те ль но ст и. С ис те мар аб от ы вс ре дн ейг ру пп еД ет ск ог о с ад а. — М,: М оз аи каС ин те з, 2009-2010.

З ац еп инаМ Б Д нив ои нс ко й с ла вы П ат ри от ич ес ко е в ос пи та ни е д ош ко ль ни ко в. —М:

М оз аи каС ин те з, 2008-2010.

К уц ак ов а Л В Т во ри м им ас те ри м. Р уч но й т ру д вд ет ск омс ад у ид ом а.-М: М оз аи ка

С ин те з, 2007-2010.

П ет ро ваВ И, С ту ль ни к ТД Н ра вс тв ен но е в ос пи та ни е вд ет ск омс ад у.-М: М оз аи ка

С ин те з,2006-2010.

П ет ро ваВ И, С ту ль ни к Т Д Э ти че ск иеб ес ед ы сд ет ьм и 4-7 л ет —М: - М оз аи ка

С ин те з, 2007-2010.

О бр аз ов ат ел ьн аяо бл ас ть«Т ру д»

М ет од ич ес ки е п ос об ия К ом ар ов а Т С К уц ак ов а Л В, П ав ло ваЛ Ю Т ру до во е в ос пи та ни е вд ет ск омс ад у. — М; М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

К уц ак ов а Л В К он ст ру ир ов ан иеир уч но й т ру д вд ет ск омс ад у. —М: М оз аи каС ин те з,

2008-2010.

К уц ак ов а Л В Н ра вс тв ен нот ру до во е в ос пи та ни е вд ет ск омс ад у, — М.:.М о-з аи ка

С ин те з, 2007-2010.

О бр аз ов ат ел ьн аяо бл ас ть«П оз на ни е»

П ро ду кт ив на я (к он ст ру кт ив на я) д ея те ль но ст ь

Методические пособия

В ер ак саН Е, В ер ак саА Н П ро ек тн аяд ея те ль но ст ь д ош ко ль ни ко в.-М: М оз аи ка

С ин те з, 2008-2010.

К уц ак ов а Л В З ан ят ияп о к он ст ру ир ов ан июи з с тр ои те ль но гом ат ер иа лавс ре дн ей г ру пп е д ет ск ог о с ад а. — М.: М оз аи каС ин те з, 2006-2010.

К уц ак ов а Л В З ан ят ияп о к он ст ру ир ов ан июи з с тр ои те ль но гом ат ер иа лавс та рш ей г ру пп е д ет ск ог о с ад а. —М: М оз аи каС ин те з, 2006-2010.

К уц ак ов а Л В З ан ят ияп о к он ст ру ир ов ан июи з с тр ои те ль но гом ат ер иа лав п од го то ви те ль но й кш ко лег ру пп е д ет ск ог о с ад а. — М.; М оз аи каС ин те з, 2006-2010.

Ф ор ми ро ва ни е э ле ме нт ар ны х м ат ем ат ич ес ки х п ре дс та вл ен ий методические пособия

А ра по в аПис к а рев а Н А Ф ор ми ро ва ни е э ле ме нт ар ны х м ат ем ат ич ес ки х

П ре дс та вл ен ий —М: М оз аи каС ин те з, 2006-2010.

П ом ор ае ваИ А, П оз ин а В А З ан ят ияп о ф ор ми ро ва ни ю э ле ме нт ар ны х м ат ем ат ич ес ки х

П ре дс та вл ен ийв о в то ро й м ла дш ейг ру пп е д ет ск ог о с ад а: П ла ныз ан ят ий — М.: М оз аи ка

С ин те з, 2006-2010.

П ом ор ае ваИ А, П оз ин а В А З ан ят ияп о ф ор ми ро ва ни ю э ле ме нт ар ны х м ат ем ат ич ес ки х

П ре дс та вл ен ийвс ре дн ейг ру пп е д ет ск ог о с ад а: П ла ныз ан ят ий-М: М оз аи каС ин те з, 2006-2010.

П ом ор ае ваИ А, П оз ин а В А З ан ят ияп о ф ор ми ро ва ни ю э ле ме нт ар ны х м ат ем ат ич ес ки х

П ре дс та вл ен ийвс та рш ейг ру пп е д ет ск ог о с ад а: П ла ныз ан я-т иЙ-М; М оз аи каС ин те з, 2009-

2010.

Рабочие тетради

Д ен ис ов а Д М ат ем ат ик а д лям ал ыш ей М ла дш аяг ру пп а. —М: М оз аи каС ин те з, 2006-

2010.

Д ен ис ов а Д М ат ем ат ик а д лям ал ыш ей С ре дн яя"г ру пп а.— М.: М оз аи каС ин те з, 2006-

2010.

Д ен ис ов а Д М ат ем ат ик а д ляд ош ко ль ни ко в. С та рш аяг ру пп а. —М: М оз аи каС ин те з,

2006-2010.

Д ен ис ов а Д М ат ем ат ик а д ляд ош ко ль ни ко в. П од го то ви те ль на я кш ко лег ру пп а.-М:

М оз аи каС ин те з, 2006-2010.

Наглядно-дидактические пособия

П ла ка тыб ол ьш ог о ф ор ма та Ц ве т. — М.: М оз аи каС ин те з, 2010.

Ф ор ма —М: М оз аи каС ин те з, 2010.

Ц иф ры — М.: М оз аи каС ин те з, 2010.

Ф ор ми ро ва ни е ц ел ос тн ойк ар ти ным ир а

Методические пособия

Д ыб ин а О Б Р еб ен окио кр уж аю щи й м ир —М: М оз аи каС ин те з, 2005-2010.

Д ыб ин а О Б П ре дм ет ны й м ирк акс ре дс тв о ф ор ми ро ва ни я т во рч ес тв а д ет ей-М, 2002.

Д ыб ин а О Б Ч тоб ыл о д о... И гр ы-п ут еш ес тв иявп ро шл оеп ре дм ет ов —М „ 1999.

Д ыб ин а О Б П ре дм ет ны й м ирк аки ст оч ни к п оз на ни я с оц иа ль но й д ей ст ви те ль но ст и. — С ам ар а, 1997.

Д ыб ин а О Б З ан ят ияп о о зн ак ом ле ни ю со кр уж аю щи м м ир омв о в то ро й м ла дш ей г ру пп е д ет ск ог о с ад а. К он сп ек таз ан ят ий —М; М оз аи каС ин те з, 2009-2010.

Д ыб ин а О Б З ан ят ияп о о зн ак ом ле ни ю со кр уж аю щи м м ир омвс ре дн ейг ру пп е

Д ет ск ог о с ад а. К он сп ек тыз ан ят ий— М.: М оз аи каС ин те з, 2009-2010.

Р ив ин а Е К З на ко ми м д ош ко ль ни ко в сс ем ье й ир од ос ло вн ой —М: М оз аи каС ин те з,

2009-2010.

С ау ли наТ Ф Т рис иг на лас ве то фо ра О зн ак ом ле ни е д ош ко ль ни ко в сп ра ви ла ми д ор ож но год ви же ни я. —М: М оз аи каС ин те з, 2009-2010.

С ол ом ен ни ко ваО А Э ко ло ги че ск оев ос пи та ни е вд ет ск омс ад у. — М.:М оз аи каС ин те з,

2005-2010.

С ол ом ен ни ко ваО А З ан ят ияп о ф ор ми ро ва ни ю э ле ме нт ар ны х э ко ло ги че ск их п ре дс та вл ен ийвп ер во й м ла дш ейг ру пп е д ет ск ог о с ад а. —М: М оз аи каС ин те з, 2007-2010.

С ол ом ен ни ко ваО А З ан ят ияп о ф ор ми ро ва ни ю э ле ме нт ар ны х э ко ло ги че ск их п ре дс та вл ен ийв о в то ро й м ла дш ейг ру пп е д ет ск ог о с ад а. — М.: М оз аи каС ин те з, 2007-2010.

С ол ом ен ни ко ваО АЗ ан ят ияп о ф ор ми ро ва ни ю э ле ме нт ар ны х э ко ло ги че ск их п ре дс та вл ен ийвс ре дн ейг ру пп е д ет ск ог о с ад а. —М: М оз аи каС ин те з, 2009-2010.

Нагпядно-дидактические пособияПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.013 с.)