П ро во ди т п си хо ло г. П си хо ди аг но ст ич ес ко е о бс ле до ва ни е р еб ен касп ро бл ем ам и вр аз ви ти иМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

П ро во ди т п си хо ло г. П си хо ди аг но ст ич ес ко е о бс ле до ва ни е р еб ен касп ро бл ем ам и вр аз ви ти иД ол жн о б ыт ь с ис те мн ымив кл юч ат ь вс еб я и зу че ни е в се х с то ро н п си хи ки(п оз на ва те ль на я

Д ея те ль но ст ь, р еч ь, э мо ци он ал ьн о-в ол ев аяс фе ра л ич но ст но е р аз ви ти е). Вк ач ес тв е и ст оч ни ко в

Д иа гн ос ти че ск ог о и нс тр ум ен та ри я м ож нои сп ол ьз ов ат ь н ау чн о-п ра кт ич ес ки е р аз ра бо тк и С Д

З аб ра мн ой И Ю Л ев че нк о, Е А С тр еб ел ев ой М М С ем аг о ид р. К ач ес тв ен ны й а на ли з

П ре дп ол аг ае т о це нк у о со бе нн ос те й п ро це сс а в ып ол не ни я р еб ен ко м з ад ан ийид оп ус ка ем ых о ши бо к н а о сн ов е с ис те мык ач ес тв ен ны х п ок аз ат ел ей

В ыд ел яю т с ле ду ющ иек ач ес тв ен ны е п ок аз ат ел и, х ар ак те ри зу ющ иеэ мо ци он ал ьн ую с фе руип ов ед ен иер еб ен ка

•о со бе нн ос тик он та кт а р еб ен ка

•э мо ци он ал ьн аяр еа кц иян а с ит уа ци ю о бс ле до ва ни я;

•р еа кц иян а о до бр ен ие

•р еа кц иян а н еу да чи

•э мо ци он ал ьн оес ос то ян иев о в ре мяв ып ол не ни я з ад ан ий

•э мо ци он ал ьн аяп од ви жн ос ть

•о со бе нн ос тио бщ ен ия

•р еа кц иян а р ез ул ьт ат

К ач ес тв ен ны е п ок аз ат ел и, х ар ак те ри зу ющ иед ея те ль но ст ь р еб ен ка

•н ал ич иеис то йк ос тьи нт ер ес а кз ад ан ию

•п он им ан иеи нс тр ук ци и;

•с ам ос то ят ел ьн ос тьв ып ол не ни я з ад ан ия

•х ар ак те р д ея те ль но ст и (ц ел ен ап ра вл ен но ст ь иа кт ив но ст ь);

•т ем п ид ин ам ик а д ея те ль но ст и, о со бе нн ос тир ег ул яц иид ея те ль но ст и;

•р аб от ос по со бн ос ть

•о рг ан из ац ияп ом ощ и.

К ач ес тв ен ны е п ок аз ат ел и, х ар ак те ри зу ющ иео со бе нн ос тип оз на ва те ль но й с фе рыи м от ор но й ф ун кц иир еб ен ка

•о со бе нн ос тив ни ма ни я, в ос пр ия ти я, п ам ят и, м ыш ле ни я, р еч и;

•о со бе нн ос тим от ор но й ф ун кц ии

Вк ом пл ек сн ойо це нк е п си хи че ск ог о р аз ви ти я ип от ен ци ал ьн ыхв оз мо жн ос те й д ет ейс к ом пл ек сн ым и н ар уш ен ия мид ляо пр ед ел ен ог о с од ер жа ни я д ал ьн ей ше гоо бу че ни я в аж ны м

Я вл яе тс я п ед аг ог ич ес ко е о бс ле до ва ни е. П ед аг ог ич ес ко е и зу че ни е п ре ду см ат ри ва етп ол уч ен ие с ве де ни й ор еб ен ке р ас кр ыв аю щи х з на ни я, у ме ни я, н ав ык и, к от ор ым и о н д ол же н о бл ад ат ь н а

О пр ед ел ен но м в оз ра ст но м э та пе у ст ан ов ле ни е о сн ов ны х п ро бл емво бу че ни и, т ем пау св ое ни я

М ат ер иа ла в ыя вл ен иео со бе нн ос те й о бр аз ов ат ел ьн ойд ея те ль но ст и д ош ко ль ни ко в сО ВЗ

И нт ер ес ую щи е с ве де ни я м ож ноп ол уч ит ь п рии сп ол ьз ов ан иит ак ихм ет од ов к ак н еп ос ре дс тв ен на я б ес ед а ср еб ен ко м ир од ит ел ям и, а на ли з р аб отд ош ко ль ни ка(р ис ун ко в,

П од ел окид р.), п ед аг ог ич ес ко е н аб лю де ни е. П ед аг ог ич ес ко е н аб лю де ни е д ол жн о б ыт ь с пе

ц иа ль нос пл ан ир ов ан ны м, т оч ноо ри ен ти ро ва нн ымис ис те ма ти че ск им О ноп оз во ля ето це ни ть с те пе ньс фо рм ир ов ан но е™д ея те ль но ст и вц ел ом— еец ел ен ап ра вл ен но ст ь, о рг ан из ов ан но ст ь,

П ро из во ль но ст ь, с по со бн ос тькп ла ни ро ва ни ю д ей ст ви й. О со бе нн о в аж нон аб лю де ни е з а

П оз на ва те ль но й а кт ив но ст ьюр еб ен ка вп ро це сс е к от ор ог о о тм еч ае тс я м от ив ац ио нн ыйа сп ек т

Д ея те ль но ст и, с ви де те ль ст ву ющ ийол ич но ст но й з ре ло ст и д ош ко ль ни ка

Вх од е п ед аг ог ич ес ко гон аб лю де ни я р еб ен куп ре дл аг ае тс я:

• на зв ат ь с во е п ол но е и мя ф ам ил ию в оз ра ст д ом аш ни й а др ес

•р ас ск аз ат ь ос ем ье н аз ва тьи мяио тч ес тв о м ам ы, п ап ы; м ес тор аб от ы р од ит ел ей

•н аз ва тьи ме наио тч ес тв а б ли зк ихв зр ос лы х, и ме нас ве рс тн ик ов

•р ас ск аз ат ь о б о сн ов ны х п ра ви ла х п ов ед ен иян а у ли це во бщ ес тв ен ны х м ес та х; о л юб им омз ан ят иид ом а ид р.

П ол уч ен ны е с ве де ни я п оз во ля ютвд ал ьн ей ше м ц ел ен ап ра вл ен нов но си тьк ор ре кт ив ы в о рг ан из ац июп ро це сс а в ос пи та ни я ио бу че ни я д ет ейсО ВЗ

О сн ов ны е н ап ра вл ен ияр аб от ы п о П ро гр ам ме О сн ов на я з ад ач а к ор ре кц ио нн о-п ед аг ог ич ес ко й р аб от ы — со зд ан иеу сл ов ийд ля в се ст ор он не гор аз ви ти я р еб ен касО ВЗвц ел яхо бо га ще ни я е гос оц иа ль но гоо пы таи г ар мо ни чн ог о в кл юч ен иявк ол ле кт ивс ве рс тн ик ов О ха ра кт ер из уе м о сн ов ны е н ап ра вл ен ия р аб от ы, к от ор ыев ыд ел яю тс я вП ро гр ам ме

Н ап ра вл ен ие«Ф из ич ес ко е р аз ви ти е»

О сн ов на я з ад ач а— со ве рш ен ст во ва ни е ф ун кц ийф ор ми ру ющ ег ос я о рг ан из ма р аз ви ти е

Д ви га те ль ны х н ав ык ов т он ко й р уч но й м от ор ик и, з ри те ль ноп ро ст ра нс тв ен но й к оо рд ин ац ииПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.018 с.)