Ф ор ми ро ва ни е ц ел ос тн ойк ар ти ным ир а. И ме етр аз но об ра зн ыев пе ча тл ен ияо п ре дм ет ахо кр уж аю ще гом ир а.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ф ор ми ро ва ни е ц ел ос тн ойк ар ти ным ир а. И ме етр аз но об ра зн ыев пе ча тл ен ияо п ре дм ет ахо кр уж аю ще гом ир а.В ыб ир ае т иг ру пп ир уе т п ре дм ет ы вс оо тв ет ст ви и сп оз на ва те ль но й з ад ач ей

З на етг ер б, ф ла г, г им н Р ос си и.

Н аз ыв ае т г ла вн ыйг ор одс тр ан ы.

И ме етп ре дс та вл ен иеор од но м к ра е; е год ос то пр им еч ат ел ьн ос тя х.

И ме етп ре дс та вл ен ияош ко ле б иб ли от ек е.

З на етн ек от ор ыхп ре дс та ви те ле й ж ив от но гом ир а (з ве ри п ти цы п ре см ык аю щи ес я,

З ем но во дн ые н ас ек ом ые.

З на етх ар ак те рн ыеп ри зн ак и в ре ме н г од а ис оо тн ос итск аж ды м с ез он омо со бе нн ос ти ж из нил юд ей ж ив от ны х, р ас те ни й.

З на етп ра ви лап ов ед ен иявп ри ро деис об лю да ети х.

У ст ан ав ли ва етэ ле ме нт ар ны е п ри чи нн о-с ле дс тв ен ны е с вя зим еж дуп ри ро дн ым и

Я вл ен ия ми

Образовательная область ≪Коммуникация≫

П ер ес ка зы ва етид ра ма ти зи ру етн еб ол ьш иел ит ер ат ур ны е п ро из ве де ни я; с ос та вл яе т п о

П ла нуио бр аз цур ас ск аз ы оп ре дм ет е, п о с юж ет но й к ар ти нк е, н аб ор у к ар ти н сф аб ул ьн ым р аз ви ти емд ей ст ви я.

У по тр еб ля етвр еч и с ин он им ы, а нт он им ы, с ло жн ыеп ре дл ож ен ияр аз ны х в ид ов

Р аз ли ча етп он ят ия«з ву к», «с ло г», «с ло во, «п ре дл ож ен ие. Н аз ыв ае т в п ос ле до ва те ль но ст и с ло вавп ре дл ож ен ии з ву киис ло гивс ло ва х. Н ах од итвп ре дл ож ен ии с ло васз ад ан ны м з ву ко м, о пр ед ел яе т м ес тоз ву кавс ло ве

Образовательная область ≪Чтение художественной литературы≫

Р аз ли ча етж ан рыл ит ер ат ур ны х п ро из ве де ни й.

Н аз ыв ае т л юб им ыес ка зк и ир ас ск аз ы; з на етн аи зу ст ь 2-3 л юб им ыхс ти хо тв ор ен ия 2-3

С чи та лк и, 2-3 з аг ад ки

Н аз ыв ае т 2-3 а вт ор ови2-3 и лл юс тр ат ор овк ни г.

В ыр аз ит ел ьн о ч ит ае т с ти хо тв ор ен ие п ер ес ка зы ва ето тр ыв оки з с ка зк и, р ас ск аз а.

Образовательная область ≪Художественное творчество≫

Р аз ли ча етв ид ы и зо бр аз ит ел ьн ог о и ск ус ст ва ж ив оп ис ь, г ра фи ка с ку ль пт ур а,

Д ек ор ат ив ноп ри кл ад но е ин ар од но е и ск ус ст во

Н аз ыв ае т о сн ов ны е в ыр аз ит ел ьн ыес ре дс тв а п ро из ве де ни й и ск ус ст ва

Р ис ов ан ие С оз да ети нд ив ид уа ль ны е ик ол ле кт ив ны е р ис ун ки д ек ор ат ив ны е,

П ре дм ет ны е ис юж ет ны е к ом по зи ци и н а т ем ы о кр уж аю ще й ж из ни л ит ер ат ур ны х

П ро из ве де ни й.

И сп ол ьз уе т р аз ны е м ат ер иа лыис по со быс оз да ни я и зо бр аж ен ия

Л еп ка Л еп итр аз ли чн ыеп ре дм ет ы, п ер ед ав аяи х ф ор му п ро по рц ии п оз ы ид ви же ни я;

С оз да етс юж ет ны е к ом по зи ци и и з 2-3 иб ол ееи зо бр аж ен ий

В ып ол ня етд ек ор ат ив ны е к ом по зи ци и с по со ба мин ал еп а ир ел ье фа Р ас пи сы ва ет в ыл еп ле нн ыеи зд ел ияп о м от ив амн ар од но гои ск ус ст ва

А пп ли ка ци я. С оз да ети зо бр аж ен ияр аз ли чн ыхп ре дм ет ов и сп ол ьз уяб ум аг у р аз но й

Ф ак ту рыис по со быв ыр ез ан ияио бр ыв ан ия

С оз да етс юж ет ны е ид ек ор ат ив ны е к ом по зи ци и.

Образовательная область ≪Музыка≫

У зн ае т м ел од июГ ос уд ар ст ве нн ог о г им наР Ф.

О пр ед ел яе т ж ан р п ро сл уш ан но гоп ро из ве де ни я (м ар ш, п ес ня т ан ец ии нс тр ум ен т, н а

К от ор омо нои сп ол ня ет ся

О пр ед ел яе т о бщ еен ас тр ое ни е, х ар ак те р м уз ык ал ьн ог о п ро из ве де ни я.

Р аз ли ча етч ас тим уз ык ал ьн ог о п ро из ве де ни я (в ст уп ле ни е, з ак лю че ни е, з ап ев п ри пе в).

М ож етп ет ь п ес ниву до бн омд иа па зо не и сп ол ня я и х в ыр аз ит ел ьн о, п ра ви ль но п ер ед ав аям ел од ию(у ск ор яя з ам ед ля я, у си ли ва я ио сл аб ля я з ву ча ни е).

М ож етп ет ь и нд ив ид уа ль ноик ол ле кт ив но сс оп ро во жд ен ие м иб езн ег о.

У ме етв ыр аз ит ел ьн о ир ит ми чн о д ви га ть сявс оо тв ет ст ви и ср аз но об ра зн ымх ар ак те ро м

М уз ык и, м уз ык ал ьн ым и о бр аз ам и; п ер ед ав ат ь н ес ло жн ыйм уз ык ал ьн ыйр ит ми че ск ийр ис ун ок

У ме етв ып ол ня тьт ан це ва ль ны е д ви же ни я (ш агсп ри то по м, п ри ст ав но й ш агс п ри се да ни ем п ру жи ня щи й ш аг б ок ов ойг ал оп п ер ем ен ны й ш аг.

И нс це ни ру ети гр ов ыеп ес ни п ри ду мы ва етв ар иа нт ы о бр аз ны х д ви же ни й ви гр ахи х ор ов од ах

И сп ол ня етс ол ьн о ива нс ам бл е н а у да рн ыхиз ву ко вы со тн ыхд ет ск их м уз ык ал ьн ыхи нс тр ум ен та х н ес ло жн ыеп ес ниим ел од ии

С ис те мам он ит ор ин гад ос ти же ни я д ет ьм и

П ла ни ру ем ыхр ез ул ьт ат ово св ое ни я П ро гр ам мы М он ит ор ин г д ет ск ог о р аз ви ти я п ро во ди тс я д вар аз а вг од(во кт яб рен оя бр е им ар те

А пр ел е). Вп ро ве де ни и м он ит ор ин гау ча ст ву ютп ед аг ог и, п си хо ло гиим ед иц ин ск иер аб от ни киПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.025 с.)