Ф ун кц ио на ль но е н аз на че ни е.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ф ун кц ио на ль но е н аз на че ни е.П ре дл аг ат ь д ет ямс ам ос то ят ел ьн о н ах од ит ь о тд ел ьн ыек он ст ру кт ив ны е р еш ен иян а

О сн ов е а на ли зас ущ ес тв ую щи х с оо ру же ни й.

З ак ре пл ят ь н ав ык и к ол ле кт ив но й р аб от ы: у ме ни е р ас пр ед ел ят ь о бя за нн ос ти р аб от ат ь в с оо тв ет ст ви и со бщ имз ам ыс ло м, н е м еш аяд ру г д ру гу

К он ст ру ир ов ан иеи з с тр ои те ль но гом ат ер иа ла Р аз ви ва тьу ме ни е с оо ру жа ть р аз ли чн ыек он ст ру кц иио дн ог о ит ог о ж е о бъ ек тавс оо тв ет ст ви и си х н аз на че ни ем(м ос т д ля п еш ех од ов м ос т д лят ра нс по рт а). О пр ед ел ят ь, к ак иед ет ал и б ол ьш е в се гоп од хо дя т д ля п ос тр ой ки к аки х ц ел ес оо бр аз не е с ко мб ин ир ов ат ь; п ро до лж ат ь р аз ви ва тьу ме ни е п ла ни ро ва ть п ро це ссв оз ве де ни я п ос тр ой ки

З ак ре пл ят ь у ме ни е с оо ру жа тьп ос тр ой ки о бъ ед ин ен ны е о бщ ейт ем ой(у ли ца м аш ин ы,

д ом а).

К он ст ру ир ов ан иеи з д ет ал ейк он ст ру кт ор ов П оз на ко ми тьср аз но об ра зн ым и

П ла ст ма сс ов ым и к он ст ру кт ор ам и. У чи тьс оз да ва тьр аз ли чн ыем од ел и (з да ни я, с ам ол ет ы, п ое зд а

итд) п о р ис ун ку п о с ло ве сн ойи нс тр ук ци и в ос пи та те ля п о с об ст ве нн ом у з ам ыс лу

П оз на ко ми тьд ет ейсд ер ев ян ны м к он ст ру кт ор ом д ет ал и к от ор ог о к ре пя тс я ш ти фт ам и.

З ак ре пл ят ь у ме ни е с оз да ва тьр аз ли чн ыек он ст ру кц ии(м еб ел ь, м аш ин ы) п о р ис ун куип о

С ло ве сн ойи нс тр ук ци и в ос пи та те ля

З ак ре пл ят ь у ме ни е с оз да ва тьк он ст ру кц ии о бъ ед ин ен ны е о бщ ейт ем ой (д ет ск аяп ло ща дк а, с то ян кам аш инид р.).

З ак ре пл ят ь у ме ни е р аз би ра тьк он ст ру кц иип рип ом ощ и с ко быик ия нк и (в п ла ст ма сс ов ыхк он ст ру кт ор ах.

П ро ек тн аяд ея те ль но ст ь. Р аз ви ва тьп ро ек тн уюд ея те ль но ст ь в се х т ип ов (и сс ле до ва те ль ск ую т во рч ес ку ю, н ор мо тв ор че ск ую.

Ви сс ле до ва те ль ск ойп ро ек тн ойд ея те ль но ст и у чи тьр еб ен кау де ля тьв ни ма ни е а на ли зу э фф ек ти вн ос тии ст оч ни ко в и нф ор ма ци и. И ни ци ир ов ат ь о бс уж де ни я п ро ек тавк ру гу с ве рс тн ик ов

С по со бс тв ов ат ь т во рч ес ко й п ро ек тн ойд ея те ль но ст и и нд ив ид уа ль но гоиг ру пп ов ог о

Х ар ак те ра

Вр аб от е н адн ор мо тв ор че ск им и п ро ек та мии ни ци ир ов ат ь о бс уж де ни е д ет ьм и

С оо тв ет ст ву ющ ихэ ти м п ро ек та м с ит уа ци й ио тр иц ат ел ьн ыхп ос ле дс тв ий к от ор ыем ог ут в оз ни кн ут ь п рин ар уш ен ииу ст ан ов ле нн ыхэ ти мип ро ек та мин ор м. П ом ог ат ь д ет ям с им во ли че ск и о то бр аж ат ь с ит уа ци ю, п ро жи ва тье е о сн ов ны е с мы сл ы ив ыр аж ат ь и х во бр аз но й

Ф ор ме

Ф ор ми ро ва ни е э ле ме нт ар ны х м ат ем ат ич ес ки х п ре дс та вл ен ий К ол ич ес тв о

Р аз ви ва тьо бщ иеп ре дс та вл ен ияом но же ст ве у ме ни е ф ор ми ро ва тьм но же ст вап о

З ад ан ны м о сн ов ан ия м, в ид ет ь с ос та вн ыеч ас тим но же ст ва вк от ор ыхп ре дм ет ы о тл ич аю тс я

О пр ед ел ен ны мип ри зн ак ам и.

У пр аж ня тьво бъ ед ин ен ии д оп ол не ни и м но же ст в, у да ле ни и и з м но же ст вач ас тии ли о тд ел ьн ыхе гоч ас те й. З ак ре пл ят ь у ме ни е у ст ан ав ли ва тьо тн ош ен иям еж ду от де ль ны мич ас тя ми м но же ст ва ат ак жец ел ымм но же ст во м ик аж до й е гоч ас ть ю н а о сн ов е с че та с ос та вл ен ияп ар п ре дм ет ови лис ое ди не ни я п ре дм ет овс тр ел ка ми

С ов ер ше нс тв ов ат ь н ав ык и к ол ич ес тв ен но гоип ор яд ко во гос че тавп ре де ла х 10.

П оз на ко ми тьс о с че то м вп ре де ла х 20.

П оз на ко ми тьсч ис ла мив то ро год ес ят ка

З ак ре пл ят ь п он им ан иео тн ош ен ийм еж дуч ис ла мин ат ур ал ьн ог о р яд а (7 б ол ьш е 6 н а 1, а 6 м ен ьш е 7 н а 1), у ме ни е у ве ли чи ва тьиу ме нь ша тьк аж до е ч ис лон а 1 (вп ре де ла х 10).

З ак ре пл ят ь у ме ни е н аз ыв ат ь ч ис лавп ря мо м ио бр ат но м п ор яд ке(у ст ны й с че т),

П ос ле ду ющ ееип ре ды ду ще е ч ис локн аз ва нн ом у и лио бо зн ач ен но муц иф ро й, о пр ед ел ят ь

П ро пу ще нн оеч ис ло

П оз на ко ми тьсс ос та во м ч ис ело т 0 д о 10.

Ф ор ми ро ва тьу ме ни е р ас кл ад ыв ат ь ч ис лон а д вам ен ьш ихис ос та вл ят ь и з д ву х м ен ьш их б ол ьш ее(вп ре де ла х 10, н а н аг ля дн ойо сн ов е).

П оз на ко ми тьсм он ет ам и д ос то ин ст во м 1,5, 10 к оп ее к, 1,2, 5,10 р уб ле й (р аз ли че ни е,

Н аб орир аз ме н м он ет.

У чи тьн а н аг ля дн ойо сн ов е с ос та вл ят ь ир еш ат ь п ро ст ыеа ри фм ет ич ес ки е з ад ач и н а

с ло же ни е (кб ол ьш ем у п ри ба вл яе тс я м ен ьш ее ин а в ыч ит ан ие(в ыч ит ае мо е м ен ьш е о ст ат ка;

п рир еш ен ииз ад ачп ол ьз ов ат ьс я з на ка мид ей ст ви й: п лю с (+), м ин ус(-) из на ко м о тн ош ен ия р ав но(=).

В ел ич ин аПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.01 с.)