П ат ри от ич ес ки х ч ув ст в, ч ув ст вап ри на дл еж но ст и км ир ов ом у с оо бщ ес тв уМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

П ат ри от ич ес ки х ч ув ст в, ч ув ст вап ри на дл еж но ст и км ир ов ом у с оо бщ ес тв уО бр азЯ Р аз ви ва тьп ре дс та вл ен ияов ре ме нн ойп ер сп ек ти вел ич но ст и, о б и зм ен ен ии п оз иц иич ел ов ек а св оз ра ст ом(р еб ен окп ос ещ ае т д ет ск ийс ад ш ко ль ни к у чи тс я, в зр ос лы й

Р аб от ае т, п ож ил ойч ел ов екп ер ед ае т с во й о пы т д ру ги м п ок ол ен ия м). У гл уб ля тьп ре дс та вл ен ия р еб ен каос еб е вп ро шл ом н ас то ящ емиб уд ущ ем

Р ас ши ря тьп ре дс та вл ен ияд ет ейо б и х о бя за нн ос тя х, п ре жд е в се говс вя зисп од го то вк ой кш ко ле

С ем ья Р ас ши ря тьп ре дс та вл ен ияд ет ейо б и ст ор иис ем ьивк он те кс теи ст ор иир од но й

С тр ан ы (р ол ь к аж до гоп ок ол ен иявр аз ны е п ер ио дыи ст ор иис тр ан ы). Р ас ск аз ыв ат ь д ет ямо в ои нс ки х н аг ра да х д ед уш ек б аб уш ек р од ит ел ей З ак ре пл ят ь з на ни е д ом аш не гоа др ес а и т ел еф он а, и ме н ио тч ес твр од ит ел ей и х п ро фе сс ий

Д ет ск ийс ад Ф ор ми ро ва тьп ре дс та вл ен ияос еб е к ако б а кт ив но м ч ле нек ол ле кт ив а

Ч ер езп ро ек тн уюд ея те ль но ст ь, о хв ат ыв аю щу ю д ет ейм ла дш ихв оз ра ст ны х г ру ппир од ит ел ей

У ча ст иевж из нид ош ко ль но гоу чр еж де ни я (а да пт ац иям ла дш ихд ош ко ль ни ко в, п од го то вк а к п ра зд ни ка м, в ыс ту пл ен ия м, с ор ев но ва ни ямвд ет ск омс ад у из а е гоп ре де ла миид р.).

П ри вл ек ат ь д ет ейкс оз да ни ю р аз ви ва ющ ейс ре дыд ош ко ль но гоу чр еж де ни я (м ин и-м уз ее в,

В ыс та во к, б иб ли от ек и, к он ст ру кт ор ск ихм ас те рс ки х ид р.).

Р од на я с тр ан а. Р ас ши ря тьп ре дс та вл ен ияор од но м к ра е. П ро до лж ат ь з на ко ми тьс д ос то пр им еч ат ел ьн ос тя мир ег ио на вк от ор омж ив утд ет и.

У гл уб ля тьиу то чн ят ь п ре дс та вл ен ияоР од ин е —Р ос си и. П од де рж ив ат ь и нт ер есд ет ейк с об ыт ия м, п ро ис хо дя щи м вс тр ан е, в ос пи ты ва тьч ув ст вог ор до ст и з а е е д ос ти же ни я.

З ак ре пл ят ь з на ни я оф ла ге г ер беиг им неР ос си и (г им н и сп ол ня ет сяв о в ре мяп ра зд ни ка и лид ру го гот ор же ст ве нн ог о с об ыт ия к ог даз ву чи т г им н, в сев ст аю т, ам уж чи ныим ал ьч ик и

С ни ма ютг ол ов ны е у бо ры.

Р ас ши ря тьп ре дс та вл ен ияоМ ос кв е —г ла вн омг ор од е, с то ли цеР ос си и.

П ро до лж ат ь р ас ши ря тьз на ни я ог ос уд ар ст ве нн ыхп ра зд ни ка х. Р ас ск аз ат ь д ет ямоЮ

А Г аг ар ин е ид ру ги х г ер оя х к ос мо са м ы В ос пи ты ва тьу ва же ни е кл юд ямр аз ны х

Н ац ио на ль но ст ейии х о бы ча ям

Н аш а а рм ия У гл уб ля тьз на ни я оР ос си йс ко й а рм ии В ос пи ты ва тьу ва же ни е к з ащ ит ни ка м О те че ст ва кп ам ят и п ав ши х б ой цо в: в оз ла га тьсд ет ьм и ц ве тыко бе ли ск ам

П ам ят ни ка м.

Н аш а п ла не та Р ас ск аз ыв ат ь д ет ямот ом ч тоЗ ем ля—н ашо бщ ийд ом н а З ем лем но го р аз ны х с тр ан О бъ яс ня ть к акв аж нож ит ь вм ир е с о в се мин ар од ам и, з на тьиу ва жа тьи х

К ул ьт ур у, о бы ча и ит ра ди ци и.

Р ас ши ря тьп ре дс та вл ен ияос во ейп ри на дл еж но ст и кч ел ов еч ес ко мус оо бщ ес тв у, о д ет ст вер еб ятд ру ги х с тр ан оп ра ва х д ет ейвм ир е (Д ек ла ра ци я п ра в р еб ен ка, о те че ст ве нн ыхи м еж ду на ро дн ыхо рг ан из ац ия х, з ан им аю щи хс я л юд ен ие м п ра в р еб ен ка(о рг ан ы о пе ки

Ю НЕ СК О ид р.) Д ат ь э ле ме нт ар ны е п ре дс та вл ен ияос во бо дел ич но ст и к акд ос ти же ни и

Ч ел ов еч ес тв а.

О бр аз ов ат ел ьн аяо бл ас ть«Т ру д»

≪Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение цели

формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач:

•развитие трудовой деятельности;

•воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей

и его результатам;

•формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в

обществе и жизни каждого человека≫*.

Р аз ви ти е т ру до во й д ея те ль но ст и

В ос пи ты ва тьп от ре бн ос тьт ру ди ть ся

С ам оо бс лу жи ва ни е. З ак ре пл ят ь у ме ни е с ам ос то ят ел ьн о иб ыс тр о о де ва ть сяи р аз де ва ть ся с кл ад ыв ат ь вш ка ф о де жд у, с та ви тьн а м ес тоо бу вь с уш ит ь п рин ео бх од им ос ти м ок ры е в ещ и, у ха жи ва тьз а о бу вь ю (м ыт ь, п ро ти ра ть ч ис ти ть.

П ри уч ат ь о тн ос ит ь п ос лее дыиа кк ур ат нос кл ад ыв ат ь вр ак ов ин у п ос уд у.

З ак ре пл ят ь у ме ни е з ам еч ат ь иу ст ра ня тьн еп ор яд оквс во емв не шн емв ид е, т ак ти чн о

С оо бщ ат ь т ов ар ищ у он ео бх од им ос тич тот о п оп ра ви тьвк ос тю ме п ри че ск е.

З ак ре пл ят ь у ме ни е с ам ос то ят ел ьн о ис во ев ре ме нн о г от ов ит ь м ат ер иа лыип ос об ияк з ан ят ию б езн ап ом ин ан ияу би ра тьс во е р аб оч еем ес тоПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.2.4 (0.009 с.)