П оя вл яю тс я п ал ьц ы н а р ук ах г ла за р от н ос б ро ви п од бо ро до к. О де жд а м ож етб ыт ь у кр аш ен аМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

П оя вл яю тс я п ал ьц ы н а р ук ах г ла за р от н ос б ро ви п од бо ро до к. О де жд а м ож етб ыт ь у кр аш ен аР аз ли чн ым и д ет ал ям и.

П рип ра ви ль но м п ед аг ог ич ес ко м п од хо деуд ет ейф ор ми ру ют сях уд ож ес тв ен но

Т во рч ес ки е с по со бн ос тиви зо бр аз ит ел ьн ойд ея те ль но ст и.

Д ет и п од го то ви те ль но й кш ко лег ру пп ы вз на чи те ль но й с те пе нио св ои ли к он ст ру ир ов ан иеи з с тр ои те ль но гом ат ер иа ла О нис во бо дн о в ла де юто бо бщ ен ны мис по со ба ми а на ли зак аки зо бр аж ен ий т акип ос тр ое к; н е т ол ьк о а на ли зи ру юто сн ов ны е к он ст ру кт ив ны е

О со бе нн ос тир аз ли чн ыхд ет ал ей н о ио пр ед ел яю т и х ф ор мун а о сн ов е с хо дс тв а с о з на ко мы ми и м о бъ ем ны мип ре дм ет ам и. С во бо дн ыеп ос тр ой кис та но вя тс я с им ме тр ич ны миип ро по рц и-

О на ль ны ми и х с тр ои те ль ст воо су ще ст вл яе тс я н а о сн ов е з ри те ль но й о ри ен ти ро вк и.

Д ет и б ыс тр о ип ра ви ль ноп од би ра ютн ео бх од им ыйм ат ер иа л. О нид ос та то чн о т оч но п ре дс та вл яю т с еб е п ос ле до ва те ль но ст ь, вк от ор ойб уд ето су ще ст вл ят ьс я п ос тр ой ка им ат ер иа л,

К от ор ыйп он ад об ит сяд ляе е в ып ол не ни я; с по со бн ы в ып ол ня тьр аз ли чн ыеп о с те пе ни с ло жн ос тип ос тр ой кик акп о с об ст ве нн ом у з ам ыс лу т акип о у сл ов ия м.

Вэ то м в оз ра ст е д ет и у жем ог уто св ои тьс ло жн ыеф ор мыс ло же ни я и з л ис таб ум аг и и п ри ду мы ва тьс об ст ве нн ые н о э то муи х н уж нос пе ци ал ьн о о бу ча ть Д ан ны й в идд ея те ль но ст и

Н е п ро ст о д ос ту пе н д ет ям—о н в аж енд ляу гл уб ле ни я и х п ро ст ра нс тв ен ны х п ре дс та вл ен ий

У сл ож ня ет сяк он ст ру ир ов ан иеи з п ри ро дн ог о м ат ер иа ла Д ош ко ль ни ка м у жед ос ту пн ы

Ц ел ос тн ыек ом по зи ци и п о п ре дв ар ит ел ьн ом у з ам ыс лу к от ор ыем ог утп ер ед ав ат ь с ло жн ые о тн ош ен ия в кл юч ат ь ф иг ур ы л юд ейиж ив от ны х.

Уд ет ейп ро до лж ае т р аз ви ва ть сяв ос пр ия ти е, о дн ак о о нин е в се гд а м ог уто дн ов ре ме нн о

У чи ты ва тьн ес ко ль кор аз ли чн ыхп ри зн ак ов

Р аз ви ва ет сяо бр аз но е м ыш ле ни е, о дн ак о в ос пр ои зв ед ен ием ет ри че ск ихо тн ош ен ий з ат ру дн ен о. Э тол ег коп ро ве ри ть п ре дл ож ивд ет ямв ос пр ои зв ес тин а л ис теб ум аг и о бр аз ец н а

К от ор омн ар ис ов ан ы д ев ят ь т оч ек р ас по ло же нн ыхн е н а о дн ойп ря мо й. К акп ра ви ло д ет и н е

В ос пр ои зв од ятм ет ри че ск иео тн ош ен иям еж дут оч ка ми п рин ал ож ен иир ис ун ко в д ру г н а д ру га т оч кид ет ск ог о р ис ун кан е с ов па да ютст оч ка мио бр аз ца

П ро до лж аю т р аз ви ва ть сян ав ык и о бо бщ ен ияир ас су жд ен ия н о о нивз на чи те ль но й

С те пе ние щео гр ан ич ив аю тс я н аг ля дн ым и п ри зн ак ам и с ит уа ци и.

П ро до лж ае т р аз ви ва ть сяв оо бр аж ен ие о дн ак о ч ас топ ри хо ди тс я к он ст ат ир ов ат ь

С ни же ни е р аз ви ти я в оо бр аж ен иявэ то м в оз ра ст е вс ра вн ен иис о .т ар ше й г ру пп ой Э том ож но о бъ яс ни тьр аз ли чн ым и в ли ян ия ми вт омч ис леис ре дс твм ас со во й и нф ор ма ци и, п ри во дя щи ми кс те ре от ип но ст и д ет ск ихо бр аз ов

П ро до лж ае т р аз ви ва ть сяв ни ма ни е д ош ко ль ни ко в, о нос та но ви тс я п ро из во лъ ны м. В н ек от ор ыхв ид ахд ея те ль но ст и в ре мяп ро из во ль но гос ос ре до то че ни я д ос ти га ет30 м ин ут

Уд ош ко ль ни ко в п ро до лж ае т р аз ви ва ть сяр еч ь: е е з ву ко ва я с то ро на г ра мм ат ич ес ки й

С тр ой л ек си ка Р аз ви ва ет сяс вя зн аяр еч ь. Вв ыс ка зы ва ни яхд ет ейо тр аж аю тс я к ак р ас ши ря ющ ий сяс ло ва рь т аких ар ак те р о ще ни й, ф ор ми ру ющ их сявэ то м в оз ра ст е. Д ет и

Н ач ин аю т а кт ив ноу по тр еб ля тьо бо бщ аю щи е с ущ ес тв ит ел ьн ые с ин он им ы, а нт он им ы, п ри

Л аг ат ел ьн ыеитд

Вр ез ул ьт ат е п ра ви ль ноо рг ан из ов ан но й о бр аз ов ат ел ьн ойр аб от ы д ош ко ль ни ко в

Р аз ви ва ют сяд иа ло ги че ск аяин ек от ор ыев ид ы м он ол ог ич ес ко й р еч и.

Вп од го то ви те ль но й кш ко лег ру пп е з ав ер ша ет сяд ош ко ль ны й в оз ра ст Е гоо сн ов ны е

Д ос ти же ни я с вя за нысо св ое ни емм ир а в ещ ейк акп ре дм ет овч ел ов еч ес ко й к ул ьт ур ы; о св ое ни ем ф ор м п оз ит ив но гоо бщ ен иясл юд ьм и; р аз ви ти емп ол ов ой я и де нт иф ик ац ии ф ор ми ро ва ни ем п оз иц ииш ко ль ни ка

Кк он цуд ош ко ль но гов оз ра ст а р еб ен око бл ад ае т в ыс ок иму ро вн емп оз на ва те ль но гои л ич но ст но гор аз ви ти я, ч топ оз во ля ете мувд ал ьн ей ше м у сп еш ноу чи ть сявш ко ле

О рг ан из ац ияж из ниив ос пи та ни я д ет ей П ри ме рн ыйр еж имд ня Р еж имд няс ос та вл енср ас че то м н а 12-ч ас ов оеп ре бы ва ни е р еб ен кавд ет ск омс ад у.

Р еж имм ож етб ыт ь с ко рр ек ти ро ва н су че то м р аб от ы к он кр ет но год ош ко ль но го у чр еж де ни я (к он ти нг ен тад ет ей к ли ма тавр ег ио не н ал ич ияб ас се йн а, в ре ме ниг од а,Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.016 с.)