Н аж им омн а н ег о, ч то бып рип ос ле ду ющ емз ак ра ши ва ни и и зо бр аж ен иян е о ст ав ал ос ь ж ес тк ихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Н аж им омн а н ег о, ч то бып рип ос ле ду ющ емз ак ра ши ва ни и и зо бр аж ен иян е о ст ав ал ос ь ж ес тк ихГ ру бы х л ин ий п ач ка ющ ихр ис ун ок

З ак ре пл ят ь у ме ни е р ис ов ат ь а кв ар ел ьювс оо тв ет ст ви и се е с пе ци фи ко й (п ро зр ач но ст ью ил ег ко ст ьюц ве та п ла вн ос ть ю п ер ех од а о дн ог о ц ве тавд ру го й).

С ов ер ше нс тв ов ат ь у ме ни е д ет ейр ис ов ат ь к ис ть ю р аз ны мис по со ба ми ш ир ок иел ин ии —в се м в ор со м, т он ки е —к он цо м к ис ти н ан ос ит ь м аз ки п ри кл ад ыв аяк ис тьв се м в ор со м к б ум аг е, р ис ов ат ь к он цо м к ис тим ел ки е л ят ны шк и.

З на ко ми тьсн ов ым и ц ве та ми(ф ио ле то вы й) ио тт ен ка ми(г ол уб ой poз ов ый т ем но

З ел ен ый с ир ен ев ый, р аз ви ва тьч ув ст воц ве та У чи тьс ме шиз ат ь к ра ск и д ляп ол уч ен иян ов ых ц ве то в ио тт ен ко в (п рир ис ов ан ииг у-л шь ю) ив ыс ве тл ят ь ц ве т, д об ав ля я вк ра ск у в од у (п ри р ис ов ан ии-к ва ре ль ю). П рир ис ов ан иик ар ан да ша миу чи тьп ер ед ав ат ь о тт ен киц ве та р ег ул ир уя н аж имн а к ар ан да ш. Вк ар ан да шн оми сп ол не ни и д ет и м ог ут р ег ул ир уян аж им п ер ед ат ь д о

Т ре х о тт ен ко в ц ве та

С юж ет но е р ис ов ан ие П од во ди тьд ет ейкс оз да ни ю с юж ет ны х к ом па рт ийн а т ем ы

о кр уж аю ще й ж из ниин а т ем ы л ит ер ат ур ны х п ро из ве де ни й К ог о в ст ре ти л К ол об ок, «Д ва ж ад ны х м ед ве жо нк а!», «Г део бе да л в ор об ей!?» ид р.).

Р аз ви ва тьк ом по зи ци он ны е у ме ни я, у чи тьр ас по ла га тьи зо бр аж ен иян а гп ос е в ни зу л ис та п о в се мул ис ту

О бр ащ ат ь в ни ма ни е д ет ейн а с оо тн ош ен иеп о в ел ич ин е р аз ны х п ре дм ет оввс юж ет е

(д ом а б ол ьш ие д ер ев ьяв ыс ок иеин из ки е; л юд и м ен ьш е д ом ов н о б ол ьш е р ас ту щи х н а л уг у

ц ве то в). Р аз ви ва тьу ме ни е р ас по ла га тьн а р ис ун кеп ре дм ет ы т ак ч то быо низ аг ор аж ив ал и д ру г

Д ру га(р ас ту щи е п ер едд ом омд ер ев ьяч ас ти чн о е гоз аг ор аж ив аю т ит п).

Д ек ор ат ив но е р ис ов ан ие П ро до лж ат ь з на ко ми тьд ет ейси зд ел ия мин ар од ны х

П ро мы сл ов з ак ре пл ят ь иу гл уб ля тьз на ни я од ым ко вс ко й иф шш мон ов ск ойи гр уш ка х ии х

Р ос пи си п ре дл аг ат ь с оз да ва тьи зо бр аж ен ияп о м от ив амн ар од но й д ек ор ат ив но й р ос пи си

З на ко ми тьсе е ц ве то вы м с тр ое м иэ ле ме нт ам и к ом по зи ци и, д об ив ат ьс я б ол ьш ег о р аз но об ра зи я

И сп ол ьз уе мы х э ле ме нт ов П ро до лж ат ь з на ко ми тьсг ор од ец ко й р ос пи сь ю, е е ц ве то вы м р е-

ш ен ие м, с пе ци фи ко й с оз да ни я д ек ор ат ив ны х ц ве то в (к акп ра ви ло н е ч ис ты х т он ов а о тт ен ко в), у чи тьи сп ол ьз ов ат ь д ляу кр аш ен ияо жи вк и.

П оз на ко ми тьср ос пи сь ю П ол хо в-М ай да на В кл юч ат ь г ор од ец ку ю ип ол хо в-м ай да нс ку ю

Р ос пи сьвт во рч ес ку ю р аб от у д ет ей п ом ог ат ь о св аи ва тьс пе ци фи куэ ти х в ид овр ос пи си

З на ко ми тьср ег ио на ль ны м (м ес тн ым д ек ор ат ив ны м и ск ус ст во м.

П ре дл аг ат ь д ет ямс ос та вл ят ь у зо рып о м от ив амг ор од ец ко й, п ол хо в-м ай да нс ко й,

Г же ль ск ойр ос пи си з на ко ми тьсх ар ак те рн ым и э ле ме нт ам и (б ут он ы, ц ве ты л ис ть я, т ра вк а,

У си ки з ав ит ки о жи вк и).

В ыз ыв ат ь ж ел ан иес оз да ва тьу зо рын а л ис та х вф ор мен ар од но гои зд ел ия(п од но с,

С ол он ка ч аш ка р оз ет каид р.).

Д ляр аз ви ти я т во рч ес тв а вд ек ор ат ив но й д ея те ль но ст и у чи тьи сп ол ьз ов ат ь д ек ор ат ив ны е

Т ка ни П ре до ст ав ля тьд ет ямб ум аг у вф ор мео де жд ы иг ол ов ны х у бо ро в (к ок ош ни к, п ла то к,

С ви те р ид р.), п ре дм ет овб ыт а (с ал фе тк а, п ол от ен це.

З ак ре пл ят ь у ме ни е р ит ми чн о р ас по ла га тьу зо р. П ре дл аг ат ь р ас пи сы ва тьб ум аж ны е

С ил уэ тыио бъ ем ны е ф иг ур ы.

Лепка

П ро до лж ат ь з на ко ми тьд ет ейсо со бе нн ос тя мил еп кии з г ли ны п ла ст ил ин а и п ла ст ич ес ко й м ас сы

Р аз ви ва тьу ме ни е л еп ит ь сн ат ур ы ип о п ре дс та вл ен июз на ко мы е п ре дм ет ы (о во щи

Ф ру кт ы, г ри бы п ос уд а, и гр уш ки; п ер ед ав ат ь и х х ар ак те рн ыео со бе нн ос ти С ов ер ше нс тв ов ат ь

У ме ни е л еп ит ь п ос уд у и з ц ел ог о к ус каг ли ныип ла ст ил ин а л ен то чн ымс по со бо м.

З ак ре пл ят ь у ме ни е л еп ит ь п ре дм ет ы п ла ст ич ес ки м, к он ст ру кт ив ны м и к ом би ни ро ва нн ымс по со ба ми Ф ор ми ро ва тьу ме ни е с гл аж ив ат ь п ов ер хн ос тьф ор мы д ел ат ь

П ре дм ет ы у ст ой чи вы ми

З ак ре пл ят ь у ме ни е п ер ед ав ат ь вл еп кев ыр аз ит ел ьн ос тьо бр аз а, л еп ит ь ф иг ур ы ч ел ов ек а

Иж ив от ны х вд ви же ни и, о бъ ед ин ят ь н еб ол ьш иег ру пп ы п ре дм ет оввн ес ло жн ыес юж ет ы (в к ол ле кт ив ны х к ом по зи ци ях: «К ур иц а сц ып ля та ми, «Д важ ад ны х м ед ве жо нк а н аш лис ыр,

«Д ет и н а п ро гу лк е» ид р.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.023 с.)