З ак ре пл ят ь у ме ни е с оз да ва тьи з б ум аг и о бъ ем ны е ф иг ур ы: д ел ит ь к ва др ат ны й л ис т н аМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З ак ре пл ят ь у ме ни е с оз да ва тьи з б ум аг и о бъ ем ны е ф иг ур ы: д ел ит ь к ва др ат ны й л ис т н аН ес ко ль кор ав ны х ч ас те й, с гл аж ив ат ь с ги бы н ад ре за тьп о с ги ба м (д ом ик к ор зи нк а, к уб ик.

П ро до лж ат ь з ак ре пл ят ь у ме ни е д ел ат ь и гр уш ки с ув ен ир ы и з п ри ро дн ог о м ат ер иа ла (ш иш ки в ет ки я го ды ид ру ги х м ат ер иа ло в (к ат уш ки п ро во ло кавц ве тн ойо бм от ке п ус ты е

К ор об киид р.), п ро чн о с ое ди ня я ч ас ти

Ф ор ми ро ва тьу ме ни е с ам ос то ят ел ьн о д ел ат ь и гр уш кид ляс юж ет нор ол ев ыхи гр (ф ла жк и, с ум оч ки ш ап оч ки с ал фе тк и ид р.); с ув ен ир ы д ляр од ит ел ей с от ру дн ик овд ет ск ог о

С ад а, у кр аш ен иян а е лк у.

П ри вл ек ат ь д ет ейки зг от ов ле ни ю п ос об ийд ляз ан ят ийис ам ос то ят ел ьн ойд ея те ль но ст и

(к ор об ки с че тн ыйм ат ер иа л), р ем он тук ни г, н а-с то ль ноп еч ат ны х и гр

З ак ре пл ят ь у ме ни е э ко но мн о ир ац ио на ль нор ас хо до ва тьм ат ер иа лы

В ос пи та ни е ц ен но ст но гоо тн ош ен иякс об ст ве нн ом у т ру ду т ру дуд ру ги х

Л юд ейие гор ез ул ьт ат ам Ф ор ми ро ва тьо тв ет ст ве нн ос тьз а в ып ол не ни е т ру до вы х п ор уч ен ий П од во ди тько це нк е

Р ез ул ьт ат а с во ейр аб от а (сп ом ощ ьюв зр ос ло го.

Ф ор ми ро ва ни е п ер ви чн ыхп ре дс та вл ен ийот ру дев зр ос лы х, е гор ол и в о бщ ес тв е иж из ник аж до гоч ел ов ек а

П ро до лж ат ь р ас ши ря тьп ре дс та вл ен ияд ет ейот ру дев зр ос лы х. П ок аз ыв ат ь р ез ул ьт ат ы

Т ру да е гоо бщ ес тв ен ну ю з на чи мо ст ь. У чи тьб ер еж ноо тн ос ит ьс я кт ом у, ч тос де ла нор ук ам и

Ч ел ов ек а.

Р ас ск аз ыв ат ь оп ро фе сс ия х в ос пи та те ля у чи те ля в ра ча с тр ои те ля р аб от ни ко в

С ел ьс ко гох оз яй ст ва т ра нс по рт а, т ор го вл и, с вя зид р.; ов аж но ст и из на чи мо ст и и х т ру да

П ри ви ва тьч ув ст воб ла го да рн ос тикл юд ямз а и х т ру д. О бъ яс ни ть ч тод ляо бл ег че ни я т ру да и сп ол ьз уе тс я р аз но об ра зн аят ех ни ка

З на ко ми тьд ет ейст ру до м л юд ейт во рч ес ки х п ро фе сс ий х уд ож ни ко в, п ис ат ел ей

К ом по зи то ро в, м ас те ро в н ар од но год ек ор ат ив ноп ри кл ад но гои ск ус ст ва П ок аз ыв ат ь

Р ез ул ьт ат ы и х т ру да к ар ти ны к ни ги н от ы, п ре дм ет ы д ек ор ат ив но гои ск ус ст ва

Р аз ви ва тьж ел ан иев ме ст е с о в зр ос лы мииси х п ом ощ ьюв ып ол ня тьс ил ьн ыет ру до вы е

П ор уч ен ия

О бр аз ов ат ел ьн аяо бл ас ть«Б ез оп ас но ст ь»

≪Содержание образовательной области „БезопасностьЃв направлено на

Достижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности

И формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего

мира) через решение следующих задач:

•формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира

природы ситуациях и способах поведения в них;

•приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира

природы поведения;

•передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;

•формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. *

Ф ор ми ро ва ни е о сн овб ез оп ас но ст и с об ст ве нн ойж из не де ят ел ьн ос ти З ак ре пл ят ь у ме ни е с об лю да тьп ра ви лап ре бы ва ни я вд ет ск омс ад у.

З ак ре пл ят ь у ме ни е с об лю да тьп ра ви лау ча ст ияви гр ахсп ри ро дн ымм ат ер иа ло м: б ер еч ь

П ос тр ой ки с де ла нн ыеи з п ес кад ру ги мид ет ьм и, н е к ид ат ьс я ш иш ка ми п ес ко м ид ру ги ми т ве рд ым и м ат ер иа ла ми

З ак ре пл ят ь п ра ви лаб ез оп ас но гоп ер ед ви же ни я вп ом ещ ен ии(с по ко йн о с пу ск ат ьс я и п од ни ма ть сяп о л ес тн иц е, д ер жа ть сяз а п ер ил а; о тк ры ва тьиз ак ры ва тьд ве рь д ер жа сьз а

Д ве рн уюр уч ку.

О бъ яс ни тьд ет ям ч товс лу ча е н ео бх од им ос тив зр ос лы е з во ня т п о т ел еф он у «01» (п ри п ож ар е), «02» (в ыз овм ил иц ии, «03» («С ко ра я п ом ощ ь»).

Р ас ск аз ат ь д ет ям ч товс лу ча е н ео ст ор ож но гоо бр ащ ен иясо гн еми лиэ ле кт ро пр иб ор ам и

М ож етп ро из ой тип ож ар

З ак ре пл ят ь п ре дс та вл ен ияоп ра ви ла х п ов ед ен иясн ез на ко мы мил юд ьм и (н е

Р аз го ва ри ва тьсн ез на ко мц ам и, н е б ра тьун ихр аз ли чн ыеп ре дм ет ы; п рип оя вл ен ии н ез на ко мо гоч ел ов ек а н а у ча ст кес оо бщ ит ь о б э то м в ос пи та те лю.

З ак ре пл ят ь у ме ни е н аз ыв ат ь с во ю ф ам ил июии мя ф ам ил ию и мяио тч ес тв о р од ит ел ейПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.01 с.)