П ро до лж ат ь с ов ер ше нс тв ов ат ь н ав ык и о сн ов ны х д ви же ни й (х од ьб а «т ор же ст ве нн ая,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

П ро до лж ат ь с ов ер ше нс тв ов ат ь н ав ык и о сн ов ны х д ви же ни й (х од ьб а «т ор же ст ве нн ая,С по ко йн ая «т аи нс тв ен на я»; б егл ег ки й ис тр ем ит ел ьн ый.

Развитие танцевально-игрового творчества

С по со бс тв ов ат ь р аз ви ти ю э мо ци он ал ьн о-о бр аз но гои сп ол не ни я м уз ык ал ьн о-и гр ов ых у пр аж не ни й (к ру жа тс я л ис то чк и, п ад аю т с не жи нк и) ис це но к, и сп ол ьз уям им ик у ип ан то ми му (з ай кав ес ел ыйиг ру ст ны й, х ит ра я л ис ич ка с ер ди ты й в ол к итд).

Р аз ви ва тьу ме ни е и нс це ни ро ва тьп ес ниис та ви тьн еб ол ьш ием уз ык ал ьн ыес пе кт ак ли

Игра на детских музыкальных инструментах

Ф ор ми ро ва тьу ме ни е п од ыг ры ва тьп ро ст ей ши е м ел од иин а д ер ев ян ны х л ож ка х,

П ог ре му шк ах б ар аб ан е, м ет ал ло фо не

П ри ме рн ыйм уз ык ал ьн ыйр еп ер ту ар С лу ша ни е

«К ол ыб ел ьн ая, м уз А Г ре ча ни но ва «М ар ш», м уз Л Ш ул ьг ин а, «А х т ы. б ер ез а», р ус

Н ар п ес ня «О се нн яяп ес ен ка, м уз Д В ас ил ье ваБ уг ла я, с л. А П ле ще ев а; «З ай чи к», м уз Ю

М ат ве ев а, с л. А Б ло ка «М ам ин ы л асм уз А Г ре ча ни но ва «М уз ык ал ьн ыйя щи к» (и з «А ль бо ма п ье с д ляд ет ей Г С ви ри до ва; «В ал ьсс не жн ыхх ло пь ев и з б ал ет а «Щ ел ку нч ик, П

Ч ай ко вс ко го «И та ль ян ск аяп ол ьк а», м уз С Р ах ма ни но ва «К от икл ел, «К от икв ыз до ро ве л»,

М уз А Г ре ча ни но ва «К акун аш ихув ор от, н ар м ел од ия «М ам а», м уз П Ч ай ко вс ко го

«В ес ня нк а», у кр н ар п ес ня. о бр аб Г Л об ач ев а, с л. О.В ыс от ск ой «Б аб оч ка, м уз Э Г ри га

«С ме лы й н ае зд ни к» (и з «А ль бо мад ляю но ше ст ва) Р Ш ум ан а; «Ж ав ор он ок, м уз МГ ли нк и;

«М ар ш», м уз С П ро ко фь ев а; «Н ов аяк ук ла, «Б ол ез ньк ук лы (и з «Д ет ск ог о а ль бо ма П

Ч ай ко вс ко го; «П ье ск а» и з «А ль бо мад ляю но ше ст ва Р Ш ум ан а; ат ак жел юб им ые п ро из ве де ни я д ет ей к от ор ыео нис лу ша ливт еч ен иег од а.

Пение

У пр аж не ни я н а р аз ви ти е с лу хаиг ол ос а. «Д вет ет ер и», м уз МЩ ег ло ва с л. н ар од ны е;

«Ж ук, м уз Н П от ол ов ск ог о, с л. н ар од ны е; «К ол ыб ел ьн аяз ай чо нк а», м уз В К ар ас ев ой с л. Н

Ф ре нк ел ь; «П те нч ик и», м уз Е Т ил ич ее во й, с л. М Д ол ин ов а; «П ут ан иц а» —п ес няш ут ка м уз

Е Т ил ич ее во й, с л. К Ч ук ов ск ог о; «К ук уш еч ка, р ус н ар п ес ня о бр аб И А рс ее ва «П ау чо к» и «К ис он ьк а-м ур ыс он ьк а», р ус н ар п ес ни з ак ли чк и: «О й, к ул ик и! В ес нап ое т!» и «Ж ав ор он уш ки п ри ле ти те; «Г деб ылИ ва ну шк а», р ус н ар п ес ня «Г ус и», р ус н ар п ес ня

«П ас ту шо к», м уз Н П ре об ра же нс ко й, с л. н ар од ны е.

П ес ни «О се нь, м уз Ю Ч ич ко ва с л. И М аз ни на «Б аюб ай, м уз М К ра си на с л. М

Ч ер но й; «О се нь, м уз И К иш ко с л. Т В ол ги но й; «О се нь ю», р ус н ар м ел од ия о бр аб И

К иш ко с л. И П ла ки ды «К ош еч ка, м уз В В ит ли на с л. Н Н ай де но во й; «С не жи нк и», м уз О

Б ер та о бр аб Н М ет ло ва с л. В А нт он ов ой «С ан ки, м уз М К ра се ва с л. О В ыс ог ск ой «З им а

П ро шл а», м уз Н М ет ло ва с л. М К ло ко во й; «П од ар окм ам е», м уз A.Ф ил ип пе нк о, с л. Т

В ол ги но й; к ол яд ки «З др ав ст ву йт е», «СН ов ымг од ом; «В ор об ей, м уз В Г ер чи к, с л. А

Ч ел ьц ов а; «В ес ня нк а», у кр н арп ес ня «Д ож ди к», м уз М К ра се ва с л. Н Ф ре нк ел ь; «З ай чи к»,

М узМ С та ро ка до мс ко го с л. М К ло ко во й; «Л ош ад ка, м уз Т Л ом ов ой с л.М И ве нс ен

«П ар ов оз, м уз 3. К ом па не йц а, с л. О В ыс от ск ой

П ес нии з д ет ск ихм ул ьт фи ль мо в. «У лы бк а», м уз В Ш аи нс ко го с л. М П ля цк ов ск ог о

(м ул ьт фи ль м «К ро шк а Е но т»); «П ес ен кап рок уз не чи ка, м уз В Ш аи нс ко го с л. Н Н ос ов а

(м ул ьт фи ль м «П ри кл юч ен ияК уз не чи ка); «Е сл и д об ры й т ы», м уз Б С ав ел ье ва с л. М

П ля цк ов ск ог о (м ул ьт фи ль м «Д ен ь р ож де ни я к от а Л ео по ль да); ат ак жел юб им ыеп ес ни

В ыу че нн ыер ан ее

М уз ык ал ьн о-р ит ми че ск иед ви же ни я

И гр ов ыеу пр аж не ни я. «П ру жи нк и» п одр ус н ар м ел од ию х од ьб а п од«М ар ш», м уз И

Б ер ко ви ч; «В ес ел ыем яч ик и» (п од пр ыг ив ан иеиб ег, м уз М С ат ул ин ой «К ач ан иер укс л ен та ми, п ол ьс к. н ар м ел од ия о бр аб Л В иш ка ре ва п ры жк и п ода нг л. н ар м ел од ию «П ол ли; л ег ки й б егп одл ат в. «П ол ьк у», м уз А Ж ил ин ск ог о; «М ар ш», м уз Е Т ил ич ее во й;

«Л ис а из ай цы п одм уз А М ай ка па ра«Вс ад ик е»; «Х од итм ед ве дь п одм уз «Э тю д» К

Ч ер ни п од ск ок и п одм уз ык у «П ол ьк а», м уз М Г ли нк и; «В са дн ик и», м уз B.В ит ли на

П от оп ае м, п ок ру жи мс я п одр ус н ар м ел од ии «П ет ух, м узТ Л ом ов ой «К ук ла, м уз М

С та ро ка до мс ко го «У пр аж не ни я сц ве та ми п ол му з. «В ал ьс а» А Ж ил ин а; «Ж ук и», в ен г. н ар

М ел од ия о бр аб Л В иш ка ре ва

Э тю дыд ра ма ти за ци и. «Б ар аб ан щи к», м уз М К ра се ва «Т ан ецо се нн ихл ис то чк ов,

м уз А Ф ил ип пе нк о, с л. Е М ак ша нц ев ой «Б ар аб ан щи ки, м уз Д К аб ал ев ск ог о иС Л ев ид ов а;

«С чи та лк а», «К ат ил ос ь я бл ок о», м уз В А га фо нн ик ов а; «С ап ож кис ка чу т п о д ор ож ке, м уз АПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.01 с.)