У кр аш ат ь в ыл еп ле нн ыеи зд ел ияу зо ро м п ом ощ и с те киМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У кр аш ат ь в ыл еп ле нн ыеи зд ел ияу зо ро м п ом ощ и с те киЗ ак ре пл ят ь п ри ем ы а кк ур ат но й л еп ки

А пп ли ка ци я

Р аз ви ва тьи нт ер еска пп ли ка ци и, у сл ож ня я е е с од ер жа ни е ир ас ши ря я в оз мо жн ос ти с оз да ни я р аз но об ра зн ыхи зо бр аж ен ий

Ф ор ми ро ва тьу ме ни е п ра ви ль нод ер жа тьн ож ни цыип ол ьз ов ат ьс я и ми О бу ча ть в ыр ез ыв ан ию н ач ин аясф ор ми ро ва ни я н ав ык а р аз ре за ни я п о п ря мо й с на ча лак ор от ки х, аз ат ем д ли нн ыхп ол ос Р аз ви ва тьу ме ни е с ос та вл ят ь и з п ол оси зо бр аж ен ияр аз ны х п ре дм ет ов(з аб ор

С ка ме йк а, л ес ен ка д ер ев о, к ус ти к ид р.).

У пр аж ня тьвв ыр ез ан иик ру гл ыхф ор м и з к ва др ат а ио ва ль ны х и з п ря мо уг ол ьн ик а п ут ем с кр уг ле ни я у гл ов и сп ол ьз ов ан ииэ то гоп ри ем а и зо бр аж ен иява пп ли ка ци и о во ще й, ф ру кт ов

Я го д, ц ве то в итп

П ро до лж ат ь р ас ши ря тьк ол ич ес тв о и зо бр аж ае мы х ва пп ли ка ци и п ре дм ет ов(п ти цы

Ж ив от ны е, ц ве ты н ас ек ом ые д ом а, к акр еа ль ны е, т акив оо бр аж ае мы е) и з г от ов ыхф ор м.

Ф ор ми ро ва тьу ме ни е п ре об ра зо вы ва тьэ тиф ор мы р аз ре за я и х н а д веи лич ет ыр е ч ас ти(к ру г — н а п ол ук ру ги ч ет ве рт и; к ва др ат—н а т ре уг ол ьн ик и итд).

З ак ре пл ят ь н ав ык и а кк ур ат но гов ыр ез ыв ан ияин ак ле ив ан ия

П оо щр ят ь п ро яв ле ни я а кт ив но ст и ит во рч ес тв а.

Ф ор ми ро ва тьж ел ан иев за им од ей ст во ва тьп рис оз да ни и к ол ле кт ив ны х к ом по зи ци й.

Развитие детского творчества

П ро до лж ат ь р аз ви ва тьи нт ер есд ет ейки зо бр аз ит ел ьн ойд ея те ль но ст и.

В ыз ыв ат ь п ол ож ит ел ьн ыйэ мо ци он ал ьн ыйо тк ли к н а п ре дл ож ен иер ис ов ат ь, л еп ит ь,

В ыр ез ат ь ин ак ле ив ат ь.

П ро до лж ат ь р аз ви ва тьэ ст ет ич ес ко е в ос пр ия ти е, о бр аз ны е п ре дс та вл ен ия в оо бр аж ен ие

Э ст ет ич ес ки е ч ув ст ва х уд ож ес тв ен нот во рч ес ки е с об но ст и.

П ро до лж ат ь ф ор ми ро ва тьу ме ни е р ас см ат ри ва тьио бс ле до ва тьп ре дм ет ы, вт омч ис лес п ом ощ ьюр ук

О бо га ща тьп ре дс та вл ен ияд ет ейо б и ск ус ст ве(и лл юс тр ац иикп ро из ве де ни ямд ет ск ой л ит ер ат ур ы, р еп ро ду кц иип ро из ве де ни й ж ив оп ис и, н ар од но е д ек ор ат ив но е и ск ус ст во

С ку ль пт ур а м ал ыхф ор м ид р.) к ако сн ов е р аз ви ти я т во рч ес тв а.

Р аз ви ва тьу ме ни е в ыд ел ят ь ии сп ол ьз ов ат ь с ре дс тв а в ьг ра зи те ль но ст и вр ис ов ан ии

Л еп ке а пп ли ка ци и.

П ро до лж ат ь ф ор ми ро ва тьу ме ни е с оз да ва тьк ол ле кт ив ны е п ро из ве де ни я вр ис ов ан ии

Л еп ке а пп ли ка ци и.

З ак ре пл ят ь у ме ни е с ох ра ня тьп ра ви ль ну ю п оз у п рир ис ов ан ии н е г ор би ть ся н е

Н ак ло ня ть сян из кон адс то ло м, км ол ьб ер ту с ид ет ь с во бо дн о, н е н ап ря га яс ь.

Ф ор ми ро ва тьу ме ни е п ро яв ля тьд ру же лю би е п рио це нк е р аб отд ру ги х д ет ей

Приобщение к изобразительному искусству

П ри об ща тьд ет ейкв ос пр ия ти ю и ск ус ст ва р аз ви ва тьи нт ер ескн ем у. П оо щр ят ь

В ыр аж ен иеэ ст ет ич ес ки х ч ув ст в, п ро яв ле ни е э мо ци й п рир ас см ат ри ва ни и п ре дм ет овн ар од но го ид ек ор ат ив ноп ри кл ад но гои ск ус ст ва п ро сл уш ив ан иип ро из ве де ни й м уз ык ал ьн ог о ф ол ьк ло ра

П оз на ко ми тьд ет ейсп ро фе сс ия миа рт ис та х уд ож ни ка к ом по зи то ра

Ф ор ми ро ва тьу ме ни е п он им ат ь с од ер жа ни е п ро из ве де ни й и ск ус ст ва

П об уж да тьу зн ав ат ь ин аз ыв ат ь п ре дм ет ы ия вл ен ияп ри ро ды о кр уж аю ще й

Д ей ст ви те ль но ст и вх уд ож ес тв ен ны х о бр аз ах(л ит ер ат ур а, м уз ык а, и зо бр аз ит ел ьн оеи ск ус ст во.

З ак ре пл ят ь у ме ни е р аз ли ча тьж ан рыив ид ы и ск ус ст ва с ти хи п ро за з аг ад ки (л ит ер ат ур а), п ес ни т ан цы м уз ык а, к ар ти на(р еп ро ду кц ия, с ку ль пт ур а (и зо бр аз ит ел ьн ое и ск ус ст во, з да ни е ис оо ор уж ен ие(а рх ит ек ту ра.

Ф ор ми ро ва тьу ме ни е в ыд ел ят ь ин аз ыв ат ь о сн ов ны е с ре дс тв а в ыр аз ит ел ьн ос ти(ц ве т,

Ф ор ма в ел ич ин а, р ит м, д ви же ни е, ж ес т, з ву к) ис оз да ва тьс во и х уд ож ес тв ен ны е о бр аз ы в и зо бр аз ит ел ьн ой м уз ык ал ьн ой к он ст ру кт ив но й д ея те ль но ст и.

П оз на ко ми тьд ет ейса рх ит ек ту ро й. Д ат ь п ре дс та вл ен иеот ом ч тод ом а, вк от ор ыхо ни ж ив ут(д ет ск ийс ад ш ко ла д ру ги е з да ни я), —э тоа рх ит ек ту рн ыес оо ру же ни я. П оз на ко ми тьс т ем ч тод ом а б ыв аю т р аз ны е п о г ор ме в ыс от е, д ли не ср аз ны мио кн ам и, ср аз ны м

К ол ич ес тв омэ та же й, п од ъе зд овитд

В ыз ыв ат ь и нт ер ескр аз ли чн ымс тр ое ни ям н ах од ящ им сяв ок ру г д ет ск ог о с ад а (д ом в к от ор омж ив утр еб ен окие год ру зь я, ш ко ла к ин от еа тр.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.177.24 (0.009 с.)