П ро до лж ат ь з на ко ми тьсэ ле ме нт ам и д ор ог и (р аз де ли те ль на я п ол ос а, п еш ех од ны йМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

П ро до лж ат ь з на ко ми тьсэ ле ме нт ам и д ор ог и (р аз де ли те ль на я п ол ос а, п еш ех од ны йп ер ех од о ст ан ов као бщ ес тв ен но гот ра нс по рт а). Н ап ом ин ат ь, ч топ еш ех од ы д ол жн ы

П ер ех од ит ь д ор ог у п о н аз ем но му п од зе мн ом у и лип еш ех од но муп ер ех од у «З еб ра.

З ак ре пл ят ь з на ни я ос пе ци ал ьн ыхв ид ахт ра нс по рт а: «С ко ра я п ом ощ ь» (е де т п о в ыз ов у к б ол ьн ымл юд ям, п ож ар на я м аш ин а (е де т т уш ит ь п ож ар, «М ил иц ия (е де т н а п ом ощ ь л юд ям

П оп ав ши м вб ед у), м аш ин а М ЧС

П оз на ко ми тьсд ор ож ны миз на ка ми «П еш ех од ны й п ер ех од, «Д ет и», «О ст ан ов ка о бщ ес тв ен но гот ра нс по рт а».

З ак ре пл ят ь з на ни я д ет ейоп ра ви ла х п ов ед ен ияво бщ ес тв ен но м т ра нс по рт е (в о бщ ес тв ен но м т ра нс по рт е м ож ное зд ит ь т ол ьк о с о в зр ос лы ми р аз го ва ри ва тьс по ко йн о, н е

М еш аяд ру ги м п ас са жи ра м; с лу ша ть сяв зр ос лы х; с об лю да тьч ис то туип ор яд ок в ых од ит ь и з

т ра нс по рт но гос ре дс тв а м ож ноп ос лет ог о, к акв ыш лив зр ос лы е итд).

Р ас ск аз ат ь д ет ямот ом ч тоо бщ ес тв ен ны й т ра нс по ртн уж ноо жи да тьн а о ст ан ов ке

О бъ яс ня ть ч тоо ст ан ов кио бщ ес тв ен но гот ра нс по рт а н ах од ят сяв бл из и п ро ез же й ч ас ти д ор ог и, п оэ то му о жи да я т ра нс по рт н уж нов ес тис еб я с по ко йн о (н е б ег ат ь, н е х од ит ь п о

Б ор дю ра м, н е т ол ка ть ся н е в ыб ег ат ь н а п ро ез жу ю ч ас ть н е м ус ор ит ь, н е к ри ча ть.

Ф ор ми ро ва ни е п ре дп ос ыл окэ ко ло ги че ск ог о с оз на ни я

П ро до лж ат ь ф ор ми ро ва тьэ ле ме нт ар ны е п ре дс та вл ен ияос по со ба х в за им од ей ст ви я с р ас те ни ям и иж ив от ны ми р ас см ат ри ва тьр ас те ни я, н е н ан ос я и м. в ре д; н аб лю да тьз а

Ж ив от ны ми н е б ес по ко я и х ин е п ри чи ня я и м в ре да к ор ми тьж ив от ны х т ол ьк о ср аз ре ше ни я

В зр ос лы х; н е г ла ди тьч уж ихж ив от ны х; н е п ри но си тьж ив от ны х д ом ойб езр аз ре ше ни я

В зр ос лы х; н е б ра тьн а р ук и б ез до мн ыхж ив от ны х.

О бъ яс ня тьд ет ям ч тон ел ьз я б езр аз ре ше ни я в зр ос лы х р ва тьр ас те ни я ие ст ь и х—о ни м ог уто ка за ть сяя до ви ты ми

Ф ор ми ро ва тьп ри вы чк у э ко но ми тьв од у —з ак ры ва тьз а с об ойк ра н св од ой

Н ап ра вл ен ие«П оз на ва те ль нор еч ев оер аз ви ти е»

Образовательная область ≪Познание≫

Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение

Целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей

через решение следующих задач:

•сенсорное развитие;

•развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной)

деятельности;

•формирование элементарных математических представлений;

•формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей≫*.

С ен со рн оер аз ви ти е

П ро до лж ат ь р аб от у п о с ен со рн ом у р аз ви ти ю вр аз ны х в ид ахд ея те ль но ст и. О бо га ща ть с ен со рн ыйо пы т, з на ко мяд ет ейсш ир ок имк ру го м п ре дм ет овио бъ ек то в, н ов ым и с по со ба мии х

О бс ле до ва ни я. З ак ре пл ят ь п ол уч ен ны е р ан еен ав ык и и х о бс ле до ва ни я.

С ов ер ше нс тв ов ат ь в ос пр ия ти е д ет ейп ут ема кт ив но гои сп ол ьз ов ан ияв се х о рг ан ов ч ув ст в (о ся за ни е, з ре ни е, с лу х, в ку с, о бо ня ни е). О бо га ща тьч ув ст ве нн ыйо пы т иу ме ни е

Ф ик си ро ва тьп ол уч ен ны е в пе ча тл ен иявр еч и. П од де рж ив ат ь п оп ыт кис ам ос то ят ел ьн о

О бс ле до ва тьп ре дм ет ы, и сп ол ьз уяз на ко мы е н ов ыес по со бы с ра вн ив ат ь, г ру пп ир ов ат ь и к ла сс иф иц ир ов ат ь п ре дм ет ы.

П ро до лж ат ь ф ор ми ро ва тьо бр аз ны е п ре дс та вл ен иян а о сн ов е р аз ви ти я з бр аз но го в ос пр ия ти я вп ро це сс е р аз ли чн ыхв ид овд ея те ль но ст и.

Р аз ви ва тьу ме ни е и сп ол ьз ов ат ь э та ло нык ако бщ ес тв ен ноо бо зн ач ен ны е с во йс тв а и к ач ес тв а п ре дм ет ов(ц ве т, ф ор ма р аз ме р, в еситп); п од би ра тьп ре дм ет ы п о 1-2 к ач ес тв ам (ц ве т, р аз ме р, м ат ер иа л ит п).

Р аз ви ти е п оз на ва те ль нои сс ле до ва те ль ск ой ип ро ду кт ив но й (к он ст ру кт ив но й) д ея те ль но ст и

О бр ащ ат ь в ни ма ни е д ет ейн а р аз ли чн ыез да ни я ис оо ру же ни я в ок ру г и х л ом ов д ет ск ог о

С ад а. Н а п ро гу лк ахвп ро це сс е и грр ас см ат ри ва тьсд ет ьм и м аш ин ы, т ел еж ки а вт об ус ы ид ру ги е

В ид ы т ра нс по рт а, в ыд ел яяи х ч ас ти н аз ыв ат ь и х ф ор муир ас по ло же ни е п о о тн ош ен июкс ам ой б ол ьш ойч ас тиПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.012 с.)