ТОП 10:

Курсантів на семінарських заняттяхБАЛИ ПОЯСНЕННЯ
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всінавчальні завдання, передбачені планом заняття, виконанів повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні психології.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всіпередбачені планом заняття навчальні завдання виконанів повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні психології.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.
Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завданьвиконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки,які потребуютьподальшого усунення.
Курсантт не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.
Відсутність на занятті

 

11.2. Критерії оцінювання самостійної роботи

Курсантів

Самостійна робота оцінюється від «1» до «15».

· Питання для самостійного опрацювання – 5 балів.

· Визначення основних понять теми та запис їх із поясненням у тематичний словник - 5 балів.

· Переведення основної інформації теми на мову таблиць або схем – 10 балів.

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Курсантів

Індивідуальна робота оцінюється від «1» до «15» балів.

· Складання логічної діаграми теми – 10 балів

· Складання тезаурусних карток з теми – 5 балів.

· Написання реферату – 5 балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи, практики для заліку
90-100 А Відмінно     зараховано
83-89 В добре
75-82 С
68-74 D задовільно
60-67 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Питання для підготовки до підсумкового контролю

 

1. Основні етапи розвитку психологічної науки.

2. Функції психіки.

3. Методи психології.

4. Основні форми прояву психіки людини та їх взаємозв’язок.

5. Галузі психології.

6. Міждисциплінарні зв’язки загальної психології з іншими науками.

7. Біхевіоризм.

8. Гештальтпсихологія.

9. Когнітивна психологія.

10. Психоаналіз.

11. Потреби. Мотивація за А. Маслоу.

12. Роль мотивації в навчально - професійній діяльності.

13. «Я-концепція» К.Роджерса.

14. Склад та структура пізнавальних процесів.

15. Відчуття: види, основні якості та характеристика.

16. Види відчуттів

17. Властивості та види сприймання.

18. Поняття про пам'ять. Теорії пам'яті

19. Види пам’яті.

20. Характеристика процесів пам'яті

21. Властивості та види уваги.

22. Поняття про уяву. Види уяви.

23. Характеристики та фактори уяви. Стадії творчого процесу

24. Види уяви. «Техніки» уяви

25. Поняття про мислення.

26. Види мислення.

27. Операційні компоненти мислення

28. Розв'язання розумових завдань та індивідуальні особливості мислення

29. Врахування юристом закономірностей психології пізнавальних процесів в професійній діяльності.

30. Психологічна структура особистості.

31. Спрямованість особистості.

32. Типи темпераменту.

33. Типи та риси характеру.

34. Основні типи акцентуації характеру.

35. Класифікація здібностей.

36. Основні психологічні теорії волі.

37. Вольова регуляція поведінки.

38. Психологічні та фізіологічні механізми емоцій.

39. Види емоцій.

40. Загальні властивості емоції і почуттів.

41. Роль емоцій та почуттів в житті людини

42. Класифікація емоцій

43. Структура емоційної сфери людини

44. Емоційні особливості особистості

45. Поняття «людина», «особистість», «індивід», «індивідуальність» та співвідношення між ними

46. Теорії особистості

47. Психологічна структура особистості

48. Саморегуляція особистості

49. Загальна характеристика спрямованості

50. Потреби та мотиви

51. Основні теорії мотивації

52. Поняття про темперамент

53. Природна основа темпераменту

54. Характеристика типів темпераменту

55. Темперамент і особистість

56. Поняття про характер

57. Структура характеру

58. Акцентуації характеру

59. Формування характеру

60. Поняття про здібності. Структура і види здібностей

61. Розвиток здібностей

62. Здібності та проблема професійного самовизначення

63. Загальне поняття про «психологічний захист»

64. Функції психологічного захисту

65. Різновиди психологічного захисту

66. Особливості образу «Я» і структура психологічного захисту

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.233.2 (0.005 с.)