ТОП 10:

Тема 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБАМИ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯПлан

1. Загальні засади правовог регулювання забезпечення засобами виробництва і реалізації продукції

2. Правове регулювання рекламної діяльності

3. Правові засади здійснення державних закупівель

4. Договори у сфері забезпечення засобами виробництва та реалізації продукції

5. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

6. Зовнішньоекономічні договори (контракти)

7. Правове регулювання іноземних інвестицій

8. Спеціальні (вільні) економічні зони та інші види спеціальних режимів господарювання

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Забезпечення засобами виробництва та реалізація продукції як вид господарської діяльності. 2. Суб’єкти і види зовнішньоекономічної діяльності. 3. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. 4 Поняття, види та правове регулювання спеціальних режимів господарювання. 5. Спеціальний режим господарювання на територіях, радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Встановлення господарських зв’язків у порядку вільної оптової торгівлі. Правовий статус товарної біржі та порядок здійснення біржових операцій. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Види і форми здійснення іноземних інвестицій. Діяльність суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні. Гарантії здійснення іноземних інвестицій. Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні. Особливості здійснення господарської діяльності у виключній (морській) економічній зоні, на державному кордоні України, в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об’єктах, що особливо охороняються.

 

Основні нормативно-правові акти

1. Господарський кодекс України.

2. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи : ЗаконУкраїни від27 лютого 1991 р.

3. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р.

4. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р.

5. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економіч­них зон : Закон України від 13 жовтня 1992 р.

6. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 березня 1996 р.

7. Про рекламу: Закон України в редакції від 11 липня 2003 р.

8. Про міжнародне приватне право : Закон України від 23 червня 2005 р.

9. Про здійснення державних закупівель : Закон України від 10 квітня 2014 р.

 

Основна література

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

2. Віхров О. П. Правове регулювання функціональних видів господарської діяльності: курс лекцій. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2006. – 172 с.

3. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

4. Господарське право : підруч.: у 2 ч. – Ч. 2 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 501 с.

5. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.] ; за ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.

6. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

7. Хозяйственное право: учебник ; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Интер, 2002. – 912 с.

8. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

9. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.


Тема 8. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

План

1. Особливості правового регулювання господарських відносин у вугільній, гірничодобувній і гірничопереробній промисловості.

2. Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції

3. Правові засади господарської діяльності у нафтогазовому комплексі. Порядок та умови користування нафтогазоносними надрами

4. Правові засади господарської діяльності в електроенергетиці. Правове регулювання ринку електричної і теплової енергії

5. Правове регулювання господарських відносину харчовій промисловості

6. Правове регулювання господарських відносину будівництві

7. Правове регулювання господарських відносинв аграрній сфері

8. Правові основи господарської діяльності у галузі зв’язку та телекомунікацій

9. Особливості правового регулювання господарських відносин у галузях торгівлі та побутового обслуговування

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Порядок забезпечення галузей національної економіки і населення природним газом. 2. Підстави і порядок відключення споживачів від джерел енергопостачання. 3. Основи правового регулювання виробництва окремих видів продуктів харчування (спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, цукру). 4 Правові основи господарської діяльності у галузі поштового зв’язку. 5. Правовi засади управлiння i використання радiочастотного ресурсу України.

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Особливості регулювання відносин у сфері геологічного вивчення нафтогазоносності надр. Організаційні основи розробки родовищ нафти і газу. Єдина газотранспортна система України та централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею та постачанням природного газу. Особливості ліцензування господарської діяльності на газовому ринку України. Порядок розрахунків за природний газ. Порядок розрахунків за електричну енергію. Господарсько-правові основи енергозбереження. Правові засади містобудівної та архітектурної діяльності. Генеральна схема планування території України. Схеми планування територій областей, районів. Генеральні плани населених пунктів. Схеми планування територій на місцевому рівні. Детальні плани територій та проекти забудови територій. Порядок прийняття спорудженого об’єкта в експлуатацію. Порядок надання телекомунікаційних послуг. Органи державного управлiння у сферi радiочастотного ресурсу та їх компетенцiя. Особливості здійснення окремих видів торговельної (торговельно-виробничої) діяльності. Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.15.142 (0.006 с.)