ТОП 10:

Тема 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІПлан

1. Правові засади обмеження монополізму і регулювання конкуренції

2. Правове регулювання господарського планування

3. Правове регулювання ціноутворення

4. Правове регулювання ринків фінансових послуг

5. Правове регулювання ринку цінних паперів

6. Правове регулювання орендних та лізингових відносин

7. Правове регулювання концесії державного та комунального майна

8. Господарсько-правові заходи захисту прав споживачів

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Антимонопольний комітет України. 2. Кваліфікація порушень антимонопольно-конкурентного законодавства. 3. Правове регулювання природних монополій. 4. Державний контроль за цінами та відповідальність за порушення державної дисципліни цін. 5. Правове регулювання банківської діяльності. 6. Правове регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності.

 

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Правове забезпечення державної антимономольно-конкурентної політики. Поняття конкуренції та монополізму, їх зміст. Заходи органів Антимонопольного комітету щодо запобігання монополізації товарних ринків та захисту конкуренції. Правовий захист від недобросовісної конкуренції. Правовi засади та принципи державного прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку України. Правове регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності. Господарсько-правове забезпечення технічного регулювання.

 

Основні нормативно-правові акти

1. Господарський кодекс України.

2. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р.

3. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 14 березня 1995 р.

4. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р.

5. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 1 грудня 1998 р.

6. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16 липня 1999 р.

7. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р.

8. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14 грудня 1999 р.

9. Про державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 р.

10. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 р.

11. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р.

12. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р.

13. Про підтвердження відповідності: Закон України від 17 травня 2001 р.

14. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 р.

15. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р.

16. Про фінансовий лізинг: Закон України в редакції від 11 грудня 2003 р.

17. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон Українивід 1 грудня 2005 р.

18. Про захист прав споживачів: Закон України від 1 грудня 2005 р.

19. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21 червня 2012 р.

20. Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів: Постанова Верховної Ради України від 25 січня 1995 р.

21. Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 № 135.

22. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р.

 

Основна література

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

2. Віхров О. П. Правове регулювання функціональних видів господарської діяльності: курс лекцій. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2006. – 172 с.

3. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

4. Господарське право : підруч.: у 2 ч. – Ч. 2 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 501 с.

5. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.] ; за ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.

6. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

7. Хозяйственное право: учебник ; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Интер, 2002. – 912 с.

8. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

9. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.240.230 (0.006 с.)