ТОП 10:

Тема 2. СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯПлан

1. Поняття і види суб’єктів господарського права

2. Суб’єкти господарювання: ознаки, поняття, види

3. Утворення та легалізація суб’єктів господарювання

4. Державна реєстрація суб’єктів господарювання

5. Ліцензування певних видів господарської діяльності

6. Припинення діяльності суб’єкта господарювання

7. Ліквідація суб’єкта господарювання в порядку банкрутства

 

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Підприємець і держава. 2. Установчі документи суб’єкта господарювання. 3. Патентування окремих видів господарської діяльності.

 

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Розрахунки з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта господарювання. Розпорядження майном боржника, розпорядник майна, його повноваження. Процедура санації боржника, порядок і заходи санації, керуючий санацією та його повноваження. Оцінка і продаж майна банкрута. Черговість задоволення вимог кредиторів. Мирова угода, строк та умови її укладення. Особливості банкрутства містоутворюючих, особливо небезпечних підприємств, деяких інших категорій суб’єктів господарювання.

 

Основні нормативно-правові акти

1. Господарський кодекс України.

2. Податковий кодекс України.

3. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р.

4. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р.

5. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 р.

6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України в редакції від 22 грудня 2011 р.

7. Перелік органів ліцензування: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698.

 

Основна література

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2008. – 766 с.

2. Господарське право: підруч. / [О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.] ; за ред. О.П. Подцерковного. – X.: Одіссей, 2010. – 640 с.

3. Господарське право: підруч.: у 2 ч. – Ч. 1 ; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 507 с.

4. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.] ; за ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.

5. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України: / [О.А. Беляневич, О.М. Вінник, В.С. Щербина та ін.]; за заг. ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 776 с.

6. Хозяйственное право: учебник ; под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Интер, 2002. – 912 с.

7. Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий ; под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 1296 с.

8. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.


Тема 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

План

1. Підприємства, їх види і правовий статус

2. Особливості правового статусу державних і комунальних підприємств

3. Господарські товариства, їх види і правовий статус

4. Особливості правового статусу акціонерних товариств

5. Підприємства колективної власності. Виробничі кооперативи

6. Об’єднання підприємств, їх види і правовий статус

7. Правовий статус суб’єктів організаційно-господарських повноважень

 

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань: 1. Правовий статус казенного підприємства. 2. Правовий статус повного та командитного товариств. 3. Правовий статус фермерського господарства. 4. Правовий статус холдингової компанії. 5. Господарсько-правові повноваження місцевих органів виконавчої влади. 6. Господарсько-правові повноваження органів місцевого самоврядування.

 

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати такі питання: Організаційна структура підприємства. Управління підприємством. Облік і звітність підприємства. Господарська діяльність виробничого кооперативу. Приватні підприємства. Асоційовані підприємства. Громадянин у сфері господарювання. Особливості статусу іноземних суб’єктів господарювання. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання. Господарсько-правові повноваження центральних органів виконавчої влади.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.006 с.)