ТОП 10:

У к л а д а ч и: Т.Б. ВільчикРекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № від 2010 р.)

© Національна юридична академія України, 2010


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, затвердженого Вченою радою академії, та Положення про моніторинг знань студентів академії з урахуванням вимог Болонського процесу 2006 р. та деяких інших документів метою впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців є підвищення якості освітньої діяльності, а однією з форм організації навчання нарівні з лекціями, практичними заняттями є виконання індивідуальних завдань студентів та інші форми науково-дослідницької діяльності студентів.

Виконання індивідуальної роботи дає можливість студенту закріпити та поглибити теоретичні і практичні знання, отримані в процесі вивчення окремих тем курсу,
навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, аналізувати навчальну та наукову літературу, практику роботи судових та правоохоронних органів, отримати здатності дослідницької роботи.

З дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів” індивідуальна робота студентів здійснюється у формі виконання індивідуального науково-дослідницького завдання (надалі – ІНДЗ), яке надається викладачем кожному студенту з урахуванням його творчих можливостей, навчальних здобутків та інтересів. ІНДЗ мають бути виконані до закінчення навчального курсу.

 

Індивідуальна робота студентів з курсу „Організації судових та правоохоронних органів ” включає:

• анотування прочитаної додаткової літератури з курсу;

• підготовка рефератів (есе);

• розробка схем, таблиць;

• складання термінологічних словників.

Вибірстуде­нтом ІНДЗ відбувається за погодженням з кафедрою на почат­ку навчального року. Організацію, контроль та оцінкуякості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює науковий керівник, який закріплюється кафедрою за академічною групою. При наявності певних питань студентам рекомендується звертатися за консультаціями до наукового керівника з метою отримання необхідних роз’яснень щодо організації індивідуальної роботи та можливого розширення списку літературних джерел.

ІНДЗ подається на кафедру не пізніше двох тижнів до екзамену в паперовому та електронному вигляді.

Навчальна діяльність студентів, які виконують курсові роботи з курсу „Організація судових та правоохоронних органів” та займаються науково-дослідною роботою як члени студентського наукового гуртка кафедри, за результатами захисту курсових робгг та виконання науково-дослідних робіт може зараховуватися як індивідуальна робота. За результатами виконання індивідуальної роботи студент максимально може отримати 6 балів.

 

 

РОЗПОД1Л БАЛ1В, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ 3 НАВЧАЛЬНСН ДИСЦИПЛІНИ "ОГРАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ"

 

Модуль I-П Індиві- дуальна робота Підсумко- вий іспит Сума
ЗМ I ЗМ II

 

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ

Анотування прочитаної додаткової літератури з курсу

Методичні поради

Анотація вивченої додаткової літератури є самостійною формою індивідуальної роботи студента, яка потребує відповідного ґрунтовного аналізу запропонованої додаткової літератури, на основі ретельного опрацювання наукового та інших текстів.

 

Анотація вивченої літератури є стислою характеристи­кою змісту книги, статті, інших матеріалів з формуванням власних узагальнень та оцінок щодо предмета дослідження анотованого джерела.

Зважаючи на те, що професійна діяльність юриста потре­бує тлумачення норм права, володіння навичками кваліфікації різних правових ситуацій, обґрунтування прийнятих юридичних piшень, юридичною технікою, анотація має містити також висновки щодо практичної або теоретичної значущості анотованого джерела.

Структура анотації визначаться самим студентом, а за необхідності - за підказкою наукового керівника. Обсяг - 5 - 7 сторінок. Представляється на папepi та електронному носії.

Предметом оцінки індивідуального завдання є виконана студентом письмова робота. За рішенням керівника ІНДЗ основні результати індивідуальної роботи студентів можуть бути обговорені в межах академічної групи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Судова влада

Виникнення та розвиток інституту судової влади в Україні.

Поняття судової влади, її характерні ознаки.

Форми реалізації судової влади.

Функції судової влади.

Суд як орган судової влади.

Судді як носії судової влади.

Судочинство як процесуальна форма здійснення судової влади.

Поняття та види судочинства.

Відмінність судочинства від інших процедур державної діяльності.

Поняття принципів судової влади. Їх система і значення.

Характеристика принципів судової влади.

 

 

Судова система

 

Поняття судової системи, її види. Зміст міжнародно – правових стандартів побудови судової системи.

Принципи побудови судової системи за Конституцією України та їх реалізація в Законі України “Про судоустрій та статус суддів України ”.

Рівні (ланки) судової системи. Судові інстанції. Їх види та характерні відмінності. Фактори, що впливають на інстанційні повноваження рівнів судової системи.

Передумови та порядок утворення та ліквідації судів.

Система та зміст повноважень голів місцевих та апеляційних судів. У чому полягають і чим обумовлені відмінності у обсягу їх повноважень.

Система та зміст повноважень вищого спеціалізованого суду. Його структурний склад.

Місце в судовій системі Верховного Суду України. Система та зміст його повноважень.

Президія Верховного Суду України: її склад і повноваження.

Пленум Верховного Суду України. Його склад та повноваження.

Завдання та основні принципи діяльності Конституційного суду України. Порядок його формування.

Повноваження Конституційного суду України

 

Статус судді

 

Суддя - носій судової влади. Гарантії незалежності суддів.

Вимоги, що ставляться до кандидатів на посаду судді. Порядок заняття суддею посади.

Призначення на посаду судді.

Обрання на посаду судді безстроково.

Права та обов’язки судді.

Юридична відповідальність судді.

Підстави і порядок притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Органи, що забезпечують дисциплінарне провадження щодо судді.

Припинення повноважень судді. Звільнення судді з посади.

Забезпечення судді. Порядок та умови.

Народні засідателі та присяжні. Їх статус.

Права народних засідателів і присяжних та гарантії їх захисту.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.008 с.)