ТОП 10:

ВП «Стахановський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» 

 

 

Щоденник

З педагогічної практики

( частина друга)

 

 

для студентів спеціальності

«дошкільна освіта»,

Освітньо-кваліфікаційний рівень

« Молодший Спеціаліст»

 

ББК 74.102 р 3

УДК 373.2.091(076)

 

 

Психолого - педагогічний щоденник з педагогічної практики для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», освітньо - кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» : О. Янко. – Луганськ : Янтарь, 2012. –Ч.2.- 204с.

 

Психолого - педагогічний щоденник містить завдання на педагогічну практику, що виконуються студентом в період її проходження. Він рекомендовано викладачам, студентам спеціальності „Дошкільна освіта” та може використовуватись в роботі працівників дошкільних навчальних закладів.

 

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою ВП «Стахановський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»

(протокол № № 1 від 30.08. 2013 р )

 

ББК 74. 102 Р 3

 

 

Міністерство освіти і науки України

 

ВП «Стахановський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка»

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

 

Спостереження та пробна практика

в дошкільних закладах

 

 

студента ___________________________________________________________

(П.І. та по батькові)

Дошкільного відділення

Циклова комісія - психолого-педагогічних дисциплін

Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст

Напрям підготовки 5.01010101

Спеціальність «Дошкільна освіта»

_________ курс, _______________ група

 

Стаханов 2015

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

 

Печатка

підприємства, організації, установи „___” _________________ 20___ року

 

____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

 

Підприємства, організації, установи “___” ________________ 20___ року

_____________ ________________________________________________ (підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Критерії оцінювання

Результатів педагогічної практики (за семестр)

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ECTS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
90 – 100 A відмінно зараховано
83-89 B добре
75-82 C
63-74 D задовільно
50-62 E
21-49 FX незадовільно не зараховано
0-20 F

Оцінювальний лист

Семестр

БЛОК № 1. Ведення студентом документації

  №   Види робіт   Критерії оцінювання, бали Максималь- ний бал Отримаий бал Хто оцінює Підпис
І Щоденник психолого-педагогічних спостережень 1.1 Відповідність оформлення до вказаних вимог; 1.2 Охайність та грамотність ведення записів         Керівник практики від навчального закладу  
ІІ Звіт студента-практиканта 2.1.Змістовність написання та оформлення звіту.      
III Портфоліо 3.1 Наявність всіх матеріалів    
Всього балів:    

БЛОК № 2. Виконання завдань зі спостереження та аналізу

Навчально-виховного процесу в ДНЗ

  №   Зміст завдань   Критерії оцінювання, бали Максималь- ний бал Отримаий бал Хто оцінює Підпис
І Завдання № 1     1.1.Відповідність інструкції щодо виконання завдання (1 бал);   1.2.Правильність виконання завдання (4 бали);       Керівник практики від навчального закладу     Методист  
Завдання № 2      
Завдання № 3    
Завдання № 4    
Завдання № 5    
Завдання № 6    
Завдання № 7    
Завдання № 8    
Завдання № 9    
Завдання № 10    
Завдання № 11    
Завдання № 12    
Завдання № 13    
Завдання № 14    
Завдання № 15    
Завдання № 16    
Всього балів:    

Завдання до педагогічної практики

І н д и в і д у а л ь н и й п л а н-графікПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.006 с.)