ТОП 10:

Шкала відповідності отриманих балів оцінкамВступ

Безпека життєдіяльності — це система базових знань з проблеми забезпечення безпечних умов існування людини у природному, соціальному та техногенному середовищах, а також організаційних і технічних заходів та засобів на рівні окремої особи (колективу, держави), спрямованих на запобігання або мінімізацію загроз її життю та здоров'ю в усіх сферах діяльності.

Актуальність сучасного стану безпеки життєдіяльності ви­значається трьома основними складовими: зростанням глобальних природних небезпек, спричинених порушенням екологічної рівноваги природного середовища; зростанням кількості техногенних небезпек (аварій і катастроф) під час взаємодії людини зі складними технічними системами; соціально-політичною напругою у суспільстві.

Дисципліна «Безпека життєдіяльності людини» є нормативним курсом для підготовки сучасних спеціалістів у галузі міжнародного бізнесу. Даний навчальний курс покликаний дати теоретичні та практичні знання про основні проблеми в сфері взаємозв’язків людини з природою, технікою, суспільством; виникнення різного роду небезпек для життя і діяльності людини в сучасних умовах.

Безпека життєдіяльності (БЖД) — комплексна дисципліна, спрямована на здобуття базових знань з проблеми забезпечення оптимальних умов існування людини у природному і техногенному середовищах. На опанування цієї дисципліни відводиться 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 10 годин самостійної роботи. Завершується освоєння дисципліни "Безпека життєдіяльності» заліком. Оцінюється опанування модулями за модульно-рейтинговою системою.

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна "Безпека життєдіяльності" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається із двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів у семестрі оцінюються за 100-бальною шкалою.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.Нормативна навчальна дисципліна "Безпека життєдіяльності" є складовою циклу фундаментальних фахових дисциплін професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності "Міжнародний бізнес".

Форми поточного та модульного контролюз навчальної дисципліни.

Поточний котроль з дисципліни “ Безпека життєдіяльності ” містить:

· оцінювання ступеня засвоєння програмного матеріалу;

· оцінювання підготовки до семінарських/практичних занять (індивідуальної роботи);

· оцінювання результатів самостійного вивчення програмного матеріалу.

 

Модульний контроль полягає у проведенні письмової контрольної роботи з елементами тестування для ґрунтовного оцінювання рівня знань студентів, а також у перевірці виконання комплексу самостійних завдань, запропонованих кафедрою. Модульні контрольні роботи (МКР) представлені варіантами завдань, які призначені для перевірки знань, отриманих на лекційних заняттях. Вони проводяться за пройденими темами двічі упродовж семестру, а дата їх складання повідомляється викладачем заздалегідь. Кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.

Максимальна оцінка за змістовий модуль становить 30 балів:

Контроль знань студента за модульно-рейтинговою системою

За перший змістовий модуль студент може отримати максимально 45 балів:

- 5 – за реферат (домашнє самостійне завдання);

- 10 – за виступи та доповнення на практичних заняттях;

- 30 - за підсумками (результатами) написання тесту, що складається з 15 питань; кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.

За другий змістовий модуль студент може отримати максимально 55 балів:

- 5 – за конспект;

- 10 – за виступи та доповнення на практичних заняттях;

- 30 - за підсумками (результатами) написання тесту, що складається з 15 питань; кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали;

- 10 – за відвідування занять протягом семестру.

Контроль знань.

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою у вигляді поточного та модульного контролю.

Оцінювання за формами поточного контролю:

- Виступ 5 балів;
  - Доповнення 3 бали;
  - Робота у групі 1-3 бали;
  - Виступ у межах групових форм роботи 1-3 бали;
  - Теоретична самостійна робота (реферат) 5 балів;
  - Модульна контрольна робота (тест) 30 балів.
   

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34-«незадовільно» з обов'язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59- «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64- «задовільно» («достатньо»);

65-74- «задовільно»;

75-84 - «добре»;

85-89- «добре» («дуже добре»);

90-100- «відмінно».

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Вступ.Особливості предмету навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”. Мета та завдання дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

Програма та послідовність вивчення навчальної дисципліни.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Вступ

Безпека життєдіяльності — це система базових знань з проблеми забезпечення безпечних умов існування людини у природному, соціальному та техногенному середовищах, а також організаційних і технічних заходів та засобів на рівні окремої особи (колективу, держави), спрямованих на запобігання або мінімізацію загроз її життю та здоров'ю в усіх сферах діяльності.

Актуальність сучасного стану безпеки життєдіяльності ви­значається трьома основними складовими: зростанням глобальних природних небезпек, спричинених порушенням екологічної рівноваги природного середовища; зростанням кількості техногенних небезпек (аварій і катастроф) під час взаємодії людини зі складними технічними системами; соціально-політичною напругою у суспільстві.

Дисципліна «Безпека життєдіяльності людини» є нормативним курсом для підготовки сучасних спеціалістів у галузі міжнародного бізнесу. Даний навчальний курс покликаний дати теоретичні та практичні знання про основні проблеми в сфері взаємозв’язків людини з природою, технікою, суспільством; виникнення різного роду небезпек для життя і діяльності людини в сучасних умовах.

Безпека життєдіяльності (БЖД) — комплексна дисципліна, спрямована на здобуття базових знань з проблеми забезпечення оптимальних умов існування людини у природному і техногенному середовищах. На опанування цієї дисципліни відводиться 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 10 годин самостійної роботи. Завершується освоєння дисципліни "Безпека життєдіяльності» заліком. Оцінюється опанування модулями за модульно-рейтинговою системою.

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна "Безпека життєдіяльності" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається із двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів у семестрі оцінюються за 100-бальною шкалою.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.Нормативна навчальна дисципліна "Безпека життєдіяльності" є складовою циклу фундаментальних фахових дисциплін професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності "Міжнародний бізнес".

Форми поточного та модульного контролюз навчальної дисципліни.

Поточний котроль з дисципліни “ Безпека життєдіяльності ” містить:

· оцінювання ступеня засвоєння програмного матеріалу;

· оцінювання підготовки до семінарських/практичних занять (індивідуальної роботи);

· оцінювання результатів самостійного вивчення програмного матеріалу.

 

Модульний контроль полягає у проведенні письмової контрольної роботи з елементами тестування для ґрунтовного оцінювання рівня знань студентів, а також у перевірці виконання комплексу самостійних завдань, запропонованих кафедрою. Модульні контрольні роботи (МКР) представлені варіантами завдань, які призначені для перевірки знань, отриманих на лекційних заняттях. Вони проводяться за пройденими темами двічі упродовж семестру, а дата їх складання повідомляється викладачем заздалегідь. Кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.

Максимальна оцінка за змістовий модуль становить 30 балів:

Контроль знань студента за модульно-рейтинговою системою

За перший змістовий модуль студент може отримати максимально 45 балів:

- 5 – за реферат (домашнє самостійне завдання);

- 10 – за виступи та доповнення на практичних заняттях;

- 30 - за підсумками (результатами) написання тесту, що складається з 15 питань; кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.

За другий змістовий модуль студент може отримати максимально 55 балів:

- 5 – за конспект;

- 10 – за виступи та доповнення на практичних заняттях;

- 30 - за підсумками (результатами) написання тесту, що складається з 15 питань; кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали;

- 10 – за відвідування занять протягом семестру.

Контроль знань.

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою у вигляді поточного та модульного контролю.

Оцінювання за формами поточного контролю:

- Виступ 5 балів;
  - Доповнення 3 бали;
  - Робота у групі 1-3 бали;
  - Виступ у межах групових форм роботи 1-3 бали;
  - Теоретична самостійна робота (реферат) 5 балів;
  - Модульна контрольна робота (тест) 30 балів.
   

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34-«незадовільно» з обов'язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59- «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64- «задовільно» («достатньо»);

65-74- «задовільно»;

75-84 - «добре»;

85-89- «добре» («дуже добре»);

90-100- «відмінно».

Шкала відповідності отриманих балів оцінкам

 

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90-100 відмінно зараховано
85-89 добре
75-84
65-74 задовільно
60-64
35-59 незадовільно не зараховано
1-34

 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

лекції   Назва лекції   Кількість годин
Лекції Семінари/ лаборат., практичні Сам остійна робота Інші форми контролю
Змістовий модуль 1
Вступ до курсу. Мета і основні завдання навчальної дисципліни.     Відвідування занять, опитування, тестування, самостійні роботи
Поняття про сучасні глобальні небезпеки. Концепція сталого розвитку – основа науки про безпеку людини. Проблеми народонаселення.
Продовольча проблема як глобальна.
Ресурсна проблема як глобальна  
Модульний контроль – тест-контроль № 1
Змістовий модуль 2
Енергетична проблема як глобальна   Відвідування занять, опитування, тестування, самостійні роботи
Екологічні глобальні проблеми
Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров`я людини.
Небезпеки глобального характеру та надзвичайні ситуації.  
Модульний контроль – тест-контроль № 2
  ВСЬОГО -

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Вступ.Особливості предмету навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”. Мета та завдання дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

Програма та послідовність вивчення навчальної дисципліни.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.009 с.)