ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

До теми 1. Структура української історії в ХІХ столітті.

Грицак Я. Вступ. Що таке новітня історія України // Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ—ХХ ст. 2-е вид.— Київ, 2000.— С. 10—15.

Колесник І. І. Українська історіографія (XVIII — початок ХХ століття).— Київ, 2000.

Кондратюк К. Українська історіографія ХІХ — початку ХХ століть: основні напрями і концепції.— Львів, 2002.

Лисяк-Рудницький І. Структура української історії в ХІХ столітті // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2 т. / Відп. ред. Ф. Сисин; упорядн. Я. Грицак.— Київ, 1994.— Т. 1.— С. 193—202.

Магочий П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура // Український історичний журнал (Київ).— 1991.— № 3.— С. 97—107.

Райківський І. Я. Концептуальні засади українського національного відродження ХІХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Історія (Івано-Франківськ).— 2007.— Вип. ХІІ—ХІІІ.— С. 3—14; 2008.— Вип. XIV.— С. 3—17.

Реєнт О. П. Історія України ХІХ — початку ХХ ст.: методологічний зріз і тематичні напрями наукового пошуку // Український історичний журнал (Київ).— 2007.— № 6.— С. 218—232.

Сарбей В. Вступ. Дещо про історіографію і концепцію українського відродження // Сарбей В. Г. Національне відродження України.— Київ, 1999.— [Україна крізь віки.— Том 9.]— С. 17—28.

Шандра В. С., Крижанівська О. О., Вільшанська О. Л. Історія повсякдення як науковий підхід для вдосконалення досліджень історії України ХІХ — початку ХХ століття // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2006.— Вип. 11.— С. 28—39.

Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця XVIII — початку ХІХ століть // Україна: наука і культура (Київ).— 1991.— Вип. 25.— С. 159—167.

Яновський М. ХІХ століття у дзеркалі польської історіографії (1980—2002) // Україна модерна (Київ–Львів).— 2005.— Число 9.— С. 77—91.

 

До теми 2. Адміністративно-територіальний устрій та політична система України у складі Російської імперії.

Ададуров В. «Наполеоніда» на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття.— Львів, 2007.

Бикова Т. Б. Політичне та соціально-економічне становище в Криму (від середини XVIII ст. до 1917 р.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2003.— Вип. 6.— С. 13—40.

Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування / НАН України. Інститут історії України: У 2-х част.— Київ, 2009.— Ч. 1.— С. 248—328 [Розділ 4. Імперські форми управління Україною (XVIII — початок ХХ ст.)].

Історія державної служби в Україні: У 5 т. / Головне управління державної служби України; Інститут історії України НАН України.— Київ, 2009.— Т. 1.— С. 179—318 [Розділ 8. Державна служба в українських губерніях Російської імперії (В. С. Шандра)].

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / Перекл. з нім. Х. Назаркевич; наук. ред. М. Крикун.— Львів, 2005.

Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760—1830.— Київ, 1996.

Маґочій П. Р. Історія України / Авторизов. пер. з англ. Е. Гийдела і С. Грачової.— Київ, 2007.— С. 269—276 [Розділ 25. Адміністративні та політичні зміни у Наддніпрянській Україні].

Національне питання в Україні ХХ — початку ХХІ ст.: Історичні нариси / Відп. ред. В. А. Смолій; авт. кол. О. Г. Аркуша, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський та ін.— Київ, 2012. — Розділ І: Україна напередодні східноєвропейської «Весни народів».— С. 17—108.

Полещук Т. Історія Росії ХІХ — початку ХХ ст. / Наук. ред. М. Г. Крикун.— Львів, 2008.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / Інститут історії України НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса.— Київ, 2008.— С. 284—320 [Розділ 6. Україна у складі Російської імперії (В. С. Шандра)].

Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ — початок ХХ століття.— Київ, 2005.

Шандра В. С. Українські суспільні інститути у взаєминах із російським самодержавством // Український історичний журнал (Київ).— 2010.— № 4.— С. 59—83.

Швагуляк М. «Східна криза» і зовнішньополітичні альтернативи Пруссії: українські «пунктири» (1853—1854) // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2002.— Вип. 37/1.— С. 381—395.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.008 с.)