МАВЖУД ЛАБОРАТОРИЙА ИШЛАРИ УЧУН МАТEРИАЛЛАРМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МАВЖУД ЛАБОРАТОРИЙА ИШЛАРИ УЧУН МАТEРИАЛЛАР 

Т.Р СИНФ МАВЗУ ЖИҲОЗЛАНИШИ ТЎПЛАМ СОНИ
Суюклик диффузия ходисасини урганиш 2та стакан,маргантсовка крисстали  
    Шайинли тарози ёрдамида жисм массасини улчаш Шайинли тарози тошлари билан,стакан,сув,массаси улчаниши керак булган куб,шар,тсилиндр шаклидаги жисмлар  
    Каттик жисмнинг зичлигини аниклаш Шайинли тарози тошлари билан,тугри бурчакли параллепипед шаклидаги ёгочдан,пластмасса,металлдан ясалган нарсалар,тугри геометрик шаклга эга булмаган параметрлар ,сувли мензурка  
    Динамометр ёрдамида кучни улчаш Динамометр ,турли массали жисмлар ,резина ,тахтача, стол  
    Ричагнинг мувозанатда булиш шартини урганиш Чизгич, динамометр,юклар жамламаси,штатив,ричаг  
    Термометр ёрдамида хаво ва суюклик температурасини улчаш Термометр ,иссик сув,совук сув,мензурка,шиша таёкча,сув солиш учун косача  
    Ясси кузгу ёрдамида ёругликнинг кайтишини урганиш Ясси кузгу урнатилган оптик диск ,нурли курсаткич ёки чугланма электр лампа,ок,когоз  
    Шиша призма ёрдамида ёругликнинг спектрга ажралишини урганиш Проектсион аппарат,турли шишадан ясалган призмалар кучма экран  
Текис тезланувчан харакатланаётган жисмнинг тезланишини аниклаш Металл нов,пулат шарча ,штатив, металл тсилиндр ,улчов тасмаси ,секундомер  
    Жисм тезланишининг массага ва куйилган кучга богликлигини урганиш Енгил харакатланувчи араавча,стол устига урнатиладиган блок иплари билан,ракамли лаборатория секундомери,тарози тошларива паллача,тарози,улчов лентаси  
    Пружина бикрлигини аниклаш Штатив ,енг оддий динамометр, юклар туплами,мм ли когоз,  
    Сирпаниш ишкаланиш коеффитсиентини аниклаш Узун ёгоч,чизгич, илгакли тахтача, динамометр,массаси 100 г.дан булган 2та кадок тоши  
    Жисмни кутаришда ва шу масофага горизонтал кучиришда бажарилган ишни хисоблаш    
    Механик энергиянинг сакланиш конунини урганиш Штатив ,пружинасининг бикрлиги 40-100 н/м булган динамометр,улчов чизгичи,юклар туплами,фиксатор  
Eлектр занжирини йигиш ,унинг турли кисмларидаги ток кучи ва кучланишни улчаш Ток манбаи,2та 3,5 В га мулжалланган лампочка,амперметр,узиб-улагич,утказгич симлар  
    Амперметр ва волтметр ёрдамида утказгич каршилигини аниклаш 3 та аккумулятор ,никелин спирал,амперметр ,волтметр,калит, уловчи симлар  
    Реостат ёрдамида ток кучини ростлаш Аккумулятор ,реостат,амперметр, волтметр,калит,уловчи симлар  
    Истеъмолчиларни кетма-кет ва параллел улашни урганиш Аккумулятор, спирал шаклида 2 та никелин сим,амперметр,волтметр, калит,уловчи симлар  
    Eлектромагнит курилмасини йигиш ва ишлашини синаш Аккумулятор , реостат,калит,уловчи симлар,компас,галтак,темир узак,узани такасимон булган электромагнит  
    Eлектромагнит реленинг ишлашини урганиш Eлектромагнит релени йигиш учун зарур деталлар ,ток манбаи,калит,тагликка урнатиладиган лампочка ,електр тармокка уланган 220 В ли резетка,уловчи симлар  
    Узгармас ток электродвигателини урганиш Аккумулятор,калит,уловчи симлар ,узгармас электр двигатели модулини йигиш учун зарур деталлар  
    Трансформаторнинг тузилиши ва ишлашини урганиш 30 вВ кучланишли узгарувчан ток манбаи,30 В кучланишни пасайтирувчи трансформатор,реостат, волтметр 2 та ,амперметр 2 та,калит,уловчи симлар  
Каттик жисмларнинг солиштирма иссиклик сигимини аниклаш Калориметр ,тарози,тарози тошлари,термометр,солиштирма сигими аникланадиган 3 та жисм,кайнок сув  
    Турли хароратли сув аралаштирилганда исссиклик микдорларини таккослаш 1 литр сигимли 2 та идиш,термометр,мензурка, иссик ва совук сув  
    Суюкликнинг сирт таранглигини аниклаш Махсус динамометр,штатив,узунлиги 5 см атрофида булган п-шаклида букилган сим,совунли сув эритмаси,суюклик солинадиган идиш  
    Шишанинг нур синдириш курсаткичини аниклаш Eлектр лампа,тиркишли тусик,учбурчакли шиша призма,ип,транспортир  
    Линза ёрдамида тасвир хосил килиш Оптик кучи 2,5-5 дптр атрофида булган каварик линза ,електр лампа,екран ва масштабли чизгич  

 

Ўқув -методик ва қўшимча адабиётлар рўйхати. Лугатлар

 

Номи Муаллиф Нашриёти Нашр этилган йили Нусха сони
Физика 6-синф Н.Турдиев Чулпон
Физика 7-синф А.Бахромов А.Бойдадаев Узбекистон мил.ентсик.
Физика 8-синф Р.Хабибуллаев А.Бойдедаев А.Бахромов М.Юлдошева Узбекистон мил.ентсик.
Физика 9-синф Р.Хабибуллаев А.Бойдедаев А.Бахромов М.Юлдошева Г.Гулом
           
           
           
           
           
           
           

 

МEТОДИК ҚЎЛЛАНМА

 

Номи Муаллиф Нашриёти Нашр этилган йили Нусха сони
Физикадан 6-9-синфлар учун лаборатория ишлари Б.Олимов А.Юсупов Сано-стандарт
Укитувчилар учун методик кулланма 6-синф Н.Турдиев Арнапринт
  Укитувчилар учун методик кулланма 7-синф А.Бахромов А.Бойдедаев Узбекистон мил.ентсик.
  Укитувчилар учун методик кулланма 8-синф А.Бахромов М.Юлдошева Узбекистон мил.ентсик.
  Укитувчилар учун методик кулланма 9-синф    

 

ЖУРНАЛЛАР

 

НОМИ ЖУРНАЛ НАШР ЙИЛИ НУСХА СОНИ
Физика ,математика,информатика журнал
Физика ,математика,информатика журнал
Физика ,математика,информатика журнал

 

 

Дидактик материаллар

 

Номи Муаллиф Нашриёти Нашр этилган йили Нусха сони
           
           
           
           

 

 

Тарқатма материаллар

Синф Булим,мавзу Тарқатма материал номи НУСХА СОНИ
         
         
         
         

 

Шартли тасвир чизма

 

Синф Бўлим,мавзу Шартли тасвир номи Нусха номи
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Адабиётлар (синфдан ташқари ўқиш учун)

 

Номи Муаллиф Нашриёти Нашр йили Нусха номи
           
           
           
           
           
           

 

 

Аудиоматериаллар

Лазер диски

 

Синф Фаннинг номи Бўлим Мавзу Номи Нусха номи
             
             
             
             
             

 

Аудиокассеталар

 

Синф Фаннинг номи Муаллиф Асар Номи Нусха номи
             
             
             
             
             

 

 

Видеоматериаллар

Видеокассеталар

 

Синф Муаллиф Асар Номи Нусха номи
           
           
           
           
           

 

 

Диапозитивлар

 

Синф Бўлим ,мавзу Номи Фаннинг номи Нусха номи
           
           
           
           
           

 

Фан хонасининг фаолиятида баҳо 2010- - 20 11 ўқув йили учун

1. Фан хона мудирининг ўз баҳоси __________________________________________

2. Ўқувчиларнинг баҳоси __________________________________________________

3. Методбирлашма баҳоси _________________________________________________

4. Методик кенгаш баҳоси _________________________________________________

5. Фан хонаси бўйича хулоса ва кейинги ишлаши учун таклифлар

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Фан хонасининг аттестатсияси ____________________________________________

 

Фан дастурини бажариш учун 20 - 20 ўқув йили бўйича фан хонасининг тайёргарлиги юзасидан методик кенгашнинг қарори

Фан хонасининг №___________________________________________________________

Фан хонасининг мудири ______________________________________________________

Методик кенгаш мулоҳазаси___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методик кенгаш хулосаси ____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сана_________________________________

 

 

Ўқув йили Фан хонасининг ҳолатига баҳо
Август Январ Май
       
       
       
       
       
       
       

 


________физика ______________________фан хонасининг диагностик картаси

 

 

Мактаб№ Мактаб типи
фан хона мудири Рафикова Фан хона мудиринг иш стажи 24 Фан хонасининг фаолият кўрсатаётган вақти 30
Мавжудлиги
Техника хавфсизлиги қоидаси Мавжуд
Фан хона режаси Мавжуд      
Фан хона фаолиятига раҳбариятнинг назорат қилиши Мавжуд      
Фан хона жиҳозланиши
Ўқитувчи ва ўқувчининг ишлаши учун қулай шароит Eстетик безатилиши ДТС асосида бўлиши лозим бўлган материаллар ДТС бўйича бор материаллар Ўқувчиларнинг ишлашлари учун материаллар Ўқитувчи ва ўқувчи учун тавсиялар Фан хонасининг ҳаракати ва жиҳозланиши мазмуни сифати алмашуви
Мавжуд қониқарли Мавжуд Мавжуд Мавжуд Мавжуд   Баҳо
 
Фан хонаси фаолиятининг таъминлаш даражаси
Мебеллар билан таъмин-ланиши уларнинг ҳолати Техник воситалар Ўқув адабиётлар методик материаллар дидактик материаллар тестлар Ўқувчилар учун метариаллар (адабиётлар, тарқатма материаллар) Ўқитувчи ва ўқувчининг ишлари Ўқитувчи ва Ўқувчисининг фаолиятини режалаштириш Ўқатувчи фаолияти-нинг натижа-лари
Методик тавсиялар
 
 
 

 

 


Фан хонасининг

якуни

 

Баҳолаш меъзони Балл        
Фан хонасининг паспорти        
Фан хонасининг ишлаш тартиби        
Фан хонасини истиқлол ривожланиш режаси        
Ўқитувчилар учун методик қўлланмалар        
Дидактик материаллар        
Синфдан ташқари ўқиш учун китоб ва луғатлар        
Тарқатма материаллар        
ТВ билан таъминланганлиги        
Фан хонасининг санитария ва гигиена ҳолати        
Мебелларнинг сақланиши        
Техник хавфсизлик қоидаси        
Бадиий безатилиши        
  Умумий баллар          
  Фан хонасига умумий баҳо          
             

 

 

Eслатма: Баллар 1-10 балл ҳисобида қўйилади.

Умумий баҳо : 90 баллдан юқориси – аъло, 70-90 балл – яхши, 50-70 балл-қониқарли, 50 баллдан пасти қониқарсиз.

 

Мактаб раҳбари:

 

Туман методика

кабинет мудири:

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.022 с.)