В чому полягає суть економічних методів державного регулювання цін?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В чому полягає суть економічних методів державного регулювання цін?1) встановлення дотацій окремим виробникам;

2) зважена податкова, кредитна, імпортно-експортна політика держави;

3) встановлення граничних рівнів цін або граничних відхилень від фіксованих цін;

4) зважена податкова політика;

57. До адміністративно-командних методів державного регулювання цін належить:

1) встановлення фіксованих і регульованих цін;

2) надання податкових пільг, звільнення від податків;

3) строге дотримання антимонопольного законодавства;

4) закладення угод на покупку товарів за певною ціною;

58. Надання дотацій і субсидій відноситься до:

1) економічним методам регулювання цін;

2) прямим;

3) адміністративно-командним;

4) правильні відповіді 1 і 2;

59. Надбавка до ціни надається за:

1) підвищену якість товару;

2) гарантійне обслуговування;

3) підвищені витрати на виготовлення товару;

4) скорочення витрат виробництва;

60. Ціна проїзду в місцевому транспорті - це приклад:

1) регульованої ціни;

2) фіксованої ціни;

3) вільної ціни;

4) договірної ціни;

61. В структуру роздрібної ціни не входять витрати підприємств торгівлі на:

1) збереження товарів на складі;

2) доробку товару до вимог споживача;

3) страхування збереження товару;

4) погашення основної суми кредиту;

62. Митна вартість товару не включає:

1) витрати на транспортування товару від кордону до споживача;

2) комісійні і брокерські витрати;

3) вартість ліцензії на вивіз товару з країни;

4) витрати на ремонт тари;

63. Верхньою межею величини знижки, що надається при продажу товару, є:

1) рівень рентабельності підприємства;

2) рівень рентабельності продукції;

3) собівартість виробництва продукції;

4) прибуток торгівельного підприємства.

64. Українські зовнішньоторговельні об'єднання повинні використовувати ціни для імпортних поставок відповідно до умов:

1) FOB – український порт;

2) FOB – порт – держави постачальника;

3) FOB – порт – держави одержувача;

4) CIF – український порт;

65. Витрати підприємства на закупівлю устаткування:

1) входять в ціну товару;

2) покриваються з прибутку;

3) якщо немає прибутку, відносяться на витрати обігу;

4) входять в собівартість продукції;

66. До методів державного регулювання у сфері ціноутворення відносяться:

1) нормування рівня рентабельності;

2) створення контролюючих органів влади;

3) нормування собівартості;

4) всі відповіді вірні.

67. Індикативні ціни встановлюються:

1) на продукцію монопольних утворень;

2) на продукцію підприємств державного сектора;

3) на продукцію сільського господарства

4) на товари експорту;

68. Які з перерахованої статі не входять у виробничу собівартість:

1) зарплата виробничих робітників;

2) цехові витрати;

3) позавиробничі витрати;

4) паливо і електроенергія;

69. Які з перерахованих витрат включаються в собівартість по встановлених нормативах для цілей ціноутворення:

1) платежі по кредитах банку;

2) амортизація основних фондів;

3) орендна плата;

4) витрати по відрядженнях;

70. Які з перерахованих витрат Ви включите в собівартість по встановлених нормативах для цілей ціноутворення:

1) витрати за оренду приміщень;

2) амортизація устаткування;

3) витрати на транспортування готової продукції;

4) відрахування на соціальні потреби (внески страховок);

71. На що з нижчеперерахованного регулюються ціни урядом України:

1) товари народного споживання першої необхідності;

2) газ населенню;

3) продукція оборонного значення;

4) товари легкої промисловості.

72. До чого встановлюється оптова надбавка:

1) до вільної відпускної ціни (без ПДВ);

2) до вільної відпускної ціни (з ПДВ);

3) до вільної оптової ціни (без ПДВ);

4) до вільної оптової ціни (з ПДВ);

73. Державному регулюванню у сфері ціноутворення перш за все піддаються:

1) ціни на продукцію недержавних підприємств;

2) ціни на продукцію підприємств державної власності;

3) ціни на продукцію підприємств, що займаються роздрібною торгівлею;

4) ціни на продукцію машинобудування;

74. Найбільш прийнятними в зовнішній торгівлі є ціни:

1) довідкові;

2) прейскурантні;

3) біржові;

4) оптові;

75. Ціна – це:

1) грошовий вираз вартості товару;

2) грошовий вираз вкладеного у виробництво даного товару праці;

3) вимірник корисності товару для покупця;

4) всі відповіді вірні.

76. Контроль за підтримкою державної дисципліни цін здійснюють:

1) органи статистики;

2) профспілки;

3) суспільні організації;

4) керівництво підприємств;

77. В структуру ціни оптової торгівлі не входять:

1) прибуток виробника;

2) прибуток постачально-збутової організації;

3) прибуток підприємства роздрібної торгівлі;

4) акцизний збір;

78. Фіксовані ціни на електроенергію встановлюють:

1) національна компанія регулювання енергетики;

2) місцеві органи влади;

3) державний комітет статистики;

4) профспілки;

79. Індикативні ціни:

1) затверджуються на початок кожного року;

2) переглядаються щомісячно;

3) є постійними протягом 5 років;

4) переглядаються щокварталу.

80. В чому полягає економічна суть прибутку:

1) прибуток – це реалізований прибуток;

2) прибуток – це умова і джерело накопичення;

3) прибуток – це джерело утворення фінансових результатів підприємств і держави;

4) всі відповіді вірні.

81. Назвіть і охарактеризуйте складові балансового прибутку:

1) виручка від реалізації продукції;

2) результат від іншої реалізації;

3) акцизний збір + ПДВ;

4) прибуток від реалізації продукції (+) (-) результат від іншої реалізації (+) (-) сальдо доходів і витрат від внереализационных операцій.

82. Назвіть показники рентабельності:

1) рентабельність виробництва;

2) рентабельність сукупних активів;

3) рентабельність власного (акціонерного) капіталу;

4) всі відповіді вірні.

83. Перерахуйте види прибутку:

1) прибуток від реалізації продукції;

2) прибуток від іншої реалізації;

3) прибуток від позареалізаційних операцій;

4) всі відповіді вірні.

84. Які з перерахованих елементів включаються в елементи витрат:

1) матеріальні витрати (за вирахуванням вартості оборотних відходів);

2) витрати на оплату праці;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) всі перераховані елементи.

85. До відрахувань на соціальні заходи не відносяться:

1) відрахування на соціальне страхування;

2) відрахування до пенсійного фонду;

3) податок на прибуток;

4) відрахування до фонду по безробіттю.

86. Яке з вказаних нижче значень коефіцієнта еластичності по доходу відноситься до товарів першої необхідності:

1) менше 0;

2) більше 0, але менше 1;

3) більше 1;

4) 1.

87. Які з наступних видів витрат не беруться до уваги при розроботкі рішень про оптимальний об'єм виробництва фірми:

1) середні змінні витрати;

2) бухгалтерські витрати;

3) середні постійні витрати;

4) граничні витрати.

88. Витрати в економічному значенні слова (економічні витрати):

1) включають явні і неявні витрати, у тому числі нормальний прибуток;

2) включають явні витрати, але не включають неявні;

3) включають неявні витрати, але не включають явні;

4) не включають не явні, ні неявні витрати.

89. Яке з наступних тверджень є правильним:

1) бухгалтерські витрати + економічні витрати = нормальний прибуток;

2) економічний прибуток – бухгалтерський прибуток = явні витрати.

3) бухгалтерський прибуток – неявні витрати = економічний прибуток;

4) економічний прибуток – неявні витрати = бухгалтерський прибуток.

90. В довгостроковому періоді:

1) всі витрати є змінними;

2) всі витрати є постійними;

3) змінні витрати ростуть швидше, ніж постійні;

4) постійні витрати ростуть швидше, ніж змінні.

91. В короткостроковому періоді фірма виготовляє 500 одиниць продукції, Середні змінні витрати складають 2 долл., середні постійні – 0,5 долл. Загальні витрати складуть:

1) 2,5 долл.;

2) 1250 долл.;

3) 750 долл.;

4) 1100 долл.

92. В контрактах купівлі-продажу враховуються такі види цін:

1) тверда ціна;

2) ціна з подальшою фіксацією;

3) ціни фактичних операцій;

4) всі перераховані вище.

93. Якщо ціна товару виросла з 1,5 долл. до 2 долл., а об'єм попиту скоротився з 1000 до 900 одиниць, то коефіцієнт цінової еластичності рівний:

1) 3,0;

2) 2,71;

3) 0,37;

4) 0,33.

94. Постійні витрати фірми - це:

1) витрати на ресурси за цінами, що діяли у момент їх придбання;

2) мінімальні витрати виробництва будь-якого об'єму продукції за найсприятливіших умов виробництва;

3) витрати, які несе фірма навіть в тому випадку, якщо продукція не проводиться;

4) неявні витрати.

95. Які з перерахованої статі не входять у виробничу собівартість:

1) додаткова заробітна плата виробничих робітників;

2) паливо;

3) електроенергія;

4) витрати на відрядження.

96. Які податки включаються в ціну:

1) ПДВ;

2) акцизний збір;

3) податок на прибуток;

4) 1 і 2.

97. Що повинне регулювати державу:

1) ціни;

2) податки;

3) собівартість;

4) макроекономічні умови формування цін.

98. Назвіть і охарактеризуйте складові балансового прибутку:

1) виручка від реалізації продукції;

2) результат від іншої реалізації;

3) акцизний збір + ПДВ;

4) прибуток від реалізації продукції (+) (-) результат від іншої реалізації (+) (-) сальдо доходів і витрат від внереализаційних операцій.

99. Назвіть показники рентабельності:

1) рентабельність виробництва;

2) рентабельність сукупних активів;

3) рентабельність власного (акціонерного) капіталу;

4) всі відповіді вірні.

100. Амортизація основних фондів включає:

1)знос станків;

2) знос устаткування;

3) сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів, включаючи прискорену амортизацію їх активної частини.

4) знос малоцінних інструментів.

101. Ціноутворення на фірмі включає етапи:

1) вибір мети;

2) визначення попиту;

3) аналіз витрат;

4) всі перераховані вище.

102. Які з перерахованої статі не входять у виробничу собівартість:

1) зарплата виробничих робітників;

2) цехові витрати;

3) позавиробничі витрати;

4) паливо і електроенергія.

103. Які функції цін Вам відомі:

1) облікова;

2) розподільна;

3) стимулююча;

4) всі відповіді вірні.

104. Закон попиту пропонує, що:

1) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни;

2) якщо доходи у споживачів ростуть, вони звичайно купують більше товари;

3) крива попиту звичайно має позитивний нахил;

4) всі перераховані вище.

105. Скорочення пропозиції товару веде до збільшення:

1) попиту на взаємо доповнювані товари;

2) попиту на взаємозамінні товари.

3) загальної виручки продавця, якщо попит на товар є еластичним за ціною;

4) попит на цей товар.

106. Цінова еластичність попиту ростиме із збільшенням тривалості періоду, протягом якого пред'являється попит, оскільки:

1) доходи споживачів збільшаться;

2) відбудеться зсув управо кривою попиту;

3) виростить загальний рівень цін;

4) споживачі зможуть придбати товари замінники.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.017 с.)