Відкрийте нову книжку і книжку, яка містить розв'язок задачі «Товарний чек».Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відкрийте нову книжку і книжку, яка містить розв'язок задачі «Товарний чек».Практична робота № 20

Тема

MS Excel. Побудова діаграм.

Мета

Ознайомитися з видами діаграм і вміти їх будувати за число­вими даними з побудованих раніше таблиць.

План

1. Основні поняття про діаграми.

2. Головні типи діаграм.

3. Структура і форматування діаграми.

4. Створення діаграми.

Теоретичні відомості

1. Основні поняття про діаграми. Діаграми призначені для
графічного відображення числових даних у звітах, на презентаційних, рекламних чи веб-сторінках тощо.

Діаграми поділяються на стандартні (найбільш: поширені) та нестандартні (використовуються зрідка).

Є багато типів стандартних діаграм: гістограма, лінійна, графік, кругова, точкова, з областями, кільцева, поверхнева, пелюсткова, булькова, біржова, циліндрична, конічна, піра­мідальна тощо. Кожний тип стандартної діаграми має декілька видів. Наприклад, гістограма, яка відображає дані у вигляді пропорційних відносно даних стовпців, може бути звичайною (стовпці розташовані поряд), з накладеними стовпцями, нор­мованою (усі стовпці даних накладені і їхня загальна висота при­ймається за 100%), об'ємною звичайною, об'ємною накладеною, об'ємною нормованою, об'ємною з тривимірним ефектом.

З нестандартних використовують такі: блакитну кругову, блоки з областями, вирізані сектори, графік|гістограма, графік з двома вертикальними осями, кольорові графіки, ширяючі брус­ки тощо.

З виглядом і коротким описом кожної з діаграм рекомен­дуємо ознайомитися під час виконання першого кроку майстра побудови діаграм.

Найчастіше будують кругові, точкові, стовпцеві стандартні діаграми різних видів.

2. Головні типи діаграм. Оскільки різновидів діаграм є де­
кілька десятків, ми розглянемо лише найважливіші (рис. 43).

Кругова діаграма відображає один виокремлений рядок чи стовпець числових даних з таблиці у вигляді круга із секторами.

 Вона демонструє співвідношення частин і цілого, де ціле від­повідає 100%. Є декілька різновидів кругових діаграм (рис. 43). Якщо серед даних є порівняно незначні, то їх можна об'єднати в один сектор, для якого буде створено окрему меншу діаграму з об'єднаних даних.

Графік використовують для побудови графіків одної чи декількох функцій, заданих таблично, якщо значення аргу­ментів функцій є рівновіддаленими. Для побудови графіків слід виокремлювати діапазон лише зі значеннями функцій.

Точкова діаграма призначена для побудови традиційних графіків з довільними значеннями аргумента. На одній коорди­натній площині можна побудувати графіки відразу декількох функцій. Записуватимемо значення аргумента в перший стов­пець, а значення функцій — в другий, третій тощо. Тоді перший виокремлений стовпець у таблиці програма інтерпретуватиме як вісь X, інші — як значення одної чи кількох функцій уздовж вертикальної осі. Кількість рядків у такій таблиці має бути біль­шою, ніж кількість стовпців. Стовпців є два для однієї функції, три — для двох функцій і т.д.

Гістограма (стовпцева діаграма) показує числові дані з таблиці у вигляді вертикальних стовпчиків. її найчастіше вико­ристовують для ілюстрації змін даних у часі чи просторі.

Лінійні звичайні діаграми складаються з горизонтальних смужок. Вони подібні до гістограм, але повернуті на 90 градусів, що дає змогу візуально оцінювати величини на підставі порів­няння довжин смужок.

Булькові діаграми подібні до точкових, але маркери даних в них — це круги чи сфери, діаметри яких пропорційні до даних, які вони відображають (див. приклади на географічних картах).

Біржові діаграми використовують у банківській справі для відображення верхньої і нижньої межі курсів валют, акцій тощо.

Пелюстковідіаграми мають стільки осей, скільки є рядів даних у таблиці. Уздовж осей відкладаються значення даних деякої категорії (тобто з деякого стовпця). Маркери даних з'єднуються лініями, утворюючи багатокутник. Кількість багато­кутників відповідає кількості стовпців даних. На такій діаграмі можна відобразити дані із задачі про діяльність фірми в Україні чи Європі. Важливо, щоб кількість рядів даних (міст) була значно більшою від кількості стовпців (місяців).

3. Структура і форматування діаграми. Майже всі діаграми (крім кругової і пелюсткової) мають дві головні осі: горизон­тальну — вісь категорій, вертикальну — вісь значень. Об'ємні діаграми мають ще третю вісь — рядів даних.


Діаграма складається з багатьох елементів. Нижче наведено ті, назви яких можна прочитати на екрані, навівши на елемент вказівник миші:

♦ область діаграми;

♦ область побудови діаграми;

♦ легенда;

♦ заголовок діаграми;

♦ вісь ряду даних;

♦ вісь категорій;

♦ вісь значень;

♦ маркери даних;

♦ назва осі значень;

♦ назва осі категорій;

♦ стіни, кути (в об'ємних діаграмах) тощо.

Вигляд усіх елементів можна змінювати. Елементи діаграми є об'єктами, над якими визначені дії переміщення та форма­тування. Розміри діаграми змінюють, перетягуючи маркери габаритів. А вигляд змінюють за допомогою команди Формат елемента... з його контекстного меню. Під час форматування можна, зокрема, замалювати елементи деяким кольором чи текстурою. На кожну поверхню діаграми ( сектор, прямокутник, стіну) можна нанести рисунок з файлу, наприклад, зображення продукції, зокрема, автомобілів, парфум тощо, чи історичних пам'ятників, що є символами міст. Можна змінити текстові підписи елементів і шрифт, яким вони виконані.

4. Створення діаграми. Діаграму можна створити коман­дами Вставити => Об'єкт => Microsoft Graph Chart. Таблицю-зразок, яка з'явиться на екрані, слід заповнити власними дани­ми і простежити, як автоматично змінюватиметься стовпцева діаграма-зразок. Можна також змінювати величину стовпчика методом перетягування його вершини — дані в таблиці змінюва­тимуться автоматично. Коли дані будуть введені, можна змінити тип діаграми за допомогою її контекстного меню.

Часто діаграми будують за допомогою програми, яка має назву Майстер діаграм. її можна запустити двома способами:

♦ натисканням на кнопку Майстер діаграм на панелі інстру­ментів;

♦ командами з меню Вставити => Діаграму.

Рекомендують перед запуском майстра правильно виокремлю­вати діапазони з даними, які треба графічно відобразити. Це зазвичай суміжні рядки чи стовпці (часто з назвами). Щоб ви­окремити несуміжні діапазони, потрібно натиснути на клавішу Ctrl. Під керівництвом майстра виконують чотири кроки.

Крок 1: вибирають тип і вигляд діаграми (див. рис. 43).


Крок 2: задають діапазони з даними (якщо вони не були вибрані заздалегідь).

Крок 3: задають параметри (підписи, легенду, вигляд осей, наявність сітки) діаграми.

Крок 4: зазначають, куди заносити діаграму (на окрему чи поточну сторінку).

Щоб перейти до наступного кроку, натискають на кнопку Далі, а щоб повернутися назад — на кнопку Назад.

Можна пропустити один чи два кроки, натискаючи відразу на кнопку Далі. Щоб завершити (часто достроково) роботу майс­тра діаграм і отримати діаграму, натискають на кнопку Готово.

Зміни у створеній діаграмі можна внести за допомогою кон­текстного меню елементів, команди Діаграма або панелі інстру­ментів з назвою Діаграма.

Щоб вставити в діаграму пропущений елемент, використо­вують команди Вставити => Діаграма => Параметри діаграми.

Зверніть увагу на те, що тип діаграми можна будь-коли по­міняти. Для цього діаграму треба вибрати, викликати майстра діаграм, вибрати інший тип і натиснути на кнопку Готово. Вико­нуючи практичну роботу, поекспериментуйте з різними типами та видами діаграм і їхніми властивостями.

Словник

Діаграма Диаграмма Chart

Майстер діаграм Мастер диаграмм Chart Wizard

Кругова Круговая Pie

Точкова Точечная XY (Scatter)

Об'ємна Объемная 3-D Effect

Частка Частка Each Value

Категорія Категория Category

Ключі легенди Ключи легенды Legend Key

Лінії виноски Линии выноски Leader Lines

Область побудови Область построения Plot Area

Кут Угол Corner

Поверхня Поверхность Surface

Хід роботи

Запустіть програму ЕТ.

Задайте параметри діаграми.

Дайте діаграмі назву: "Купівля канцтоварів" тощо. Переконай­теся, що легенда буде праворуч. Підпис даних виберіть такий: частка. Поекспериментуйте з підписами: категорія, категорія і частка, значення. Вимкніть ключі легенди і лінії виноски. Натис­ніть на кнопку Далі.

Сформатуйте заголовок.

Наведіть вказівник на заголовок, зачекайте мить, щоб побачити назву елемента, і викличте контекстне меню заголовка. Вико­найте команду Формат заголовка: замалюйте назву жовтим кольором; задайте тип лінії рамки і її колір (зелений) з тінню. Шрифт заголовка можна не змінювати => ОК.

Побудуйте графік функції.

Викличте майстра діаграм. Виберіть тип діаграми: Точкова

діаграма і вигляд: з маркерами, з'єднаними згладжувальною лінією (картинка №2) => Далі.

Задайте параметри графіка.

Введіть заголовок: Графік функції => Підпишіть осі: X — Час, Y — Шлях => Заберіть лінії сітки, легенду => Поекспериментуйте з іншими закладками => Далі.

Практична робота № 20

Тема

MS Excel. Побудова діаграм.

Мета

Ознайомитися з видами діаграм і вміти їх будувати за число­вими даними з побудованих раніше таблиць.

План

1. Основні поняття про діаграми.

2. Головні типи діаграм.

3. Структура і форматування діаграми.

4. Створення діаграми.

Теоретичні відомості

1. Основні поняття про діаграми. Діаграми призначені для
графічного відображення числових даних у звітах, на презентаційних, рекламних чи веб-сторінках тощо.

Діаграми поділяються на стандартні (найбільш: поширені) та нестандартні (використовуються зрідка).

Є багато типів стандартних діаграм: гістограма, лінійна, графік, кругова, точкова, з областями, кільцева, поверхнева, пелюсткова, булькова, біржова, циліндрична, конічна, піра­мідальна тощо. Кожний тип стандартної діаграми має декілька видів. Наприклад, гістограма, яка відображає дані у вигляді пропорційних відносно даних стовпців, може бути звичайною (стовпці розташовані поряд), з накладеними стовпцями, нор­мованою (усі стовпці даних накладені і їхня загальна висота при­ймається за 100%), об'ємною звичайною, об'ємною накладеною, об'ємною нормованою, об'ємною з тривимірним ефектом.

З нестандартних використовують такі: блакитну кругову, блоки з областями, вирізані сектори, графік|гістограма, графік з двома вертикальними осями, кольорові графіки, ширяючі брус­ки тощо.

З виглядом і коротким описом кожної з діаграм рекомен­дуємо ознайомитися під час виконання першого кроку майстра побудови діаграм.

Найчастіше будують кругові, точкові, стовпцеві стандартні діаграми різних видів.

2. Головні типи діаграм. Оскільки різновидів діаграм є де­
кілька десятків, ми розглянемо лише найважливіші (рис. 43).

Кругова діаграма відображає один виокремлений рядок чи стовпець числових даних з таблиці у вигляді круга із секторами.

 Вона демонструє співвідношення частин і цілого, де ціле від­повідає 100%. Є декілька різновидів кругових діаграм (рис. 43). Якщо серед даних є порівняно незначні, то їх можна об'єднати в один сектор, для якого буде створено окрему меншу діаграму з об'єднаних даних.

Графік використовують для побудови графіків одної чи декількох функцій, заданих таблично, якщо значення аргу­ментів функцій є рівновіддаленими. Для побудови графіків слід виокремлювати діапазон лише зі значеннями функцій.

Точкова діаграма призначена для побудови традиційних графіків з довільними значеннями аргумента. На одній коорди­натній площині можна побудувати графіки відразу декількох функцій. Записуватимемо значення аргумента в перший стов­пець, а значення функцій — в другий, третій тощо. Тоді перший виокремлений стовпець у таблиці програма інтерпретуватиме як вісь X, інші — як значення одної чи кількох функцій уздовж вертикальної осі. Кількість рядків у такій таблиці має бути біль­шою, ніж кількість стовпців. Стовпців є два для однієї функції, три — для двох функцій і т.д.

Гістограма (стовпцева діаграма) показує числові дані з таблиці у вигляді вертикальних стовпчиків. її найчастіше вико­ристовують для ілюстрації змін даних у часі чи просторі.

Лінійні звичайні діаграми складаються з горизонтальних смужок. Вони подібні до гістограм, але повернуті на 90 градусів, що дає змогу візуально оцінювати величини на підставі порів­няння довжин смужок.

Булькові діаграми подібні до точкових, але маркери даних в них — це круги чи сфери, діаметри яких пропорційні до даних, які вони відображають (див. приклади на географічних картах).

Біржові діаграми використовують у банківській справі для відображення верхньої і нижньої межі курсів валют, акцій тощо.

Пелюстковідіаграми мають стільки осей, скільки є рядів даних у таблиці. Уздовж осей відкладаються значення даних деякої категорії (тобто з деякого стовпця). Маркери даних з'єднуються лініями, утворюючи багатокутник. Кількість багато­кутників відповідає кількості стовпців даних. На такій діаграмі можна відобразити дані із задачі про діяльність фірми в Україні чи Європі. Важливо, щоб кількість рядів даних (міст) була значно більшою від кількості стовпців (місяців).

3. Структура і форматування діаграми. Майже всі діаграми (крім кругової і пелюсткової) мають дві головні осі: горизон­тальну — вісь категорій, вертикальну — вісь значень. Об'ємні діаграми мають ще третю вісь — рядів даних.


Діаграма складається з багатьох елементів. Нижче наведено ті, назви яких можна прочитати на екрані, навівши на елемент вказівник миші:

♦ область діаграми;

♦ область побудови діаграми;

♦ легенда;

♦ заголовок діаграми;

♦ вісь ряду даних;

♦ вісь категорій;

♦ вісь значень;

♦ маркери даних;

♦ назва осі значень;

♦ назва осі категорій;

♦ стіни, кути (в об'ємних діаграмах) тощо.

Вигляд усіх елементів можна змінювати. Елементи діаграми є об'єктами, над якими визначені дії переміщення та форма­тування. Розміри діаграми змінюють, перетягуючи маркери габаритів. А вигляд змінюють за допомогою команди Формат елемента... з його контекстного меню. Під час форматування можна, зокрема, замалювати елементи деяким кольором чи текстурою. На кожну поверхню діаграми ( сектор, прямокутник, стіну) можна нанести рисунок з файлу, наприклад, зображення продукції, зокрема, автомобілів, парфум тощо, чи історичних пам'ятників, що є символами міст. Можна змінити текстові підписи елементів і шрифт, яким вони виконані.

4. Створення діаграми. Діаграму можна створити коман­дами Вставити => Об'єкт => Microsoft Graph Chart. Таблицю-зразок, яка з'явиться на екрані, слід заповнити власними дани­ми і простежити, як автоматично змінюватиметься стовпцева діаграма-зразок. Можна також змінювати величину стовпчика методом перетягування його вершини — дані в таблиці змінюва­тимуться автоматично. Коли дані будуть введені, можна змінити тип діаграми за допомогою її контекстного меню.

Часто діаграми будують за допомогою програми, яка має назву Майстер діаграм. її можна запустити двома способами:

♦ натисканням на кнопку Майстер діаграм на панелі інстру­ментів;

♦ командами з меню Вставити => Діаграму.

Рекомендують перед запуском майстра правильно виокремлю­вати діапазони з даними, які треба графічно відобразити. Це зазвичай суміжні рядки чи стовпці (часто з назвами). Щоб ви­окремити несуміжні діапазони, потрібно натиснути на клавішу Ctrl. Під керівництвом майстра виконують чотири кроки.

Крок 1: вибирають тип і вигляд діаграми (див. рис. 43).


Крок 2: задають діапазони з даними (якщо вони не були вибрані заздалегідь).

Крок 3: задають параметри (підписи, легенду, вигляд осей, наявність сітки) діаграми.

Крок 4: зазначають, куди заносити діаграму (на окрему чи поточну сторінку).

Щоб перейти до наступного кроку, натискають на кнопку Далі, а щоб повернутися назад — на кнопку Назад.

Можна пропустити один чи два кроки, натискаючи відразу на кнопку Далі. Щоб завершити (часто достроково) роботу майс­тра діаграм і отримати діаграму, натискають на кнопку Готово.

Зміни у створеній діаграмі можна внести за допомогою кон­текстного меню елементів, команди Діаграма або панелі інстру­ментів з назвою Діаграма.

Щоб вставити в діаграму пропущений елемент, використо­вують команди Вставити => Діаграма => Параметри діаграми.

Зверніть увагу на те, що тип діаграми можна будь-коли по­міняти. Для цього діаграму треба вибрати, викликати майстра діаграм, вибрати інший тип і натиснути на кнопку Готово. Вико­нуючи практичну роботу, поекспериментуйте з різними типами та видами діаграм і їхніми властивостями.

Словник

Діаграма Диаграмма Chart

Майстер діаграм Мастер диаграмм Chart Wizard

Кругова Круговая Pie

Точкова Точечная XY (Scatter)

Об'ємна Объемная 3-D Effect

Частка Частка Each Value

Категорія Категория Category

Ключі легенди Ключи легенды Legend Key

Лінії виноски Линии выноски Leader Lines

Область побудови Область построения Plot Area

Кут Угол Corner

Поверхня Поверхность Surface

Хід роботи

Запустіть програму ЕТ.

Відкрийте нову книжку і книжку, яка містить розв'язок задачі «Товарний чек».

Скопіюйте таблицю «Товарний чек» на перший аркуш нової книжки. Якщо файл втрачено, побудуйте таблицю заново.

3. Виокремте діапазон з назвами предметів і діапазон з
сумами, які треба заплатити.

Під час виокремлення несуміжних діапазонів користуйтеся Ctrl.


4. Запустіть Майстра діаграм і виконайте перший крок:
задайте тип і вигляд діаграми.

Тип: Стандартні => Кругова => Вигляд: Об'ємна => Далі.

5. Наступний (другий) крок можна пропустити, тому що
джерело даних задане виокремленням.

Перевірте, чи у текстовому вікні правильно описано діапазони даних: =Аркуш1!$В$2:$В$9, Аркуш1!$Е$2:$Е$9 Натисніть на кнопку Далі і виконайте наступний крок.

Задайте параметри діаграми.

Дайте діаграмі назву: "Купівля канцтоварів" тощо. Переконай­теся, що легенда буде праворуч. Підпис даних виберіть такий: частка. Поекспериментуйте з підписами: категорія, категорія і частка, значення. Вимкніть ключі легенди і лінії виноски. Натис­ніть на кнопку Далі.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.02 с.)