Підготовка роздаткового матеріалу та виступуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка роздаткового матеріалу та виступуРоздатковий матеріал, що ілюструє основні розділи роботи, готується тільки в комп’ютерному варіанті, складається з 5-10 листків формату А4. На кожному листку має бути спеціальний штамп, який можна проставити у методичному кабінеті кафедри, або надрукувати самостійно на комп’ютері. Після перевірки роздатковий матеріал підписується у такій послідовності: виконавцем, керівником, рецензентом. Роздатковий матеріал готується до захисту в 6 комплектах.

Виступ повинен відображати мету, завдання дипломної роботи та основні результати її виконання. Текст виступу має бути узгодженим із роздатковим матеріалом і містити посилання на нього. Обсяг тексту готується із розрахунку часу виступу (не більше 10 хвилин). Виступ може супроводжуватися візуальною презентацією із застосуванням технічних засобів (мультимедійний проектор). Про це потрібно заздалегідь повідомити керівника дипломної роботи і подати заявку до відділу технічних засобів університету.

 

 

Отримання відгуків та рецензій

Виконана дипломна робота зшивається у такій послідовності:

– титульна сторінка;

– завдання на дипломну роботу;

– зміст із зазначеними номерами сторінок;

– вступ;

– основна частина;

– висновки;

– список використаних джерел;

– додатки.

Робота має бути прошнурована та кінці шнурів скріплені печаткою деканату. Робиться запис: «Пронумеровано і прошнуровано _____ сторінок» і ставиться підпис автора дипломної роботи.

Для отримання відгуку керівника йому надається зшита робота, один екземпляр роздаткового матеріалу та форма №У-9.03 про успішність студента за період навчання, яку потрібно отримати в деканаті факультету.

Наступний етап – отримання відгуку рецензента. Список рецензентів затверджується на засіданні кафедри. У призначений рецензентом термін йому надається дипломна робота, роздатковий матеріал, відгук керівника, що знаходиться на зворотній стороні форми №У-9.03. Рецензія готується у довільній формі на листках формату А-4.

Крім відгуку рецензента на дипломну роботу отримується лист-відгук із бази дослідження із визнанням практичної цінності виконаної роботи. Підпис посадової особи, яка підписала відгук, засвідчується печаткою.

Завершальне рішення про допуск до захисту приймає завідувач кафедри обліку і аудиту. Для цього йому надаються такі документи:

– дипломна робота;

– роздатковий матеріал, підписаний виконавцем, керівником та рецензентом;

– відгук керівника (форма №У-9.03);

– відгук рецензента;

– лист-клопотання та лист-відгук.

У разі відповідності всім викладеним вимогам робота допускається до захисту, що засвідчується підписом завідувача кафедри на бланку завдання на дипломну роботу та у формі №У-9.03.

Вимоги до оформлення дипломної роботи

 

Дипломна робота може бути рукописною або друкованою (за рішенням кафедри), виконується українською мовою на одній стороні листа білого паперу формату А4 (210 х 297).

Текст розташовується на сторінці з дотриманням таких полів: ліве – 30 мм; праве – 10 мм; верхнє та нижнє – по 20 мм. При комп’ютерному наборі слід використовувати шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегель. Відстань між рядками тексту складає півтора міжрядкових інтервали. Загальний обсяг тексту повинен складати не більше 100 сторінок.

Текст поділяється на розділи, пункти і підпункти відповідно до плану (змісту). Рубрикація частин тексту здійснюється лише арабськими цифрами (табл. 1).

Назва частини тексту (слова «розділ», «підрозділ» тощо) не вказується.

Звертаємо увагу, що у кінці номера обов’язково ставиться крапка. Заголовок розділу (підрозділу, пункту, підпункту) починається із великої літери. Крапка у кінці заголовку не проставляється. Відстань між заголовком частини тексту та наступним текстом дорівнює двом міжрядковим інтервалам.

Таблиця 1

Нумерація частини тексту

 

Частина тексту Приклад нумерації
Розділ 1.
Підрозділ 1.1.
Пункт 1.1.1.
Підпункт 1.1.1.1.

 

Наприклад:

1. Чинна практика обліку кредитних операцій на базі дослідження
1.1. Організація обліку на базі дослідження. Облікова політика щодо кредитних операцій

Нумерація сторінок тексту наскрізна і починається із титульної сторінки (додаток 2). Другою сторінкою є завдання на дипломну роботу (додаток 3), а третьою – зміст (план). Проте номер сторінки на титульній сторінці та завданні не проставляється. На інших сторінках номер сторінки вказується арабськими цифрами у правому верхньому кутку. Ілюстрації (таблиці, схеми, графіки), розташовані на окремих сторінках, також включають до загальної нумерації сторінок.

Схеми, графіки, діаграми, рисунки позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно арабськими цифрами у межах розділу за виключенням наведених у додатках. Номер рисунку складається із номера розділу і порядкового номера рисунку, розділених крапкою. Наприклад, «Рис. 3.1.» Потім наводиться заголовок рисунку, в кінці якого крапка не проставляється. У заголовку слід обов’язково вказати назву підприємства (установи), дані якого наводяться, та звітний період, якого вони стосуються. Приклад оформлення рисунку подано у додатку 6.

Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами у межах розділу (за виключенням наведених у додатках). У правому верхньому кутку над заголовком робиться надпис «Таблиця» і проставляється її номер. Номер таблиці складається із номера розділу та номера таблиці. Крапка в кінці не проставляється. Кожна таблиця обов’язково повинна мати заголовок. Заголовок і слово «Таблиця» починаються з великої літери. Таблиця розташовується після першої згадки про неї у тексті таким чином, щоб її можна було прочитати без повороту роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Заголовок таблиці повинен бути чітким та стисло розкривати її зміст. Заголовки до аналітичних таблиць повинні містити назву підприємства та періоди, яких вони стосуються. Приклад оформлення таблиці наведено в додатку 7.

Посилання на джерело інформації у тексті повинне наводитись у вигляді порядкового номера цього джерела за списком використаної літератури у квадратних дужках. Якщо у дипломній роботі використовується цитата або цифрова інформація із літературного джерела, то після порядкового номера через кому зазначається номер сторінки, на якій вона містилась, наприклад: [1, с. 25]. Якщо описуються погляди різних авторів на вирішення спірних питань, то достатньо після прізвища та ініціалів автора у квадратних дужках навести лише порядковий номер.

Список використаних джерел починається із нормативних документів, що наводяться у такій послідовності: закони України, декрети Уряду України, постанови Верховної Ради, Укази Президента України, постанови, положення, інструкції міністерств і відомств України. Інші джерела інформації (посібники, монографії, підручники, статті) вказуються за алфавітом. Іноземні видання зазначаються в кінці списку.

Приклад оформлення списку літературних джерел подано у додатку 9.

Сторінки, на яких розташовані додатки, нумеруються як продовження дипломної роботи. Кожний додаток починається з нової сторінки, у правому верхньому кутку якої наводиться слово «Додаток» з порядковим номером арабськими цифрами. Заголовок додатку пишеться з великої літери, крапка у кінці заголовку не ставиться. Посилання у тексті роботи на додаток оформлюється таким чином: (додаток 19).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.27.11 (0.008 с.)