Добір і опрацювання літературиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Добір і опрацювання літературиДля написання якісної курсової роботи потрібен ретельний і обміркований добір літератури, складання загальної бібліографії. Ознайомлення з літературою здійснюється під час вивчення теми у ході навчального процесу. Далі, під час написання курсової роботи проводиться систематизація джерел.

До складу бібліографії мають бути віднесені вітчизняні та міжнародні нормативні матеріали, підручники, навчальні посібники, довідники, збірники, словники, енциклопедії, монографії, матеріали наукових конференцій, журнальні та газетні статті тощо.

Вивчення літератури та дослідження проблеми повинні проводитись в історичному аспекті - від історії питання, його теоретичних засадах, до сучасного етапу, практичної реалізації, перспектив розвитку. Це дозволяє вивчити явище чи проблему в динаміці, виявити тенденції розвитку, науково спрогнозувати її.

Після підбору літератури слід розпочинати її вивчення, систематизацію, конспектування. Виконуючи цю роботу, необхідно пам'ятати, що вивчення - це не лише механічне засвоєння інформації, а й активний творчий процес, спрямований на вирішення поставлених завдань. Працюючи над тією чи іншою монографією чи статтею, слід конспектувати основні положення, точки зору, висновки та обґрунтування. Кожну виписку рекомендується робити на окремих аркушах з вказівкою всіх вихідних даних видання, що дасть змогу зробити правильне посилання на літературу.

Під час роботи над теоретичною літературою курсант (студент) повинен зуміти дати аналіз прочитаної праці, критично розібрати концепції автора, відзначивши їх сильні та слабкі сторони. Особливу увагу слід звернути на питання, що не знайшли висвітлення у сучасній літературі чи були лише поставленим, працях дослідників. Якщо з даної проблеми існує декілька точок зору, то автор курсової роботи повинен коротко викласти кожну з них, дати їм критичну оцінку й обґрунтувати, чому він дотримується тієї чи іншої концепції, чи висунути та довести власну точку зору.

Слід пам'ятати, що якісне написання курсової роботи забезпечується використанням (вивченням) не одного джерела, а декількох, як рекомендованих, так і вибраних самостійно.

3.4. Складання плану курсової роботи

Одним з суттєвих питань підготовки курсової роботи є складання плану, без якого неможливо глибоко проникнути в суть досліджуваної проблеми. Робота над складанням плану, як правило, поділяється на два етапи. Спочатку складається попередній план, визначаються основні напрями дослідження, коло питань, які необхідно висвітлити, який необхідно погодити з науковим керівником. Після вивчення джерел план корегується, відшліфовуються формулювання питань. План курсової роботи повинен містити не менше 2-3 розділів. Важливо, щоб план курсової роботи був логічним і послідовним.

Написання тексту курсової роботи

Структура курсової роботи

Після вивчення літератури, та складання плану курсант (студент) приступає до написання тексту курсової роботи.

Текстова частина є основною та найбільш важливою в курсовій роботі, тому на неї слід звернути особливу увагу.

Загальними вимогами до неї є:

- чіткість побудови та конкретність викладення;

- логічно-послідовне викладення матеріалу;

- доказовість аргументації та доказовість висновків.

Незважаючи на спільність вимог кожна тема має свої особливості, які необхідно враховувати як у процесі складання плану, так і написання тексту.

Курсова робота повинна містити:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст

3. Вступ.

4. Основну частину.

5. Висновки.

6. Список використаних джерел (літератури).

7. Додатки.

Кожна структурна частина курсової роботи починається з нової сторінки.

1. Титульний аркуш - обов'язковий елемент курсової роботи, де зазначається офіційна назва навчального закладу та циклу, де виконується робота; повна назва теми курсової роботи; курс на якому навчається автор; прізвище, ініціали автора та наукового керівника, його вчений ступінь і звання; місто та рік виконання (Додаток 1).

2. Зміст (план роботи), що відображає структуру дослідження (вступ, розділи, (підрозділи, пункти, висновки, список використаних джерел, додатки) з означенням найменування та номерів початкових сторінок усіх структурних елементів (Додаток 2).

Назви заголовків усередині тексту повинні відповідати назвам у змісті.

3. Вступ - розкриває сутність, стан наукової задачі та її значущість. Найбільш оптимальним є вступ, в якому:

- обґрунтовується актуальність теми, її наукове та практичне значення;

- аргументується вибір об'єкту та предмету дослідження;

- визнається мета та конкретні завдання дослідження.

Приблизний обсяг вступу - 3 друкованих сторінки.

4. Основна частина - розкриває зміст дослідження, в якій подають: критичний огляд літератури за темою, проблемні питання та свої пропозиції щодо їх розв'язання.

У залежності від теми курсової роботи основна частина може складатися з різної кількості розділів, підрозділів, пунктів.

Назви заголовків мають бути стислими та відповідати меті та змісту роботи. Не допускається повторення назви теми роботи у назві одного з розділів. Кожний розділ повинен закінчуватися короткими узагальненнями та висновками.

5. Висновки завершують курсову роботу. У стислій формі викладаються основні положення дослідження, а також рекомендації та пропозиції наукового практичного характеру, що складають предмет захисту (кількість висновків повинна відповідати кількості поставлених задач).

6. Список використаних джерел (літератури) складається лише з тих джерел (літератури), що були використаними у процесі написання курсової роботи.

Список використаних джерел (літератури) слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні курсової роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку (Додаток 3).

7. Додатки створюються для запобігання перевантаження тексту курсової роботи схемами, таблицями тощо.

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Загальні вимоги

Під оформленням роботи слід розуміти не тільки її оправлення, оформлення титульної сторінки, грамотність тощо, а й правильне подання наукового апарату (цитування, посилання на наукові джерела, виноски, список використаних джерел).

Курсову роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм). Обсяг кожної частини курсової роботи повинен становити приблизно 20 сторінок.

Зазначений вище обсяг дослідження розрахований на використання при його оформленні комп'ютерів із застосування шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом на папері формату А4. Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів:

- лівий - не менше 30 мм;

- правий - не менше 10 мм:

- верхній - не менше 20 мм;

- нижній не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту курсової роботи повинна бути однаковою.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів і пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовків не ставлять. Перенос слів у заголовках не дозволяється (Додаток 2).

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожна структурна частина курсової роботи повинна починатися з нової сторінки.

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці, схеми тощо, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Текст роботи викладається від третьої особи або у формі безособових речень, уникаючи займенників "я" та "ми". Рекомендується вживати слово "автор".

 

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, таблиць подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дослідження. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номеру. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні елементи курсової роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: "І. ВСТУП". Треба друкувати виключно слово "ВСТУП".

Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Розділи послідовно у порядку розташування їх у роботі нумеруються однією цифрою, підрозділи у межах кожного розділу - двома з розділовими знаками (крапками) між ними, пункти - трьома.

Наприклад: РОЗДІЛ 2

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (розділ).

2.1. Становлення інституту виконавчої влади в Україні (перший підрозділ другого розділу).

2.1.1. Кабінет Міністрів України - вищий орган виконавчої влади в Україні (перший пункт першого підрозділу другого розділу).

2.1.2. Центральні органи виконавчої влади в Україні (другий пункт першого підрозділу другого розділу).

2.1.3. Місцеві органи виконавчої влади в Україні (третій пункт першого підрозділу другого розділу ).

Додатковий матеріал: ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці можна подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, на наступній сторінці або у додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації або таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу).

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. Назви таблиць - над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.174.50 (0.01 с.)