Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 

 

АТС – Автоматична телефонна станція

ВРУ – Верховна Рада України

ВСУ – Верховний Суд України

ЗУ – Закон України

КК – Кримінальний кодекс

КМУ – Кабінет Міністрів України

КпАП – Кодекс про адміністративні правопорушення

КПК – Кримінально-процесуальний кодекс

КСУ – Конституційний Суд України

МВС – Міністерство внутрішніх справ

ООН – Організація Об’єднаних Націй

п. – пункт

р. – рік

РВВС – районний відділ внутрішніх справ

розд. – розділ

РФ – Російська Федерація

Ст. – стаття

США – Сполучені Штати Америки

т. д. – так далі

т.п. – тому подібне

та ін. – та інші

ФРН – Федеративна Республіка Німеччини

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс

ч. – частина

 


Додаток Е

Зразок оформлення змісту

 

ЗМІСТ

 

 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць,

скорочень і термінів ............................................................................................5

Вступ………………………………………………………………………………..…7

1 Система повноважень суддів та порядок формування

суддівського корпусу в Україні……..........................................................10

1.1. Права, обов’язки, повноваження суддів………………………………..……10

1.2. Професійна етика суддів………………………………………………….......13

1.3. Порядок формування суддівського корпусу ………..……………….……...14

2 Гарантії незалежності суддів в Україні…..…………………………..17

2.1. Загальні аспекти гарантій незалежності суддів…………………………......17

2.2. Державний захист та забезпечення особистої безпеки суддів…………......19

2.3. Матеріальне забезпечення та соціальний захист суддів.……………….......21

3 Кваліфікаційна атестація та

дисциплінарна відповідальність суддів в Україні.………….…….22

3.1. Система, повноваження, порядок формування та організація діяльності кваліфікаційних комісій суддів………………………..…………………....22

3.2. Кваліфікаційна атестація суддів……………………………………….…….24

3.3. Дисциплінарна відповідальність суддів…………………….……………….25

Висновки……………………......……………………………………….…………26

Список використаних джерел ……………………………………..….…..29

Додаток А Аналіз законодавства України, що регламентує статус суддів.........30


Додаток Ж

Структура методології та техніки наукових досліджень

 

 

Перелік використаної літератури:

 

 

1. Про вищу освіту : Закон України від 17 січ. 2002 р. (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 20. — Ст. 134.

2. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах : Наказ Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 р. № 161 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

3. ДСТУ 3008-95 „Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення” [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.normativ.com.ua.

4. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)”. — К. : Держспоживстандарт, 2007. — 47 с.

5. ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”. — К., 2007. — 18 с.

6. ГОСТ 7.12-93 “СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”. — М., 2004. — 20 с.

7. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень : підручник / М. Т. Білуха. — К. : Вища школа, 1997. — 271 с.

8. Бурчин М. Н. Введение в современную точную методологию науки : Структуры систем знаний / М. Н. Бурчин, В. И. Кузнецов. — М. : АО Аспект-Пресс, 1994. — 120 с.

9. Возний І. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / І. Возний. — Чернівці, 2009. — 144 с.

10. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / уклад. : Н. П. Кравець. — К., 2009. — 77 с.

11. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2006. – 206 с.

12. Кузнецов И. Н. Подготовка и оформление рефератов курсовых и дипломных работ / И. Н. Кузнецов. — Минск : СЭР-ВАТ, 2000. — 243 с.

13. Лудченко А. А. Основы научных исследований : учеб. пособие / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак ; под ред. А. А. Лудченко. — К. : Знання, КОО, 2000. — 114 с.

14. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту / І. В. Мороз. — К. : 1997. — 56 с.

15. Олійник П. М. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи зі спеціальності „Правознавство” / П. М. Олійник. — К. : КУТЕП, 2001. — 21 с.

16. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. / А. І. Мокій, В. О. Шевчук, Ю. В. Полякова, М. І. Флейчук, О. Є. Шайда, Л. А. Яремко. — Л., 2007. — 163 с.

17. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : навч. посібник / В. І. Романчиков. — К. : Ф. „ВІПОЛ”, 1997. — 242 с.

18. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень / В. К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. — К. : РНКЦ „ДІНІТ”, 2000. — 259 с.

19. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / Д. М. Стеченко, Чмир О. С. – К. : Знання, 2007. – 317 с.

20. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Г. С. Цехмістрова. — К. : Слово, 2003. — 240 с.

21. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. для вищ. навч. закл. / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. — 3-е вид. стер. — К. : Знання-Пресс, 2003. — 295 с.

 


для нотаток


Методичне видання

 

 

Наливайко лариса романівна

 

 

Адміністративне право

 

Методичні рекомендації
до написання курсової роботи

для студентів юридичного факультету

 

 

Відповідальний за випуск Л.Р. Наливайко

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.006 с.)