СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬIV. ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль I

ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ

Семінар 1.

Семінар 1. Методика психологічної просвітницької роботи як навчальна дисципліна (2 год.)

Питання для обговорення

1. Характеристика змістового компоненту навчальної дисципліни «Методика психологічної просвітницької роботи». Місце та роль навчальної дисципліни в системі багаторівневої підготовки фахівців-психологів.

2. Схарактеризувати мету, завдання та функції навчальної дисципліни «Методика психологічної просвітницької роботи». Означити власні цілі ознайомлення із даною навчальною дисципліною.

3. Що спільного та відмінного між психопрофілактикою, психогігієною та психологічною просвітою? Які основні характеристики психопрофілактики заслуговують на особливу увагу в контексті методики психологічної просвітницької роботи?

4. Практичне завдання: здійснити моніторинг інтересів різних категорій працівників освіти щодо психологічних знань та представити письмовий аналіз.

Список рекомендованої основної літератури

1. Герасимова В.С. Методика преподавания психологии: Курс лекций. – 3-е изд., перер. и доп. – М.: Ось – 89, 2007. – 144с.

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 250с.

3. Леонтьев А.А. Психологические особенности деятельности лектора. – М., 1970. – 232с.

4. Закон України «Про вищу освіту» // Голос України. – 2002. – 5 березня.

5. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

6. Климов Е.А. Какую психологию и как преподавать будущим педагогам? // Вопросы психологии. - №2. – 1998. – С.57-60.

7. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе. – М., 1985. - 112с.

8. Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. – М., 1971. – 152с.

Семінар 2.

Технологічні прийоми реалізації комунікативної складової психологічної просвіти (2 год.)

Питання для обговорення

1. Професійні вимоги до психолога як умілого комунікатора

2. Умови ефективності публічного виступу

3. Бар’єри комунікативного процесу

4. Прийоми залучення слухачів до активного обговорення психологічних проблем

5. Практичне завдання: підготувати та продемонструвати окремий прийом активного залучення слухачів до обговорення проблем.

Список рекомендованої основної літератури

1. Герасимова В.С. Методика преподавания психологии: Курс лекций. – 3-е изд., перер. и доп. – М.: Ось – 89, 2007. – 144с.

2. Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 250с.

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

4. Климов Е.А. Какую психологию и как преподавать будущим педагогам? // Вопросы психологии. - №2. – 1998. – С.57-60.

5. Нечаев Н.Н. Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов в вузе. – М., 1985. - 112с.

6. Панибратцева З.М. Методика преподавания психологии. – М., 1971. – 152с.

7. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1984. – 344с.

Семінар 3-4.

Психолого-педагогічні та організаційні умови успішності різних форм просвіти

(4 год.)

Питання для обговорення

1. Наочні форми психологічної просвіти (психологічна газета, буклет, плакат,

спеціальна вітрина, пам’ятка) – зміст, переваги, недоліки, доречність застосування.

2. Характеристика форм психологічної просвіти, де домінують вербальні методи.

3. Психологічна консультація у варіанті психологічної просвіти.

4. Бесіда, виступ на радіо та телебаченні: змістові, організаційні та етичні аспекти.

5. Колегіальне обговорення актуальних питань: варіанти організації та проведення.

6. Лекція. Виступи на методичних об’єднаннях та семінарах.

7. Публіцистична стаття: тематика та методика підготовки.

8. Методика організації та управління навчальною дискусією.

9. Презентація різних форм психологічної просвіти (виступ на радіо чи телебаченні; підготовка пам’ятки з приводу певної актуальної проблеми), виступ на раді, виступ на методоб’єднанні) – на вибір.

Практичне заняття 1.

Змістовий модуль II

Семінар 5.

Практичне заняття 2.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Змістовий модуль I.

Завдання

1. Здійснити словникову роботу (занести до термінологічного словничка зміст понять): психіка, психологія, предмет навчальної дисципліни, метод, методика, форми навчання, засоби навчання.

2. Опрацювати лекційний матеріал та ознайомитися з рекомендованими літературними джерелами.

3. Підготувати анотацію однієї з робіт.

4. Практичне завдання: здійснити моніторинг інтересів різних категорій населення щодо психологічних знань та представити письмовий аналіз.

 

Завдання

1. Здійснити словникову роботу: лекція, семінарське заняття, практичне заняття, дискусія.

2. Підготувати список бібліографії з предмету «Методика психологічної просвітницької роботи» за останній рік.

3. Практичне завдання: підготувати та продемонструвати окремий прийом активного залучення слухачів до обговорення проблем.

 

Завдання

1. Здійснити словникову роботу: контроль та його види, діагностична методика, тест та його види.

2. Опрацювати лекційний матеріал та ознайомитися з рекомендованими літературними джерелами.

3. Підготуватися до практичних занять.

4. Підготуватись до модульного контролю.

5. Презентація окремих форм психологічної просвіти (виступ на радіо чи телебаченні; підготовка пам’ятки з приводу певної актуальної проблеми), виступ на раді, виступ на методоб’єднанні) – на вибір.

 

Завдання

1. Здійснити словникову роботу: активні методи, програмоване навчання, проблемне навчання, інтерактивні методи навчання.

2. Опрацювати лекційний матеріал та ознайомитися з рекомендованими літературними джерелами.

3. Підготувати для самостійного проведення вправу, яку можна використати під час тренінгу.

 

Завдання

1. Опрацювати лекційний матеріал та ознайомитися з рекомендованими літературними джерелами.

2. Підготуватися до модульного контролю.

3. Практичне завдання: представити аналіз матеріалів періодичних видань на предмет психологічної просвіти дорослих та дітей.


VІ. Навчально-методична карта дисципліни «Методика психологічної просвітницької роботи» Разом: 72 год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 14 год., практичні заняття – 4 год., індивідуальна робота – 4 год., самостійна робота – 36 год., підсумковий контроль (залік) – 2 год.  
Модулі Змістовий модуль I (103 : 3,65 ≈28 балів) Змістовий модуль П (116 : 3,65 ≈32 бала)  
Назва модуля Педагогічні та організаційні основи методики психологічної просвітницької роботи психолога   Психологічні, методичні та організаційні особливості психологічної просвіти різних учасників навчального та виховного процесу  
Лекції  
Теми лекцій Методика психологічної просвітницької роботи: предмет, зміст, завдання та функції. (1 бал)     Комунікативний процес психологічної просвіти. (1 бал)     Конкретні форми організації психологічної просвітницької роботи. (1 бал)     Специфіка просвітницької роботи психолога в різних закладах освіти. (1 бал)     Методика психологічної просвіти через ЗМІ. (1 бал)          
Теми семінарських занять Методика психологічної просвітницької роботи як навчальна дисципліна ( 11 балів). Технологічні прийоми реалізації комунікативної складової психологічної просвіти (11 балів). Психолого-педагогічні та організаційні умови успішності різних форм просвіти (4 год.) (22 бала) Умови ефективності психологічної просвіти дорослих (педагогів та батьків). (11 балів) Змістові та методичні аспекти психологічної просвіти школярів ( 11 балів)   Психологи закладів освіти та ЗМІ: зміст та способи взаємодії (11 балів)  
Теми практичних занять     Самостійне проведення окремих форм психологічної просвіти (11 балів)         Аналіз періодичних видань на предмет психологічної просвіти серед населення (11 балів)  
Самостійна робота 5 балів 5 балів 10 балів 5 балів 5 балів 5 балів
ІНДЗ 30 балів
Види поточного контролю Модульна контрольна робота 25 балів Модульна контрольна робота 25 балів
Підсумковий контроль Залік

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)

 

 

№ з/п Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за кожним критерієм
1. Обгрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження 4 бали
2. Складання плану реферату 2 бала
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 10 балів
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 4 бали
5. Доказовість висновків, обгрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв'язання проблеми, визначення перспектив дослідження 6 балів
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки, список використаних джерел) 4 бала
Разом 30 балів

IV. ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль IПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.221.67 (0.008 с.)