ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ) РОБОТИ МАГІСТРАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ) РОБОТИ МАГІСТРАДипломна (випускна) робота магістра виконується на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210X297 мм). Окремі таблиці та ілюстрації можуть бути подані на папері формату АЗ. Якщо робота виконується на комп'ютері з використанням текстового редактора Word, то текст роботи слід друкувати через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman (розмір - 14) з дотриманням полів наступних розмірів: верхнє та нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм, ліве - не менше 30 мм.

Першою сторінкою дипломної (випускної) роботи магістра є титульний аркуш, який, як і сторінка із змістом, враховується при нумерації, але номер сторінки на ньому не проставляється. На решті сторінках номер проставляють у правому верхньому куті аркуша без крапки наприкінці. За титульним аркушем послідовно розміщують: реферат обсягом до однієї сторінки, в якому слід вказати загальний обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, ключові поняття і викласти в дуже стислій формі сутність роботи; відгук наукового керівника, зовнішню рецензію, зміст роботи, вступ, розділи основної частини роботи, висновки, додатки, список використаних джерел.

Назви основних структурних одиниць роботи слід друкувати великими літерами симетрично до тексту („ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ 1” і т. д.). Заголовки інших складових дипломної (випускної) роботи магістра (підрозділ, пункт, підпункт) друкують малими літерами (крім першої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовком (крім заголовків пунктів та підпунктів) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Нумерацію сторінок, структурних частин роботи, рисунків, таблиць та формул подають арабськими цифрами без знака №.

Зміст, перелік використаних джерел, вступ та висновки не нумеруються. Номер розділу ставиться після слова "РОЗДІЛ" без крапки, після чого з нового рядка друкується назва розділу.

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу, а тому мають двозначну нумерацію. Перша цифра вказує на номер відповідного розділу, друга - відповідного підрозділу. Між цифрами та після другої цифри ставиться крапка. Наприклад, позначення „1.2.” означає другий підрозділ першого розділу. Назва підрозділу наводиться в тому ж рядку, що й його порядковий номер. Пункти та підпункти нумеруються у межах кожного підрозділу чи пункту відповідно і мають три- чи чотиризначну нумерацію. Принцип їх оформлення - той же, що й для підрозділів.

Ілюстрації і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше чи на наступній сторінці. Таблиці та рисунки, розміри яких більші за аркуш формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідному місці після згадування в тексті або ж у додатках.

Ілюстрації в роботі позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу (крім ілюстрацій, винесених у додатки), тобто номер ілюстрації складається із двох цифр та крапки між ними. Номер рисунка, його назва та пояснювальні підписи (наприклад, вказівка на джерела використаних даних) розміщують послідовно під ілюстрацією.

Аналогічним способом нумерують таблиці. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” і зазначають її номер у межах відповідного розділу (наприклад, „Таблиця 2.4” - четверта таблиця другого розділу). При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово „Таблиця” і її номер вказується лише один раз над першою частиною таблиці. Над рештою частин таблиці, розміщених на інших сторінках, слід вказати „Продовження табл.” і її номер. Під таблицею можуть розміщуватися примітки, які характеризують джерела, з яких запозичено відповідну аналітичну інформацію, чи уточнюють значення окремих показників (наприклад, рік для якого обчислено заданий показник відрізняється від зазначеного в назві таблиці часового проміжку). Якщо числові чи інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подаються (отримання даних неможливе з технічних міркувань чи їх наведення позбавлене змісту), то на перетині відповідного рядка та граф ставляться прочерки.

 

 

Приклад побудови таблиці

Таблиця(номер)

Назва таблиці

Головка Заголовок графи Заголовок графи
    Підзаголовок графи Підзаголовок графи Підзаголовок графи Підзаголовок графи
Рядки        
         
         
         

Боковик Графи (стовпці)

(заголовки рядків)

 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків не повинна бути меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Формулив роботі, якщо їх більше ніж одна, нумерують у межах розділу подібно до рисунків та таблиць. Номери формул вказуються біля правого краю сторінки нарівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (1.5) - п'ята формула першого розділу. Безпосередньо під формулою наводять пояснення використаних у формулі позначень. Перший рядок розпочинається словом „де” без двокрапки, після чого дається змістовна інтерпретація одного із використаних символів, пояснення інших символів слід розпочинати з нового рядка.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.006 с.)