ТОП 10:

Тероризм: сутність, види, наслідки для суспільства, держави, промислових об’єктів.54. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження.

55. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини.

56. Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі.

57. Вплив інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства.

58. Засади БЖД в Конституції України.Законодавчі і нормативні акти з безпеки життєдіяльності.

59. Що таке Цивільна оборона (ЦО) України? Задачі ЦО України.

60. Розкажіть організаційну структуру ЦО України.

61. Що включає в себе структура ЦО на державному рівні?

62. Що включає в себе структура ЦО на адміністративно-територіальному рівні?

63. Що включає в себе структура ЦО на виробничому рівні?

64. Що відноситься до сил ЦО?

65. Назвіть особливі задачі МНС України.

66. Органи цивільного захисту ОГ. Алгоритм дій органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівництва ОГ щодо захисту об’єкту, персоналу, населення і територій від наслідків НС.

67. Структурно-функціональна схема державного управління безпекою та захистом у НС в Україні з урахуванням правового статусу і повноважень органів влади.

68. Алгоритм дій органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівництва ОГ щодо захисту об’єкту, персоналу, населення і територій від наслідків НС.

69. Органи управління, сили і ресурси з попередження та реагування на НС на державному рівні.

70. Навчання персоналу підприємств, установ і організацій діям та способам захисту в разі виникнення НС та аварій. Система інструктажів.

71. Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС.

72. Назвіть способи та принципи захисту населення.

73. Що таке сховище ЦО?Розкажіть про загальну класифікацію сховищ.

74. Дайте характеристику індивідуальних засобів захисту населення.

75. Що відноситься до засобів захисту органів дихання? Призначення та загальна будова фільтруючого протигаза.

76. Що відноситься до засобів захисту шкіри? Призначення та загальна будова загальновійськового захисного комплекту ЗЗК.

77. Організація дозиметричного й хімічного контролю: порядок проведення, прилади.

78. Медичні засоби захисту.

79. Що таке евакуація і як вона проводиться?

80. Назвіть види робіт при проведенні рятувальних і інших невідкладних робіт РіНР. Спеціальна обробка людей, територій, техніки: дезактивація, дегазація, дезинфекція.

81. Принципи надання першої допомоги потерпілим.

82. Вплив електричного струму на організм людини.

83. Що таке фібриляція серця і методи надання допомоги потерпілому, враженому електричним струмом.

84. Надання першої допомоги при враженні блискавкою.

85. Надання першої допомоги потерпілому при ДТП.

86. Надання першої допомоги потерпілому від травматичного шоку.

87. Надання першої допомоги потерпілому при утопленні.

88. Надання першої допомоги потерпілому при отруєнні чадним газом.

89. Надання першої допомоги потерпілому при отруєнні отруйними рідинами.

90. Дії рятівника після надання першої допомоги.

91. Заходи особистої безпеки при наданні першої допомоги потерпілим.

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. Навчальна програма з дисципліни «Безпека життєдіяльності». − Суми, 2012. − 30с.

2. Робоча навчальна програма з дисципліни «Безпека життєдіяльності». − Суми, 2012. − 31с.

3. Навчально - методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності». – Суми, 2012. − __с.

4. Навчально - методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності». − Суми, 2012. − 26 с.

Рекомендована література

Базова

1. ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять ”.

2. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

4. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.

5. Про екологічну експертизу: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №8. – Ст. 54.

6. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

7. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

8. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 8.06.00 № 1809-ІІІ //http://zakon.rada.gov.ua.

9. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

10. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991.– №41.– Ст.546.

11. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

12. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

13. Про правові засади цивільного захисту” від 24.06.04 № 1859-ІV // http://zakon.rada.gov.ua.

14. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №16. –Cт. 198; 1992. – №13.

15. Про тваринний світ: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №18. – Cт. 191.

16. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993.(із змінами, внесеними Законами України від 24.03.99 № 555-14, від 29.05.01 № 2470-ІІІ) // http://zakon.rada.gov.ua.

17. Положення про національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення: Затв. постановою Кабінету Міністрів від 15 вересня 1993 р., № 733.

18. РБН 356-91. "Положення про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та підприємствах будіндустрії і будматеріалів України". – Київ, 1991.

19. Типове положення про спеціальне навчання, інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України: Затв. наказом МВС України від 17 листопада 1994 р., № 6.

20. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко. – К.: 2004. – 328с.

21. Березуцький В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / [В.В.Березуцький, Л.А.Васьковець та ін.] /За ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.

22. Джигирей В.С.. Безпека життєдіяльності. Підручник. Видання четверте, доповнене. / В. С. Джигирей, В.Ц. Жидецький. – Львів: “Афіша”, 2001. – 256 с.

23. Ємельяненко Л.М. Конфліктологія: Навч. пос. / Л.М. Ємельяненко, В.М. Петюх, Л.В. Торгова, А.М. Гриненко; За заг. Ред.. В.М.Петюха, Л.В. Торгової. –- К.: КНЕУ, 2005. – 315с.

24. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів ВНЗ освіти України I-IV рівнів акредитації/ Є. П.Желібо, Н.М.Заверуха, В.В. Зацарний / за ред. Є.П. Желібо і В.М. Пічі. –К.: "Каравела"; Львів: “Новий Світ., 2002. – 328 с.

25. Касьянов М.А. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / [М.А.Касьянов, Ю.П Ревенко та ін.] – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 284 с.

26. Лапін В.М.. Безпека життєдіяльності людини. Навчальний посібник. 3-те видання, стереотипне. / В. М. Лапін. – Львів: ЛБК НБУ, 2000. –186 с.

27. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб/ В.А. Ліпкан. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с.

28. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч.посібник/ В.О.Михайлюк. – Миколаїв: НУК, 2005. – ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с.

29. Михайлюк В.О. Цивільна безпека: Навчальний посібник / В.О.Михайлюк, Б.Д. Халмурадов. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 158 с.

30. Мохняк С.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник / [С.М.Мохняк, О.С. Дацько та ін.]. – Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009. – 264 с.

31. Осипенко С.І., Іванов А.В. Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту: Навчальний посібник / С.І.Осипенко, А.В.Іванов. – К., 2008. – 286с.

32. Скобло Ю.С. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів ВНЗ ІІI-IV рівнів акредитації / [Ю.С.Скобло, Т.Б. Соколовська та ін.]. – Київ: Кондор, 2003. – 424с.

33. Черняков О.Г. Медицина катастроф: Навч. посібник / [О.Г.Черняков, І.В.Кочін, та ін.]. – К.: "Здоров’я", 2001. – 348 с.

34. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб / Р.С.Яким. – Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005. – 304 с.

35. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / З.М.Яремко. – Львів. Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2005. – 301 с.

Додаткова література

1. Бегун В.В. Культура безопасности на ядерных объектах Украины. Учебн. пособие/ [В.В.Бегун, С.В.Бегун та ін.]. – К. НТУУ КПИ, 2009, – 363с.

2. Боков В.А. Основы экологической безопасности: учебное пос. / В.А.Боков, А.В.Лущик. – Симферополь: Сонат, 1998. – 224с.

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд. дом "Дашков и К", 2000. – 678 с.

4. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / [О.С. Баб’як, О.М. Сітенко та ін.] – Х.: Ранок, 2000. – 304 с.

5. Заплатинський В.М. Полімовний тлумачний словник з безпеки. Підручник/ В.М. Заплатинський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 120 с. ISBN 978-911-01-0002-1

6. Заплатинський В. Безопасность в эру глобализации: Монография // В. Заплатинський, Й. Матис. – ЦУЛ, 2010. – 142.

7. Іванова І.В., Безпека життєдіяльності: навчально-контролюючі тести / І.В.Іванова, В.М.Заплатинський, С.П. Гвоздій. – Київ: "Саміт-книга", 2005. – 148 с.

8. Импульсная техника пожаротушения и многоплановой защиты. Изд.3-е, с изм. и доп./ Сост. В.Д.Захматов, А.С. Кожемякин. – Черкассы: ЧГТУ, 2002. – 31 с.

9. Кулалаєва Н.В. Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та безпечне використання. Навчальний посібник / Н.В.Кулалаєва, В.О.Михайлюк, Б.Д.Халмурадов. – Київ, 2011. – 189 с.

10. Кулешов Н.І. Пожежна безпека будівель та споруд / [Н.І. Кулешов, Ю.В.Уваров та ін. ]. – Харків, 2004. – 271 с.

11. Літвак С. М. Безпека життєдіяльності: навч. посібник/ С.М.Літвак, В.О.Михайлюк. – Миколаїв: ТОВ “Компанія ВІД”. – 2001. – 230 с.

12. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. – 544с.

13. Ноур А.М. Соціальне самопочуття та економічна поведінка населення України: вплив соціально-трудового статусу та нерівність за доходами / А.М.Ноур // Український соціум . − 2010. − № 1. – С. 51-65 / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/usoc/2010_1/51-64.pdf

14. Осипенко С. На підставі аналізу і прогнозу. Планування заходів і дій з реагування на загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і максимально можливого зниження втрат від їхніх наслідків// Надзвичайна ситуація. – 2010. – №9. – С.50-51.

15. Основи соціоекології: Навч. посіб. / [Г.О. Бачинський, Н.В. Бернада та ін. ]; За ред. Г. О. Бачинського. – К.: Вища шк., 1995. – 238 с.

16. Павленко А. Р. Компьютер и здоровье. Решение проблемы. 3-е изд., перераб. и доп. – К.: "Основа", 1998. – 152 с.

17. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / І.П.Пістун. – Суми: Університет. книга, 1999. – 301 с.

18. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України 19.10.2004 року № 126

19. Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування. Підручник для студентів/ В.І. Смоляр. – К.: Здоров’я, 2000. – 335 с.

20. Соціальна безпека: теорія та українська практика: Монографія /І.Ф.Гнібиденко, А.М.Колот, О.Ф. Новікова та ін.; За ред. І.Ф.Гнібиденка, А.М.Колота, В.В.Рогового. – К: КНЕУ, 2006. –292с.

21. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь /За ред. В.М.Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687с.

22. Тагаев Н. Н., Щербина А. В. Первая помощь пострадавшим на месте происшествия. Учебное пособие. / Н.Н.Тагаев, А.В.Щербина; Под редакцией. А.М. Бандурки. – Харьков: Арсис, 2001. – 208 с.

23. ТолстоуховА.В. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем: монографія / А.В. Толстоухов, М.І.Хилько. – К.: Знання України, 2001. –333с.

24. Федоров О.Г.Безпека життєдіяльності та цивільний захист населення// Безпека життєдіяльності. – 2010. – №9. – С.10-11.

25. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях: навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.

26. Як захиститися від радіації // Безпека життєдіяльності. – 2010. – №9. – С.25-26.

27. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності / В.М.Ярошевська, М.М.Ярошевський, І.В.Москальов . – К.: НМЦ, 1997. – 292 с.

Інформаційні ресурси

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

2. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rada.kiev.ua .

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

5. Міністерство екології та природних ресурсів України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.menr.gov.ua/.

6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.mns.gov.ua/.

7. Рада національної безпеки і оборони України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rainbow.gov.ua/.

8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

9. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.

10. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

11. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

12. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

13. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

14. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.

15. http://www.dnop.kiev.ua ‑ Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

16. http://www.social.org.ua ‑ Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

17. http://www.iacis.ru ‑ Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

18. http://base.safework.ru/safework ‑ Библиотека безопасного труда МОТ.

19. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.009 с.)