ТОП 10:

Тема № 7: Організаційно-правовий механізм запобігання надзвичайним ситуаціям та усунення їх наслідків51. Законодавчі і нормативні акти з безпеки життєдіяльності.

52. Правові норми, що регламентують організаційну структуру органів управління безпекою та захистом у НС, процеси її функціонування і розвитку, регламентацію режимів запобігання і ліквідації НС.

53. Органи цивільного захисту ОГ, їх функції.

54. Організаційна структура цивільного захисту України.

55. Організаційна структура МНС України.

56. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності. Система державних органів по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності.

57. Планування заходів щодо захисту об’єкту, персоналу, населення і територій від наслідків НС техногенного та природного характеру.

58. Превентивні та ситуаційні норми: експертиза, ліцензування, сертифікація, аудит; підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах НС.

59. Компенсаційні та регламентні норми: пільги, резервування джерел постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності та процедури їхнього застосування.

60. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення.

61. Навчання персоналу підприємств, установ і організацій діям та способам захисту в разі виникнення НС та аварій. Система інструктажів.

62. Підготовка керівного складу ОГД та населення до дій в умовах НС.

Тема № 8: Надання першої долікарської допомоги потерпілим в життєвих та надзвичайних ситуаціях

63. Розшук постраждалих, позначення місць їх знаходження та сигнали біди.

64. Перша долікарська допомога та загальні принципи її надання.

65. Реакція організму на травми.

Анотування наукової статті

1. Відкопіювати текст статті.

2. Прочитати текст і зробити анотацію цієї наукової статті.

 

АНОТАЦІЯ(латин. annotatio - зауваження, помітка) – короткий виклад змісту книги, статті, розробки, звіту тощо. Метою анотації є ознайомлення читача з завданням і результатами розробки. Може використовуватись при реферуванні, рекламуванні наступних видань.

Приклад анотації наукової статті.

Тараненко О.О. Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні // Мовознавство. – 2001. - №4. - С.3-19.

У статті розглянуто проблеми функціонування української мови в умовах сучасної мовної ситуації в Україні: чинники формування й розвитку її сучасного стану (з кінця 80-х рр.), мовну політику України на загальнодержавному й регіональному рівнях. Докладно проаналізовано ставлення до проблеми вживання української і російської мов різних політичних сил країни, зокрема під час виборчих компаній. Автор простежує зміни в застосуванні української мови різними верствами населення, вивчає сфери її поширення в суспільстві.

Значний інтерес становлять запропоновані першочергові заходи державної мовної політики.

Стаття стане у пригоді широкому загалові читачів, насамперед викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться проблемами української мови.

 

Таблиця 1. СЛОВА-МАРКЕРИ, які рекомендовано застосовувати під час написання анотацій

Акцентовано (особливу увагу) Апробовано підхід Аргументовано, що Безпосередньо у Полтаві Введено в науковий обіг Вдосконалено статус Виведено формулу Вивчено вплив Виділено операції Визначено методику, перспективи, шляхи, складові систем, орієнтацію, умови, параметри, напрями, фактори, економічну сутність… Викладено заходи, аспекти, авторську інтерпретацію, схему, методику Використано документи, акти Вирішено проблему Висвітлено питання, проблеми, досвід, роль, місце… Висновки дослідження про склад… можна використовувати у курсах… Висунуто пропозиції Виходячи з цього, Виявлено чинники Віднайдено матеріали Відстеження динаміки розвитку … підтверджує той факт Вміщено матеріали Впродовж-протягом Враховано Встановлено можливість, провідну роль, критерії Для − з метою До умов – За умов Доведено високу ефективність, результативність, Дозволено Досліджено вплив, властивості Досягнуто За результатами спостережень Задокументовано Залежно Запропоновано заходи щодо... Зафіксовано Здійснено порівняльний аналіз Знайдено Зроблено висновок З’ясовано Методами ... досліджено Модифіковано На базі На конкретних прикладах На основі узагальнення На підставі теоретико-емпіричних досліджень проаналізовано Наведено Надано оцінку Обговорено Обґрунтовано необхідність, неможливість, принципи розробки Обрано метод Обраховано оптимальну вартість Обумовлено Окреслено функції Описано особливості, склад класифікаційної системи Опрацьовано технологію, заходи, архівні матеріали Охарактеризовано Оцінено Підсумовано Подано пропозиції Порівняно Представлено концепцію Приділено увагу Проаналізовано сучасний стан, кількість, літературні джерела Продемонстровано Рекомендовано Розглянуто Розкрито зміст, деякі аспекти, суть поняття, природу, сутність Розширено Синтезовано типи Систематизовано Створено базу, методику Сформульовано завдання, визначення У присутності Уразі Ураховуючи це У систематичному вигляді У ході експерименту обговорено, обґрунтовано Узагальнено досвід Установлено тенденції

3.5. Контрольні питання, які виносяться на підсумковий модульний контроль (залік).

1. Що таке “безпека життєдіяльності”? Що є предметом вивчення безпека життєдіяльності?

2. Завдання, що ставить перед собою безпека життєдіяльності.

3. Міждисциплінарний характер безпека життєдіяльності, її зв’язок з іншими науками.

4. Безпека. Рівні безпеки.

5. Небезпека. Визначення, класифікація небезпек.

6. Небезпечні і вражаючі фактори: сутність, види. Наведіть приклади.

7. Визначення поняття «надзвичайна ситуація» (НС). Класифікація НС за причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків. Рівні НС.

8. Дайте визначення терміну “ризик”, «допустимий ризик». Наведіть приклади.

9. Системний аналіз безпеки життєдіяльності.

10. Що таке ризик як оцінка небезпеки, категорії серйозності та рівні імовірності небезпек?

11. Людина – як біологічний та соціальний суб’єкт. Потреби людини: фізіологічні, матеріальні та духовні.

12. Система ”людина – життєве середовище” та її компоненти.

13. Навколишнє середовище та його роль в існуванні людини.

14. Взаємодія людини з біосферою в цілому та окремими її компонентами. Атмосфера, гідросфера, літосфера, ноосфера, техносфера.

15. Середовище: природне, виробниче, побутове, соціально-політичне.

16. Типи діяльності людини та їх характеристика.

17. Фізіологічні особливості організму людини. Характеристика основних аналізаторів БЖД.

18. Характеристика психологічних властивостей людини. Нервова система. Психіка людини і безпека життєдіяльності.

19. Властивості людини: атрибути, риси, якості.

20. Атрибути людини та їх характеристика.

21. Риси людини та їх характеристика.

22. Якості людини та їх характеристика.

23. Біоритми людини і їх роль в забезпеченні життєдіяльності людини.

24. Види поведінки людини та її психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості.

25. Негативні фактори, що впливають на здоров’я людини та їх характеристика.

26. Поняття про психоемоційні напруження (стрес).

27. Психотипи за реакцією людей на небезпеку. Стресові стани у людей, що знаходяться в районі НС.

28. Надзвичайна ситуація (НС): загальні ознаки, класифікація за походженням та рівнями.

29. Що відноситься до НС техногенного характеру?

30. Що відноситься до НС природного характеру?

31. Що відноситься до НС соціально-політичного характеру?

32. Що відноситься до НС воєнного характеру?

33. Стихійні лиха: сутність, класифікація.

34. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ і їх наслідки для людини і суспільства. Правила поведінки в умовах небезпеки землетрусу.

35. Характеристика небезпечних метеорологічних явищ і їх наслідки для людини і суспільства. Правила поведінки при ураганах та повенях.

36. Небезпечні гідрологічні процеси і явища і їх наслідки для людини і суспільства.

37. Пожежі у природних екосистемах. Правила поведінки при пожежах.

38. Біологічні небезпеки. Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії. Пандемії, епідемії, масові отруєння людей.

39. Біологічні небезпеки. Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.). Інфекційні захворювання людини, тварин і рослин.

40. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом впливу.

41. Що таке шум і в чому полягають особливості шумового забруднення?

42. Вплив вібрації на довкілля і здоров’я людини.

43. Електромагнітне випромінювання: загальна характеристика і вплив на людину

44. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу.

45. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Заходи безпеки при користуванні залізничним транспортом.

46. Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій).

47. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій. Відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки.

48. Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину.

49. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження.

50. Режими захисту населення у разі радіаційної аварії. Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин.

51. Хімічні речовини: характеристика і класифікація за характером дії на організм людини.

52.Глобальні проблеми людстваПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.009 с.)